Warunki

Podsumowanie


 1. Artykuł 1. Strona internetowa i aplikacja mobilna
  1. Strona internetowa z domeną Kiwi.com, aplikacja mobilna Kiwi.com i inne platformy („Strona internetowa”) są własnością i są obsługiwane przez prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Kiwi.com s.r.o. (numer rejestracyjny: 29352886), z siedzibą pod adresem: Lazaretní 925/9, Zábrdovice, 615 00 Brno, Republika Czeska, zarejestrowaną w rejestrze gospodarczym prowadzonym przez Sąd rejonowy w Brnie (Sekcja C 74565, numer identyfikacji podatkowej CZ29352886), dalej określaną jako „Kiwi.com”, „my”, „nasz”, „nas”.
  2. Strona internetowa jest dostępna dla wszystkich użytkowników lub klientów („Użytkownik), którzy zaakceptują niniejsze Warunki użytkowania Strony internetowej („Warunki użytkowania”). Wchodząc na Stronę internetową lub korzystając z niej, Użytkownik oświadcza, że akceptuje w pełni i bezwarunkowo niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli Użytkownik nie akceptuje tych warunków, nie może korzystać ze Strony internetowej.
  3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników są dostępne w naszej Polityce prywatności na Stronie internetowej.
 2. Artykuł 2. Dostęp do Strony internetowej i korzystanie z niej
  1. Decydując się na wizytę na naszej Stronie internetowej, Użytkownik otrzyma dostęp do niej w jej aktualnym stanie, bez żadnych zapewnień ani gwarancji, w tym bez gwarancji, że Strona internetowa jest kompletna, działa bez zarzutu, można na nią wejść i że dostępne na niej treści są wiarygodne.
  2. Strona internetowa może być czasowo lub na stałe niedostępna, w całości lub w części, możemy dodawać do niej treści, zmieniać je i usuwać w dowolnym momencie według naszego uznania i bez wcześniejszego powiadamiania.
  3. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody (w tym szkody pośrednie, bezpośrednie, wymierne i wynikowe, niezależnie od ich rodzaju, oraz utraty zysków) mające związek ze Stroną internetową, bez względu na formę działania, które do takiej straty lub szkody mogło doprowadzić.
  4. Dostęp do niektórych części Strony internetowej może być zastrzeżony zgodnie z określonymi zasadami i wymaganiami. Korzystanie ze Strony internetowej jest bezpłatne, o ile nie wskazano inaczej.
  5. Treści i informacje zawarte na Stronie internetowej (w tym treści podlegające prawu własności intelektualnej oraz informacje o cenie i dostępności produktów i usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej), a także infrastruktura wykorzystywana do prezentowania tych treści i informacji stanowi własność firmy Kiwi.com lub jej dostawców.
  6. Użytkownik zobowiązuje się dbać o poufność haseł dostępu do Strony internetowej i chronić je przed trafieniem do osób nieuprawnionych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z korzystania ze Strony internetowej po podaniu hasła do niej przez Użytkownika lub osoby trzecie.
  7. Możemy według własnego uznania wykorzystywać wszystkie komentarze i sugestie – w formie pisemnej i ustnej – związane z użytkowaniem Naszych produktów i usług, których autorem jest Użytkownik.
  8. Użytkownik zobowiązuje się, że:
   1. nie będzie używać imienia i nazwiska, dokumentu tożsamości ani hasła innej osoby bez jej zgody oraz nie będzie korzystać ze Strony internetowej, podszywając się pod inną osobę;
   2. nie będzie publikować ani przesyłać żadnych nielegalnych, wygrażających, oszczerczych lub niestosownych materiałów ani wszelkich materiałów, które mogą zostać uznane za nielegalne, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać prawo;
   3. nie będzie zawierać żadnych spekulacyjnych, fałszywych czy nieuczciwych rezerwacji ani rezerwacji w oczekiwaniu na popyt;
   4. nie będzie korzystać z żadnych urządzeń i oprogramowania ani nie będzie wykonywać działań, które zakłócają lub mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej;
   5. nie będzie zmieniać ani dekompilować oprogramowania stosowanego do korzystania z naszych produktów i usług na Stronie internetowej;
   6. nie będzie kotwiczyć, tworzyć wersji lustrzanej ani w inny sposób włączać żadnej części Strony internetowej do jakiejkolwiek innej strony bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 3. Artykuł 3. Funkcje na Stronie internetowej i Konto Kiwi.com
  1. Strona internetowa zawiera wiele funkcji, które są dostępne dla Użytkownika i które mogą być wykorzystywane przez wyznaczone elementy interfejsu Strony internetowej lub inne wyznaczone narzędzia internetowe, np. przez pocztę e-mail („Interfejs Strony internetowej”). Zapewniamy Użytkownikowi dostęp do funkcji Strony internetowej z zastrzeżeniem, że Użytkownik korzysta z nich w sposób zgody z przeznaczeniem i przez nas dozwolony.
  2. Konto Kiwi.com jest tworzone za pomocą dodatkowych funkcji Strony internetowej dostępnych z ograniczonym dostępem („Konto Kiwi.com”), takich jak narzędzie do zarządzania bieżącymi i poprzednimi rezerwacjami czy przechowywanie danych niezbędnych do dokonywania rezerwacji w przyszłości.
  3. Użytkownik może utworzyć Konto Kiwi.com, podając adres e-mail podczas dokonywania rezerwacji za pomocą Interfejsu Strony internetowej. Konto można również utworzyć za pomocą Interfejsu Strony internetowej bez konieczności dokonywania rezerwacji. Wystarczy do tego adres e-mail.
 4. Artykuł 4. Własność intelektualna
  1. Wszystkie nasze produkty i usługi oraz nasza Strona internetowa i jej zawartość, w tym oprogramowanie, sprzęt komputerowy, produkty, procedury, algorytmy, interfejsy użytkownika, wiedza, rozwiązania techniczne, wynalazki, projekty oraz inne materialne i niematerialne zasoby lub informacje udostępnione Użytkownikowi w ramach zasad użytkowania usług lub Strony internetowej.
  2. Użytkownik nie uzyskuje żadnych wyraźnych ani dorozumianych licencji ani uprawnień związanych z naszymi usługami, produktami lub Stroną internetową lub dowolnych ich części, w tym nie daje uprawnień do posiadania kodu źródłowego, danych lub innych treści związanych ze Stroną internetową. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały jawnie przyznane Użytkownikowi.
  3. Ponadto wszelkie prawa autorskie znaki towarowe, prawa do wzorów, prawa do baz danych, patenty i inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane i niezarejestrowane) związane ze Stroną internetową oraz jej zawartością są naszą własnością lub własnością osób trzecich i nie udzielamy nikomu prawa ani licencji na korzystanie z nich.
 5. Artykuł 5. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe innych firm
  1. Znaki towarowe, logo, znaki usługowe, znaki wodne i inne treści osób trzecich („Znaki towarowe”) widoczne na Stronie internetowej są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi Znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie Znaki towarowe związane z liniami lotniczymi, przewoźnikami kolejowymi i innymi firmami, które są widoczne na Stronie internetowej, należą do ich właścicieli. Wykorzystujemy je wyłącznie w ramach usług świadczonych Użytkownikowi. Żadnych treści dostępnych na niniejszej Stronie internetowej nie należy interpretować jako formy roszczenia sobie przez nas praw do tych Znaków towarowych osób trzecich ani jako przyznanie przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania Znaków towarowych widocznych na Stronie internetowej bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody ich właścicieli.
  2. Niewłaściwe użycie Znaków towarowych przez Użytkownika jest surowo zabronione. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że sposób, w jaki używa Znaków towarowych, jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym z prawem o własności intelektualnej i innymi przepisami, które odnoszą się do praw dostawców zewnętrznych. Użytkownik oświadcza, że rozumie, że Znaki towarowe pozostaną własnością odpowiednich dostawców zewnętrznych. Znaki towarowe w żadnej swojej części nie mogą być zmieniane, duplikowane, publikowane, przesyłane, rozprowadzane, tłumaczone, dostosowywane, oferowane do sprzedaży lub wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody odpowiednich dostawców zewnętrznych.
 6. Artykuł 6. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku jakichkolwiek sporów między nami a Użytkownikiem – związanych ze Stroną internetową lub niniejszymi Warunkami użytkowania – pełną jurysdykcję będą miały sądy Republiki Czeskiej, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
  2. Strona internetowa, niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie stosunki prawne ustanowione na ich podstawie lub z nich wynikające podlegają prawu Republiki Czeskiej.
  3. Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują od 1 maja 2020 r.
WARUNKI KAMPANII „TANIEJ NIŻ LINIAMI LOTNICZYMI”