Podmínky soutěže Black Flyday společnosti Kiwi.com

Novinky Kiwi.com

Autorem je

Autorem je |

 1. Speciální kampaň společnosti Kiwi.com Black Flyday (dále jen „Speciální akce“) je organizována společností Kiwi.com s.r.o., se sídlem Lazaretní 925/9, Zábrdovice, 615 00 Brno, Česká republika, IČO: 29352886, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 74565, DIČ: CZ29352886 (dále jen „Organizátor Speciální akce“).
 2. Účast ve Speciální akci je podmíněna přijetím těchto podmínek (dále jen „Podmínky“). Účastí v této Speciální akci účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, že bude vázán těmito Podmínkami. Účastníci akce musí být starší 18 let. 
 3. Speciální akce je organizována na 2 samostatných platformách sociálních médií, Facebooku a Instagramu (dále jen „Platformy“), a v několika kolech, kdy každé takové kolo bude mít specifické podmínky a samostatného vítěze (dále jen „Soutěž“). V závislosti na použité Platformě je Speciální akce dostupná pro obyvatele následujících zemí:
  1. V případě Instagramu je Speciální akce dostupná pro účastníky s bydlištěm v České republice, na Slovensku a ve Spojeném království.
  2. V případě Facebooku je dostupná pro účastníky s bydlištěm v České republice, na Slovensku, ve Spojeném království, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku.
 4. Každá Soutěž bude vyhlášena prostřednictvím příspěvku na příslušné Platformě (dále jen „Oznámení“) a toto Oznámení bude rovněž obsahovat dobu trvání (dále jen „Období Soutěže“), po jejímž uplynutí společnost Kiwi.com vybere výherce. Kiwi.com si vyhrazuje právo změnit datum zahájení a ukončení Speciální akce bez předchozího upozornění.
 5. V každé Soutěži bude vybrán vítěz a cenou za vítězství v Soutěži bude poukaz použitelný na nákup služeb Kiwi.com v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Kiwi.com dostupnými na https://www.kiwi.com/cz/pages/content/legal. Konkrétní hodnota poukazu pro každou Soutěž bude uvedena v příslušném Oznámení. Poukaz je jednorázový, a nebude poskytována žádná peněžní alternativa. Platnost poukazu je 2 měsíce od data vystavení.
 6. Vítěz Soutěže bude vybrán z účastníků, kteří splní podmínky podle čl. 7 níže na základě následujícího postupu:
  1. Pro Českou republiku, Slovensko a Spojené království – losováním ze všech kvalifikovaných účastníků.
  2. Pro Polsko, Maďarsko a Rumunsko – první účastník, který splní požadavky. 
 7. Účastníci musí:
  1. rozluštit zprávu v obrázku, který byl součástí Oznámení, 
  2. odeslat odpověď prostřednictvím komentáře pod Oznámením a označit jiného uživatele prostřednictvím funkcí příslušné platformy a
  3. začít sledovat profil Kiwi.com na příslušné platformě.
 8. Výherce bude informován do 24 hodin po skončení Období Soutěže. Pro uplatnění výhry musí výherce reagovat na toto oznámení do 24 hodin. Po nárokování výhry bude poukaz výherci doručen do 48 hodin.
 9. Tato akce není sponzorována, podporována ani spravována společnostmi provozujícími tyto Platformy.
 10. Tyto Podmínky nezakládají žádný právní nárok na účast ve Speciální akci, nárok na ceny nebo jiné výhody nebo jejich náhradu či kompenzaci za ně. 
 11. V případě jakýchkoli sporů vyplývajících z této Speciální akce nebo souvisejících s touto Speciální akcí budou mít plnou pravomoc k jejich projednání soudy České republiky. Tato Speciální akce a veškeré právní vztahy z ní plynoucí nebo z ní odvozené se řídí právním řádem České republiky.
 12. Za účast v této Speciální akci se neplatí žádný vstupní poplatek. Účastníkovi mohou být účtovány poplatky za připojení k internetu a mobilní data. Náklady na přístup na webové stránky této Speciální akce budou záviset na poskytovateli internetových služeb účastníka a za jejich uhrazení bude odpovědný pouze účastník. Organizátor Speciální akce nenese za náklady účastníka žádnou odpovědnost. Jakékoli porušení těchto Podmínek, úmyslné zneužití této Speciální akce nebo podvodné chování může mít za následek zneplatnění udělené ceny, a to bez předchozího upozornění a jakékoli kompenzace.

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů

Osobní údaje účastníků této Speciální akce bude zpracovávat Organizátor Speciální akce (společnost Kiwi.com s.r.o.) v roli správce údajů.

Zpracovávané údaje, účel a důvod zpracování

Vaše osobní údaje (zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a vámi zaslanou odpověď podle pravidel soutěže) použijeme za účelem umožnění účasti v Soutěži, vyhodnocení Soutěže a poskytnutí výhry. Toto zpracování je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše služby a produkty.

Odkud čerpáme vaše osobní údaje

Shromažďujeme osobní údaje, které odešlete ve svých odpovědích v rámci Speciální akce, a podle potřeby další údaje z vašeho veřejného profilu (např. vaše jméno nebo způsob, jak vás kontaktovat).

Sdílení vašich osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci Platforem, prostřednictvím kterých jste odeslali své odpovědi. Osobní údaje proto bude zpracovávat společnost Meta Platforms Ireland Limited, která obě Platformy provozuje. Za určitých okolností a v nezbytném rozsahu můžeme vaše osobní údaje dočasně zpracovávat interně v rámci aplikací Google Workspace provozovaných společností Google Ireland Limited. 

Vaše práva

Chceme, abyste měli své osobní údaje vždy pod kontrolou. Proto máte určitá práva, která to umožňují. Za určitých podmínek můžete: 

 1. Získat přístup ke všem svým údajům, které používáme nebo zpracováváme, a dokonce získat jejich kopii.
 2. Požádat nás o vymazání údajů.
 3. Opravit údaje, které zpracováváme, pokud se domníváte, že obsahují chyby.
 4. Omezit zpracování vašich údajů
 5. Obdržet své osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo nechat tyto údaje předat jinému poskytovateli.
 6. Podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese [email protected]

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V otázce záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a uplatňování vašich práv v souladu s GDPR můžete kdykoli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, Olivera Švolíka, na adrese [email protected]

Stížnosti

Ochrana osobních údajů je vážná záležitost a správné zavedení pravidel je vcelku obtížné. Nikdo není dokonalý a může se stát, že uděláme chybu. Pokud máte pocit, že jsme s vašimi osobními údaji nakládali nesprávně, obraťte se prosím nejprve na nás. Slibujeme, že se budeme snažit situaci co nejlépe vyřešit. S jakýmikoli záležitostmi ohledně ochrany soukromí a osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese [email protected]

Nicméně ale máte také právo kdykoli podat stížnost k dozorovému orgánu. Pokud jste z EU, můžete stížnost podat přímo na úřad v členské zemi, kde máte trvalé bydliště, kde pracujete nebo kde mělo dojít k údajnému narušení soukromí. 

Stížnostmi se obvykle bude zabývat český Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací se dozvíte na adrese http://www.uoou.cz.