Regulamin konkursu Kiwi.com „Black Flyday”

Najnowsze wiadomości Kiwi.com


|

 1. Konkurs Kiwi.com „Black Flyday” (dalej „Promocja”) jest organizowany przez Kiwi.com s.r.o. (numer rejestracyjny: 29352886), firmę z siedzibą pod adresem: Lazaretní 925/9, Zábrdovice, 615 00 Brno, Republika Czeska, zarejestrowaną w rejestrze gospodarczym prowadzonym przez Sąd rejonowy w Brnie (Sekcja C 74565, numer identyfikacji podatkowej CZ29352886), (dalej „Organizator”).
 2. Aby wziąć udział w Promocji, należy zaakceptować niniejsze warunki (dalej „Regulamin”). Decydując się na uczestnictwo w Promocji, uczestnik akceptuje Regulamin. Promocja jest przeznaczona tylko dla osób, które ukończyły 18 lat. 
 3. Promocja jest organizowana na 2 oddzielnych platformach społecznościowych (Facebook i Instagram) (dalej „Platformy”). Promocja składać się będzie z wielu wydarzeń, a każde z nich będzie podlegało osobnym postanowieniom i pozwoli wyłonić osobnego zwycięzcę (dalej „Konkurs”). Promocja będzie dostępna (w zależności od platformy) dla mieszkańców następujących krajów:
  1. Instagram – Czechy, Słowacja i Wielka Brytania.
  2. Facebook – Czechy, Słowacja, Wielka Brytania, Polska, Węgry i Rumunia.
 4. Każdy Konkurs zostanie ogłoszony w poście opublikowanym na danej Platformie (dalej „Ogłoszenie”); Ogłoszenie zawierać będzie czas trwania Konkursu (dalej „Czas trwania Konkursu”), a po jego upływie Kiwi.com wyłoni zwycięzcę. Kiwi.com zastrzega sobie prawo do zmiany dat rozpoczęcia i zakończenia Promocji bez uprzedzenia.
 5. W każdym Konkursie wyłoniony zostanie zwycięzca, a nagrodą w Konkursie będzie voucher do wykorzystania na zakup Usług Kiwi.com zgodnie z Ogólnym regulaminem Kiwi.com dostępnym na stronie https://www.kiwi.com/pl/pages/content/legal. Wartość vouchera w każdym Konkursie zostanie podana do wiadomości w Ogłoszeniu o danym Konkursie. Voucher jest jednorazowy i nie można go spieniężyć. Voucher będzie ważny przez 2 miesiące od wystawienia.
 6. Spośród uczestników, którzy spełnią wymagania poniższego art. 7, wyłoniony zostanie zwycięzca Konkursu. Stanie się to w następujący sposób:
  1. W Czechach, na Słowacji i w Wielkiej Brytanii – poprzez losowanie spośród wszystkich kwalifikujących się uczestników.
  2. W Polsce, na Węgrzech i w Rumunii – uczestnicy muszą najpierw spełnić wymagania. 
 7. Uczestnicy muszą:
  1. rozszyfrować wiadomość na grafice opublikowanej w Ogłoszeniu; 
  2. podać odpowiedź, komentując Ogłoszenie ORAZ oznaczyć innego użytkownika w sposób właściwy dla danej Platformy oraz
  3. obserwować profil Kiwi.com na danej Platformie.
 8. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 24 godzin od zakończenia Okresu trwania Konkursu. Aby odebrać nagrodę, zwycięzca musi odpowiedzieć na nasze powiadomienie w ciągu 24 godzin. Po zaakceptowaniu nagrody voucher zostanie przesłany zwycięzcy w ciągu 48 godzin.
 9. Promocja nie jest sponsorowana, polecana i zarządzana przez spółki obsługujące Platformy ani z nimi powiązana.
 10. Niniejszy Regulamin nie stanowi podstawy prawnej do roszczenia o uczestnictwo w Promocji, nagrody czy wszelkie inne korzyści ani o zwroty czy odszkodowania za nie. 
 11. Sądami właściwymi do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Promocji lub z nią związanych są sądy Republiki Czeskiej. Promocja oraz wszelkie stosunki prawne ustanowione na jej podstawie lub z niej wynikające podlegają prawu Republiki Czeskiej.
 12. W przypadku tej Promocji nie obowiązuje opłata wstępna. Uczestnika mogą obowiązywać taryfy za transfer danych i połączenie internetowe. Koszty wejścia na stronę Promocji są uzależnione od taryfy usługodawcy internetowego uczestnika i wyłącznie uczestnik będzie nimi obarczony. Organizator nie bierze odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestnika. Jakiekolwiek naruszenie niniejszego Regulaminu lub celowe korzystanie z Promocji w sposób niewłaściwy bądź też dokonywanie nadużyć może skutkować unieważnieniem zdobytej nagrody bez uprzedzenia i bez odszkodowania.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych

Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora (Kiwi.com s.r.o), który pełni rolę administratora danych.

Zakres danych, powody przetwarzania i podstawy prawne

Będziemy wykorzystywać dane osobowe uczestników (czyli dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz odpowiedź przesłaną zgodnie z zasadami Konkursu) w celu umożliwienia uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie, oceny ich wkładu oraz przyznania im nagrody. Przetwarzanie będzie oparte na naszym uzasadnionym interesie, tj. promocji naszych usług i produktów.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe, które uczestnicy przekazują nam w swoich odpowiedziach w Konkursie oraz inne niezbędne dane z publicznych profili uczestników (np. nazwa użytkownika lub metoda kontaktu).

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane tylko na Platformach, na które uczestnik przesłał odpowiedź. Dane osobowe będą zatem przetwarzane przez spółkę Meta Platforms Ireland Limited, która obsługuje obie Platformy. W ograniczonych przypadkach i w niezbędnym zakresie możemy tymczasowo przetwarzać dane osobowe uczestników w obrębie naszej firmy z pomocą aplikacji Google Workspace, obsługiwanych przez Google Ireland Limited. 

Prawa uczestników

Zależy nam na tym, aby uczestnicy zawsze mieli kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Pozwalają im na to określone prawa. W pewnych okolicznościach uczestnik może: 

 1. uzyskać dostęp do wszystkich wykorzystywanych/przetwarzanych przez nas danych osobowych, a nawet otrzymać ich kopię;
 2. poprosić o usunięcie swoich danych osobowych;
 3. skorygować przetwarzane przez nas dane osobowe w przypadku wykrycia błędów;
 4. ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych;
 5. otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie stosowanym i możliwym do odczytania formacie lub przekazać je innemu dostawcy;
 6. sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z przysługujących praw, należy napisać na adres [email protected]

Dyrektor ds. ochrony danych osobowych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci dochodzenia swoich praw na podstawie rozporządzenia RODO, należy skontaktować się z naszym dyrektorem ds. ochrony danych osobowych.

Skargi

Ochrona danych to złożone zagadnienie i niełatwo jest poprawnie stosować wszystkie rządzące nim reguły. Nikt nie jest idealny, nam też zdarzają się błędy. Jeśli uczestnik uzna, że niewłaściwie wykorzystujemy jego dane osobowe, prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem. W sprawach związanych z poufnością i ochroną danych osobowych można pisać do nas na adres [email protected]

Uczestnicy mogą w każdej chwili wnieść skargę do organu nadzorczego. Obywatele UE mogą zgłaszać skargi organom w kraju zamieszkania, pracy lub w państwie członkowskim, w którym nastąpiło domniemane uchybienie. 

Skargi są zwykle rozpatrywane przez czeski Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje zawiera strona http://www.uoou.cz.