Warunki

Podsumowanie


 • 1. Strona internetowa i aplikacja mobilna
  • 1.1 Strona internetowa w domenie Kiwi.com, aplikacja mobilna Kiwi.com i inne platformy (dalej: „Strona internetowa”) są własnością i są obsługiwane przez prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Kiwi.com s.r.o. z siedzibą pod adresem Rohanské nábřeží 678/25, 186 00, Prague 8-Karlín, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 29352886, zarejestrowaną w rejestrze gospodarczym prowadzonym przez Sąd miejski w Pradze, sekcja C 387231, numer identyfikacji podatkowej CZ29352886 (dalej określaną jako „Kiwi.com”, „my”, „nasz”, „nas”).
  • 1.2 Strona internetowa jest dostępna dla wszystkich odwiedzających lub klientów (dalej: „Użytkownik), którzy zaakceptują niniejsze Warunki użytkowania Strony internetowej (dalej: „Warunki użytkowania”). Wchodząc na Stronę internetową lub korzystając z niej, Użytkownik oświadcza, że akceptuje w pełni i bezwarunkowo niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli Użytkownik nie akceptuje tych warunków, nie może korzystać ze Strony internetowej.
  • 1.3 Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników są dostępne w naszej Polityce prywatności na Stronie internetowej.
 • 2. Dostęp do Strony internetowej i korzystanie z niej
  • 2.1 Decydując się na wizytę na naszej Stronie internetowej, Użytkownik otrzyma dostęp do niej w jej aktualnym stanie, bez żadnych zapewnień ani gwarancji, w tym bez gwarancji, że Strona internetowa jest kompletna, działa bez zarzutu, można na nią wejść i że dostępne na niej treści są wiarygodne. Jeśli Użytkownik jest konsumentem mającym miejsce zamieszkania w UE, niniejsza klauzula go nie dotyczy.
  • 2.2 W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody (w tym szkody pośrednie, bezpośrednie, wymierne i wynikowe, niezależnie od ich rodzaju, oraz utraty zysków) mające związek ze Stroną internetową, bez względu na formę działania, które do takiej straty lub szkody mogło doprowadzić. Jeśli Użytkownik jest konsumentem mającym miejsce zamieszkania w UE, niniejsza klauzula go nie dotyczy.
  • 2.3 Dostęp do niektórych części Strony internetowej może być ograniczony zgodnie z określonymi zasadami i wymaganiami. Korzystanie ze Strony internetowej jest bezpłatne, o ile nie określono inaczej.
  • 2.4 Treści i informacje zawarte na Stronie internetowej (w tym treści podlegające prawu własności intelektualnej oraz informacje o cenie i dostępności produktów i usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej), a także infrastruktura wykorzystywana do prezentowania tych treści i informacji stanowi własność firmy Kiwi.com lub jej dostawców.
  • 2.5 Użytkownik zobowiązuje się dbać o poufność haseł dostępu do Strony internetowej i zapewnić, że nieupoważnione osoby trzecie nie uzyskają do nich dostępu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z korzystania ze Strony internetowej po podaniu hasła do niej przez Użytkownika lub osoby trzecie.
  • 2.6 Możemy według własnego uznania wykorzystywać wszystkie komentarze i sugestie – w formie pisemnej i ustnej – związane z użytkowaniem naszych produktów i usług, których autorem jest Użytkownik.
  • 2.7 Użytkownik zobowiązuje się, że:
   • nie będzie używać imienia i nazwiska, dokumentu tożsamości ani hasła innej osoby bez jej zgody oraz nie będzie korzystać ze Strony internetowej, podszywając się pod inną osobę;
   • nie będzie publikować ani przesyłać żadnych nielegalnych, wygrażających, oszczerczych lub niestosownych materiałów ani wszelkich materiałów, które mogą zostać uznane za nielegalne, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać prawo;
   • nie będzie zawierać żadnych spekulacyjnych, fałszywych czy nieuczciwych rezerwacji ani rezerwacji w oczekiwaniu na popyt;
   • nie będzie korzystać z żadnych urządzeń i oprogramowania ani nie będzie wykonywać działań, które zakłócają lub mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej;
   • nie będzie zmieniać ani dekompilować oprogramowania stosowanego do korzystania z naszych produktów i usług na Stronie internetowej;
   • nie będzie kotwiczyć, tworzyć wersji lustrzanej ani w inny sposób włączać żadnej części Strony internetowej do jakiejkolwiek innej strony bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 • 3. Funkcje Strony internetowej i Konta Kiwi.com
  • 3.1 Strona internetowa zawiera wiele funkcji, które są dostępne dla Użytkownika i które mogą być wykorzystywane przez wyznaczone elementy interfejsu Strony internetowej lub inne wyznaczone narzędzia internetowe, np. przez pocztę e-mail (dalej: „Interfejs Strony internetowej”). Zapewniamy Użytkownikowi dostęp do funkcji Strony internetowej z zastrzeżeniem, że Użytkownik korzysta z nich w sposób zgody z przeznaczeniem i przez nas dozwolony.
  • 3.2 Konto Kiwi.com jest tworzone za pomocą dodatkowych funkcji Strony internetowej dostępnych z ograniczonym dostępem (dalej: „Konto Kiwi.com”), takich jak narzędzie do zarządzania bieżącymi i poprzednimi rezerwacjami czy przechowywanie danych niezbędnych do dokonywania rezerwacji w przyszłości.
  • 3.3 Użytkownik może utworzyć Konto Kiwi.com, podając adres e-mail podczas dokonywania rezerwacji za pomocą Interfejsu Strony internetowej. Konto można również utworzyć za pomocą Interfejsu Strony internetowej bez konieczności dokonywania rezerwacji. Wystarczy do tego adres e-mail.
 • 4. Funkcje wyszukiwania
  • 4.1 Funkcje wyszukiwania na Stronie internetowej umożliwiają przeglądanie ofert oraz pakietów ofert usług transportu firm zewnętrznych.
  • 4.2 Wyniki wyszukiwania zależą od informacji wpisanych w interfejsie wyszukiwarki oraz wybranych tam opcji w ramach określonych parametrów.
  • 4.3 Wyniki wyszukiwania domyślnie są szeregowane od najlepszych, co oznacza, że opcje transportu, które oceniamy jako lepsze, mają wyższą pozycję, a opcje oceniane jako gorsze mają pozycję niższą. To, która opcja jest lepsza, a która gorsza, zależy od algorytmu uwzględniającego cenę (niższą cenę uznajemy za lepszą niż cena wyższa), czas podróży (krótszy czas uznajemy za lepszy niż czas dłuższy), środki transportu (transport naziemny uznajemy za lepszy niż transport lotniczy) i liczbę pasażerów. Domyślne kryteria wyszukiwania można zmienić za pomocą dostępnych opcji. W takiej sytuacji wyniki wyszukiwania zostaną uszeregowane zgodnie z wybranym parametrem, takim jak cena czy czas trwania podróży.
  • 4.4 Ceny wyświetlane na stronie internetowej mogą podlegać zmianom i dostosowaniom dokonywanym przez automatyczne podejmowanie decyzji.
 • 5. Nasza własność intelektualna
  • 5.1 Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do naszych produktów i usług oraz naszej Strony internetowej i jej zawartości, w tym do oprogramowania, sprzętu komputerowego, produktów, procedur, algorytmów, interfejsów użytkownika, wiedzy, rozwiązań technicznych, wynalazków, projektów oraz innych materialnych i niematerialnych zasobów lub informacji udostępnionych Użytkownikowi w ramach zasad użytkowania usług lub Strony internetowej.
  • 5.2 Użytkownik nie uzyskuje żadnych wyraźnych ani dorozumianych licencji ani uprawnień związanych z naszymi usługami, produktami lub Stroną internetową lub dowolnych ich części, w tym żadnych uprawnień do posiadania kodu źródłowego, danych lub innych treści związanych ze Stroną internetową. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi.
  • 5.3 Ponadto wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wzorów, prawa do baz danych, patenty i inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane i niezarejestrowane) związane ze Stroną internetową oraz jej zawartością są naszą własnością lub własnością osób trzecich i nie udzielamy nikomu prawa ani licencji na korzystanie z nich.
 • 6. Treści będące własnością osób trzecich
  • 6.1 Wszystkie produkty i usługi osób trzecich wyświetlane na Stronie internetowej są dostarczane przez profesjonalnych usługodawców, którzy działają jako przedsiębiorstwa handlowe.
  • 6.2 Znaki towarowe, logotypy, znaki usługowe, znaki wodne i inne treści osób trzecich (dalej: „Znaki towarowe”) widoczne na Stronie internetowej są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi Znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie Znaki towarowe związane z liniami lotniczymi, przewoźnikami kolejowymi i innymi firmami, które są widoczne na Stronie internetowej, należą do ich właścicieli. Wykorzystujemy je wyłącznie z myślą o wygodzie Użytkownika. Żadnych treści dostępnych na niniejszej Stronie internetowej nie należy interpretować jako formy roszczenia sobie przez nas praw do tych Znaków towarowych osób trzecich ani jako przyznania przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania Znaków towarowych widocznych na Stronie internetowej bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody ich właścicieli.
  • 6.3 Niewłaściwe użycie Znaków towarowych przez Użytkownika jest surowo zabronione. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że sposób, w jaki używa Znaków towarowych, jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym z prawem o własności intelektualnej i innymi przepisami, które odnoszą się do praw dostawców zewnętrznych. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż Znaki towarowe pozostaną własnością odpowiednich dostawców zewnętrznych. Znaki towarowe w żadnej swojej części nie mogą być zmieniane, duplikowane, publikowane, przesyłane, rozprowadzane, tłumaczone, dostosowywane, oferowane do sprzedaży lub wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody odpowiednich dostawców zewnętrznych.
  • 6.4 Wyświetlanie na Stronie internetowej Znaków towarowych oraz informacji o dostępności produktów i usług osób trzecich nie oznacza powiązania Strony internetowej oraz naszych usług z osobą trzecią ani wspierania bądź sponsorowania Strony internetowej i naszych usług przez osobę trzecią.
 • 7. Postanowienia końcowe
  • 7.1 Rozstrzyganie sporów
   • 7.1.1 Polubowne rozwiązywanie sporów. Przed skorzystaniem z któregokolwiek z powyższych sposobów rozwiązywania sporów prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Kiwi.com/content/feedbacki w celu rozpatrzenia skargi lub sugestii.
   • 7.1.2 Jurysdykcja. W przypadku wszystkich sporów między firmą Kiwi.com s.r.o. a Użytkownikiem pełną jurysdykcję do ich rozstrzygania mają sądy Republiki Czeskiej.
   • 7.1.3 Spory z konsumentami z UE.
    • Wszyscy konsumenci mieszkający w krajach UE mają prawo, przed podjęciem jakichkolwiek działań przed sądem, pozasądowo rozwiązać spór z nami, o ile taki spór między konsumentem z UE a nami nie został już skutecznie rozstrzygnięty bezpośrednio. Instytucją właściwą do rozstrzygania sporów pozasądowych między naszą firmą a konsumentem z państwa członkowskiego UE jest Czeska Inspekcja Handlowa (coi.cz). Więcej informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie https://www.coi.cz/en/information-about-adr/.
    • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 konsumenci w UE mają również prawo do wszczęcia postępowania pozasądowego przez internet za pośrednictwem platformy ODR poświęconej rozwiązywaniu problemów konsumenckich (ec.europa.eu/consumers/odr).
    • Jeśli Użytkownik jest konsumentem mającym miejsce zamieszkania w UE, może on dochodzić swoich praw ochrony konsumenta wynikających z niniejszych Warunków użytkowania w Republice Czeskiej lub w swoim kraju zamieszkania.
  • 7.2 Strona internetowa, niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie stosunki prawne ustanowione na ich podstawie lub z nich wynikające podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeśli Użytkownik jest konsumentem, dodatkowo korzysta z ochrony przewidzianej dla niego przez przepisy prawa obowiązujące w jego kraju zamieszkania.
  • 7.3 Niniejsze Warunki zaczną obowiązywać od 1 listopada 2023 r.

My hakujemy system,
Ty latasz taniej