Podmínky použití Elektronických poukazů zakoupených prostřednictvím portálu cestujsbenefity.cz

1. Elektronickým poukazem se pro účely těchto podmínek rozumí specifický promokód vydaný Kiwi.com s.r.o., se sídlem Lazaretní 925/9, 615 00 Brno (dále jen „Vydavatel“) pro Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150 00 Praha 5, jako distributora distribuujícího tyto Elektronické poukazy (dále jen „Distributor“) uživatelům jeho služeb oprávněným k jejich nákupu dle aplikovatelné právní úpravy a v souladu s podmínkami portálu cestujsbenefity.cz (dále jen „Uživatel“).

2. Elektronický poukaz je vždy vydáván na specifickou nominální hodnotu vyjádřenou v českých korunách (Kč) dle volby Uživatele, přičemž Uživatel je oprávněn jej jednorázově využít k úhradě za služby Vydavatele – zprostředkování osobní přepravy a souvisejících služeb – a to jako alternativní platební metodu podporovanou (dle aktuální dostupnosti) v rámci rezervačního systému na webových stránkách www.kiwi.com nebo v příslušných mobilních aplikacích Vydavatele po kliknutí na tlačítko „Využít promokód“, a to až do výše nominální hodnoty Elektronického poukazu, vždy však v souladu s těmito podmínkami.  

3. Elektronický poukaz je platný po dobu uvedenou v rámci Elektronického poukazu, jinak, není-li tato doba uvedena, po dobu jednoho roku od jeho vydání Vydavatelem v prospěch Distributora. Aktuální dobu platnosti sdělí Uživateli dle podmínek portálu cestujsbenefity.cz nebo, nestanoví-li podmínky portálu jinak, na vyžádání. Dobu platnosti Elektronického poukazu nelze prodloužit a uplynutím této doby Uživatel ztrácí právo Elektronický poukaz použít ve smyslu těchto podmínek, aniž by mu vzniklo právo na jakoukoli náhradu či refundaci.

4. Elektronický poukaz nelze vyměnit za peníze nebo jiné majetkové hodnoty, s výhradou jeho použití v souladu s těmito podmínkami. Hodnota Elektronického poukazu se Uživateli nevrací, a to ani po uplynutí doby platnosti Elektronického poukazu.

5. Zvolil-li Uživatel v rámci rezervačního systému Vydavatele platbu v jiné měně než české koruny (Kč) a chce k platbě v této jiné měně použít Elektronický poukaz, bude hodnota Elektronického poukazu přepočtena na předmětnou měnu využitím aktuálního konverzního kurzu užívaného Vydavatelem běžně k tomuto účelu v rámci jeho rezervačního systému.

6. Každý Elektronický poukaz lze použít k úhradě jedné rezervace v rezervačním systému Vydavatele. Je-li hodnota rezervace vyšší než nominální hodnota Elektronického poukazu, je Uživatel povinen doplatit rozdíl jinou z podporovaných elektronických platebních metod; je-li  hodnota rezervace nižší než nominální hodnota Elektronického poukazu, rozdíl se Uživateli nevrací ani nenahrazuje, a není využitelný pro další rezervaci Uživatele; nevyužitý rozdíl tedy bez náhrady propadá. 

7. Pro každou rezervaci v rezervačním systému Vydavatele lze použít pouze jeden Elektronický poukaz.

8. Elektronický poukaz lze využít k rezervaci služeb Vydavatele, a tedy za účelem zajištění osobní přepravy, pouze ve prospěch Uživatele a/nebo jeho rodinného příslušníka (nikoli jiných třetích stran), a to vždy a pouze ve spojení s nákupem/rezervací/objednávkou dalšího plnění osobní rekreace (např. ubytováním) poskytovaným třetí stranou a zprostředkovaným prostřednictvím portálu cestujsbenefity.cz. Elektronický poukaz nelze převést na třetí osobu.

9. Jakákoli náhrada ceny přepravy nebo služeb Vydavatele a jiné nároky související se službami Vydavatele poskytovaných Uživateli, jenž uhradil cenu rezervace prostřednictvím Elektronického poukazu, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Vydavatele, s kterými se Uživatel seznámil a odsouhlasil je v rámci rezervačního procesu v rezervačním systému Vydavatele. Uživatel si je vědom, že takováto náhrada může být v souladu s uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami Vydavatele poskytnuta ve formě odpovídající původní úhradě, a tedy i ve formě Elektronického poukazu nebo jiného obdobného kreditu využitelného k úhradě za služby Vydavatele.

10. Vydavatel si vyhrazuje právo bez náhrady zneplatnit jakékoli platné Elektronické poukazy vydané pro Uživatele a/nebo odmítnout mu další poskytování služeb či již poskytnuté služby zrušit, v případě, že Uživatel porušil tyto podmínky nebo Všeobecné obchodní podmínky Vydavatele aplikovatelné na Uživatele v souvislosti s jednotlivými rezervacemi hrazenými Elektronickým poukazem. 

11. Jakékoli dotazy a reklamace související s nákupem Elektronického poukazu prostřednictvím portálu cestujsbenefity.cz, informacemi uvedenými na portálu cestujsbenefity.cz nebo v souvislosti se službami Distributora je Uživatel povinen adresovat Distributorovi, jako provozovateli uvedeného portálu v souladu s podmínkami užití portálu cestujsbenefity.cz.