Obchodní podmínky

Souhrn


 1. Článek 1. Všeobecná ustanovení a definice termínů
  1. Strany. Tyto Obchodní podmínky upravují právně závazný vztah mezi námi, i) společností s ručením omezeným Kiwi.com s.r.o., IČO: 29352886, se sídlem na Palachově náměstí 797/4, Starý Lískovec, 625 00 Brno, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 74565, DIČ: CZ29352886, nebo (jako vzájemně se vylučující možnost) ii) inkorporovanou společností Kiwi.com, Inc. se sídlem na adrese 78 SW 7th St 5th Floor, Miami, Florida, 331 30, Spojené státy americké, daňové identifikační číslo: 32–0468201, a to za podmínky, že jste občanem Spojených států amerických (s výjimkou Havaje) a k činnosti na Kiwi.com používáte subdoménu kiwi.com/us (dále jen „americký spotřebitel“) (dále jen „Kiwi.com“, „my“, „naše“, „nás“), a Vámi jako zákazníkem (dále jen „Vy“, „Váš“, „Vás“); („Vy“, „Váš“ a/nebo „Vás“ lze rovněž použít jako odkaz na cestujícího, který má být přepravován letecky nebo prostřednictvím jiného dopravního prostředku na základě smlouvy o přepravě).
  2. Definice termínů. Níže uvedené termíny zvýrazněné TUČNĚ, jak jsou používané v těchto Obchodních podmínkách, označují:
   1. Rezervace: znamená proces nákupu vybraného letu (letů) a skutečný výsledek tohoto procesu, který zahrnuje: (i) Váš výběr letu (letů) uvedeného (uvedených) na našem webu, (ii) Váš výběr některého z našich Kiwi.com tarifů pro zvolený let (zvolené lety) nabízených na našem webu, (iii) případný výběr z nabízených služeb souvisejících s přepravou a dalších našich nabídek souvisejících s Vaší rezervací včetně balíčků služeb, (ii) vyplnění požadovaných informací v online formuláři na našem webu, (iii) Vaše přijetí zde uvedených Obchodních podmínek a Vaše akceptace okamžitého poskytnutí našich služeb, (iv) zaslání nám vyplněného online formuláře (v) a provedení platby celkové ceny pomocí vhodné platební metody. Provedením rezervace přijímáte nabídku našich služeb. Rezervace je dokončena naším potvrzením přijetí Vaší platby dle těchto článků 1.2.1 (v) a 3.1 těchto obchodních podmínek.
   2. Smlouva o přepravě: představuje dohodu o přepravě a souvisejících službách uzavřenou mezi Vámi a vybraným dopravcem (vybranými dopravci) na základě našich zprostředkovatelských služeb poskytovaných na základě smlouvy o poskytování služeb v souladu s ustanoveními článku 2.13 těchto obchodních podmínek.
   3. Destinace: znamená letiště, vlakovou stanici nebo jiné vybrané místo, které si zvolíte z nabídek uvedených na našem webu a které je dle Vaší rezervace (viz článek 1.2.1 těchto obchodních podmínek) posledním letištěm atd. na Vaší jednosměrné cestě. Na základě jedné rezervace Vám můžeme zprostředkovat přepravu i do více než jedné destinace, a to ve formě přepravy zahrnující Více měst, jak je dále definována v článku 1.2.8 těchto obchodních podmínek. Samotná přeprava do destinace může být realizována prostřednictvím dvou či více letových spojení – viz článek 1.2.5 těchto obchodních podmínek. Vyhrazujeme si právo na změnu kterékoli z mezitimních destinací zobrazených ve Vaší rezervaci, pokud tento krok nemá vliv na Vaši schopnost dosáhnout Vaši konečnou destinaci, ledaže byste si tuto mezitimní destinaci (mezitimní destinace) vybrali v rámci itineráře zahrnujícího Více měst.
   4. Let nebo lety: znamená leteckou, vlakovou, autobusovou nebo jinou přepravu do destinace prostřednictvím vybraného dopravce (vybraných dopravců). Na našem webu zobrazujeme nabízený let (nabízené lety) společně s informacemi o letišti (vlakové stanici) odletu (odjezdu) a příletu (příjezdu), době trvání letu a identifikací vybraného dopravce (vybraných dopravců). Doba trvání letu může rovněž zahrnovat technická mezipřistání (zastávky) uskutečněná příslušným provozujícím dopravcem během letu z letiště (vlakové stanice) odletu (odjezdu) na letiště (vlakovou stanici) příletu (příjezdu) v jednom úseku Vaší cesty. „Let“ se také může používat ve smyslu dvou nebo více letů, pomocí kterých se přepravíte do své destinace.
   5. Letové (letová) spojení: znamená způsob přepravy, ve které budete, abyste dosáhli své destinace, muset opustit letadlo nebo jiný dopravní prostředek na každém konkrétním letišti nebo jiném přestupním místě a buď přestoupit do jiného letadla nebo jiného dopravního prostředku, nebo znovu nastoupit. V určitých případech při přestupu do jiného letadla nebo vlaku bude nezbytné změnit rovněž vybraného dopravce. V případě letových spojení Vám můžeme poskytnout záruku Kiwi.com, a to za podmínek stanovených v článku 5 a 6 těchto Obchodních podmínek.
   6. Zpoždění letu: znamená změnu harmonogramu letu, kvůli které nebudete mít dostatek času přestoupit do jiného letadla nebo jiného dopravního prostředku pro letové (letová) spojení. Pro letové (letová) spojení bude přiměřená lhůta pro přestup do jiného letadla nebo vlaku stanovena individuálně a v souladu se specifickými standardními časy přestupů poskytnutými příslušným letištěm nebo jiným přestupním místem.
   7. Celková cena: cena, kterou účtujeme za poskytování našich služeb, a cena za letenku (letenky) a další související služby (např. přednostní nástup, další zavazadla, strava atd.), které jste si prostřednictvím nás v rámci rezervace objednali. Celková cena je dále definována v článku 3.1 těchto obchodních podmínek.
   8. Více měst: znamená druh přepravy obnášející kombinaci letů, které prochází jednou nebo více mezitimními destinacemi, jež jste v rámci rezervace výslovně vybrali. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že jste vybrali jednu nebo více mezitimních destinací, kde strávíte méně než 24 hodin, než budete pokračovat v cestě, nemůžeme zaručit, že příslušný vybraný dopravce (příslušní vybraní dopravci) neprovedou určité změny nebo zrušení Vašeho letu (vašich letů) v rámci Vaší cesty do a/nebo z této mezitimní destinace, jak byly uvedeny ve Vašem původním itineráři; v takovém případě neneseme v této souvislosti žádnou odpovědnost za jakékoli finanční nebo jiné závazky vůči Vám nebo vybraným dopravcům.
   9. Doplňkové služby: jsou námi poskytované služby související s Vaším letem (Vašimi lety), které spočívají v našem zprostředkování služeb, které poskytuje vybraný dopravce (vybraní dopravci) a/nebo jakákoli další třetí strana, jako je palubní jídlo, odbavená zavazadla, výběr sedadel, změna letu / jména cestujícího, přednostní nástup, zrušení letového itineráře, přerezervace letu atd. Poplatek za tyto služby, který účtuje příslušný vybraný dopravce (vybraní dopravci) a/nebo jakákoli další třetí strana, není součástí celkové ceny, ledaže si je přidáte již v průběhu rezervace. Pokud požadujete doplňkové služby až po dokončení rezervace, nabídneme Vám poskytnutí těchto služeb za dodatečný manipulační poplatek (jak je definován níže) a za podmínek Vámi předem odsouhlasených prostřednictvím zvolení příslušného Kiwi.com tarifu (jak je definován níže) a/nebo zakoupení příslušného balíčku služeb (jak je specifikován v článku 4 těchto obchodních podmínek).
   10. Vybraný dopravce: znamená leteckou společnost nebo jiného poskytovatele dopravy poskytujícího služby letecké přepravy nebo provozovatele pozemní dopravy, se kterým uzavřete smlouvu o přepravě na základě využití našich zprostředkovatelských služeb. Identitu Vybraného přepravce budete znát předtím, než s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb. Váš let (vaše lety) mohou zahrnovat služby dvou nebo více vybraných dopravců – v tomto případě je termínem vybraný dopravce označována letecká společnost nebo jiný poskytovatel dopravy, který Vás přepravuje po odpovídající část Vaší trasy. Vezměte prosím na vědomí, že skutečný provozující dopravce se může lišit od vybraného dopravce, se kterým jste uzavřeli smlouvu o přepravě, a z toho důvodu je Vaší povinností si před odletem v místě odletu ověřit totožnost provozujícího dopravce pro příslušnou část trasy.
   11. Služba nebo služby: znamená zprostředkovatelské služby, které přímo souvisejí s přepravou Vás a Vašich zavazadel do destinace a které Vám poskytujeme v souladu s těmito Obchodními podmínkami a smlouvou o poskytování služeb za předem dohodnutý a sjednaný poplatek zahrnutý v celkové ceně. Naše služby, prostřednictvím kterých budete moci uzavřít smlouvu o přepravě s vybraným dopravcem, jsou definovány v článku 2.1 těchto obchodních podmínek. Kromě poskytování těchto zprostředkovatelských služeb Vám v případě zrušení letu, změny harmonogramu letu nebo zpoždění letu poskytujeme volitelné služby ve formě záruky Kiwi.com(jak je definována níže) v souladu s články 5 a 6 těchto obchodních podmínek a služby vymáhání tak, jak je uvedeno v článku 6.7 těchto obchodních podmínek. Vezměte prosím na vědomí, že náš poplatek, který je zahrnut v celkové ceně, se vztahuje pouze k poskytování zprostředkovatelských služeb. Tyto pomocné volitelné služby jsou poskytovány bezplatně za podmínek stanovených v těchto podmínkách a služby vymáhání jsou poskytovány za podmínek a za poplatky stanovené v článku 6.7 těchto obchodních podmínek.
   12. Smlouva o poskytování služeb: znamená dohodu o poskytování služeb uzavřenou v souladu s článkem 1.2.1. těchto obchodních podmínek mezi Vámi a námi. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá dokončením rezervace, jak je uvedeno v článku 1.2.1 těchto obchodních podmínek. Účelem smlouvy o poskytování služeb je ustanovit mezi Vámi a námi smluvní vztah, na základě kterého Vám budeme poskytovat služby související s Vaším letem (Vašimi lety) do zvolené destinace s vybraným dopravcem za celkovou cenu. Nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování služeb jsou tyto obchodní podmínky.
   13. Služby zákaznické podpory: znamená naše podpůrné služby spočívající v dostupnosti komunikačního kanálu, prostřednictvím kterého Vám na základě Vašeho požadavku poskytneme veškeré informace, které Vám máme dle těchto Obchodních podmínek povinnost poskytnout, případně přijmeme a budeme vést komunikaci ohledně jakéhokoli Vašeho požadavku o poskytnutí našich volitelných služeb, případně doplňkových služeb, nebo jakéhokoli jiného dotazu, žádosti nebo stížnosti, kterou v souvislosti s Vaší rezervací, našimi službami, nebo naším webem vznesete. Standardní úroveň poskytovaných služeb zákaznické podpory a jejich rozšířené úrovně, které můžete získat vybráním příslušného Kiwi.com tarifu (viz článek 4.1 těchto obchodních podmínek), či zakoupením příslušného balíčku služeb (viz článek 4.5 těchto obchodních podmínek) jsou specifikovány v článku 4.6 těchto obchodních podmínek. Upozorňujeme, že telefonní služby zákaznické podpory jsou zajišťovány v souladu s pravidlem priority volajících. Kategorie priority volajících (nízká, střední, vysoká) v závislosti na vybraném Kiwi.com tarifu (viz článek 4.2 těchto obchodních podmínek) či zakoupeném balíčku služeb (viz článek 4.6 těchto obchodních podmínek) určují pořadí, ve kterém vyřizujeme hovory zákazníků, přičemž hovory na konkrétní telefonní lince jsou v reálném čase zařazovány do fronty na základě kategorie priority volajícího a přednost mají hovory s vysokou, poté se střední a nakonec s nízkou prioritou. V rámci každé kategorie priority volajícího se hovory vyřizují na základě registrovaného času příchozího hovoru, jak je zaznamenán naším systémem (princip kdo dřív přijde, ten je dřív na řadě). Službu zákaznické podpory – dostupnost telefonické podpory – poskytujeme v závislosti na vybraném Kiwi.com tarifu (viz článek 4.2 těchto obchodních podmínek) nebo zakoupeném balíčku služeb (viz článek 4.6 těchto podmínek) na dvou různých úrovních – základní a rozšířené – tak, jak jsou popsány níže:
   14. Kiwi.com tarify : má význam stanovený a definovaný v článku 4.1 těchto obchodních podmínek.
   15. Balíčky služeb: má význam stanovený a definovaný v článku 4.5 těchto obchodních podmínek.
   16. Záruka Kiwi.com: má význam stanovený a definovaný v článku 5.1 těchto obchodních podmínek.
   17. Obchodní podmínky: znamená naše zde uvedené obchodní podmínky.
   18. Throwaway letenky (letenky k částečnému nevyužití) : znamená rezervaci pro kombinaci letů, kdy nemáte v úmyslu jeden z těchto letů absolvovat (a tudíž příslušnou letenku v této části nevyužijete, tj. „zahodíte“), včetně, mimo jiné, případů, kdy (i) svou cestu dokončíte v místě, které není posledním letištěm v letovém itineráři; nebo (ii) jste zaplatili za zpáteční let a absolvujete let do destinace, ale nikoli však let zpět.
   19. Web: znamená web na adrese kiwi.com, včetně subdomén pro příslušné trhy a/nebo naše jiné weby, na kterých můžete provést rezervaci.
   20. Manipulační poplatek: má význam stanovený a definovaný v článku 2.2 těchto podmínek.
   21. Rezervace bez odbavených zavazadel: znamená rezervovaný itinerář jednoho nebo více letů, který je pro Vás speciálně vytvořen a nabízen za podmínky, že nemůžete mít žádné jiné zavadlo než příruční zavazadlo, jak je definováno a limitováno každým z vybraných dopravců; v případě, že k tomuto itineráři přidáte jakékoli zavazadlo k odbavení, nemůžeme zaručit, že vybraní dopravci Váš itinerář nezmění: v této souvislosti neneseme žádnou odpovědnost za finanční či jiné závazky vůči Vám nebo vybraným dopravcům.
   22. Volitelné služby: znamená bezplatné služby asistence související se změnou, zpožděním nebo zrušením letu, které Vám poskytneme za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách, konkrétně v článku 5 a 6.
   23. Spojené cestovní služby: znamená, že Vám zprostředkujeme alespoň dva různé druhy cestovních služeb v souvislosti se stejným itinerářem nebo pobytem, které nepředstavují souborné cestovní služby (zájezd), a naše zprostředkování má za následek uzavření dvou nebo více samostatných smluv mezi Vámi a vybraným dopravcem (vybranými dopravci) a Vámi a poskytovatelem jiné turistické služby než přepravy. Zprostředkování se musí uskutečnit během Vaší jediné návštěvy našeho webu, jak je definován v článku 1.2.20 těchto obchodních podmínek, přičemž si služby zvolíte odděleně a platbu za cestovní služby realizujete každou zvlášť.
  3. Úplné informace. Musíte nám poskytnout úplné, přesné a správné informace a údaje potřebné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby, obzvláště informace a údaje (včetně osobních údajů) potřebné pro uzavření smlouvy o přepravě s vybraným dopravcem (vybranými dopravci), pro fakturaci a doručení letenek atd., o které jste požádáni během rezervování nebo kdykoli předtím nebo potom. Je Vaší odpovědností zajistit, aby veškeré informace byly v době rezervování správné a aktuální a aby tyto informace byly v této podobě platné a úplné v průběhu Vaší cesty. Všechny informace nám musíte poskytnout za použití latinky. Neodpovídáme za žádnou náhradu škody, dodatečné náklady nebo jakékoli jiné problémy či komplikace, které mohou nastat v důsledku toho, že nám během procesu rezervace neposkytnete úplné a přesné informace.
 2. Článek 2. Smlouva o poskytování služeb
  Abychom plně vyhověli veškerým aplikovatelným vnitrostátním právním předpisům a nařízením Evropské unie, tímto Vám prostřednictvím tohoto článku 2 poskytujeme veškeré povinné informace, které jsme povinni Vám poskytnout před uzavřením smlouvy o poskytování služeb:
  1. Popis služby. Naše služby budou spočívat, s výhradou záruk a prohlášení uvedených v článku 7 a 8 těchto obchodních podmínek, v:
   1. zobrazování nabízených letů a jejich kombinací na našem webu; využívání našich algoritmů a jiných dat, abychom Vám na našem webu poskytli výběr přizpůsobených cestovních itinerářů, které Vám umožní posoudit a řídit riziko zmeškaných dopravních spojení a souvisejících narušení cestovních plánů;
   2. zprostředkování smlouvy o přepravě mezi Vámi a vybraným dopravcem;
   3. doručení letenek (itineráře) pro vybraný let (vybrané lety), které jste zakoupili v souladu s článkem 1.2.1 těchto obchodních podmínek na základě Vaší rezervace, a to v souladu s článkem 2.18 těchto obchodních podmínek; a
   4. provádění online odbavení (v případě, že je dostupné a/nebo uvedené ve Vaší elektronické letence) v souvislosti s příslušným letem (příslušnými lety) v rámci Vaší rezervace.
   Kromě poskytování výše popsaných služeb Vám v případě zrušení letu, změny harmonogramu letu nebo zpoždění letu, jak je uvedeno v článcích 5 a 6 těchto obchodních podmínek, poskytujeme (i) naše volitelné služby ve formě záruky Kiwi.com a (ii) služby vymáhání, jak je uvedeno v článku 6.7 těchto obchodních podmínek.
  2. Doplňkové služby. Vezměte prosím na vědomí, že naše služby, které poskytujeme na základě rezervace, nezahrnují, pokud není uvedeno jinak, doplňkové služby, a v souvislosti s těmito doplňkovými službami se s Vámi dohodneme samostatně pouze za poplatek a za podmínek, které předem odsouhlasíte, za současného zvolení příslušného tarifu jízdného Kiwi.com a/nebo balíčku služeb během procesu rezervace, kromě smlouvy o poskytování služeb uzavřené na základě Vaší původní rezervace. Vezměte prosím na vědomí, že doplňkové služby mohou rovněž podléhat dodatečným poplatkům, které budete povinni zaplatit, uloženým vybranými dopravci nebo jakýmikoli jinými třetími stranami zpracovávajícími Vaši žádost o služby, které v rámci poskytování doplňkových služeb zprostředkujeme, a před Vaším konečným zakoupením příslušných doplňkových služeb budete s výší těchto dodatečných poplatků obeznámeni. Doplňkové služby ve formě zajištění volitelné úpravy, změny či zrušení letu (letů), zpracování vrácení peněz jakéhokoli druhu u vybraného dopravce a/nebo zpracování jakýchkoli jiných Vašich požadavků týkajících se Vaší rezervace jsou účtovány pomocí našeho dodatečného manipulačního poplatku, jak je uvedeno v podmínkách tarifu jízdného a/nebo balíčku služeb Kiwi.com, který v souladu s článkem 4 těchto podmínek vyberete či zakoupíte, ledaže je před Vaším konečným zakoupením doplňkové služby (dále jen „manipulační poplatek“) stanoveno jinak. Manipulační poplatek bude účtován samostatně nebo bude započten proti vrácení peněz z ceny letu a/nebo jinému vrácení peněz od vybraného dopravce (vybraných dopravců) (viz článek 4.3 (iv) těchto podmínek).
  3. Vezměte prosím na vědomí, že manipulační poplatek stanovený v těchto podmínkách se neuplatní v případě zrušení letu a/nebo žádosti o vrácení peněz vznesené v souvislosti s poskytnutím záruky Kiwi.com. Vezměte prosím na vědomí, že Vám v souvislosti se zpracováním doplňkových služeb během posledních 48 hodin před odletem v rámci Vašeho prvního letu ve Vašem itineráři ani kdykoli poté nebudeme nápomocni, jelikož v této době nejsme schopni zajistit zpracování Vaší žádosti; podmínky příslušného tarifu jízdného Kiwi.com tak, jak je uvedeno v článku 4 těchto podmínek, mohou v souvislosti s naším poskytováním doplňkových služeb spočívajících v dobrovolném zrušení letového itineráře a zpracování související žádosti o vrácení peněz nebo opětovného provedení rezervace letu stanovit jiné konkrétní pravidlo, které bude mít v případě rozporu přednost před ustanoveními tohoto článku.
  4. Prostředky komunikace na dálku a náklady. Nebudeme Vám účtovat jakékoli poplatky navíc nad rámec celkové ceny za používání prostředků komunikace na dálku, které používáme za účelem komunikace, vyjednávání a uzavření smlouvy o poskytování služeb s Vámi, to znamená, že za komunikaci s Vámi prostřednictvím internetu nebo telefonicky nejsou účtovány žádné servisní poplatky, ledaže použijete prioritní telefonickou linku účtovanou poplatkem navíc poté, co se srozumitelným způsobem obeznámíte s konkrétní výší poplatků za volání účtovaných v této souvislosti nad rámec standardních sazeb Vašeho poskytovatele telefonních služeb. Celkové poplatky spojené s veškerou komunikací s námi závisí na Vašem poskytovateli telefonických služeb nebo internetového připojení; neneseme odpovědnost za jakékoli vzniklé náklady a tyto náklady Vám neuhradíme. Vzhledem k tomu byste měli předem požádat držitele účtu o svolení. Upozorňujeme, že telefonní hovory mezi námi a Vámi mohou být monitorovány, zaznamenávány a ukládány. Více informací naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
  5. Orgány dohledu. Orgány, které dohlíží na naše podnikatelské činnosti a kterým můžete adresovat stížnosti, jsou Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V EU je možné adresovat Vaše stížnosti Evropskému spotřebitelskému centru (evropskyspotrebitel.cz/) a inspektorovi ochrany údajů Evropské komise.
  6. Smlouva o poskytování služeb a smlouva o přepravě jako dva samostatné právní vztahy. Vezměte prosím na vědomí, dokončením rezervace uzavíráte dvě samostatné smlouvy: (i) smlouvu o poskytování služeb uzavřenou s námi a (ii) smlouvu o přepravě pro leteckou dopravu uzavřenou s vybraným dopravcem (vybranými dopravci). Tyto dva právní vztahy jsou vzájemně nezávislé, uzavřené s různými stranami, (i) mezi Vámi a námi, nebo (i) mezi Vámi a vybraným dopravcem, a jako takové tyto vztahy podléhají jiným pravidlům, Obchodním podmínkám a obvykle se řídí jinými právními řády. Vždy prosím mějte na paměti, že nejsme poskytovatelem služeb letecké dopravy a Vaše smluvní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o přepravě musí být plněny ve vztahu k vybranému dopravci (vybraným dopravcům). Okolnosti, za kterých můžete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb a/nebo tuto smlouvu pozměnit, jsou výslovně uvedeny v těchto Obchodních podmínkách (ohledně práva na odstoupení viz článek 10.2 těchto podmínek). Upozorňujeme, že ustanovení článku 2.14 týkající se výjimky z práva odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření v souladu s příslušným nařízením EU se vztahuje na smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi Vámi a námi. V souvislosti s možným odstoupením od smlouvy o přepravě uzavřené s vybraným dopravcem se uplatní obchodní podmínky každého příslušného vybraného dopravce.
  7. Důkaz o uzavření smlouvy o poskytování služeb. V souladu se směrnicí EU (2000/31/ES) o elektronickém obchodu a případně jejími národními transpozicemi vezměte prosím na vědomí, že důkazem uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Vámi a námi je potvrzovací e-mail Vaší rezervace.
  8. Jazyk smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb se vyhotovuje v jazyce, který jste v průběhu rezervace na našem webu vybrali. Upozorňujeme však, že právně závazná je pouze anglická verze zde uvedených Obchodních podmínek. Překlady těchto podmínek jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele. V případě rozporu mezi překladem a anglickým originálem zde uvedených Obchodních podmínek bude mít přednost anglický originál.
  9. Technické kroky k uzavření smlouvy o poskytování služby s námi / oprava dat. Náš web obsahuje interaktivní webové rozhraní, prostřednictvím jehož používání je uzavřena smlouva o poskytování služeb mezi Vámi a námi, a to vyplněním a odesláním nám online objednávkového formuláře a prováděním online plateb v souladu s článkem 1.2.1 těchto podmínek. Před odesláním online objednávkového formuláře můžete zkontrolovat, změnit a opravit jakékoli údaje, které jste zadali.
  10. Kodex chování. Po celou dobu poskytování našich služeb vždy dodržujeme všechny příslušné předpisy a regulace České republiky a Evropské unie, jakož i naše vnitřní zásady spokojenosti zákazníků a pravidla ochrany osobních údajů. Rozhodli jsme se, že tato vnitřní pravidla a zásady nezveřejníme.
  11. Uváděné ceny. Ceny uvedené na našem webu zahrnují základní jízdné do destinace, letištní poplatky, poplatky za pohonné hmoty, DPH a poplatek za naše služby. Všechny tyto komponenty uvedené ceny se zobrazují jako jediná celková cena. Vzhledem k povaze našich služeb však naše ceny nemohou zahrnovat žádné poplatky navíc účtované v souvislosti s přepravou do destinace vybraným dopravcem nebo jakoukoli třetí stranou. (Více informací viz článek 3.1 těchto podmínek).
  12. Územní omezení. Není-li výslovně uvedeno jinak, neexistují žádná územní omezení týkající se poskytování našich služeb. Upozorňujeme, že své služby neposkytujeme ve vztahu k území Kubánské republiky.
  13. Uzavření smlouvy o poskytování služeb. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb se zavazujeme plnit své povinnosti související s poskytováním služeb dle těchto Obchodních podmínek a Vy se zavazujete nám zaplatit celkovou cenu dle článku 3.1 těchto podmínek. Dokončením rezervace přijímáte naši nabídku a uzavíráte s námi smlouvu o poskytování služeb. Rovněž nás opravňujete k tomu, abychom používali Vaše osobní údaje (obzvláště Vaše jméno a příjmení) za účelem vytvoření „virtuální kreditní karty“, která bude vydána pouze za účelem finančního vypořádání s vybraným dopravcem (vybranými dopravci).
  14. Změna nebo zrušení letu (letů). Vyhrazujeme si právo v případě změny nabídky vybraného dopravce změnit nebo zrušit jakékoli lety a/nebo zprostředkující letiště, které jsme Vám nabídli; zejména, pokud se změna týká vlastností letenek, které jste vybrali, konkrétně, když se cena Vašeho vybraného letu (vybraných letů) od okamžiku, kdy přijmeme Vaši rezervaci, do okamžiku, kdy dokončíme zpracování rezervace, zvýší. Pokud vybraný dopravce během poskytování našich služeb změní přepravní podmínky výše uvedeným způsobem, přiměřeným způsobem Vás o tom uvědomíme a uděláme vše pro to, abychom Vám nabídli přiměřené alternativní možnosti přepravy a postupovali v souladu s ustanovením článku 10.2 těchto podmínek.
  15. Okamžité plnění smlouvy o poskytování služeb a 14denní lhůta bez odstoupení. Vzhledem k povaze našich služeb, doplňkových služeb a balíčků služeb, které začneme poskytovat okamžitě poté, co s Vámi uzavřeme příslušnou smlouvu, tzn. před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy dle právních předpisů EU, neodstoupíte od smlouvy o těchto službách v průběhu lhůty 14 dnů od jejího uzavření ani kdykoli potom, a to i v případě, že jste občanem členského státu EU, na kterého se toto právo obvykle vztahuje. Vaše objednávka těchto služeb provedená uzavřením příslušné smlouvy mezi Vámi a námi bude považována za Vaši žádost o okamžité poskytnutí našich služeb, doplňkových služeb a balíčků služeb. Tyto informace jsou poskytovány v souladu s články 6.1 k) a 16 a) směrnice 2011/83/EU. Toto ustanovení článku 2.15 těchto podmínek nemá vliv na možnost odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle podmínek stanovených v článku 10.2 těchto podmínek.
  16. Zprostředkování smlouvy o přepravě. Neseme odpovědnost především za zprostředkování smlouvy o přepravě mezi Vámi a vybraným dopravcem. Provedením rezervace nám dáváte pokyn zprostředkovat smlouvu o přepravě mezi Vámi a vybraným dopravcem. Obsah jakékoli takové smlouvy o přepravě bude určen Vaším výběrem destinace a dalšími charakteristikami letu na našem webu a přepravními podmínkami vybraného dopravce. Zprostředkovanou smlouvu o přepravě lze použít na přepravu více než jedné osoby a/nebo jiné osoby (jiných osob) než Vás; smlouva o přepravě se však vždy uzavírá mezi Vámi (jako osobou provádějící rezervaci) a vybraným dopravcem. Cena za přepravní služby poskytované dle smlouvy o přepravě, kterou jsme s vybraným dopravcem (vybranými dopravci) zprostředkovali, je zahrnuta v celkové ceně (článek 3.1 těchto podmínek) a pokud není během rezervace výslovně objednána, nezahrnuje jakékoli služby navíc poskytované vybraným dopravcem v souvislosti s přepravou do destinace. S výhradou omezení článků 2.14 a 10.2 těchto podmínek pro Vás musíme smlouvu o přepravě zprostředkovat bez zbytečného odkladu po našem přijetí Vaší platby celkové ceny v souladu s článkem 1.2.1 těchto podmínek a za tímto účelem nám dáváte oprávnění v této souvislosti jednat Vaším jménem s vybraným dopravcem (vybranými dopravci). Průměrně zprostředkováváme smlouvu (smlouvy) o přepravě do 30 minut, není-li výslovně uvedeno jinak. Upozorňujeme, že smlouva o poskytování služeb mezi Vámi a námi a smlouva o přepravě mezi Vámi a vybraným dopravcem (vybranými dopravci) jsou dvě samostatné smlouvy.
  17. Plná moc. Pokud je Vám služba (služby) a/nebo doplňková služba (doplňkové služby) poskytována pouze na základě plné moci, jmenujete nás uzavřením příslušné smlouvy o poskytování služeb, kterou s námi uzavřete, svým právním zástupcem a dáváte nám veškerou pravomoc zastupovat Vás v rozsahu nezbytném pro naše poskytování služeb a/nebo doplňkových služeb. Je-li vyžadována písemná plná moc, musíte se zavázat nám ji na naši žádost poskytnout.
  18. Doručení letenek. Naši elektronickou letenku (elektronické letenky) Vám společně s potřebnými informacemi pro každý příslušný let zakoupený od vybraného dodavatele zašleme do schránky Vaší e-mailové adresy, kterou jste během rezervace na našem webu zadali v online objednávkovém formuláři. Je třeba, abyste svou e-mailovou adresu zadali ve správné a nezkrácené podobě. Neneseme odpovědnost za nesprávné doručení nebo nedoručení elektronických letenek pro let, pokud je způsobeno okolnostmi na Vaší straně, jako např. zadání nesprávné e-mailové adresy nebo nesprávné nastavení e-mailu. O jakýchkoli změnách Vašich kontaktních informací, které mohou mít vliv na naši schopnost doručit Vám objednanou elektronickou letenku (elektronické letenky) pro let, nás musíte uvědomit bez zbytečného odkladu. Upozorňujeme, že elektronickou letenku (elektronické letenky) nedoručujeme v papírové podobě; vytiskněte si prosím elektronickou letenku (elektronické letenky), palubní lístek (lístky), vízum (víza), kopii Vašeho cestovního pasu a/nebo jiné cestovní dokumenty vyžadované pro let vybraným dopravcem (vybranými dopravci) a/nebo příslušnými orgány a přineste si je s sebou na letiště nebo vlakovou stanici.
  19. Právní způsobilost. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb vyjadřujete a prohlašujete, že máte potřebnou právní způsobilost k tomu, abyste uzavřeli tyto Obchodní podmínky a byli jimi vázáni, a že jste obeznámeni s obchodními podmínkami všech příslušných vybraných dopravců; konkrétně s jejich podmínkami týkajícími se možného odstoupení od smlouvy o přepravě nebo jejího vypovězení, dobrovolného nebo nedobrovolného zrušení a změny letu (letů) a/nebo jakýchkoli jiných změn týkajících se letu (letů).
 3. Článek 3. Poplatky a náklady
  1. Celková cena. Celková cena, která se zobrazuje na našem webu, je konečnou cenou letenky a zahrnuje základní jízdné do destinace, letištní poplatky, poplatky za pohonné hmoty, DPH a cenu našich služeb. Pokud je během rezervace přidáte, celková cena zahrnuje také jiné poplatky nebo platby za služby související s Vaší přepravou dle smlouvy o přepravě, které poskytuje vybraný dopravce (vybraní dopravci) a/nebo třetí strany, jako je přednostní nástup, další zavazadla, strava atd. Nezahrnuje však další poplatky či platby za naše doplňkové služby (manipulační poplatky), daně z pobytu, bankovní poplatky, poplatky za víza, poplatky za letištní transfer atd. Celkovou cenu musíte zaplatit pomocí platební karty nebo jiné online platební metody nabízené na našem webu tak, že zadáte požadované údaje do příslušného online formuláře. Dokud od Vás neobdržíme platbu ve výši celkové ceny a nepotvrdíme její přijetí, nemáme povinnost začít poskytovat jakoukoli službu (jakékoli služby).
  2. Změna ceny. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že se cena letenky (letenek) kdykoli po provedení Vaší rezervace změní, zejména pokud se cena sníží, nemáme povinnost Vám poskytnout jakékoli vrácení peněz, neboť jsme Váš let zarezervovali a zpracovali příslušnou platbu (příslušné platby) ve výši ceny platné v době Vaší rezervace a nemůžeme v tomto ohledu provádět jakékoli další změny.
  3. Započtení. V případě, že se Váš itinerář změní v důsledku Vašeho uplatnění záruky Kiwi.com(dále jen „změna itineráře“), tímto nám na náš účet postupujete vrácení všech peněz poskytnuté příslušným vybraným dopravcem (vybranými dopravci), což je podmínkou pro zpracování Vaší žádosti o záruku Kiwi.com. Takto vrácené peníze budou použity k tomu, aby nám byla uhrazena cena zaplacená za alternativní let(y) nebo vrácení peněz, které Vám bylo poskytnuto v souvislosti se změnou itineráře.
 4. Článek 4. Tarify jízdného Kiwi.com a balíčky služeb – uzpůsobené obchodní podmínky týkající se našeho poskytování služeb zákaznické podpory a doplňkových služeb
  Jelikož věříme, že Vy sami byste měli rozhodovat o tom, jakou úroveň našich služeb zákaznické podpory chcete využít, za jakých podmínek budete obsluhováni v rámci našich doplňkových služeb a konečně za které z našich služeb jste ochotni zaplatit navíc, nabízíme Vám několik možností, jak můžete ovlivnit rozsah a podmínky poskytování našich služeb zákaznické podpory a doplňkových služeb, a v neposlední řadě souhrnnou cenu Vaší rezervace, a sice výběrem kteréhokoli našeho tarifu jízdného Kiwi.com a/nebo zakoupením jednoho z našich balíčků služeb. Můžete tedy účinným způsobem zohlednit Vaše možné potřeby flexibilní rezervace a jejího doplňování službami souvisejícími s cestováním, její změny nebo zrušení pomocí našich doplňkových služeb, abyste dokázali posoudit, zda potřebujete využít přednostního zacházení naším oddělením zákaznických služeb, nebo Váš dostupný rozpočet. Důrazně doporučujeme, abyste se dopředu dobře obeznámili s podmínkami a omezeními nabízených tarifů jízdného a balíčků služeb Kiwi.com, jak je uvedeno v tomto článku, které Vám budou před jejich výběrem/zakoupením vysvětleny, abyste mohli zvolit tak, jak nejlépe odpovídá Vašim potřebám.
  1. Tarify jízdného Kiwi.com a jejich výběr. Jakožto předpoklad pro dokončení rezervace a vyhotovení smlouvy o poskytování služeb mezi Vámi a námi Vám bude v procesu rezervace nabídnuto vybrat si jeden z tarifů jízdného Kiwi.com, která nabízíme. Každý tarif jízdného Kiwi.com představuje zvláštní soubor závazných obchodních podmínek, za kterých Vám budeme poskytovat (i) služby zákaznické podpory; (ii) doplňkové služby spočívající v našem zprostředkování zrušení letů a zpracování souvisejících vrácení peněz a v našem opětovném provedení rezervací (dále jen „specifické doplňkové služby“) (iii) další doplňkové služby (dále jen „standardní doplňkové služby“). Upozorňujeme, že:
   1. Protiplnění za vybraný tarif jízdného Kiwi.com bude zahrnuto do poplatku za naše služby jako součást celkové ceny, což Vám bude jasně sděleno předtím, než s konečnou platností vyberete tarif jízdného Kiwi.com.
   2. Výběrem tarifu jízdného Kiwi.com nejsou nijak dotčena naše vzájemná práva a povinnosti dle smlouvy o poskytování služeb.
   3. Výběrem tarifu jízdného Kiwi.com nejsou nijak dotčena naše vzájemná práva a povinnosti dle článku 5 a 6 těchto podmínek v souvislosti s poskytováním volitelných služeb, včetně záruky Kiwi.com.
   4. Po dokončení své rezervace nemůžete měnit svůj výběr tarifu jízdného Kiwi.com; můžete však zakoupit balíček služeb za výhodnějších obchodních podmínek, pokud jde o naše služby zákaznické podpory nebo standardní doplňkové služby; mějte vždy na paměti, že Vám na Vaši žádost nemůžeme poskytnout standardní doplňkové služby, pokud ji vznesete méně než 48 hodin před odletem Vašeho prvního letu v rámci Vašeho itineráře (viz čl. 2.2 těchto podmínek).
   5. Obchodní podmínky týkající se našeho poskytování specifických doplňkových služeb nelze po dokončení Vaší rezervace měnit a není možné se od nich jakkoli odchýlit.
   6. Vyhrazujeme si právo zajistit pro Vás (dle našeho výhradního uvážení) ve Váš prospěch výhodnější obchodní podmínky týkající se našeho poskytování specifických doplňkových služeb, než jsou ty uvedené v těchto podmínkách, a s takovými výhodnými obchodními podmínkami budete během procesu rezervace nebo kdykoli poté obeznámeni.
  2. Tarify jízdného Kiwi.com – specifické obchodní podmínky. Můžete si zvolit jeden z následujících tarifů jízdného Kiwi.com:
  3. Tarify jízdného Kiwi.com – všeobecné obchodní podmínky. Upozorňujeme, že:
   1. poskytování doplňkových služeb podléhá obecným ustanovením těchto smluvních podmínek (viz např. článek 2.2 těchto podmínek); v případě rozporu mezi nimi a zvláštním ustanovením tohoto článku má přednost toto zvláštní ustanovení.
   2. V rámci poskytování specifických doplňkových služeb (dobrovolného zrušení a zpracování vrácení peněz) Vám zaručujeme stanovenou zaručenou výši vrácení peněz, kterou Vám zaplatíme předem bez zbytečného odkladu po přijetí Vaší žádostí o zrušení, a to bez ohledu na částku, která Vám bude jako výsledek našich specifických doplňkových služeb (dobrovolného zrušení a zpracování vrácení peněz) skutečně vybraným dopravcem (vybranými dopravci) vrácena.
   3. V rámci poskytování specifických doplňkových služeb (dobrovolného zrušení a zpracování vrácení peněz) a/nebo konkrétních doplňkových služeb (změn letů, opětovných provedení rezervací) jsme výhradně oprávněni a zmocněni dle našeho výhradního uvážení podniknout jakýkoli rozumný krok k tomu, abychom převzali (i ve spolupráci s třetí stranou) vrácení peněz od příslušného vybraného dopravce (vybraných dopravců), včetně vrácení peněz za jakoukoli část jízdného (včetně letištních daní, místních daní a příplatků tvořících část takového jízdného) z důvodu nevyužitého konkrétního letu (konkrétních letů), které nejsou podle obchodních podmínek příslušného vybraného dopravce (vybraných dopravců) zrušitelné ani měnitelné. Vrácené peníze převzaté od vybraného dopravce (vybraných dopravců) použijeme jako náhradu (či započtení) za zaručenou výši vrácení peněz, které Vám bylo poskytnuto.
   4. Výše manipulačního poplatku za specifické doplňkové služby (dobrovolné zrušení a zpracování vrácení peněz) bude účtována poté, co úplném převzetí vrácení peněz od příslušného vybraného dopravce (vybraných dopravců); vrácené peníze převzaté od vybraného dopravce (vybraných dopravců) přesahující zaručenou výši vrácení peněz, které Vám bylo poskytnuto, budou dále použity jako náhrada manipulačního poplatku (nebo započtení vůči němu). Pokud není manipulační poplatek zcela pokryt, vzdáváme se tímto zbývající části manipulačního poplatku. Zaručujeme, že nám nebudete mít povinnost posléze zaplatit jakoukoli část manipulačního poplatku nebo nám vrátit jakoukoli část zaplacené zaručené výše vrácení peněz.
   5. Pokud zaručená výše vrácení peněz za původní (opětovně provedenou) rezervaci / let (lety) v rámci poskytování specifických doplňkových služeb (změn letů, opětovných provedení rezervací), která má být odečtena od celkové ceny nové rezervace / letu (letů) (nebo započtena vůči ní), přesahuje celkovou cenu nové rezervace / letu (letů), peníze za tento rozdíl Vám nevrátíme.
   6. Hodnota rezervace, na kterou se odkazujeme při výpočtu zaručené výše vrácení peněz a částky manipulačního poplatku za specifické doplňkové služby, představuje základní cenu letenky (letenek) a jakýchkoli služeb souvisejících s přepravou, které tvoří součást zrušené / opětovně provedené rezervace / letu (letů), včetně letištních poplatků, poplatků za pohonné hmoty a DPH; veškeré poplatky, které za své služby účtujeme, manipulační poplatky a ceny balíčků služeb jsou nevratné.
  4. Tarify jízdného Kiwi.com – výjimky a omezení. Upozorňujeme, že
   1. Vám nebudeme na základě žádosti, kterou obdržíme méně než 48 hodin před odletem v rámci Vašeho prvního (odchozího) letu ve Vašem itineráři, poskytovat specifické doplňkové služby (dobrovolné zrušení a zpracování vrácení peněz) a/nebo specifické doplňkové služby (změny letů, opětovná provedení rezervací).
   2. Obchodní podmínky týkající se poskytování specifických doplňkových služeb (dobrovolné zrušení a zpracování vrácení peněz) dle tarifů jízdného Kiwi.com platí pouze pro zrušení celé rezervace; tyto specifické doplňkové služby Vám v případě požadovaného částečného zrušení Vaší rezervace (týkajícího se pouze některých relevantních letů nebo cestujících) nebudeme poskytovat.
   3. Specifické doplňkové služby (změny letů, opětovná provedení rezervací) Vám dle obchodních podmínek příslušného tarifu jízdného Kiwi.com poskytneme pouze pro požadované opětovné provedení rezervace vztahující se na celou rezervaci nebo jakýkoli let (lety) zahrnuté ve Vaší rezervaci, a to za podmínky, že požadovaná změna letu (letů) nebude mít nepříznivý dopad na použitelnost jakéhokoli jiného letu (letů) zahrnutých ve Vaší rezervaci (dle našeho výhradního uvážení a na základě přiměřené úvahy včetně, mimo jiné, navazujících časů v příslušných přestupních destinacích v rámci Vašeho letového itineráře) a nebudeme Vám poskytovat specifické doplňkové služby (změny letů, opětovná provedení rezervací) týkající se pouze některých cestujících zahrnutých do Vaší rezervace.
   4. Obchodní podmínky týkající se poskytování specifických doplňkových služeb (změn letů, opětovných provedení rezervací) dle tarifů jízdného Kiwi.com Standard a Flexi se použijí pro Vaši první žádost o opětovné provedení rezervace týkající se každého letu v rámci Vaší rezervace. Vaši druhou a jakoukoli další žádost o opětovné provedení rezervace jakéhokoli letu v rámci Vaší rezervace zpracujeme dle podmínek tarifu jízdného Kiwi.com Saver.
   5. Obchodní podmínky týkající se poskytování specifických doplňkových služeb (dobrovolného zrušení a zpracování vrácení peněz) podle jakéhokoli tarifu jízdného Kiwi.com nejsou použitelné v případě (i) nedobrovolných zrušení, např. ze zdravotních důvodů nebo v důsledku úmrtí, která zpracujeme v rámci režimu standardních doplňkových služeb v souladu s příslušnými obchodními podmínkami příslušného vybraného dopravce (vybraných dopravců), (ii) vrácení peněz a nabídek alternativní dopravy, které poskytujeme dle záruky Kiwi.com.
   6. Naše nabídka poskytování specifických doplňkových služeb dle obchodních podmínek kteréhokoli tarifu jízdného Kiwi.com je činěna za předpokladu, že jednáte v dobré víře. V případě, že dle svého výhradního uvážení máme podezření, že jste si vybrali konkrétní tarif jízdného Kiwi.com a/nebo jste požádali o specifické doplňkové služby a/nebo jste posléze jednali ve zlé víře, můžeme na nezbytnou dobu pozastavit jakoukoli z našich plateb nebo úhrad Vašeho nároku na zaručenou výši vrácení peněz a problém můžeme prošetřit; pokud na základě našeho prošetření dojdeme s přiměřenou mírou jistoty k závěru, že podezření bylo odůvodněné, můžeme si částku již poskytnuté zaručené výše vrácení peněz jako dostatečný manipulační poplatek ponechat nebo ji nárokovat, aniž by Vám vzniklo jakékoli právo na kompenzaci, náhradu nebo vrácení peněz. Má se za to, že ve zlé víře jednáte zejména, když:
    1. při výběru tarifu jízdného Kiwi.com Standard nebo Kiwi.com Flexi provedete více než tři rezervace, u kterých se překrývají letové itineráře, přičemž Vaším původním úmyslem bylo využít pouze jednu nebo žádnou z nich a zrušit zbývající rezervace,
    2. provedete (i ve spolupráci se třetími stranami) rezervace a následně požádáte o poskytování specifických doplňkových služeb, přičemž Vaším původním úmyslem bylo nás finančně poškodit nebo bylo Vaším jediným úmyslem finančně profitovat,
    3. využijete let (lety), u kterých jste nás v rámci poskytování našich specifických doplňkových služeb požádali o jejich zrušení a byla Vám za ně vyplacena zaručená výše vrácení peněz,
    4. zrušíte kterýkoli svůj let (lety) a vlastním jménem požádáte o vrácení peněz od vybraného dopravce (vybraných dopravců) nebo vrácené peníze převezmete a současně nás požádat o poskytování našich specifických doplňkových služeb a bude Vám námi poskytnuta zaručená výše vrácení peněz.
  5. Balíčky služeb a jejich zakoupení. Nabízíme Vám možnost získat výhodnější obchodní podmínky upravující naše poskytování služeb zákaznické podpory a standardních doplňkových služeb (nikoli však specifických doplňkových služeb), a sice zakoupením jednoho ze dvou nabízených balíčků služeb. Jelikož tarify jízdného Kiwi.com Standard a Kiwi.com Flexi již obsahují příslušné balíčky služeb (viz článek 4.2 těchto podmínek), budou Vám oba balíčky služeb v rámci procesu rezervace nabídnuty, pouze pokud vyberte tarif jízdného Kiwi.com Saver. Pokud vyberete tarif jízdného Kiwi.com Standard, bude Vám v rámci procesu rezervace nabídnut také upgrade na nejvyšší balíček služeb Premium. I po provedení rezervace však můžete pro svou aktivní rezervaci vždy zakoupit příslušný balíček služeb vyšší úrovně prostřednictvím sekce Spravovat moje rezervace na našem webu nebo tím, že nás kontaktujete pomocí služeb zákaznické podpory. Když budete žádat o poskytování standardních doplňkových služeb, můžeme Vám dle svého výhradního uvážení nabídnout specifický balíček služeb, pokud jej s přihlédnutím k Vaší žádosti považujeme v konečném důsledku za výhodnější řešení, nemáme však povinnost tak učinit a neneseme žádnou odpovědnost za Vaše rozhodnutí zakoupit (nezakoupit) specifický balíček služeb. Upozorňujeme, že:
   1. Účinnost balíčků služeb podléhá Vašemu včasnému zaplacení jejich ceny, což Vám bude jasně sděleno předtím, než s konečnou platností dokončíte svůj nákup.
   2. Zakoupením jakéhokoli balíčku služeb nejsou naše vzájemná práva a povinnosti dle smlouvy o poskytování služeb jakýmkoli způsobem dotčena.
   3. Zakoupením jakéhokoli balíčku služeb nejsou naše vzájemná práva a povinností dle článku 5 až 6 těchto podmínek ve vztahu k poskytování volitelných služeb, včetně záruky Kiwi.com, jakýmkoli způsobem dotčena.
  6. Balíčky služeb – specifické obchodní podmínky. Můžete zakoupit kterýkoli z následujících balíčků služeb (balíček služeb Plus a balíček služeb Premium):
  7. Balíčky služeb – všeobecné obchodní podmínky. Upozorňujeme, že poskytování doplňkových služeb podléhá všeobecným ustanovením těchto Obchodních podmínek (viz např. článek 2.2 těchto podmínek); v případě jakéhokoli rozporu mezi nimi a zvláštním ustanovením tohoto článku bude mít přednost toto zvláštní ustanovení.
  8. Zpracování vrácení peněz za nedostavení se. Za předpokladu, že jste nevyužili kterýkoli ze svých nezrušených letů zarezervovaných u nás a na tento případ se nevztahuje záruka Kiwi.com podle článku 5 a 6 těchto podmínek, tímto nás opravňujete a přikazujete nám převzít Vaším jménem jakékoli vrácení peněz za konkrétní let (lety) (včetně vrácení peněz za určité letištní daně, místní daně a příplatky tvořící část takového jízdného) od příslušného vybraného dopravce (vybraných dopravců) (dále jen „vrácení peněz za nedostavení se“), nikoli však dříve než po uplynutí 15 dnů od plánovaného odletu (odchozí části) v rámci prvního příslušného letu (ledaže jste výslovně požádali o dřívější zpracování). Souhlasíte tedy s tím, že Vám za zpracování těchto vrácení peněz za nedostavení se budeme účtovat zvláštní poplatek za zpracování ve výši 59 € (padesát devět eur) za každý let, který bude výhradně započten vůči částce výše skutečně převzatého vrácení peněz za nedostavení se; pokud zvláštní poplatek za zpracování přesáhne celkovou výši vrácení peněz za nedostavení se, kterou jsme převzali, vzdáme se části tohoto poplatku ve výši rozdílu a konečná výše poplatku nikdy nepřesáhne částku skutečně převzaté výše vrácení peněz za nedostavení se. Upozorňujeme, že jste oprávněni nejdříve kontaktovat příslušného vybraného dopravce (vybrané dopravce) a požádat o vrácení peněz za nedostavení se bez naší pomoci, v důsledku čehož přijdeme o výše uvedené oprávnění.
 5. Článek 5. Volitelné služby v rámci záruky Kiwi.com – zpoždění a zrušení
  Klíčovou součástí našich služeb je poskytovat Vám uzpůsobené letové itineráře, které Vám umožní posoudit a řídit riziko zmeškaných letových spojení a souvisejících narušení Vašich cestovních plánů. V případě, že tuto součást naší služby neposkytneme a Vaše rezervace bude ovlivněna změnou letu, zpožděním nebo zrušením (včetně jakýchkoli jiných dopravních prostředků), nabízíme Vám exkluzivní a jedinečné pomocné služby (v souladu s podmínkami uvedenými níže pod tímto článkem 5) zvané záruka Kiwi.com (dále jen „záruka Kiwi.com“). Účelem a rozsahem naší záruky Kiwi.com je zajistit, že se buď dostanete do své konečné destinace, nebo Vám budou vráceny peníze až do výše celkové zaplacené ceny. Za tímto účelem se zavazujeme, že v situacích, kdy je Váš let (vaše lety) přeplánován, zpožděn nebo zrušen, nabídneme Vám po aktivaci záruky Kiwi.com přiměřený alternativní let (lety) nebo jiný prostředek dopravy do Vaší destinace či vrácení peněz až do výše ceny, kterou jste za nevyužitý let (nevyužité lety) zaplatili. Na základě obchodních podmínek, které jsou zde uvedeny, poskytujeme zaručené řešení krytých událostí (jak je blíže stanoveno níže), které mohou negativně ovlivnit Vaši cestu do dané destinace. Vezměte však prosím na vědomí, že záruka Kiwi.com se může uplatnit pouze v případech, kdy je Váš let (vaše lety) přeplánován, zpožděn nebo zrušen z důvodu faktorů, které se mohou vyskytnout v běžném průběhu přepravy. Vzhledem k tomu může být záruka Kiwi.com uplatněna s omezeným účinkem v situacích, ve kterých hraje roli dopad vyšší moci (viz článek 6.3). Dále nemůže být záruka Kiwi.com uplatněna v případech, kdy provedete jakékoli změny harmonogramu letu (harmonogramů letů) bez našeho předchozího svolení nebo prostřednictvím našeho oddělení zákaznických služeb.
  1. Záruka Kiwi.com. Konkrétně se záruka Kiwi.com může uplatnit pouze v případě krytých událostí, které jsou rozděleny do dvou kategorií podle závažnosti:

   Scénář A (více než 48 hodin před odletem)

   Více než 48 hodin před odletem – záruka Kiwi.com stanovená v tomto čl. 5.1 a) se vztahuje pouze na změnu nebo zrušení letu (letů) oznámené příslušným dopravcem více než 48 hodin před odletem v rámci prvního dotčeného letu, které negativně ovlivní Vaši schopnost dosáhnout své destinace, nebo se Váš přílet do destinace od původního plánovaného příletu změní o více než 24 hodin, to znamená, že v důsledku změny (změn) nebo zrušení letu (letů) byste buď zameškali své letové spojení (letová spojení) nebo by byl Váš let (vaše lety) zrušen(y) (dále jen „scénář A“).
   V případě scénáře A, pokud jste informováni o změně nebo zrušení Vašeho letu (vašich letů) podle scénáře A, musíte nás o takové změně nebo zrušení informovat, a to bez zbytečného odkladu telefonicky nebo emailem dostupným v závislosti na úrovni služeb zákaznické podpory,
   kterou jste zvolili/zakoupili v rámci příslušného tarifu jízdného nebo balíčku služeb Kiwi.com. Pokud nás neinformujete o takové změně letu (změnách letů) nebo zrušení bez zbytečného odkladu, nebudete mít nárok na záruku Kiwi.com. Pokud jsme nejdříve informováni o změně nebo zrušení Vašeho letu (vašich letů) podle scénáře A, v přiměřené době poté, co se o takové změně letu (změnách letů) nebo zrušení dozvíme, Vás kontaktujeme.
   V každém případě Vám poté, co budeme informováni o změně letu (změnách letů) nebo zrušení podle scénáře A, dle svého výhradního uvážení vždy v případě kvalifikované události nabídneme jedno z následujících řešení:
   1. Budeme vyhledávat alternativní dopravu do Vaší destinace. Nalezneme-li přiměřenou alternativu, můžeme Vám nabídnout alternativní let (lety) nebo jiný prostředek dopravy do Vaší destinace bez vzniku jakýchkoli dalších nákladů. V případě, že Vám nejsme schopni alternativní let (lety) nebo jiný dopravní prostředek zajistit online, můžete si na letišti nebo jiném přestupním místě zakoupit lístek (lístky) pro alternativní dopravu do Vaší původní konečné destinace, jak bylo mezi námi vzájemně sjednáno, a dle našeho uvážení Vám můžeme podle podmínek uvedených v článku 6 těchto podmínek vrátit peníze za cenu takového lístku (lístků). Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli služby navíc nebo další vylepšení sjednané alternativní jízdenky (jízdenek) nezajistíme.
   2. Můžeme Vám nabídnout vrácení peněz až do výše ceny, kterou jste zaplatili za všechny nevyužité lety podle podmínek uvedených v článku 6 těchto podmínek. Toto řešení Vám bude v případě, že Vám nejsme schopni nabídnout přiměřenou alternativní dopravu, dle našeho uvážení nabídnuto nejpravděpodobněji.

   Máte povinnost nám po přijetí našeho nabídnutého řešení (nabídnutých řešení) dle záruky Kiwi.com odpovědět urychleně, v každém případě ale do 24 hodin od doručení našeho prvního oznámení ohledně řešení v souladu s článkem 5.3 těchto podmínek nebo v jakékoli kratší přiměřené době před plánovaným odletem v rámci prvního následujícího letu. Po uplynutí těchto 24 hodin nebo jakékoli kratší doby pro odpovídání přestává tato nabídka platit, to znamená, že v této věci nebudete mít nárok na záruku Kiwi.com.

   Scénář B (méně než 48 hodin před odletem)

   Méně než 48 hodin před odletem – záruka Kiwi.com stanovená v tomto čl. 5.1 b) se vztahuje pouze na zpoždění nebo zrušení letu (letů) oznámené příslušným dopravcem méně než 48 hodin nebo maximálně 48 hodin před odletem a/nebo po odletu v rámci prvního dotčeného letu, které může negativně ovlivnit Vaši schopnost dosáhnout své destinace, nebo se Váš přílet do destinace od původního plánovaného příletu změní o více než 24 hodin, to znamená, že v důsledku zpoždění nebo zrušení letu (letů) byste buď zameškali své letové spojení (letová spojení) nebo by byl Váš let (vaše lety) zrušen(y) (dále jen „Scénář B“).
   V tomto případě, pokud jste informováni o zpoždění nebo zrušení Vašeho letu (vašich letů) podle
   scénáře B, máte povinnost nás o takovém zpoždění nebo zrušení letu (letů) bez zbytečného odkladu informovat, a to buď telefonicky nebo prostřednictvím vyhrazeného komunikačního kanálu dostupného na našem webu. Pokud nás o takovém zpoždění nebo zrušení letu (letů) bez zbytečného odkladu neinformujete, nebudete mít nárok na záruku Kiwi.com. Pokud budeme o zpoždění nebo zrušení Vašeho letu (vašich letů) podle scénáře B informováni jako první, v přiměřené době poté, co se o tom dozvíme, Vás kontaktujeme.
   Poté, co budeme informováni o zpoždění nebo zrušení letu (letů) podle scénáře B, si dle svého výhradního uvážení můžete zvolit jedno z následujících řešení:
   1. Budeme vyhledávat alternativní dopravu do Vaší destinace a v případě, že nalezneme přiměřenou alternativu, můžeme Vám nabídnout alternativní let (lety) nebo jiný prostředek dopravy do Vaší destinace bez vzniku jakýchkoli dalších nákladů pro Vás. V případě, že nejsme schopni pro Vás zakoupit nabízený alternativní let (lety) nebo jiný prostředek dopravy online, můžete, pokud je to mezi námi vzájemně sjednáno, zakoupit jízdenku (jízdenky) pro alternativní dopravu do Vaší původní konečné destinace na letišti nebo ve vlakové stanici a dle našeho uvážení Vám můžeme podle podmínek uvedených v článku 6 těchto podmínek vrátit peníze za cenu takové jízdenky (jízdenek). V případě, že nejsme z důvodu nepřiměřeného cenového rozdílu mezi potenciální alternativní dopravou a původní cenou za nevyužité lety schopni vyhledat přiměřený alternativní let (lety) nebo jiný prostředek dopravy, můžeme se s Vámi dohodnout na tom, že přiměřeně přispějeme na náklady spojené se vzájemně dohodnutou alternativní dopravou. Tato možnost bude stanovena a sjednána případ od případu. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli služby navíc nebo vylepšení sjednané alternativní jízdenky (alternativních jízdenek) nezajistíme. Ve výjimečných případech, kdy je Váš let (vaše lety) zrušen, nebo z důvodu zpoždění letu zmeškáte letové spojení (letová spojení) a nejste nás schopen v této věci kontaktovat, můžete si zakoupit jízdenku (jízdenky) za alternativní dopravu bez předchozí vzájemné dohody s námi a my Vám můžeme vrátit peníze v ceně takové jízdenky (takových jízdenek) za alternativní dopravu až do výše dvojnásobku původní ceny za nevyužitý let (nevyužité lety) na cestě do Vaší destinace. Na toto vrácení peněz můžete mít dle podmínek uvedených v článku 6 těchto podmínek nárok pouze poté, co nám poskytnete dostatečné zdůvodnění, proč jste nás nebyli schopni kontaktovat, jakož i písemný doklad o Vašem zakoupení jízdenky (jízdenek) pro alternativní dopravu do Vaší destinace společně s dokladem o zpoždění či zrušení Vašeho původního letu. Vezměte prosím v potaz, že posouzení Vaší schopnosti nás kontaktovat v souvislosti s těmito výjimečnými případy je na našem uvážení.
   2. Peníze v ceně, kterou jste zaplatili za všechny nevyužité lety podle podmínek uvedených v článku 6 těchto podmínek, Vám vrátíme. Toto řešení byste měli zvolit v případě, že Vám nejsme schopni nabídnout přiměřenou alternativní dopravu.

   Poté, co od nás obdržíte informaci o navrhovaném řešení, máte povinnost nám urychleně odpovědět, nejpozději však do 24 hodin od doručení našeho oznámení Vám v souladu s
   článkem 5.3 těchto podmínek nebo v jakékoli kratší přiměřené době před plánovaným odletem v rámci prvního následujícího letu. Po uplynutí těchto 24 hodin nebo jakékoli kratší doby pro odpovídání nabídka vyprší a již v této věci nebudete mít nárok na záruku Kiwi.com.
  2. Trasy zahrnující více měst. V případě, že dojde ke zpoždění, změně nebo zrušení letu (letů) do Vaší dočasné destinace, tato dočasná destinace bude považována za konečnou destinaci a zde uvedená pravidla týkající se záruky Kiwi.com se uplatní přiměřeně. Vezměte však prosím na vědomí, že s ohledem na itineráře tras zahrnujících více měst a skutečnost, že změna nebo zrušení kteréhokoli letu (letů) ve Vašem itineráři může mít vliv na předchozí nebo následující let(y), včetně letů do jiné dočasné destinace (dočasných destinací), nejsme schopni zaručit časový plán a přítomnost v každé z Vašich dočasných destinací. Jakmile se dozvíte o změně/zrušení kteréhokoli letu (letů), bez zbytečného odkladu nás prosím informujte, abychom tuto situaci s pomocí našeho oddělení zákaznických služeb vyřešili. Uděláme vše pro to, abychom vymysleli a nabídli Vám řešení, které bude vhodné vzhledem k Vašim preferencím, vezměte však prosím na vědomí, že možnosti jsou, pokud jde o dostupné možné přiměřené alternativy, z důvodu povahy itinerářů tras zahrnujících více měst omezeny.
  3. Sdělení a oznámení. V případě, že neexistuje důkaz o dřívějším obdržení, se kterékoli z našich oznámení nebo jiných sdělení, která Vám byla zaslána nebo jinak sdělena, pokud bylo oznámení doručeno pomocí metody komunikace na dálku, považují za učiněné v den a v době přenosu oznámení s potvrzením nepřerušeného přenosu nebo v den a v době, kdy bylo zpětné potvrzení nesprávně odmítnuto, v každém případě však nejpozději do uplynutí 24 hodin od našeho zaslání oznámení e-mailem, telefonickou textovou zprávou (SMS) nebo jakoukoli jinou metodou komunikace na dálku na e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo jiný komunikační kanál, který jste v rámci Vaší rezervace uvedli nebo nám již dříve jinak sdělili. Aby se předešlo pochybnostem, upozorňujeme, že všechna oznámení se považují za učiněná a doručená po uplynutí 24 hodin od zaslání našeho prvního oznámení ohledně dané záležitosti na Váš e-mail, mobilní telefon nebo jiný komunikační kanál. V případě, že nám v reakci na takové oznámení v souladu s článkem 5.1 a) a/nebo 5.1 b) těchto podmínek neodpovíte, upozorňujeme, že Váš nárok na záruku Kiwi.com již nebude platný.
  4. Zvláštní volitelné služby. Služby uvedené níže v článku 5.4.1, 5.4.2 a 5.4.3 těchto podmínek se mohou uplatnit, když v rámci naší záruky Kiwi.com dojde ke scénáři B stanoveném v článku 5.1 písmeno b) těchto podmínek, nebo takové služby zahrneme do poskytování alternativního letu (alternativních letů) jako nabízené řešení v rámci scénáře A stanoveného v článku 5.1 písmeno a) těchto podmínek nebo v jiných případech, kdy se rozhodneme Vám tyto služby poskytnout. Pokud z důvodu zpoždění nebo zrušení letu kontaktujete naše oddělení zákaznických služeb, mohou být tyto služby aktivovány tímto oddělením aktivovány, nemáte však žádný oprávněný nárok na poskytování těchto zvláštních volitelných služeb, jelikož všechny tyto služby závisí zcela na našem uvážení a je třeba se na nich před Vaším kontaktováním našeho oddělení zákaznických služeb dohodnout. Upozorňujeme, že v případě aktivace těchto zvláštních volitelných služeb bude třeba, abyste pokryli výdaje na využití těchto zvláštních volitelných služeb a poskytli nám účet (účty) dokládající Vaše výdaje. Na základě takových účtů Vaše náklady uhradíme až do výše uvedené níže.
   1. Ubytování přes noc – tato možnost pro Vás může být dostupná, pokud se Váš let zpozdil nebo byl na poslední chvíli zrušen, kvůli čemuž jste přes noc uvízli na letišti nebo na vlakové stanic, Váš alternativní let začíná po půlnoci (12:00) a museli byste na letišti nebo vlakové stanici zůstat déle než 8 hodin. Ubytování Vám také můžeme poskytnout, pokud (i) jste přijali námi nabízenou změnu za let s odletem následující den a (ii) jste přijali naši nabídku zarezervovat Vaším jménem na naše náklady místnost v hotelu.
   2. Alternativní doprava – v případě naší neschopnosti zarezervovat pro Vás letové spojení z toho důvodu, že a) jsou všechny přiměřené lety vyprodány a/nebo b) pro předmětný let neexistuje žádná taková cesta, můžeme za účelem vyhledání alternativních možností letů prozkoumat další letiště nebo vlakové stanice. Pokud k tomuto dojde a za podmínky, že veškeré náklady byly prostřednictvím našeho oddělení zákaznických služeb sjednány předem, můžeme přispět na Vaše náklady na zvolenou metodu dopravy pro přestup mezi letišti a/nebo vlakovými stanicemi. Ta může zahrnovat: vlak, autokar nebo taxi a bude zahrnovat všechny cestující, kteří s naší pomocí provedli rezervaci v rámci Vašeho itineráře. Vrchní limit pro tuto alternativní dopravu bude se zahrnutím všech cestujících 100 € (jedno sto eur).
   3. Náhrada nákladů na stravu a pití – pokud se Vaše letové spojení zpozdí o více než 4 hodiny, jsme ochotni pokrýt náklady na občerstvení až do výše 10 € (deseti eur) na cestujícího, který s naší pomocí provedl rezervaci v rámci Vašeho itineráře.

   V případě, že Vám bude vybraným dopravcem nabídnuta jakákoli z výše uvedených alternativ, jsme zproštěni veškeré odpovědnosti za další kompenzaci a/nebo náhrady vůči Vám.
  5. Minimální doba pro zpracování rezervace alternativního letu (alternativních letů). Vezměte prosím na vědomí, že v případech, kdy jako řešení poskytnuté v rámci záruky Kiwi.com zarezervujeme alternativní let (lety), jsme u příslušných dopravců schopni obstarat rezervace s minimální potřebnou dobou pro zpracování rezervace tohoto letu (těchto letů) v délce 8 hodin. Bude-li Vám z naší strany poskytnuta možnost zvolit si alternativní let(y), uvědomte si prosím, že uděláme vše pro to, abychom tyto rezervace obstarali v co nejkratší přiměřené době: nejsme Vám však schopni zaručit, že rezervace alternativního letu (alternativních letů) bude mít odlet dříve než 8 hodin po Vašem prvotním kontaktu s naší zákaznickou službou nebo po Vašem zadání do sekce Spravovat moje rezervace na našem webu za účelem vybrání alternativního letu (alternativních letů).
 6. Článek 6. Volitelné služby v rámci záruky Kiwi.com – vrácení peněz, výjimky, omezení, vymáhání pohledávek
  1. Politika vrácení peněz v rámci záruky Kiwi.com. Zaručujeme, že Vám jako vybrané řešení Vaší situace v rámci služby záruky Kiwi.com vrátíme peníze ve výši celkové nebo částečné ceny za letenku (letenky) do Vaší destinace, a sice při splnění následujících podmínek:
   1. Zakoupené letenky musí být za let, který jsme Vám nabídli. Pokud provedete jakékoli změny plánu trasy letu zarezervovaného přímo u vybraného nebo provozujícího dopravce přes nás bez naší pomoci a bez našeho předchozího svolení a narazíte na problémy, záruka Kiwi.com se stává neplatnou, a tudíž nebudete mít nárok na to, abychom Vám vrátili jakékoli peníze;
   2. Vaši žádost o vrácení peněz musíme obdržet do 14 dnů od data, kdy jste měli podle původního plánu letu dorazit do své destinace;
   3. Společně se žádostí o vrácení peněz nám musíte předložit jednoznačnou a srozumitelnou kopii přijetí platby za alternativní let nebo jiný prostředek dopravy a jízdenku za alternativní let(y) nebo jiný prostředek dopravy a alespoň jeden z těchto dokumentů musí obsahovat srozumitelné údaje o letu (konkrétně datum a čas letu (letů) a místo odletu a příletu) či údaje týkající se jiného prostředku dopravy, informace o ceně a jméno cestujícího;
   4. V případě, že z naší strany nebude nabídnut alternativní let nebo jiný prostředek dopravy, vrátíme Vám peníze ve výši celkové nebo částečné ceny, která byla původně zaplacena za Vaši cestu podle zde stanovených podmínek. V tomto případě, pokud Vaše cesta sestává z více než jednoho úseku a již jste určitý let (určité lety) využili, vrátíme Vám peníze ve výši původní ceny nevyužitého letu (nevyužitých letů). Konečné vrácení peněz ve výši původní kupní ceny zaplacené za příslušný let (příslušné lety) či výdaje vynaložené na alternativní let(y) / vrácení peněz ve vztahu k poskytnutí naší záruky Kiwi.com budou využity a spotřebovány.
  2. Záruka Kiwi.com – výjimky. Pokud poté, co s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb:
   1. provedete jakékoli změny plánu letu (letů) zakoupeného (zakoupených) jinak než přes nás; nebo
   2. provedete jakékoli změny kontaktních údajů kteréhokoli z vybraných dopravců ve vztahu k Vaší rezervaci; nebo
   3. provedete jakékoli změny Vašeho itineráře se zavazadly bez odbavení, konkrétně do svého itineráře přidáte zavazadla nebo provedete jakékoli jiné změny Vašeho letu (vašich letů); naše nabídka záruky Kiwi.com popsaná v článku 5 těchto podmínek automaticky vyprší a nebudete mít jakýkoli nárok na plnění kterékoli ze služeb v rámci záruky Kiwi.com z naší strany. Toto ustanovení Vám nebrání nakoupit alternativní let(y) v souladu s článkem 5.2 a/nebo článkem 5.3 těchto podmínek – pokud tak učiníte v souladu s těmito Obchodními podmínkami, naše záruka Kiwi.com zůstane platnou a nárokovatelnou. Naopak, pokud plán původního letu (původních letů) objednaný v rámci rezervace pozměníte nebo upravíte bez toho, aniž byste získali předchozí potvrzení nebo svolení ze strany našeho oddělení zákaznických služeb, záruka Kiwi.com se zneplatní a v případě jakéhokoli problému, který může během Vaší cesty nastat, budeme zproštěni veškeré odpovědnosti.
  3. Omezení záruky Kiwi.com – vyšší moc. Vezměte prosím na vědomí, že záruka Kiwi.com se nevztahuje na případy zpoždění, změny nebo zrušení letů způsobená mimořádnými okolnostmi, kterým nebylo možné zabránit, a to i v případě, že byla přijata veškerá přiměřená opatření. Takové okolnosti mohou zejména nastat v případech politické nestability, meteorologických podmínek, které se neslučují s provozem předmětného letu, bezpečnostních rizik, neočekávaných nedostatků bezpečnosti dopravy a stávek, které ovlivňují provoz provozujícího leteckého dopravce, značná omezení na letištích, autobusových a vlakových stanicích a/nebo v jiných provozních přestupních místech, úpadek a/nebo insolvence či ukončení 50 % nebo více všech letů vybraného dopravce nebo jakýkoli jiný vliv, který vybranému nebo provozujícímu dopravci významně omezuje nebo znemožňuje možnost poskytovat své služby (dále jen „vyšší moc“). Upozorňujeme, že v těchto případech učiníme vše pro to, abychom Vám za účelem odstranění nepříjemností, které Vám mohou v souvislosti s touto záležitostí vzniknout, nabídli alternativní let(y) a/nebo další alternativní dopravu. Nemáme však povinnost Vám záruku Kiwi.com poskytnout nebo jiným způsobem pokrýt Vaše náklady na alternativní let(y) a/nebo jiný prostředek dopravy za let(y) ovlivněné dopady vyšší moci ani jiný (jiné) navazující let(y), které jste nebyli schopni z důvodů dopadu vyšší moci využít.
  4. Omezení záruky Kiwi.com – lety a letové spojení (letová spojení) vydaná jako jedna elektronická letenka letecké společnosti. Naše záruka Kiwi.com popsaná v článku 5 těchto podmínek se nevztahuje na jediný let a/nebo letové spojení (letová spojení) označená jedinou elektronickou letenkou letecké společnosti. Informace ohledně nepoužitelnosti záruky Kiwi.com jsou v procesu rezervace uváděny u každého příslušného letového spojení (letových spojení) a itinerářů s jediným letem. Dopravci obsluhující tyto lety a letové spojení (letová spojení) zcela odpovídají za veškeré možné problémy, které jsou s nimi spojeny. V těchto případech prosím kontaktujte přímo vybraného dopravce nebo letecké společnosti, které tyto lety provozují. Mějte prosím na paměti, že v případě, že zmeškáte jakýkoli let v rámci letového spojení (letových spojení) s jednou elektronickou letenkou letecké společnosti, možná nebudete moci využít jakýkoli z následujících letů; je třeba si zkontrolovat zásady každého vybraného dopravce, jelikož nenese odpovědnost za jakékoli nepříjemnosti, které Vám mohou v souvislosti s touto záležitostí vzniknout.
  5. Proces vrácení peněz. Máte-li podle těchto Obchodních podmínek nárok na přijmutí vrácení peněz ve výši celkové nebo částečné ceny, kterou jste nám původně zaplatili, nebo jinou formu vrácení peněz, bude toto vrácení peněz provedeno za použití stejné platební metody, jako je ta, kterou jste použili k zaplacení celkové ceny. To může trvat až 10 pracovních dnů; pokud to není možné, bude vrácení peněz poskytnuto způsobem, který byl mezi námi vzájemně sjednán, a to do 14 dnů po dohodnutí se na způsobu vrácení peněz. Je vhodné zmínit, že ve vztahu k převodu prostředků k Vám neneseme žádnou odpovědnost, jelikož proces převodu vrácených peněz nemůžeme žádným způsobem ovlivnit a tato odpovědnost nesou výhradně finanční instituce, které jsou odpovědné za provedení transakce od nás směrem k Vám.
  6. Postoupení pohledávek vůči vybranému dopravci (vybraným dopravcům). Na základě Vaší žádosti o volitelné služby dle záruky Kiwi.com nám postoupíte veškerá Vaše práva, právní tituly a nároky vůči vybraným dopravcům vznikající na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 ve spojení s poskytováním našich služeb (dále jen „nárok“) a souhlasíte s tím, že nám nebo naším oprávněným subdodavatelům za účelem vymožení nároku poskytnete veškerou přiměřeně vyžadovanou pomoc. Dále se zavazujete, že poskytnete veškerou dokumentaci a pomoc přiměřeně vyžadovanou k tomu, abyste nám nebo našim oprávněným subdodavatelům umožnili vymoci veškeré nároky nebo proti nim vznést námitky či je jiným způsobem zpracovat. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že postoupení nároku (nároků) a závazek k související součinnosti je předpokladem k tomu, abychom byli povinnost zpracovat Vaši žádost o volitelné služby dostupné v rámci záruky Kiwi.com a souhlasíte s tím, že postoupení nároku (nároků) je přiměřenou a adekvátní náhradou za poskytnutí volitelných služeb. Pokud výše úspěšně vymoženého nároku (nároků) přesáhne naše výdaje vynaložené na řešení Vaší situace poskytnuté na základě Vaší žádosti o volitelné služby v rámci záruky Kiwi.com, částku odpovídající vymoženému nároku (vymoženým nárokům) přesahující naše výdaje Vám na základě Vaší žádosti převedeme.
  7. Vymáhání pohledávky vůči vybranému dopravci (vybraným dopravcům). Uzavřením smlouvy o poskytování služeb nás tímto zmocňujete k tomu, abychom:
   1. vás zastupovali v procesu vymáhání veškerých pohledávek vůči vybraným dopravcům a činili Vaším jménem veškerá právní jednání a jiné kroky, které jsou v této záležitosti vyžadovány (dále jen „služby vymáhání“). Dále se zavazujete poskytnout nám nebo našim oprávněným subdodavatelům veškerou přiměřeně vyžadovanou součinnost, dokumentaci a informace, abyste nám umožnili Vás při vymáhání pohledávek plně zastupovat, a v případě potřeby nám poskytnout plnou moc. Za poskytování služeb vymáhání máme nárok na provizní poplatek ve výši 35 % každé úspěšně vymožené pohledávky. Tento článek 6.6 těchto podmínek nemá vliv na postoupení pohledávek v souvislosti s Vaší žádostí o volitelné služby v rámci záruky Kiwi.com, jak je uvedeno v článku 6.6 těchto podmínek, a
   2. poskytnutí Vašich kontaktních údajů společnosti AirHelp Limited inkorporované v Hongkongu se sídlem na adrese 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (č. CB 1926223, č. BR 61625023-000), která Vás může kontaktovat s nabídkou svých služeb souvisejících se službami vymáhání. Pokud nechcete, aby Vám byly služby vymáhání poskytovány, informujte nás prosím a my jejich poskytování ukončíme. V případě, že neobdržíme Vaše oznámení o nesouhlasu s poskytováním do 30 dnů od doby, kdy došlo k situaci, na základě které jste nabyli pohledávky, budeme si to vykládat tak, že chcete, abychom Vám tyto služby poskytovali, a následně zahájíme vymáhání pohledávky vůči vybranému dopravci (vybraným dopravcům).
 7. Článek 7. Prohlášení a omezená záruka
  1. Prohlašujeme a zaručujeme se Vám, že budeme zprostředkovatelské služby poskytovat s využitím personálu s požadovanými dovednostmi, zkušenostmi a kvalifikací a profesionálním a odborným způsobem v souladu se všeobecně uznávanými normami platnými v daném odvětví pro obdobné služby a na plnění našich závazků dle smlouvy o poskytování služeb věnujeme přiměřené zdroje.
  2. Prohlašujeme a zaručujeme se Vám, že v rámci poskytování našich zprostředkovatelských služeb Vám poskytneme pouze dokumenty, informace a údaje nezbytné pro využití smlouvy o přepravě v rozsahu dopravních nebo s dopravou souvisejících služeb tak, jak jsme je zprostředkovali, a v souladu s Vašimi pokyny a informacemi, které jste v rámci rezervace poskytli, ledaže se následně dohodneme na poskytování doplňkových služeb za manipulační poplatek a výhradně za podmínek předem dohodnutých s Vámi, a sice zvolením příslušného tarifu jízdného a/nebo balíčků služeb Kiwi.com.
  3. Neponeseme odpovědnost za porušení záruky uvedené v článku 7.1 a/nebo v článku 7.2 těchto podmínek, ledaže nám do 14 dnů od okamžiku, kdy jste zjistili nebo měli zjistit, že služby jsou vadné, tyto vadné služby oznámíte s uvedením jejich přiměřeného popisu.
  4. S výhradou článku 7.3 těchto podmínek buď:
   1. opětovně vydáme nové jízdenky na dopravu (nebo opravíme vadnou část Vašeho itineráře); nebo
   2. připíšeme nebo vrátíme peníze ve výši ceny takových jízdenek a služeb za poměrnou smluvní sazbu.
  5. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ UVEDENÁ V ČLÁNKU 7.4 JSOU JEDINÝM A VÝHRADNÍM OPATŘENÍM ZÁKAZNÍKA A VEŠKEROU ODPOVĚDNOSTÍ POSKYTOVATELE SLUŽEB ZA JAKÉKOLI PORUŠENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 6.1.
 8. Článek 8. Odmítnutí záruk
  S VÝJIMKOU ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE V ČLÁNKU 5 A ZÁRUKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 7 NEPOSKYTUJEME, POKUD JDE O SLUŽBY, JAKÉKOLI DALŠÍ ZÁRUKY, VČETNĚ (A) ZÁRUKY PRODEJNOSTI; NEBO (B) ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL; NEBO (C) ZÁRUKY PRÁVNÍHO TITULU; NEBO (D) ZÁRUKY PROTI PORUŠENÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ TŘETÍ STRANY; AŤ UŽ JDE O ZÁRUKY VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNĚ STANOVENÉ ZÁKONEM, POSKYTNUTÉ V PRŮBĚHU SJEDNÁVÁNÍ, V PRŮBĚHU PLNĚNÍ, DLE OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ NEBO JINAK. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZÁKAZNICKÉ PODPORY NEPŘEDSTAVUJE ŽÁDNÝ NÁŠ ZÁVAZEK, PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKU V SOUVISLOSTI S POSKYTNUTÍM JAKÝCHKOLI POŽADOVANÝCH INFORMACÍ, SDĚLENÍ NEBO SLUŽEB, KTERÉ NEJSOU V TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH VÝSLOVNĚ UVEDENY.
 9. Článek 9. Přepravní podmínky
  1. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBRANÉHO DOPRAVCE A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SE BUDOU NA VÁŠ SMLUVNÍ VZTAH S VYBRANÝM DOPRAVCEM VZTAHOVAT BEZPODMÍNEČNĚ A ŽE SE MUSÍTE O TAKOVÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, JAKOŽ I O PŘEPRAVNÍCH PODMÍNKÁCH INFORMOVAT PŘED UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PŘED DOKONČENÍM REZERVACE. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb tímto berete na vědomí, že let(y) zahrnuté do Vaší rezervace nemusí být součástí „programů pravidelných cestujících letadlem“ vybraného dopravce (vybraných dopravců). Tento článek 6.1 se také vztahuje na obchodní podmínky leteckých, železničních a jiných dopravních společností, které jsou Vám nabídnuty na základě (i) použití záruky Kiwi.com nebo (ii) dobrovolné změny rezervace na základě Vaší žádosti.
  2. Poskytneme Vám veškeré dokumenty potřebné pro Vaši cestu. Za zkontrolování, že všechny dokumenty byly přijaty a jsou v pořádku, však nesete odpovědnost Vy sami. Neneseme odpovědnost za jakékoli problémy vznikající v důsledku Vašeho nezajištění veškeré správné a přiměřené pasové dokumentace s dostatečnou dobou platnosti (alespoň šesti měsíců), víz nebo jiných cestovních dokumentů vyžadovaných jakoukoli leteckou společností, orgánem nebo destinací, včetně zemí, kterými můžete pouze procházet. Pokud jste od nás neobdrželi žádnou dokumentaci nebo věříte, že některá dokumentace chybí nebo je nepřesná, musíte nás okamžitě kontaktovat a informovat a my uděláme vše pro to, abychom Vám veškerou potřebnou dokumentaci poskytli. "
 10. Článek 10. Zajištění letové spojení (letových spojení)
  1. V některých případech zahrnujících letová spojení nebo přepravu do destinace a zpět je přeprava do destinace zajištěna tak, abyste pro každou část Vaší trasy, tzn. pro každý let na cestě do Vaší destinace (nebo zpět z ní), obdrželi příslušnou jednosměrnou jízdenku (nebo jízdenky). V takovém případě mějte prosím na paměti, že:
   1. každý let může podléhat jiným pravidlům, zejména, pokud je provozován jiným vybraným dopravcem;
   2. Při přestoupení do jiného letadla nebo jiného dopravního prostředku musíte vyzvednout svá zavazadla a osobně je odbavit pro další let; nevyužíváte-li transferový/tranzitní let, nýbrž samostatný jednosměrný let, ty jsou někdy provozovány jiným vybraným dopravcem.
   3. Jakmile jste na letišti nebo jiném přestupním místě, je Vaší povinností zajistit, že na základě všech informací dostupných na letišti nebo vlakové/autobusové stanici týkajících se změn brán, terminálů, přesunu k branám atd. stihli příslušné letové spojení. Neneseme odpovědnost za jakékoli problémy vznikající z důvodu Vašeho zameškání letového spojení a/nebo nesprávného letu.
 11. Článek 11. Letenky k zahození
  1. Na webu zpřístupňujeme omezený počet letenek k zahození. V případech, kdy tak učiníme, Vám to dáme jasně najevo.
  2. Vezměte prosím na vědomí, že někteří vybraní dopravci se snaží zabránit prodeji a/nebo používání letenek k zahození a ve svých smlouvách o přepravě v souvislosti s letenkami k zahození ukládají různá omezení a opatření. Máte-li v úmyslu zakoupit letenku k zahození, doporučujeme, abyste před provedením rezervace překontrolovali smlouvy o přepravě příslušných vybraných dopravců.
  3. Poskytneme Vám níže specifikovanou pomoc v situacích, kdy proti Vám vybraný dopravce v souvislosti s Vaší rezervací vznesl v důsledku údajného porušení smluvních ustanovení vybraného dopravce, která jsou považována za nevyvážená, nepřiměřená a/nebo urážlivá, právní nárok, Vám poskytneme níže specifikovanou pomoc. Mezi tyto podmínky patří, mimo jiné, podmínky proti používání letenek k zahození. Domníváme se, že tato a podobná smluvní ustanovení jsou nepřiměřená, a tudíž si nezaslouží právní ochranu. Pokud proti Vám vybraný podá žalobu, ve které bude tvrdit porušení těchto smluvních ustanovení:
   1. uhradíme Vám náklady spojené s takovým soudním řízením; nebo
   2. budeme Vám v soudním řízením asistovat a naši právní poradci, kteří mají s nároky tohoto druhu zkušenosti, Vám budou pomáhat; nebo
   3. uhradíme Vám částku nárokovanou vybraným dopravcem v souvislosti s údajným porušením jeho smluvních ustanovení.
   Výběr přiměřené a nejvhodnějšího způsobu a rozsahu naší pomoci provedeme dle svého uvážení po předchozí konzultaci s Vámi. Abychom Vám mohli poskytnout výše specifikovanou pomoc, potřebujeme, abyste nás kontaktovali ihned poté, co Vás kontaktoval vybraný dopravce a tvrdil takové porušení. Musíte nám poskytnout veškeré relevantní informace a nezbytnou součinnost tak, abychom dokázali najít včasné, přesné a vhodné řešení Vaší situace.
 12. Článek 12. Spojené cestovní služby
  1. Výhradní poskytnutí přepravy. Pokud pro Vás zprostředkujeme pouze dopravní službu nebo kombinaci dopravních služeb, jako jsou kombinace vlakové a letecké přepravy, vezměte prosím na vědomí, že tyto služby nepožívají ochrany stanovené ve směrnici 2015/2302, o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách. To znamená, že se na Vaši smlouvu (vaše smlouvy) o přepravě vztahují smluvní ustanovení příslušného dopravce a nepožíváte tak ochranu, jejímž účelem je vrácení peněz za platby, které jste nám zaplatili. Záruka Kiwi.com se vztahuje na všechny kombinace výhradního poskytnutí přepravy v souladu s článkem 6.
  2. Odpovědnost poskytovatelů služeb a záruka Kiwi.com. Pokud pro Vás zprostředkujeme spojené cestovní služby tak, jak jsou definovány v článku 1.2.24, neneseme odpovědnost za žádnou ze zprostředkovaných služeb. Záruka Kiwi.com se vztahuje pouze na zprostředkovanou smlouvu o přepravě, nikoli na ostatní zprostředkované smlouvy. V případě problémů byste měli kontaktovat příslušného poskytovatele služeb.
  3. Neuplatnitelnost pravidel pro pobyty. Pokud pro Vás zprostředkujeme spojené cestovní služby tak, jak jsou definovány v článku 1.2.24, měli byste si uvědomit, že zprostředkování služby nepředstavuje pobyt podle směrnice (EU) 2015/2302, o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách. Proto nebudete mít prospěch z práv vznikajících z důvodu zakoupení pobytu.
  4. Ochrana před Insolvencí. Pokud pro Vás zprostředkujeme spojené cestovní služby, máme v souladu s právem EU zavedenou ochranu, abychom Vám vrátili peníze za platby, které jste nám uhradili za služby, jež nebyly provedeny z důvodu naší insolvence. V nepravděpodobném případě naší insolvence byste obdrželi veškeré platby, které jste nám zaslali přímo, a to od instituce zajišťující naši ochranu před insolvencí. Vezměte prosím na vědomí, že pokud je kterákoli z Vašich plateb zaslána přímo poskytovateli služeb a/nebo jsme již platbu, kterou jste nám zaslali, již převedli poskytovateli služeb, ochrana před insolvencí se neuplatní. Tato ochrana rovněž nezajišťuje vrácení peněz v případě insolvence příslušného poskytovatele cestovních služeb.
  5. Pojištění. Svou ochranu před insolvencí jsme zajistili prostřednictvím Union pojišťovny, a.s. (jméno, adresa, identifikační číslo, telefon, e-mail). Naše osvědčení o pojištění můžete nalézt na ADD (web).
 13. Článek 13. Administrativní formality / rozhodné právo / změny / podvody
  1. Víza. Nejsme povinni Vám radit, abyste si opatřili víza, ani Vám při získávání víz pro destinace, které navštívíte a/nebo jimi projdete na cestě do Vaší konečné destinace, pomáhat. Obecně Vám však sdělujeme, že některé z destinací mohou vyžadovat vízum a že nesete odpovědnost za získání požadovaných víz s dostatečným předstihem a na své vlastní náklady. Vezměte prosím na vědomí, že při využívání letových spojení můžete být požádáni o to, abyste si opatřili tranzitní víza, a to i za účelem odbavení pro navazující let.
  2. Oddělitelnost. Pokud se kterékoli z ustanovení smlouvy o poskytování služeb ukáže být neplatným nebo neúčinným, ostatní zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti, a to v rozsahu, v jakém nejsou závislé na takovém neplatném nebo neúčinném ustanovení. V takovém případě bude jakékoli neplatné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, platným a účinným, které odpovídá záměru a účelu ustanovení, které je nahrazováno.
  3. Rozhodné právo. Smlouva o poskytování služeb a jakékoli právní vztahy, které z ní vyplývají nebo jsou z ní odvozené, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením veškerých kolizních norem.
  4. Zpracování osobních údajů. Naše zpracování a ochrana osobních údajů, které jste nám jako fyzická osoba v souladu s těmito podmínkami poskytli, se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné online na našem webu. Formuláře zásad ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek a jste povinni si naše zásady ochrany osobních údajů vždy před přijetím těchto Obchodních podmínek přečíst. Přijetím těchto Obchodních podmínek rovněž potvrzujete, že jste si naše zásady ochrany osobních údajů přečetli a rozumíte jim.
  5. Vyšší moc. V případě, že nejsme schopni splnit kteroukoli z našich smluvních nebo jiných povinností vůči Vám, a to z důvodů vyšší moci, včetně, mimo jiné, faktických, technických, politických, ekonomických, meteorologických a jiných neočekávaných okolností, které společnost Kiwi.com nemůže přiměřeně vyřešit, jsme osvobozeni od jakýchkoli odvozených právních povinností vznikajících z důvodu těchto nedostatků nebo nedodržení povinností v souvislosti s dopadem vyšší moci.
  6. Změny. Vyhrazujeme si právo tyto Obchodní podmínky kdykoli a bez předchozí konzultace s našimi zákazníky změnit. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od okamžiku, kdy nám prostřednictvím našeho webu zašlete vyplněný online formulář a přihlásíte se o příslušnou smlouvu o poskytování služeb. Vezměte prosím na vědomí, že tyto Obchodní podmínky mohou být již v okamžiku, kdy se opět rozhodnete naše služby využívat, pozměněné a měli byste si je před požádáním o objednání našich služeb pozorně přečíst. Všechny verze našich Obchodních podmínek jsou dostupné a ke stažení na našem webu. "
  7. Použitelnost. Tyto Obchodní podmínky se uplatní na veškeré smlouvy o poskytování služeb uzavřené k 18. říjnu 2019.
  8. Ochrana před podvodnými transakcemi. V zájmu zajištění vysokého standardu našich služeb a za účelem ochrany před podvodnými transakcemi si vyhrazujeme právo provádět kontroly (ověření) platebních karet. Z tohoto důvodu Vás můžeme požádat o součinnost při ověřování totožnosti držitele platební karty. Naše povinnost okamžitě zahájit poskytování Služeb se odkládá až do úspěšného dokončení tohoto ověřování. V tomto případě budou Vaše prostředky v bance zablokovány, a proto je nebudeme vybírat. Doba, kterou bude trvat ověření platební karty, není zahrnuta do doby, ve které se zavazujeme pro Vás zprostředkovat smlouvu o přepravě v souladu s článkem 2.15 těchto podmínek.
  9. Informace o celkové ceně jsou s výjimkou zřejmé chyby v částce celkové ceny poskytovány jako konečné a závazné; v případech takových zřejmých chyb v celkové ceně jsme oprávněni bez dalšího oznámení jednostranně odstoupit od smlouvy o poskytování služeb.
 14. Článek 14. Zánik závazku
  1. Zrušení na základě plnění. Vaše a naše povinnosti podle smlouvy o poskytování služeb budou zrušeny a smlouva o poskytování služeb bude splněna, jakmile zaplatíte celkovou cenu v souladu s článkem 3.1 těchto podmínek a my Vám poskytneme služby. "
  2. Zánik na základě neplnění. Pokud pro Vás v souladu s článkem 2.15 těchto podmínek do 48 hodin po přijetí Vaší platby celkové ceny nezprostředkujeme smlouvu o přepravě, budeme Vás kontaktovat. Pokusíme se Vám nabídnout alternativní řešení, nebo můžete Vy nebo my od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. Pokud jste Vy nebo my odstoupili od smlouvy o poskytování služeb, budete mít nárok na vrácení peněz ve výši celkové částky v souladu s článkem 6.5 těchto podmínek. Pokud se dohodneme na alternativním letu nebo jiné kombinaci letů do naší destinace, celková cena se může změnit. Společně vyrovnáme cenový rozdíl mezi původní a novou celkovou cenou. Takové cenové rozdíly budou mezi námi vzájemně splatné na základě našeho výpočtu, který Vám poskytneme.
 15. Článek 15. Odpovědnost za škodu
  1. Neodpovídáme za žádnou škodu, újmu či ztrátu, která Vám v souvislosti s přepravou do Cílové destinace vznikne v důsledku jednání či opomenutí Vybraného přepravce nebo třetích osob. Neodpovídáme ani za žádnou škodu, újmu či ztrátu, která Vám vznikne v důsledku Vašeho vlastního jednání či opomenutí, které bylo učiněno v rozporu s Obchodními podmínkami.
 16. Článek 16. Řešení sporů
  1. V případě sporů se společností Kiwi.com s.r.o. budou mít soudy České republiky plnou pravomoc projednat veškeré spory vznikající mezi námi, ledaže relevantní závazné právní předpisy stanoví jinak.
  2. Podle právních předpisů EU jsou všichni spotřebitelé s bydlištěm v zemích EU oprávněni zahájit dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudní vyrovnání jejich sporů s námi za předpokladu, že žádný takový spor mezi spotřebitelem v EU a námi nebyl úspěšně vyřešen přímo. Institucí odpovědnou za mimosoudní řešení sporů spotřebitelů v EU s naší společností je Česká obchodní inspekce (coi.cz). Více informací o mimosoudních vyrovnáních spotřebitelských sporů je možné nalézt zde: (https://evropskyspotrebitel.cz/how-to-submit-your-complaint/).
  3. Podle nařízení EU č. 524/2013 jsou spotřebitelé oprávněni zahájit mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na internetu prostřednictvím platformy ODR pro online řešení spotřebitelských sporů dostupné na adrese: (ec.europa.eu/consumers/odr).
  4. Před zahájením kteréhokoli z výše uvedených způsobů řešení sporů Vám doporučujeme nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře dostupného na adrese: Kiwi.com/content/feedback za účelem řešení jakékoli Vaší stížnosti nebo návrhů.
  5. Společnost Kiwi.com, Inc. je registrována ve:
   • státě Kalifornie jako prodejce cestovních služeb, registrační číslo CST 2130807.
   • státě Washington jako prodejce cestovních služeb, registrační číslo 604456736 001 0001.
   • státě Iowa jako prodejce cestovních služeb, registrační číslo [__]
   • státě Florida jako prodejce cestovních služeb, registrační číslo ST 42135.
  6. Je-li to relevantní, vždy v případě nároků vznikajících ve Spojených státech ve vztahu ke spotřebitelům v USA, kteří uzavírají se společností Kiwi.com, Inc. smlouvu, musí být jakýkoli nárok, spor nebo pře vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, ve spojení nebo v souvislosti s ní, nebo vyplývající z porušení nebo údajného porušení této smlouvy, ve spojení nebo v souvislosti s ním, předložena Vámi, nebo námi, závaznému rozhodčímu orgánu v okrese Miami-Dade ve státě Florida ve Spojených státech amerických podle v té době účinných obchodních pravidel, kterými se řídí Americká arbitrážní asociace (American Arbitration Association, AAA), s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách. Strany se tímto podřizují pravomoci tohoto soudu a vzdávají se jakýchkoli námitek proti němu. Každá strana si do třiceti (30) dnů od přijetí oznámení o úmyslu podstoupit rozhodčí řízení zvolí jednoho rozhodce. Do šedesáti (60) dnů od přijetí oznámení o úmyslu podstoupit rozhodčí řízení si dva (2) rozhodci zvolí neutrálního třetího rozhodce, který bude jednat jako předseda. Není-li ve zde stanovených lhůtách nebo v jakékoli prodloužené lhůtě, která je vzájemně sjednána, jmenován žádný rozhodce, takové jmenování provede do třiceti (30) dnů od takového nejmenování AAA. Odměna poskytnutá rozhodcům bude zahrnovat náklady na rozhodčí řízení, přiměřené poplatky za právní zastoupení a přiměřené náklady na znalce a jiné svědky a rozsudek o takové odměně může být zapsán u jakéhokoli soudu, který má v této otázce pravomoc. Nic z toho, co je zde uvedeno, se nepovažuje za překážku pro kteroukoli ze stran v tom, aby se domáhaly práv u příslušného soudu, který má pro strany a ve sporu pravomoc.
  7. Class Action Waiver. YOU AND WE, EACH AGREE THAT ANY PROCEEDINGS, WHETHER IN ARBITRATION OR COURT, WILL BE CONDUCTED ONLY ON AN INDIVIDUAL BASIS AND NOT AS A CLASS, REPRESENTATIVE, OR CONSOLIDATED ACTION. If a court or arbitrator determines in an action between You and Us that any part of this Class Action Waiver is unenforceable with respect to any claim, the arbitration agreement and Class Action Waiver will not apply to that claim, but they will still apply to any and all other claims that you or we may assert in that or any other action.
   IF YOU OPT OUT OF THE ARBITRATION PROVISION BY NOTIFYING US AS SPECIFIED in Art. 16.6, Letter d. hereof, THIS CLASS ACTION WAIVER PROVISION WILL NOT APPLY TO YOU. Neither you, nor any other customer, can be a class representative, class member, or otherwise participate in a class, consolidated, or representative proceeding without having complied with the opt out requirements in Art. 16.6, Letter d. hereof.
  8. Jury Trial Waiver. YOU AND WE, EACH WAIVE ANY RIGHT TO A JURY TRIAL even for claims resolved in court.