Regulamin konkursu Kiwi.com „#MyHappyTripWithKiwicom”

Najnowsze wiadomości Kiwi.com


|

 • Wstęp

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) dotyczy promocji MyHappyTrip, która może być prowadzona na naszej stronie internetowej lub w aplikacji, na różnych platformach społecznościowych, a także w inny sposób (dalej: Promocja).

W niniejszym Regulaminie zwroty „my”, „nasz” oznaczają Kiwi.com s.r.o. z siedzibą pod adresem Lazaretní 925/9, Zábrdovice, 615 00 Brno, Czechy. 

 • Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia Promocji 

Promocja potrwa od 20 marca do 12 kwietnia 2023 r. (dalej: Okres trwania promocji). Możemy wydłużyć okres trwania promocji wedle własnego uznania. Godziny podano w czasie środkowoeuropejskim (CET).

 • Udział w Promocji

W Okresie trwania promocji osoby chcące wziąć w niej udział (dalej: Uczestnicy) będą miały taką możliwość poprzez udostępnianie zdjęć lub filmów przedstawiających ich najbardziej niezapomniane wrażenia z podróży w serwisach Instagram lub Tiktok, obsługiwanych przez odpowiednio Meta Platforms Limited oraz TikTok Technology Limited (dalej: Platformy).

Udział w Promocji będzie bezpłatny i możliwy dla osób, które ukończyły 18 lat (w momencie zgłoszenia) i które:

 • są mieszkańcami Czechach, Słowacji, Węgier, Polski lub Rumunii (dalej: Kraje objęte Promocją) w chwili wzięcia udziału do Promocji;
 • udostępnią film lub zdjęcia z podróży na Platformach (dalej: Zgłoszenie konkursowe), a we wpisie: 
  • oznaczą Kiwi.com odpowiednio Kiwi.com (na Instagramie: @kiwicom247 | na TikToku: @kiwi.com);
  • użyją hasztagu #myhappytripwithkiwicom w tytule oraz w samym Zgłoszeniu konkursowym w widoczny, zwracający uwagę sposób;
  • wspomną ulubionego towarzysza podróży;
  • polubią konta Kiwi.com na Instagramie lub TikToku; oraz
 • zaakceptują niniejszy Regulamin.

Biorąc udział w Promocji, Uczestnicy udzielają Kiwi.com nieograniczonej, bezterminowej, niewyłącznej, globalnej licencji na korzystanie ze wszystkich treści zawartych w Zgłoszeniu konkursowym, które są chronione ewentualnymi prawami własności intelektualnej, w tym ochroną praw autorskich i znaków towarowych (dalej: Treści chronione) w celach promocyjnych. Kiwi.com będzie mieć prawo do upoważnienia dowolnej strony trzeciej do korzystania z Treści chronionych w takim samym zakresie. W celu uniknięcia wątpliwości Kiwi.com ma prawo wykorzystywać Treści chronione w dowolny sposób wedle własnego uznania, w tym między innymi do wprowadzania zmian, publikacji i/lub modyfikacji Treści chronionych we własnym imieniu. Kiwi.com nie ma obowiązku korzystania z żadnego z tych praw. Uczestnikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu udzielenia niniejszej licencji. 

Udział w Promocji oznacza również zgodę na wykorzystanie przez nas wizerunku (zawartego w przesłanym filmie) do celów reklamowych i promocyjnych bez uprzedzenia ani dodatkowego wynagrodzenia, chyba że jest to zabronione przez prawo.

Uczestnicy podejrzani o kupowanie polubień lub innych reakcji na Zgłoszenie konkursowe udostępnione na Platformach mogą zostać zdyskwalifikowani według naszego uznania.

Termin przesyłania Zgłoszeń konkursowych upływa 31 marca 2023 r.

 • Zwycięzcy i nagrody

W konkursie wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. Zwycięzca zostanie wybrany z puli Zgłoszeń konkursowych spełniających warunki określone w art. 3 w następujący sposób: 

 1. Wybierzemy 5 Zgłoszeń konkursowych w oparciu o następujące kryteria:
  1. estetyka – walory wizualne;
  2. historia – ciekawość wzbudzana przez opowieść zawartą w Zgłoszeniu konkursowym; oraz 
  3. kreatywność – twórcze podejście. 
 2. 5 wybranych przez nas najlepszych Zgłoszeń konkursowych zostanie następnie udostępnionych do głosowania na Instagramie. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, którego Zgłoszenie konkursowe uzyska największą liczbę głosów.

Zwycięzca otrzyma voucher do wykorzystania na zakupy u nas. W zależności od kraju wartość vouchera wyniesie 2 000 EUR (dla Zwycięzcy ze Słowacji), 45 000 CZK (z Czech), 9 000 PLN (z Polski), HUF 45 000 (z Węgier) lub RON 10 000 (z Rumunii). Voucher zostanie przesłany Zwycięzcy w rozsądnym terminie po ogłoszeniu wyników konkursu. Warunki wykorzystania vouchera znajdziesz na tej stronie.

Zwycięzca musi podać nam swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Imię i nazwisko Zwycięzcy zostanie podane do wiadomości podczas rozstrzygnięcia Promocji. Uczestnicy, którzy nie chcą, aby ich imiona nazwiska zostały upublicznione, mogą poinformować nas o tym z wyprzedzeniem pocztą elektroniczną. Niepodanie przez Uczestników prawdziwych imion i nazwisk może skutkować dyskwalifikacją (wedle naszego uznania).

Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone w niniejszym Regulaminie 12 kwietnia 2023 r.

 • Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin podlega prawu Republiki Czeskiej, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla Republiki Czeskiej.

Regulamin jest dostępny po angielsku, węgiersku, polsku, rumuńsku, czesku i słowacku. W razie jakichkolwiek rozbieżności pierwszeństwo ma wersja angielskojęzyczna.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych

Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Kiwi.com s.r.o. z siedzibą pod adresem Lazaretní 925/9, Zábrdovice, 615 00 Brno, Republika Czeska.

Zakres danych, powody przetwarzania i podstawy prawne

Będziemy wykorzystywać dane osobowe Uczestników (mianowicie ich pseudonimy, zdjęcia, filmy i dane kontaktowe) w celu umożliwienia im udziału w Promocji, oceny Promocji, wręczenia nagrody oraz reklamowania się na naszych stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, tj. promocja naszych usług i produktów.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe

Dane osobowe gromadzimy za pośrednictwem Platform.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane i udostępniane podmiotom trzecim tylko w niezbędnym zakresie, abyśmy mogli wybrać i zidentyfikować Zwycięzcę oraz upewnić się, że spełnił on wszystkie warunki wstępne. W ograniczonych przypadkach i w niezbędnym zakresie możemy tymczasowo przetwarzać dane osobowe uczestników w obrębie naszej firmy z pomocą aplikacji Google Workspace, obsługiwanych przez Google Ireland Limited. Ponadto w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji dane Uczestników będą udostępniane Platformom obsługiwanym przez Meta Platforms Ireland Limited i TikTok Technology Limited.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać dane osobowe Uczestników przez cały czas trwania Promocji, a następnie przez okres ustawowy, który zwykle wynosi 3 lata plus dodatkowy 1 rok rezerwy ze względu na opóźnienia w dostarczaniu powiadomień oraz nasze dodatkowe działania.

Prawa uczestników

Zależy nam na tym, aby uczestnicy zawsze mieli kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Pozwalają im na to określone prawa. W pewnych okolicznościach uczestnik może: 

 1. uzyskać dostęp do wszystkich wykorzystywanych/przetwarzanych przez nas danych osobowych, a nawet otrzymać ich kopię;
 2. poprosić o usunięcie swoich danych osobowych;
 3. skorygować przetwarzane przez nas dane osobowe w przypadku wykrycia błędów;
 4. ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych;
 5. otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie stosowanym i możliwym do odczytania formacie lub przekazać je innemu dostawcy;
 6. sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z przysługujących praw, należy napisać na adres [email protected].

Dyrektor ds. ochrony danych osobowych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci dochodzenia swoich praw na podstawie rozporządzenia RODO, należy skontaktować się z naszym dyrektorem ds. ochrony danych osobowych.

Skargi

Jeśli uczestnik uzna, że niewłaściwie wykorzystujemy jego dane osobowe, prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem. W sprawach związanych z poufnością i ochroną danych osobowych można pisać do nas na adres [email protected].

Uczestnicy mogą w każdej chwili wnieść skargę do organu nadzorczego. Obywatele UE mogą zgłaszać skargi organom w kraju zamieszkania, pracy lub w państwie członkowskim, w którym nastąpiło domniemane uchybienie. 

Skargi są zwykle rozpatrywane przez czeski Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje zawiera strona http://www.uoou.cz.