Obchodní podmínky

Souhrn


 1. Článek 1. Všeobecná ustanovení a definice termínů
  1. Smluvní strany. Tyto obchodní podmínky upravují právně závazné vztahy mezi námi,
   (i) společností Kiwi.com s.r.o., IČO: 29352886, se sídlem na Lazaretní 925/9, Zábrdovice, 615 00 Brno, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 74565, DIČ: CZ29352886, nebo (jako vzájemně vylučující možnost)
   (ii) inkorporovanou společností Kiwi.com, Inc., se sídlem na adrese 1221 Brickell Avenue, Suite 1115, Miami, Florida, 331 31, Spojené státy americké, pokud splňujete následující požadavky: (i) vaše platba rezervace v plné výši je provedena kreditní/debetní kartou Visa, Mastercard nebo kartou jiného podporovaného vydavatele uvedenou zde vydanou americkou bankou / americkým registrovaným vydavatelem a (ii) platbu celkové ceny nebo příslušného manipulačního poplatku za zpracování rezervace uhradíte v USD, tedy měně, kterou jste si zvolili jako preferovanou měnu („americký spotřebitel“)
   (dále jen „Kiwi.com“, „my“, „náš“, „nám“),
   a vámi jako naším zákazníkem (dále jen „vy“, „váš“, „vám“); („vy“, „váš“ nebo „vám“ může také odkazovat na zákazníka, který má být na základě smlouvy o přepravě přepraven letadlem nebo jiným dopravním prostředkem).
  2. Definice termínů. Níže uvedené termíny zvýrazněné TUČNĚ, jak jsou používané v těchto Obchodních podmínkách, označují:
   1. Rezervace: znamená proces nákupu vybraného letu (letů) a skutečný výsledek tohoto procesu, který zahrnuje: (i) váš výběr letu (letů) uvedeného (uvedených) na našem webu, (ii) váš výběr některého z našich tarifů Kiwi.com pro zvolený let (zvolené lety) nabízených na našem webu, (iii) případný výběr z nabízených služeb souvisejících s přepravou a dalších našich nabídek souvisejících s vaší rezervací včetně balíčků služeb, (iv) vyplnění požadovaných informací v online formuláři na našem webu, (v) vaše přijetí zde uvedených Obchodních podmínek a vaše akceptace okamžitého poskytnutí našich služeb, (vi) zaslání nám vyplněného online formuláře (vii) a provedení platby celkové ceny pomocí vhodné platební metody. Proces rezervace může být také proveden telefonicky v souladu s čl. 2.9 těchto obchodních podmínek. Provedením rezervace přijímáte nabídku našich služeb. Rezervace je dokončena naším přijetím vaší platby provedené v souladu s čl. 1.2.1 (vii) a 3.1 těchto obchodních podmínek.
   2. Smlouva o přepravě: představuje dohodu o přepravě a souvisejících službách uzavřenou mezi Vámi a vybraným dopravcem (vybranými dopravci) na základě našich zprostředkovatelských služeb poskytovaných na základě smlouvy o poskytování služeb v souladu s ustanoveními článku 2.13 těchto obchodních podmínek.
   3. Destinace: znamená letiště, vlakovou stanici nebo jiné vybrané místo z nabídek na našem webu a je na vaší jednosměrné cestě podle vaší rezervace (viz čl. 1.2.1 těchto obchodních podmínek) posledním letištěm, vlakovou stanicí nebo jiným vybraným místem z nabídek na našem webu. Na základě jedné rezervace vám můžeme zprostředkovat přepravu i do více než jedné destinace, a to ve formě přepravy zahrnující více měst, jak je dále definována v čl. 1.2.8 těchto obchodních podmínek. Samotná přeprava do destinace může být realizována prostřednictvím dvou či více letových spojení – viz čl. 1.2.5 těchto obchodních podmínek. Vyhrazujeme si právo na změnu kterékoli z mezitimních destinací zobrazených ve vaší rezervaci, pokud tento krok neovlivní vaši schopnost dostat se do vaší konečné destinace, ledaže byste si tuto mezitimní destinaci (mezitimní destinace) vybrali v rámci itineráře zahrnujícího více měst.
   4. Let nebo lety: znamená leteckou, vlakovou, autobusovou nebo jinou přepravu do destinace prostřednictvím vybraného dopravce (vybraných dopravců). Nabízené lety zobrazujeme na našem webu spolu s informacemi o letišti odletu a příletu (autobusové/vlakové stanici nebo jiném vybraném místě odjezdu a příjezdu), době trvání letu a identifikací vybraného dopravce/dopravců. Doba trvání letu může rovněž zahrnovat technická mezipřistání (zastávky) uskutečněná příslušným provozujícím dopravcem během letu z letiště odletu (odjezdu z vlakové/autobusové stanice) na letiště příletu (vlakovou/autobusovou stanici příjezdu) v jednom úseku vaší cesty. „Let“ se také může používat ve smyslu dvou nebo více letů, pomocí kterých se přepravíte do své destinace.
   5. Letové (letová) spojení: znamená způsob přepravy do destinace, kdy budete muset opustit letadlo nebo jiný dopravní prostředek na každém konkrétním letišti nebo jiném přestupním místě, a buď přestoupit do jiného letadla nebo jiného dopravního prostředku, nebo znovu nastoupit. V určitých případech při přestupu do jiného letadla, vlaku, autobusu nebo jiného dopravního prostředku bude nezbytné změnit rovněž vybraného dopravce.
   6. Narušení harmonogramu letu: znamená změnu harmonogramu letu, kvůli které nebudete mít dostatek času přestoupit v rámci letového (letových) spojení do jiného letadla nebo jiného dopravního prostředku, což negativně ovlivní vaši schopnost dostat se do vaší destinace nebo se váš přílet do destinace od původního plánovaného příletu posune o více než 24 hodin, to znamená, že v důsledku narušení harmonogramu letu (letů) byste letové spojení (letová spojení) zmeškali. Pro letové (letová) spojení bude přiměřená lhůta pro přestup do jiného letadla nebo jiného dopravního prostředku stanovena individuálně a v souladu se specifickými standardními časy přestupů poskytnutými příslušným letištěm nebo jiným přestupním místem.
   7. Celková cena: cena, kterou účtujeme za poskytování našich služeb (s ohledem na vybraný tarif Kiwi.com a balíček služeb), a cena za letenku (letenky) a další související služby (např. přednostní nástup, další zavazadla, strava atd.) nebo volitelné služby, které jste si prostřednictvím nás v rámci rezervace případně objednali. Celková cena je dále definována v článku 3.1 těchto obchodních podmínek.
   8. Více měst: znamená druh přepravy obnášející kombinaci letů, které prochází jednou nebo více mezitimními destinacemi, jež jste v rámci rezervace výslovně vybrali. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že jste vybrali jednu nebo více mezitimních destinací, kde strávíte méně než 24 hodin, než budete pokračovat v cestě, nemůžeme zaručit, že příslušný vybraný dopravce (příslušní vybraní dopravci) neprovedou určité změny nebo zrušení Vašeho letu (vašich letů) v rámci Vaší cesty do a/nebo z této mezitimní destinace, jak byly uvedeny ve Vašem původním itineráři; v takovém případě neneseme v této souvislosti žádnou odpovědnost za jakékoli finanční nebo jiné závazky vůči Vám nebo vybraným dopravcům.
   9. Doplňkové služby: jsou námi poskytované služby související s vaším letem (vašimi lety), které spočívají ve zprostředkování služeb, které poskytuje vybraný dopravce (vybraní dopravci) nebo jakákoli jiná třetí strana, jako je palubní jídlo, odbavená zavazadla, výběr sedadel, změna letu / jména cestujícího, přednostní nástup, zrušení letového itineráře cestujícím, změna rezervace letu cestujícím, zpracování žádosti o vrácení ceny z důvodu zrušení letu vybraným dopravcem atd. Poplatek za tyto služby, který účtuje příslušný vybraný dopravce (vybraní dopravci) nebo jakákoli jiná třetí strana, není součástí celkové ceny, ledaže si je přidáte již v průběhu rezervace. Pokud si doplňkové služby objednáte až po dokončení rezervace, nabídneme vám poskytnutí těchto služeb za dodatečný manipulační poplatek (jak je definován níže) a za předem odsouhlasených podmínek prostřednictvím zvolení příslušného tarifu Kiwi.com (jak je definován níže) nebo zakoupení příslušného balíčku služeb (jak je specifikován v čl. 4 těchto obchodních podmínek). V takovém případě poskytujeme doplňkové služby na základě samostatně uzavřené smlouvy o poskytování služeb (jak je definováno v čl. 1.2.12 těchto obchodních podmínek).
   10. Vybraný dopravce: znamená leteckou společnost nebo jiného poskytovatele dopravy poskytujícího služby letecké přepravy nebo provozovatele pozemní dopravy, se kterým uzavřete smlouvu o přepravě na základě využití našich zprostředkovatelských služeb. Identitu Vybraného přepravce budete znát předtím, než s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb. Váš let (vaše lety) mohou zahrnovat služby dvou nebo více vybraných dopravců – v tomto případě je termínem vybraný dopravce označována letecká společnost nebo jiný poskytovatel dopravy, který Vás přepravuje po odpovídající část Vaší trasy. Vezměte prosím na vědomí, že skutečný provozující dopravce se může lišit od vybraného dopravce, se kterým jste uzavřeli smlouvu o přepravě, a z toho důvodu je Vaší povinností si před odletem v místě odletu ověřit totožnost provozujícího dopravce pro příslušnou část trasy.
   11. Služba nebo služby: znamená zprostředkovatelské služby, které přímo souvisejí s přepravou vás a vašich zavazadel do destinace a které vám poskytujeme v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou o poskytování služeb za předem dohodnutý a sjednaný poplatek zahrnutý v celkové ceně. Naše služby, prostřednictvím kterých budete moci uzavřít smlouvu o přepravě s vybraným dopravcem v souladu s čl. 1.2.1. těchto obchodních podmínek, jsou definovány v čl. 2.1 těchto obchodních podmínek. Kromě poskytování těchto zprostředkovatelských služeb vám v případě změny harmonogramu letu poskytneme (a) přidružené volitelné služby ve formě rozšířené záruky Kiwi.com (pokud jste si je zakoupili) v souladu s články 5 a 6 těchto obchodních podmínek a (b) právní a inkasní služby tak, jak je uvedeno v článku 6.6 těchto obchodních podmínek. Tyto přidružené volitelné služby jsou poskytovány za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách a za vámi uhrazený poplatek za poskytnutí našich služeb. Právní a inkasní služby jsou poskytovány za podmínek a za poplatky stanovené v článku 6.6 těchto obchodních podmínek.“
   12. Smlouva o poskytování služeb: znamená dohodu o poskytování služeb uzavřenou mezi vámi a námi v souladu s čl. 1.2.1. těchto obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá dokončením rezervace, jak je uvedeno v čl. 1.2.1 těchto obchodních podmínek. Účelem smlouvy o poskytování služeb je ustanovit mezi vámi a námi smluvní vztah, na základě kterého vám budeme poskytovat služby související s vaším letem (vašimi lety) do zvolené destinace s vybraným dopravcem za celkovou cenu. Nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování služeb jsou tyto obchodní podmínky. Smlouvou o poskytování doplňkových služeb se rozumí samostatně uzavřená smlouva mezi vámi a námi o poskytování doplňkových služeb, které si od nás vyžádáte po dokončení rezervace. Smlouva o poskytování doplňkových služeb může být uzavřena různými způsoby na dálku, včetně telefonické komunikace (viz čl. 2.9 těchto obchodních podmínek). Tyto obchodní podmínky vždy představují nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi vámi a námi (bez ohledu na způsob komunikace při jejím uzavírání) a uzavřením příslušné smlouvy souhlasíte, že jimi budete plně vázáni.
   13. Služby zákaznické podpory: jedná se o podpůrné služby, které spočívají v dostupnosti komunikačního kanálu, prostřednictvím kterého vám na vaši žádost poskytneme veškeré informace, které v souladu s těmito obchodními podmínkami musíme poskytnout, případně od vás přijmeme požadavek na zprostředkování našich volitelných či doplňkových služeb nebo od vás přijmeme dotaz, požadavek nebo stížnost týkající se vaší rezervace, našich služeb nebo našeho webu. Standardní úroveň poskytovaných služeb zákaznické podpory a jejich rozšířené úrovně, které můžete získat vybráním příslušného tarifu Kiwi.com (viz články 4.1 a 4.2 těchto obchodních podmínek), či zakoupením příslušného balíčku služeb (viz články 4.5 a 4.6 a těchto obchodních podmínek) jsou specifikovány v článku 4.6 těchto obchodních podmínek. Upozorňujeme, že telefonní služby zákaznické podpory jsou zajišťovány v souladu s pravidlem priority volajících. Kategorie priority volajících (nízká, střední, vysoká) v závislosti na vybraném tarifu Kiwi.com (viz článek 4.2 těchto obchodních podmínek) či zakoupeném balíčku služeb (viz článek 4.6 těchto obchodních podmínek) určují pořadí, ve kterém vyřizujeme hovory zákazníků, přičemž hovory na konkrétní telefonní lince jsou v reálném čase zařazovány do fronty na základě kategorie priority volajícího a přednost mají hovory s vysokou, poté se střední a nakonec s nízkou prioritou. V rámci každé kategorie priority volajícího se hovory vyřizují na základě registrovaného času příchozího hovoru, jak je zaznamenán naším systémem (kdo zavolá dříve, je dříve na řadě). Službu zákaznické podpory – dostupnost telefonické podpory – poskytujeme v závislosti na vybraném tarifu Kiwi.com (viz článek 4.2 těchto obchodních podmínek) nebo zakoupeném balíčku služeb (viz článek 4.6 těchto podmínek) na dvou různých úrovních – základní a rozšířené – tak, jak jsou popsány zde.
   14. Tarify Kiwi.com: mají význam stanovený a definovaný v článku 4.1 těchto obchodních podmínek.
   15. Balíčky služeb: má význam stanovený a definovaný v článku 4.5 těchto obchodních podmínek.
   16. Záruka Kiwi.com: má význam stanovený a definovaný v článku 5 těchto obchodních podmínek.
   17. Obchodní podmínky: znamená naše zde uvedené obchodní podmínky.
   18. Throwaway letenky (letenky k částečnému nevyužití) : znamená rezervaci pro kombinaci letů, kdy nemáte v úmyslu jeden z těchto letů absolvovat (a tudíž příslušnou letenku v této části nevyužijete, tj. „zahodíte“), včetně, mimo jiné, případů, kdy (i) svou cestu dokončíte v místě, které není posledním letištěm v letovém itineráři; nebo (ii) jste zaplatili za zpáteční let a absolvujete let do destinace, ale nikoli však let zpět.
   19. Web: znamená web na adrese kiwi.com, včetně subdomén pro příslušné trhy a/nebo naše jiné weby, na kterých můžete provést rezervaci.
   20. Manipulační poplatek: má význam stanovený a definovaný v článku 2.2 těchto podmínek.
   21. Itinerář bez odbaveného zavazadla: znamená rezervovaný itinerář jednoho nebo více letů, který je speciálně vytvořen a nabízen za podmínky, že můžete cestovat pouze s příručním zavazadlem, které je definováno a limitováno každým z vybraných dopravců. V případě, že k tomuto itineráři přidáte jakékoli zavazadlo k odbavení, nemůžeme zaručit, že vybraní dopravci váš itinerář nezmění. V tomto případě neneseme žádnou odpovědnost za finanční či jiné závazky vůči vám nebo vybraným dopravcům.
   22. Volitelné služby: znamenají naši rozšířenou záruku, v rámci které vám v případě (a) narušení harmonogramu letu poskytneme pomoc ve formě asistenčních služeb. Poskytneme vám volitelné služby, které si objednáte (po našem potvrzení budou představovat součást/dodatek smlouvy o poskytování služeb), v souladu s podmínkami uvedenými v těchto obchodních podmínkách, konkrétně v čl. 5 a 6.“
   23. Kredit Kiwi.com: znamená nepřenosný kredit se stanovenou hodnotou použitelný výhradně vámi na vaše budoucí rezervace s námi, kdy se kredit Kiwi.com odečte od ceny (plné ceny) příslušné rezervace; použití kreditu Kiwi.com bude probíhat v rámci vašeho osobního účtu dostupného na našich stránkách, kde můžete spravovat rezervace, a je spojen s vaší e-mailovou adresou, kterou jste nám poskytli v souvislosti s příslušnou rezervací; přidělování, platnost a další podmínky použití kreditu Kiwi.com se řídí obchodními podmínkami kreditu Kiwi.com, které jsou dostupné zde a tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.“
  3. Úplné informace. Musíte nám poskytnout úplné, přesné a správné informace a údaje potřebné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby, obzvláště informace a údaje (včetně osobních údajů) potřebné pro uzavření smlouvy o přepravě s vybraným dopravcem (vybranými dopravci), pro fakturaci a doručení letenek atd., o které jste požádáni během rezervování nebo kdykoli předtím nebo potom. Je Vaší odpovědností zajistit, aby veškeré informace byly v době rezervování správné a aktuální a aby tyto informace byly v této podobě platné a úplné v průběhu Vaší cesty. Všechny informace nám musíte poskytnout za použití latinky. Neodpovídáme za žádnou náhradu škody, dodatečné náklady nebo jakékoli jiné problémy či komplikace, které mohou nastat v důsledku toho, že nám během procesu rezervace neposkytnete úplné a přesné informace.
 2. Článek 2. Smlouva o poskytování služeb
  Abychom plně vyhověli veškerým aplikovatelným vnitrostátním právním předpisům a nařízením Evropské unie, tímto Vám prostřednictvím tohoto článku 2 poskytujeme veškeré povinné informace, které jsme povinni Vám poskytnout před uzavřením smlouvy o poskytování služeb:
  1. Popis služby. Naše služby spočívají, s výhradou záruk a prohlášení uvedených v čl. 7 a 8 těchto obchodních podmínek, v následujícím:
   1. zobrazování nabízených letů a jejich kombinací na našem webu; využívání našich algoritmů a dalších dat k poskytování nabídky přizpůsobených cestovních itinerářů, pomocí kterých můžete vyhodnotit a spravovat riziko zmeškaných dopravních spojení a souvisejících narušení cestovních plánů;
   2. zprostředkování smlouvy o přepravě mezi vámi a vybraným dopravcem;
   3. doručení letenek (itineráře) pro vybraný let (vybrané lety), které jste zakoupili v souladu s čl. 1.2.1 těchto obchodních podmínek na základě vaší rezervace, a to v souladu s čl. 2.18 těchto obchodních podmínek; a
   4. online odbavení (v případě, že je dostupné, což bude uvedeno na vaší elektronické letence) pro příslušné lety ve vaší rezervaci v případě, že nám pro všechny cestující ve vaší rezervaci poskytnete všechny informace, které příslušní dopravci k tomuto účelu potřebují a o které vás požádáme, a to nejpozději 24 hodin před odletem prvního letu ve vašem itineráři; v opačném případě online odbavení nebude součástí našich služeb. V případě, že námi poskytované online odbavení nevyužijete nebo zmeškáte 24hodinovou lhůtu pro online odbavení, souhlasíte s tím, že se odbavíte sami bez naší asistence v souladu s obchodními podmínkami a přepravními podmínkami příslušných dopravců (viz článek 9.1 těchto obchodních podmínek), přičemž uhradíte jakékoli případné poplatky spojené s odbavením na letišti u příslušných dopravců, aniž byste po nás žádali jakoukoli částečnou či úplnou kompenzaci zaplacené částky.
   Kromě poskytnutí výše popsaných služeb vám v případě změny harmonogramu letu poskytneme (i) volitelné služby ve formě rozšířené záruky Kiwi.com (pokud jste si je zakoupili) v souladu s články 5 a 6 těchto obchodních podmínek a (ii) právní a inkasní služby tak, jak je uvedeno v článku 6.6 těchto obchodních podmínek.
  2. Doplňkové služby. Vezměte prosím na vědomí, že naše služby, které poskytujeme na základě rezervace, nezahrnují doplňkové služby (pokud není uvedeno jinak). V souvislosti s doplňkovými službami s vámi vedle smlouvy o poskytování služeb uzavřené na základě vaší původní rezervace uzavřeme samostatnou smlouvu o poskytování doplňkových služeb, a to za poplatek a za podmínek, které předem odsouhlasíte prostřednictvím zvolení příslušného tarifu Kiwi.com nebo balíčku služeb během procesu rezervace. Smlouva o poskytování doplňkových služeb a smlouva o poskytování služeb, které si objednáte u vybraného dopravce nebo jakéhokoli jiného externího poskytovatele služby, jsou dvě samostatné smlouvy ustanovující dva vzájemně nezávislé vztahy a my za poskytnutí příslušné doplňkové služby neneseme žádnou odpovědnost. Vezměte prosím na vědomí, že doplňkové služby mohou rovněž podléhat dodatečným poplatkům, které budete povinni zaplatit, uloženým vybranými dopravci nebo jakýmikoli jinými třetími stranami zpracovávajícími vaši žádost o služby, které v rámci poskytování doplňkových služeb zprostředkujeme, a před vaším konečným zakoupením příslušných doplňkových služeb budete s výší těchto dodatečných poplatků obeznámeni. Doplňkové služby ve formě zajištění volitelné úpravy, změny či zrušení letu (letů), zpracování vrácení peněz jakéhokoli druhu u vybraného dopravce nebo zpracování jakýchkoli jiných vašich požadavků týkajících se vaší rezervace jsou zpoplatněny naším dodatečným manipulačním poplatkem, jak je uvedeno v podmínkách balíčku služeb nebo tarifu Kiwi.com, které si v souladu s článkem 4 těchto obchodních podmínek zvolíte či zakoupíte, ledaže je před vaším konečným zakoupením doplňkové služby výslovně stanoveno jinak (dále jen „manipulační poplatek“). Manipulační poplatek bude účtován samostatně nebo bude započten proti vrácení peněz z ceny letu nebo jinému vrácení peněz od vybraného dopravce (vybraných dopravců) (viz čl. 4.3.4 těchto obchodních podmínek). Uzavřením smlouvy o poskytování doplňkových služeb se zavazujete nám na vyžádání poskytnout veškerou potřebnou součinnost (včetně poskytnutí konkrétních informací a dodání dokumentů v požadované formě) potřebnou k rychlému a efektivnímu splnění našich závazků v souladu se smlouvou o poskytování doplňkových služeb, a to bez zbytečného odkladu s ohledem na povahu vašeho požadavku, nejpozději však do 48 hodin.
  3. Vezměte prosím na vědomí, že manipulační poplatek stanovený v těchto obchodních podmínkách se neuplatní v případě zrušení letu nebo žádosti o vrácení peněz vznesené v souvislosti s poskytnutím záruky Kiwi.com. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme zaručit, že vám v souvislosti se zpracováním doplňkových služeb během posledních 48 hodin před odletem vašeho prvního letu ve vašem itineráři ani kdykoli poté budeme nápomocni, jelikož v této době nemusíme být schopni zajistit zpracování vaší žádosti; podmínky příslušného tarifu Kiwi.com tak, jak je uvedeno v článku 4 těchto obchodních podmínek, mohou v souvislosti s naším poskytováním doplňkových služeb spočívajících v dobrovolném zrušení letového itineráře a zpracování související žádosti o vrácení peněz nebo v přerezervaci letů stanovit jiné konkrétní pravidlo, které bude mít v případě rozporu přednost před ustanoveními tohoto článku.
  4. Prostředky komunikace na dálku a náklady. Nebudeme Vám účtovat jakékoli poplatky navíc nad rámec celkové ceny za používání prostředků komunikace na dálku, které používáme za účelem komunikace, vyjednávání a uzavření smlouvy o poskytování služeb s Vámi, to znamená, že za komunikaci s Vámi prostřednictvím internetu nebo telefonicky nejsou účtovány žádné servisní poplatky, ledaže použijete prioritní telefonickou linku účtovanou poplatkem navíc poté, co se srozumitelným způsobem obeznámíte s konkrétní výší poplatků za volání účtovaných v této souvislosti nad rámec standardních sazeb Vašeho poskytovatele telefonních služeb. Celkové poplatky spojené s veškerou komunikací s námi závisí na Vašem poskytovateli telefonických služeb nebo internetového připojení; neneseme odpovědnost za jakékoli vzniklé náklady a tyto náklady Vám neuhradíme. Vzhledem k tomu byste měli předem požádat držitele účtu o svolení. Upozorňujeme, že telefonní hovory mezi námi a Vámi mohou být monitorovány, zaznamenávány a ukládány. Více informací naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
  5. Dozorčí orgány. Orgány, které dohlíží na naše podnikatelské činnosti a kterým můžete adresovat stížnosti, jsou Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V EU je možné adresovat vaše stížnosti Evropskému spotřebitelskému centru (evropskyspotrebitel.cz/). Pokud jste americký spotřebitel, můžete svou stížnost adresovat příslušnému státnímu úřadu dle svého bydliště nebo občanství, včetně úřadů, které nad námi dohlížejí jako nad oprávněným prodejcem cestovních služeb (viz čl. 15.5 těchto obchodních podmínek).
  6. Smlouva o poskytování služeb a smlouva o přepravě jako dva samostatné právní vztahy. Vezměte prosím na vědomí, že dokončením rezervace uzavíráte (i) smlouvu o poskytování služeb s námi a samostatnou (ii) smlouvu o přepravě pro leteckou, vlakovou, autobusovou nebo jinou dopravu s vybraným dopravcem (vybranými dopravci) za využití zprostředkovatelských služeb v souladu s těmito obchodními podmínkami. Tyto dva právní vztahy jsou vzájemně nezávislé, uzavřené s odlišnými stranami, (i) mezi vámi a námi a (ii) mezi vámi a vybraným dopravcem, a jako takové tyto vztahy podléhají odlišným pravidlům, obchodním podmínkám a obvykle se řídí odlišnými právními řády. Vždy prosím mějte na paměti, že nejsme poskytovatelem služeb letecké, vlakové, autobusové ani jiné dopravy a vaše smluvní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o přepravě musí být plněny ve vztahu k vybranému dopravci (vybraným dopravcům). Okolnosti, za kterých můžete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb nebo tuto smlouvu pozměnit, jsou výslovně uvedeny v těchto obchodních podmínkách (ohledně práva na odstoupení viz čl. 13.2 těchto obchodních podmínek). Ustanovení čl. 2.15 týkající se výjimky z práva odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření v souladu s příslušným nařízením EU se vztahuje na smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi vámi a námi. V souvislosti s možným odstoupením od smlouvy o přepravě uzavřené s vybraným dopravcem se uplatní obchodní podmínky každého příslušného vybraného dopravce.
  7. Důkaz o uzavření smlouvy o poskytování (doplňkových) služeb. V souladu se směrnicí EU (2000/31/ES) o elektronickém obchodu a případně jejími národními transpozicemi vezměte prosím na vědomí, že (i) důkazem uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi vámi a námi je potvrzovací e-mail vaší rezervace a (ii) důkazem uzavření smlouvy o poskytování doplňkových služeb mezi vámi a námi je potvrzovací e-mail o objednávce doplňkových služeb po provedení rezervace.
  8. Jazyk smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb se vyhotovuje v jazyce, který jste v průběhu rezervace na našem webu vybrali. Upozorňujeme však, že právně závazná je pouze anglická verze zde uvedených Obchodních podmínek. Překlady těchto podmínek jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele. V případě rozporu mezi překladem a anglickým originálem zde uvedených Obchodních podmínek bude mít přednost anglický originál.
  9. Technické kroky k uzavření smlouvy o poskytování (doplňkových) služeb s námi / Oprava údajů. Náš web obsahuje interaktivní webové rozhraní, prostřednictvím kterého se uzavírá smlouva o poskytování služeb mezi vámi a námi, a to vyplněním a odesláním online objednávkového formuláře a naším potvrzením přijetí vašich online plateb v souladu s čl. 1.2.1 těchto obchodních podmínek. Před odesláním online objednávkového formuláře můžete kontrolovat, měnit a upravovat jakékoli údaje, které jste do něj zadali. Smlouvu o poskytování služeb nebo smlouvu o poskytování doplňkových služeb s námi můžete uzavřít také telefonicky. Příslušná smlouva bude uzavřena na základě vašeho výslovného a závazného požadavku uzavřít smlouvu o poskytování služeb nebo smlouvu o poskytování doplňkových služeb, který nám po telefonu sdělíte. Podmínky příslušné smlouvy včetně podmínek příslušného tarifu Kiwi.com (jak je uvedeno v čl. 4) nebo případně příslušného balíčku služeb (jak je uvedeno v čl. 4) budou před vaším závazným požadavkem upřesněny a vzájemně odsouhlaseny. Předem budete patřičně informováni o podmínkách příslušné smlouvy, které se na vás vztahují, a také vám sdělíme informace, které jsme povinni vám před finálním uzavřením smlouvy nebo vaším závazným požadavkem poskytnout. Smlouva o poskytování služeb nebo smlouva o poskytování doplňkových služeb sjednané po telefonu jsou uzavřené naším potvrzením přijetí vaší platby provedené v souladu s čl. 2.2 nebo čl. 3.1 těchto obchodních podmínek. Uzavření smlouvy o poskytování služeb po telefonu je podle těchto obchodních podmínek považováno za rezervaci. Kdykoli během telefonického hovoru můžete požádat o potvrzení, změnu nebo opravu kterýchkoli údajů, které jste nám pro účely uzavření příslušné smlouvy poskytli.
  10. Kodex chování. Při poskytování našich služeb vždy dodržujeme všechny příslušné předpisy a regulace, jakož i naše vnitřní zásady spokojenosti zákazníků a pravidla ochrany osobních údajů. Tyto naše interní zásady nejsou veřejně přístupné.
  11. Uváděné ceny. Ceny uvedené na našem webu zahrnují základní jízdné do destinace, letištní poplatky, poplatky za pohonné hmoty, DPH a poplatek za naše služby. Všechny tyto komponenty uvedené ceny se zobrazují jako jediná celková cena. Vzhledem k povaze našich služeb však naše ceny nemohou zahrnovat žádné poplatky navíc účtované v souvislosti s přepravou do destinace vybraným dopravcem nebo jakoukoli třetí stranou. (Více informací viz článek 3.1 těchto podmínek).
  12. Územní omezení. Není-li výslovně uvedeno jinak, neexistují žádná územní omezení týkající se poskytování našich služeb. Upozorňujeme, že své služby neposkytujeme ve vztahu k území Kubánské republiky.
  13. Uzavření smlouvy o poskytování služeb. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb se zavazujeme plnit své povinnosti související s poskytováním služeb dle těchto Obchodních podmínek a Vy se zavazujete nám zaplatit celkovou cenu dle článku 3.1 těchto podmínek. Dokončením rezervace přijímáte naši nabídku a uzavíráte s námi smlouvu o poskytování služeb. Rovněž nás opravňujete k tomu, abychom používali Vaše osobní údaje (obzvláště Vaše jméno a příjmení) za účelem vytvoření „virtuální kreditní karty“, která bude vydána pouze za účelem finančního vypořádání s vybraným dopravcem (vybranými dopravci).
  14. Změna nebo zrušení letu (letů). Vyhrazujeme si právo v případě změny nabídky vybraného dopravce změnit nebo zrušit jakékoli lety a/nebo změnit mezitimní letiště, které jsme vám nabídli; zejména pokud se změna týká parametrů letenek, které jste si vybrali, konkrétně když se zvýší cena vašeho vybraného letu (vybraných letů) od okamžiku, kdy přijmeme vaši rezervaci, do okamžiku, kdy zpracování rezervace dokončíme. Pokud vybraný dopravce během poskytování našich služeb změní přepravní podmínky výše uvedeným způsobem, přiměřeným způsobem vás o tom uvědomíme a uděláme vše pro to, abychom vám nabídli přiměřené alternativní možnosti přepravy a postupovali v souladu s ustanovením článku 13.2 těchto obchodních podmínek.
  15. Okamžité plnění smlouvy o poskytování (doplňkových) služeb a 14denní lhůta bez odstoupení. Vzhledem k povaze našich služeb, doplňkových služeb a balíčků služeb, které začneme poskytovat okamžitě poté, co s vámi uzavřeme příslušnou smlouvu, tzn. před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy dle právních předpisů EU, není možné od smlouvy o těchto službách v průběhu lhůty 14 dnů od jejího uzavření ani kdykoli poté odstoupit, a to ani v případě, že jste spotřebitelem trvale žijícím v členském státě EU, na kterého se toto právo obvykle vztahuje. Vaše objednávka těchto služeb provedená uzavřením příslušné smlouvy mezi vámi a námi bude považována za vaši žádost o okamžité poskytnutí našich služeb, doplňkových služeb a balíčků služeb a za výslovný souhlas s nimi. Tyto informace jsou poskytovány v souladu s čl. 6.1 k) a 16 a) směrnice 2011/83/EU. Toto ustanovení čl. 2.15 těchto obchodních podmínek nemá vliv na možnost odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle podmínek uvedených v čl. 13.2 těchto obchodních podmínek.
  16. Zprostředkování smlouvy o přepravě. Neseme odpovědnost především za zprostředkování smlouvy o přepravě mezi vámi a vybraným dopravcem. Provedením rezervace nám dáváte pokyn zprostředkovat smlouvu o přepravě mezi vámi a vybraným dopravcem. Obsah jakékoli takové smlouvy je určený vaším výběrem destinace a dalších atributů letu na našich stránkách a přepravními podmínkami příslušného dopravce; pokud nějaký atribut letu není vaším výběrem zcela specifikován, dáváte nám pokyn zprostředkovat příslušnou smlouvu o přepravě a příslušné atributy dle našeho uvážení z nabídek, které máme k dispozici, včetně nabídek vybraných dopravců, které nejsou dostupné veřejnosti nebo jsou k dispozici na základě registrace či členství, nebo dostupných nabídek s nejnižší cenou nabízených vybraným dopravcem, zatímco rozsah příslušných práv a úroveň služeb mohou být limitovány na naprosté minimum nabízené vybraným dopravcem, avšak vždy v souladu s vámi vybranými atributy letu (např. můžeme rezervovat nejnižší dostupný tarif/třídu). Zprostředkovaná smlouva o přepravě může zahrnovat přepravu více než jedné osoby a/nebo jiné osoby (jiných osob) než vás; smlouva o přepravě se však vždy uzavírá mezi vámi (jako osobou provádějící rezervaci) a vybraným dopravcem. Cena za přepravní služby poskytované dle smlouvy o přepravě, kterou jsme s vybraným dopravcem (vybranými dopravci) zprostředkovali, je zahrnuta v celkové ceně (článek 3.1 těchto obchodních podmínek) a pokud nebyly během rezervace výslovně objednány, nezahrnuje žádné služby navíc poskytované vybraným dopravcem v souvislosti s přepravou do destinace. S výhradou omezení článků 2.15 a 13.2 těchto obchodních podmínek pro vás musíme smlouvu o přepravě zprostředkovat bez zbytečného odkladu po našem přijetí vaší platby celkové ceny v souladu s článkem 1.2.1 těchto obchodních podmínek a za tímto účelem nám dáváte oprávnění v této souvislosti s vybraným dopravcem (vybranými dopravci) jednat vaším jménem. Průměrně zprostředkováváme smlouvu (smlouvy) o přepravě do 30 minut, není-li výslovně uvedeno jinak. Upozorňujeme, že smlouva o poskytování služeb mezi vámi a námi a smlouva o přepravě mezi vámi a vybraným dopravcem (vybranými dopravci) jsou dvě samostatné smlouvy.
  17. Plná moc. Pokud by vám služba (služby) nebo doplňková služba (doplňkové služby) byla poskytnuta na základě plné moci, ustanovujete nás uzavřením příslušné smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování doplňkových služeb svým právním zástupcem a udělujete nám veškerá zmocnění zastupovat vás v rozsahu nezbytném pro poskytování všech našich služeb (včetně volitelných služeb) nebo doplňkových služeb. Je-li vyžadována písemná plná moc, zavazujete se nám ji na naši žádost poskytnout.
  18. Doručení letenek. Naši elektronickou letenku (elektronické letenky) vám společně s potřebnými informacemi pro každý příslušný let zakoupený od vybraného dopravce zašleme na vaši e-mailovou adresu, kterou jste během rezervace na našem webu zadali v online objednávkovém formuláři. Je třeba, abyste svou e-mailovou adresu zadali ve správné a nezkrácené podobě. Neneseme odpovědnost za nesprávné doručení nebo nedoručení elektronických letenek pro let, pokud je způsobeno okolnostmi na vaší straně, jako je např. zadání nesprávné e-mailové adresy nebo nesprávné nastavení e-mailu. O jakýchkoli změnách vašich kontaktních informací, které mohou mít vliv na naši schopnost doručit vám objednanou elektronickou letenku (elektronické letenky) pro let, nás musíte uvědomit bez zbytečného odkladu. Upozorňujeme, že elektronickou letenku (elektronické letenky) nedoručujeme v papírové podobě; vytiskněte si prosím elektronickou letenku (elektronické letenky), palubní lístek (lístky), vízum (víza), kopii vašeho cestovního pasu nebo jiné cestovní dokumenty vyžadované pro let vybraným dopravcem (vybranými dopravci) nebo příslušnými orgány a přineste si je s sebou na letiště nebo vlakovou/autobusovou stanici nebo na jiné místo odjezdu.
  19. Právní způsobilost. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování doplňkových služeb vyjadřujete a prohlašujete, že máte potřebnou právní způsobilost k tomu, abyste odsouhlasili tyto obchodní podmínky a byli jimi vázáni, a že jste obeznámeni s obchodními podmínkami všech příslušných vybraných dopravců; konkrétně s jejich podmínkami týkajícími se možného odstoupení od smlouvy o přepravě nebo jejího vypovězení, dobrovolného nebo nedobrovolného zrušení a změny letu (letů) nebo jakýchkoli jiných změn týkajících se letu (letů).
  20. Předpoklady pro poskytnutí služeb. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v rámci nutných předpokladů pro náležité poskytnutí našich služeb můžeme (i) v rámci zprostředkování smlouvy (smluv) o přepravě s vybraným dopravcem (dopravci) za vás splnit platební povinnost (povinnosti) použitím naší platební metody (metod) (včetně „virtuálních kreditních karet“ vydaných pro nás nebo vydaných podle čl. 2.13 těchto podmínek) a (ii) použít za vás naše kontaktní údaje pro účely uzavření zprostředkování smlouvy (smluv) o přepravě s vybraným dopravcem (dopravci), což znamená, že komunikace mezi vámi a těmito vybranými dopravci bude zprostředkovávána námi. Přijetím těchto obchodních podmínek nám ukládáte, abychom v rámci poskytování našich služeb prováděli tyto úkony, a to na základě našeho výhradního rozhodnutí a kdykoli je to pro náš chod potřebné.
 3. Článek 3. Poplatky a náklady
  1. Celková cena. Celková cena, která se zobrazuje na našem webu, je konečnou cenou letenky a zahrnuje základní cenu přepravy do destinace, letištní poplatky, poplatky za pohonné hmoty, DPH a cenu našich služeb (včetně záruky Kiwi.com, pokud jste si ji zakoupili). Pokud je během procesu rezervace přidáte, celková cena zahrnuje také jiné poplatky nebo platby za služby související s vaší přepravou dle smlouvy o přepravě, které poskytuje vybraný dopravce (vybraní dopravci) nebo třetí strany, jako je přednostní nástup, další zavazadla, strava atd. Nezahrnuje však další poplatky či platby za naše doplňkové služby (manipulační poplatky), daně z pobytu, bankovní poplatky, poplatky za víza, poplatky za letištní transfer atd. Celkovou cenu musíte zaplatit pomocí platební karty nebo jiné online platební metody nabízené na našem webu tak, že zadáte požadované údaje do příslušného online formuláře. Dokud od vás neobdržíme platbu ve výši celkové ceny a nepotvrdíme její přijetí, nemáme povinnost začít poskytovat jakoukoli službu (jakékoli služby). Tímto vyjadřujete explicitní souhlas a poskytujete nám svolení k tomu, abychom v souladu s Obchodními podmínkami použili vaše platební údaje k uskutečnění platby (plateb) základní ceny letenky (letenek) a cen dalších služeb ve vaší rezervaci souvisejících s přepravou přímo u příslušného vybraného dopravce (dopravců) nebo poskytovatele (poskytovatelů) služeb. Upozorňujeme, že v závislosti na vámi zvoleném způsobu platby určitým typem platební karty vám můžeme naúčtovat příplatek. O tomto konkrétním příplatku a jeho výši budete před konečným potvrzením platby vždycky informováni a budete mít možnost vybrat jiný způsob platby, za který příplatek není účtován.
  2. Změna ceny. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že se cena letenky (letenek) kdykoli po provedení Vaší rezervace změní, zejména pokud se cena sníží, nemáme povinnost Vám poskytnout jakékoli vrácení peněz, neboť jsme Váš let zarezervovali a zpracovali příslušnou platbu (příslušné platby) ve výši ceny platné v době Vaší rezervace a nemůžeme v tomto ohledu provádět jakékoli další změny.
  3. Započtení. V případě, že je vám v důsledku uplatnění záruky Kiwi.com poskytnuta jakákoli asistenční služba, tímto na nás postupujete veškerá práva na vrácení všech peněz poskytnutých příslušným vybraným dopravcem (vybranými dopravci). Toto postoupení je podmínkou pro zpracování vaší žádosti o záruku Kiwi.com. Tyto vybrané částky budou použity jako náhrada za asistenční služby, které jsme vám v rámci záruky Kiwi.com v souvislosti s narušením harmonogramu letu poskytli.
 4. Článek 4. Tarify a balíčky služeb Kiwi.com – uzpůsobené obchodní podmínky týkající se našeho poskytování služeb zákaznické podpory a doplňkových služeb
  Jelikož věříme, že vy sami byste měli rozhodovat o tom, jakou úroveň našich služeb zákaznické podpory chcete využít, za jakých podmínek vám má být realizováno poskytování doplňkových služeb a konečně za které z našich služeb jste ochotni zaplatit zvlášť, nabízíme vám několik možností, jak můžete ovlivnit rozsah a podmínky poskytování našich služeb zákaznické podpory a doplňkových služeb, a v neposlední řadě souhrnnou cenu vaší rezervace, a sice výběrem kteréhokoli našeho tarifu Kiwi.com nebo zakoupením jednoho z našich balíčků služeb. Můžete tedy účinným způsobem zohlednit vaše možné potřeby flexibilní rezervace a jejího doplňování službami souvisejícími s cestováním, její změny nebo zrušení pomocí našich doplňkových služeb, posoudit, zda potřebujete využít přednostní vyřízení naším oddělením zákaznických služeb, nebo jednoduše přihlédnout k vašemu dostupnému rozpočtu. Důrazně doporučujeme, abyste se dopředu dobře obeznámili s podmínkami a omezeními nabízených tarifů a balíčků služeb Kiwi.com, které jsou specifikovány v tomto článku a které vám budou před jejich výběrem/zakoupením jasně sděleny, abyste mohli zvolit to, co nejlépe odpovídá vašim potřebám.
  1. Tarify Kiwi.com a jejich výběr. Jakožto předpoklad pro dokončení rezervace a vyhotovení smlouvy o poskytování služeb mezi vámi a námi vám bude v procesu rezervace nabídnuto zvolit si jeden z tarifů Kiwi.com, které nabízíme. Každý tarif Kiwi.com představuje zvláštní soubor závazných podmínek, za nichž vám budeme poskytovat (i) služby zákaznické podpory; (ii) doplňkové služby spočívající v našem zprostředkování dobrovolného zrušení letů a zpracování souvisejících vrácení peněz a v našem zprostředkování dobrovolných přerezervací (dále jen „specifické doplňkové služby“), (iii) doplňkové služby spočívající ve zpracování požadavků o vrácení peněz kvůli zrušení letu vybraným dopravcem (pokud je nabízíme), (iv) další doplňkové služby (dále jen „standardní doplňkové služby“). Za doplňkové služby uvedené v bodě (iii) výše vám budeme účtovat paušální poplatek za zpracování ve výši 30 EUR za cestujícího, bez ohledu na vámi vybraný tarif Kiwi.com, pokud nebude dohodnuto jinak. Upozorňujeme, že:
   1. Protiplnění za vybraný tarif Kiwi.com bude zahrnuto do poplatku za naše služby jako součást celkové ceny, což vám bude jasně sděleno předtím, než s konečnou platností zvolíte svůj tarif Kiwi.com.
   2. Zvolením tarifu Kiwi.com nejsou nijak dotčena naše vzájemná práva a povinnosti dle smlouvy o poskytování služeb.
   3. Zvolením tarifu Kiwi.com nejsou nijak dotčena naše vzájemná práva a povinnosti dle článku 5 a 6 těchto obchodních podmínek v souvislosti s poskytováním volitelných služeb, včetně záruky Kiwi.com.
   4. Po dokončení své rezervace nemůžete měnit svůj výběr tarifu Kiwi.com; můžete však zakoupit balíček služeb s výhodnějšími podmínkami, pokud jde o naše služby zákaznické podpory nebo standardní doplňkové služby; mějte vždy na paměti, že vám na vaši žádost nemusíme být schopni poskytnout standardní doplňkové služby, pokud o ně požádáte méně než 48 hodin před odletem vašeho prvního letu z vašeho itineráře (viz čl. 2.3 těchto obchodních podmínek).
   5. Podmínky týkající se našeho poskytování specifických doplňkových služeb nelze po dokončení rezervace měnit a není možné se od nich jakkoli odchýlit.
   6. Vyhrazujeme si právo vám v rámci poskytování specifických doplňkových služeb ve váš prospěch poskytnout (dle našeho výhradního uvážení) výhodnější podmínky než jsou ty uvedené v těchto obchodních podmínkách, a s takovými výhodnými podmínkami budete během procesu rezervace nebo kdykoli poté obeznámeni.
   7. Vyhrazujeme si právo vám v rámci rezervace neposkytnout nabídku tarifů Kiwi.com a v takovém případě (i) vám poskytneme úroveň služeb zákaznické podpory odpovídající tarifu Saver Kiwi.com (viz čl. 4.2 těchto obchodních podmínek), pokud si při rezervaci nezakoupíte žádný z nabízených balíčků služeb (viz čl. 4.5 těchto obchodních podmínek); (ii) podmínky našeho poskytování doplňkových služeb (včetně naúčtování příslušného manipulačního poplatku, jinak obecného manipulačního poplatku ve výši 30 EUR (slovy třicet eur)) vám budou na základě vaší výslovné žádosti sděleny předem; (iii) poskytování našich doplňkových služeb zahájíme na základě vašeho výslovného souhlasu/požadavku. Berte prosím na vědomí, že v takových případech se neuplatní specifická ustanovení čl. 4.2, 4.3 a 4.4 těchto obchodních podmínek a namísto toho se uplatní obecná ustanovení těchto obchodních podmínek (např. čl. 2.2, 2.3 těchto obchodních podmínek) včetně výjimky z poskytování doplňkových služeb během posledních 48 hodin před odletem vašeho prvního letu z vašeho itineráře (viz čl. 2.3 těchto obchodních podmínek).
  2. Tarify Kiwi.com – specifické podmínky. Můžete si zvolit jeden z následujících tarifů Kiwi.com:
  3. Tarify Kiwi.com – všeobecné obchodní podmínky. Upozorňujeme, že:
   1. Poskytování doplňkových služeb podléhá obecným ustanovením těchto obchodních podmínek (viz např. čl. 2.2, 2.3 těchto obchodních podmínek); v případě rozporu mezi nimi a zvláštním ustanovením tohoto článku má přednost toto zvláštní ustanovení.
   2. V rámci poskytování specifických doplňkových služeb (dobrovolného zrušení a zpracování vrácení peněz) vám garantujeme stanovenou zaručenou výši vrácení peněz, kterou vám zaplatíme předem bez zbytečného odkladu po přijetí vaší žádostí o zrušení, a to bez ohledu na částku, která vám bude jako výsledek našich specifických doplňkových služeb (dobrovolného zrušení a zpracování vrácení peněz) vybraným dopravcem (vybranými dopravci) skutečně vrácena.
   3. V rámci poskytování specifických doplňkových služeb (dobrovolného zrušení a zpracování vrácení peněz) nebo specifických doplňkových služeb (změn letů, přerezervací) jsme výhradně oprávněni a zmocněni dle našeho výhradního uvážení podniknout jakýkoli vhodný krok k tomu, abychom zajistili (i ve spolupráci s třetí stranou) získání vrácených peněz od příslušného vybraného dopravce (vybraných dopravců), včetně vrácených peněz za jakoukoli část ceny přepravy (včetně letištních daní, místních daní a příplatků tvořících část takové ceny přepravy) z důvodu nevyužití konkrétního letu (konkrétních letů), který nelze podle obchodních podmínek příslušného vybraného dopravce (vybraných dopravců) zrušit ani změnit. Vrácené peníze převzaté od vybraného dopravce (vybraných dopravců) použijeme pro sebe (k započtení) na náhradu peněz, které vám byly námi vyplaceny v rámci zaručené výše vrácení peněz.
   4. Výše manipulačního poplatku za specifické doplňkové služby (dobrovolné zrušení a zpracování vrácení peněz) bude uplatněna po získání všech vrácených peněz od příslušného vybraného dopravce (vybraných dopravců); vrácené peníze získané od vybraného dopravce (vybraných dopravců) přesahující zaručenou výši vrácení peněz, které vám byly námi vyplaceny, budou dále použity na úhradu manipulačního poplatku (k započtení vůči němu). Pokud není manipulační poplatek takto zcela uhrazen, vzdáváme se tímto jeho zbývající části. Zaručujeme vám, že nám nebudete muset posléze zaplatit jakoukoli část manipulačního poplatku nebo nám vrátit jakoukoli část námi vyplacené zaručené výše vrácení peněz.
   5. Pokud v rámci poskytování specifických doplňkových služeb (změn letů, přerezervací) zaručená výše vrácení peněz za původní (přerezervovanou) rezervaci / let (lety), která má být odečtena od celkové ceny nové rezervace / letu (letů) (nebo započtena vůči ní), přesahuje celkovou cenu nové rezervace / letu (letů), tento rozdíl vám nebude vrácen.
   6. Hodnota rezervace / letu (letů), na kterou se odkazujeme při výpočtu zaručené výše vrácení peněz a částky manipulačního poplatku za specifické doplňkové služby, představuje základní cenu letenky (letenek) a jakýchkoli služeb souvisejících s přepravou, které tvoří součást zrušené/přerezervované rezervace / letu (letů), včetně letištních poplatků, poplatků za pohonné hmoty a DPH; veškeré poplatky, které za své služby účtujeme my, manipulační poplatky a ceny balíčků služeb jsou však zcela nevratné.
  4. Tarify Kiwi.com – výjimky a omezení. Upozorňujeme, že:
   1. Vám nemusíme poskytnout specifické doplňkové služby (dobrovolné zrušení a zpracování vrácení peněz) nebo specifické doplňkové služby (změny letů, přerezervace) na základě žádosti, (i) kterou od vás obdržíme méně než 48 hodin před odletem vašeho prvního (odchozího) letu ve vašem itineráři, nebo (ii) v případě, že je vaše rezervace (zahrnující jakýkoli let) dotčena zpožděním, změnou nebo zrušením letu v důsledku mimořádných okolností, kterým nešlo žádnými přiměřenými kroky předejít. Takové okolnosti mohou nastat zejména v případech politické nestability, meteorologických podmínek, které se neslučují s provozem předmětného letu, bezpečnostních rizik, neočekávaných nedostatků bezpečnosti dopravy a stávek, které ovlivňují provoz provozujícího leteckého dopravce, značných omezení provozu na letištích, autobusových a vlakových stanicích nebo v jiných přestupních místech, úpadku nebo insolvence či ukončení 50 % nebo více všech letů vybraného dopravce nebo jakéhokoli jiného vlivu, který vybranému nebo provozujícímu dopravci významně omezuje nebo znemožňuje možnost poskytovat jeho služby. V těchto případech učiníme vše pro to, abychom vám za účelem odstranění nepříjemností, které vám mohou v souvislosti s touto záležitostí vzniknout, doporučili alternativní dopravu.
   2. Podmínky týkající se poskytování specifických doplňkových služeb (dobrovolné zrušení a zpracování vrácení peněz) dle tarifů Kiwi.com platí pouze pro zrušení celé rezervace; tyto specifické doplňkové služby vám nebudou poskytnuty v případě požadovaného částečného zrušení vaší rezervace (týkajícího se pouze některých letů nebo cestujících) nebo v případě dobrovolně zrušitelné rezervace u vybraného dopravce (dopravců) pouze v částečném rozsahu.
   3. Specifické doplňkové služby (změny letů, přerezervace) vám dle podmínek příslušného tarifu Kiwi.com poskytneme pouze pro požadovanou přerezervaci celé rezervace nebo jakéhokoli letu (letů) zahrnutých ve vaší rezervaci, a to za podmínky, že požadovaná změna letu (letů) nebude mít nepříznivý dopad na použitelnost jakéhokoli jiného letu (letů) zahrnutých ve vaší rezervaci (dle našeho výhradního uvážení a na základě přiměřené úvahy včetně zejména minimálních časů spojení v příslušných přestupních destinacích vašeho letového itineráře) a nebudeme vám poskytovat specifické doplňkové služby (změny letů, přerezervace) týkající se pouze některých cestujících zahrnutých do vaší rezervace.
   4. Podmínky týkající se poskytování specifických doplňkových služeb (změn letů, přerezervací) dle tarifu Kiwi.com Standard nebo Kiwi.com Flexi se použijí pro vaši první žádost o přerezervaci týkající se každého letu z vaší rezervace. Vaši druhou a jakoukoli další žádost o přerezervaci letu z vaší rezervace nebo jakoukoli následnou žádost o specifické doplňkové služby – dobrovolné zrušení a zpracování vrácení peněz – týkající se vaší rezervace zpracujeme dle podmínek tarifu Kiwi.com Saver.
   5. Podmínky poskytování specifických doplňkových služeb – dobrovolné zrušení a zpracování vrácení peněz – v rámci jakéhokoli tarifu Kiwi.com neumožňují vrácení peněz a doporučení alternativní dopravy poskytované námi v rámci záruky Kiwi.com.
   6. Naše nabídka poskytování specifických doplňkových služeb dle podmínek kteréhokoli tarifu Kiwi.com je činěna za předpokladu, že jednáte v dobré víře. V případě, že dle svého výhradního uvážení máme podezření, že jste si vybrali konkrétní tarif Kiwi.com nebo jste požádali o specifické doplňkové služby nebo jste posléze jednali ve zlé víře, můžeme na nezbytnou dobu pozastavit jakoukoli z našich plateb nebo úhrad vašeho nároku na zaručenou výši vrácení peněz a záležitost můžeme prošetřit; pokud na základě našeho šetření dojdeme s přiměřenou mírou jistoty k závěru, že podezření bylo odůvodněné, můžeme si ponechat částku nebo požadovat zaplacení částky poskytnuté zaručené výše vrácení peněz jako dostatečný manipulační poplatek, aniž by vám vzniklo jakékoli právo na kompenzaci, náhradu nebo vrácení peněz. Má se za to, že ve zlé víře jednáte zejména, když:
    1. při výběru tarifu Kiwi.com Standard nebo Kiwi.com Flexi tarifu provedete více než tři rezervace s překrývajícími se letovými itineráři s úmyslem využít pouze jednu nebo žádnou z nich a zrušit zbývající rezervace,
    2. provedete (případně i ve spolupráci se třetími stranami) rezervace a následně požádáte o poskytování specifických doplňkových služeb, přičemž vaším úmyslem bylo nás finančně poškodit nebo finančně profitovat,
    3. využijete let (lety), u kterého jste nás v rámci poskytování našich specifických doplňkových služeb požádali o zrušení a byla vám za něj vyplacena zaručená výše vrácení peněz,
    4. zrušíte kterýkoli svůj let (lety) a sami požádáte o vrácení peněz od vybraného dopravce (vybraných dopravců), případně vrácené peníze od něj obdržíte, a současně nás požádáte o poskytnutí našich specifických doplňkových služeb a bude vám od nás poskytnuta zaručená výše vrácení peněz.
  5. Balíčky služeb a jejich zakoupení. Nabízíme vám možnost získat výhodnější podmínky našeho poskytování služeb zákaznické podpory a standardních doplňkových služeb (nikoli však specifických doplňkových služeb), a sice zakoupením jednoho ze dvou nabízených balíčků služeb. Jelikož tarif Kiwi.com Standard a tarif Kiwi.com Flexi již obsahují příslušné balíčky služeb (viz článek 4.2 těchto obchodních podmínek), budou vám oba balíčky služeb při rezervaci nabídnuty, pouze pokud zvolíte tarif Kiwi.com Saver. Pokud si zvolíte tarif Kiwi.com Standard, bude vám při rezervaci nabídnut také upgrade na nejvyšší balíček služeb Prémium. I po provedení rezervace však můžete pro svou aktivní rezervaci vždy zakoupit příslušný balíček služeb vyšší úrovně prostřednictvím sekce pro správu rezervací na našem webu nebo tak, že nás kontaktujete prostřednictvím naší zákaznické podpory. Když budete žádat o poskytování standardních doplňkových služeb, můžeme vám dle našeho výhradního uvážení nabídnout specifický balíček služeb, pokud jej s přihlédnutím k vaší žádosti považujeme v konečném důsledku za výhodnější řešení, nemáme však povinnost tak učinit a neneseme žádnou odpovědnost za vaše rozhodnutí specifický balíček služeb zakoupit (nezakoupit). Upozorňujeme, že:
   1. Účinnost balíčků služeb podléhá vašemu včasnému zaplacení jejich ceny, která vám bude jasně sdělena před jeho konečným zakoupením.
   2. Zakoupením jakéhokoli balíčku služeb nejsou naše vzájemná práva a povinnosti dle smlouvy o poskytování služeb jakýmkoli způsobem dotčeny.
   3. Zakoupením jakéhokoli balíčku služeb nejsou naše vzájemná práva a povinnosti dle čl. 5 až 6 těchto obchodních podmínek ve vztahu k poskytování volitelných služeb, včetně záruky Kiwi.com, jakýmkoli způsobem dotčeny.
  6. Balíčky služeb – specifické obchodní podmínky. Můžete zakoupit kterýkoli z následujících balíčků služeb (balíček služeb Plus a balíček služeb Premium):
  7. Balíčky služeb – všeobecné obchodní podmínky. Upozorňujeme, že poskytování doplňkových služeb podléhá všeobecným ustanovením těchto obchodních podmínek (viz např. čl. 2.2, 2.3 těchto obchodních podmínek); v případě jakéhokoli rozporu mezi nimi a zvláštním ustanovením tohoto článku bude mít přednost toto zvláštní ustanovení.
  8. Zpracování vrácení peněz za nedostavení se. Za předpokladu, že jste nevyužili kterýkoli ze svých nezrušených letů zarezervovaných u nás a na tento případ se nevztahuje záruka Kiwi.com podle článku 5 a 6 těchto podmínek, tímto nás opravňujete a přikazujete nám převzít Vaším jménem jakékoli vrácení peněz za konkrétní let (lety) (včetně vrácení peněz za určité letištní daně, místní daně a příplatky tvořící část takového jízdného) od příslušného vybraného dopravce (vybraných dopravců) (dále jen „vrácení peněz za nedostavení se“), nikoli však dříve než po uplynutí 15 dnů od plánovaného odletu (odchozí části) v rámci prvního příslušného letu (ledaže jste výslovně požádali o dřívější zpracování). Souhlasíte tedy s tím, že Vám za zpracování těchto vrácení peněz za nedostavení se budeme účtovat zvláštní poplatek za zpracování ve výši 59 € (padesát devět eur) za každý let, který bude výhradně započten vůči částce výše skutečně převzatého vrácení peněz za nedostavení se; pokud zvláštní poplatek za zpracování přesáhne celkovou výši vrácení peněz za nedostavení se, kterou jsme převzali, vzdáme se části tohoto poplatku ve výši rozdílu a konečná výše poplatku nikdy nepřesáhne částku skutečně převzaté výše vrácení peněz za nedostavení se. Upozorňujeme, že jste oprávněni nejdříve kontaktovat příslušného vybraného dopravce (vybrané dopravce) a požádat o vrácení peněz za nedostavení se bez naší pomoci, v důsledku čehož přijdeme o výše uvedené oprávnění.
 5. Článek 5. Volitelné služby v rámci záruky Kiwi.com – narušení harmonogramu letu
  Klíčovou součástí našich služeb je poskytovat vám uzpůsobené letové itineráře s nízkým rizikem zmeškaných letových spojení a souvisejících narušení vašich cestovních plánů. Pro případ, že je vaše rezervace ovlivněna narušením harmonogramu letu, vám můžeme pro větší jistotu nabídnout naši placenou rozšířenou záruku využití letového itineráře zprostředkovaného námi v rámci našich služeb, a to formou exkluzivních a jedinečných asistenčních služeb (v souladu s podmínkami uvedenými níže pod tímto článkem 5) zvané záruka Kiwi.com (dále jen „záruka Kiwi.com“). Záruka Kiwi.com je poskytována jako nedílná součást našich služeb v souladu se smlouvou o poskytování služeb (nebo dodatkem smlouvy o poskytování služeb, pokud je záruka Kiwi.com zakoupena až po provedení rezervace). Vezměte prosím na vědomí, že i v případě, že si během procesu rezervace v rámci naší komunikace nezakoupíte záruku Kiwi.com , bude-li to potřeba, poskytneme vám bezplatnou asistenci v situaci, kdy dojde k narušení harmonogramu letu ovlivňující váš letový itinerář, který nezahrnuje pouze jeden let nebo více letových spojení ve formě jedné elektronické letenky vydané jedním dopravcem, pokud takové narušení letového harmonogramu nebylo příslušným vybraným dopravcem oznámeno vám nebo nám více než 1 hodinu před odletem prvního letu dotčeného narušením harmonogramu, kdy by bylo uplatněno pravidlo čl. 5.1 b) těchto podmínek (nabídka alternativní dopravy) (dále jen „ochrana při přestupu“). V případě, že se rozhodnete využít některou z našich služeb ochrany při přestupu, budou uplatněny podmínky uvedené v čl. 5.2, 5.3, 5.5 a čl. 6 (s výjimkou čl. 6.5) těchto obchodních podmínek. Aby se předešlo pochybnostem, čl. 6.5 se na poskytování služby ochrany při přestupu NEVZTAHUJE a postoupení vašich pohledávek se podle něj neuskuteční. Služby ochrany při přestupu (pokud jsou dostupné), představují součást našich služeb poskytovaných v rámci smlouvy o poskytování služeb. Jakékoli zmínky o záruce Kiwi.com v jiných ustanoveních těchto obchodních podmínek budou v odpovídajících případech považovány také za zmínku o ochraně při přestupu. Cílem naší záruky Kiwi.com je zajistit, abyste se dostali do cílové destinace, nebo obdrželi kredit Kiwi.com, který u nás můžete použít na budoucí rezervace, tak abyste mohli podle svého uvážení vyřešit své stávající nebo budoucí cestovní požadavky, případně aby vám byly vráceny peníze (v souladu s čl. 5). Za tímto účelem vám garantujeme, že v situacích, kdy dojde k narušení harmonogramu letu, vám na základě aktivace záruky Kiwi.com nabídneme adekvátní alternativní let (lety) nebo jiný způsob dopravy do vaší destinace, případně vám vrátíme peníze (v souladu s čl. 5) nebo vám poskytneme kompenzaci formou kreditu Kiwi.com, abyste si mohli v budoucnosti zakoupit služby nebo doplňkové služby až do hodnoty vašeho získaného a platného nebo nevyčerpaného kreditu Kiwi.com, ať už jej budete chtít použít na přepravu do původní cílové destinace, nebo na rezervaci jiné cesty v budoucnosti. Na základě podmínek, které jsou zde uvedeny, vám můžeme poskytnout zaručené řešení krytých událostí (jak je blíže stanoveno níže), které by mohly negativně ovlivnit vaši cestu do dané destinace. Vezměte však na vědomí, že záruka Kiwi.com se může uplatnit pouze v případech, kdy je narušen harmonogram vašeho letu (vašich letů) z důvodů, které se mohou v průběhu přepravy běžně vyskytnout. Vzhledem k tomu může být záruka Kiwi.com uplatněna pouze s omezeným účinkem v situacích působení vyšší moci (viz článek 6.3). Dále nemůže být záruka Kiwi.com uplatněna v případech, kdy provedete jakékoli změny harmonogramu letu (harmonogramů letů) bez našeho předchozího svolení nebo bez využití našeho oddělení zákaznických služeb. Pokud jste si zakoupili záruku Kiwi.com a zaplatili jste za ni příslušný poplatek, platí následující podmínky:
  1. Záruka Kiwi.com. Konkrétně se záruka Kiwi.com může uplatnit pouze v případě krytých událostí, které jsou rozděleny do dvou kategorií podle závažnosti:

   Varianta A (více než 48 hodin před odletem)

   Více než 48 hodin před odletem – záruka Kiwi.com uvedená v čl. 5.1 a) se vztahuje pouze na narušení harmonogramu letu ohlášené příslušným vybraným dopravcem více než 48 hodin před odletem prvního letu dotčeného narušením harmonogramu (dále jen „varianta A“).
   Pokud jste informováni o narušení harmonogramu letu (letů) podle varianty A, musíte nás o takovém narušení informovat, a to bez zbytečného odkladu, telefonicky nebo e-mailem dostupným v závislosti na úrovni služeb zákaznické podpory,
   kterou jste zvolili/zakoupili v rámci příslušného balíčku služeb nebo tarifu Kiwi.com. Pokud jsme informováni o narušení harmonogramu letu podle varianty A jako první my, budeme vás v přiměřené době od zjištění zmíněného narušení harmonogramu letu kontaktovat.
   V každém případě vám poté, co budeme o narušení harmonogramu letu podle varianty A informováni, nabídneme následující řešení (dle dostupnosti), ze kterých si můžete vybrat pouze jedno dle svého uvážení:
   1. Vyhledáme alternativní dopravu do vaší destinace. Nalezneme-li alternativu za cenu nepřekračující tu, kterou jste zaplatili za nevyužitý let (nevyužité lety), můžeme vám nabídnout alternativní let (lety) nebo jiný způsob přepravy do vaší destinace bez jakýchkoli dalších nákladů pro vás. Můžeme vám také nabídnout alternativu za cenu překračující tu, kterou jste zaplatili za nevyužitý let (nevyužité lety), kdy musíte uhradit rozdíl mezi cenou nabízené alternativy a cenou za nevyužité lety, pokud si tuto variantu vyberete. V případě, že vám nejsme schopni nabízený alternativní let (lety) nebo jiný způsob přepravy zajistit online, můžete si po našem odsouhlasení na letišti nebo jiném přestupním místě zakoupit lístek (lístky) pro alternativní dopravu do vaší původní konečné destinace, která byla mezi námi vzájemně sjednána, a dle našeho uvážení vám můžeme podle podmínek uvedených v čl. 6 těchto obchodních podmínek vrátit peníze za předem odsouhlasenou cenu takového lístku (lístků) až do výše ceny, kterou jste zaplatili za všechny nevyužité lety. Vezměte prosím na vědomí, že máte vždycky povinnost nás kontaktovat a získat naše potvrzení předtím, než si sami zakoupíte lístek (lístky) pro alternativní dopravu, jinak nebudete mít podle těchto podmínek na náhradu peněz nárok. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli služby navíc nebo další upgrade sjednané alternativní jízdenky (jízdenek) nebudou z naší strany hrazeny.
   2. Nabídneme vám kredit Kiwi.com v hodnotě odpovídající minimálně ceně, kterou jste zaplatili za všechny nevyužité lety svého itineráře.

   Pokud se rozhodnete nevyužít žádné z výše zmíněných variant, které vám nabídneme v rámci záruky Kiwi.com, můžeme vám v případě narušení harmonogramu letu nabídnout (jako alternativu záruky Kiwi.com) poskytnutí doplňkových služeb zahrnujících zpracování zrušení nevyužitého letu (letů) vašeho itineráře a požadavků na vrácení peněz za tyto lety u vybraného dopravce (dopravců) – viz čl. 4.1, písm. (iii) těchto podmínek. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nebudou platit specifické podmínky tarifů Kiwi.com.
   Máte povinnost nám po přijetí naší nabídky řešení (nabídek řešení) v rámci záruky Kiwi.com urychleně odpovědět, v každém případě v přiměřené době před plánovaným odletem prvního letu vašeho itineráře. Vezměte prosím na vědomí, že naše nabídka se může změnit z důvodu dostupnosti nabízených řešení. Pokud nabídku nepřijmete, uplynutím momentu naplánovaného odletu prvního letu z vašeho itineráře přestane tato nabídka platit, a vy tím pádem nebudete mít v tomto případě na záruku Kiwi.com nárok.

   Varianta B (méně než 48 hodin před odletem nebo v průběhu itineráře)

   Méně než 48 hodin před odletem nebo v průběhu itineráře – záruka Kiwi.com uvedená v čl. 5.1 b) se vztahuje pouze na narušení harmonogramu letu ohlášené příslušným dopravcem méně než / přesně 48 hodin před odletem nebo po odletu prvního letu dotčeného narušením harmonogramu (dále jen „varianta B“)
   V takovém případě, pokud jste informováni o narušení harmonogramu letu (letů) podle varianty B, jste povinni nás o tomto narušení harmonogramu letu (letů) informovat bez zbytečného odkladu, buď telefonicky, nebo konkrétním vyhrazeným způsobem komunikace – prostřednictvím online chatu dostupného v sekci našeho webu pro správu rezervací. Pokud jsme informováni o narušení harmonogramu vašeho letu (letů) podle varianty B jako první my, budeme vás v přiměřené době od zjištění zmíněného narušení harmonogramu letu (letů) kontaktovat.
   Poté, co budeme informováni o narušení harmonogramu letu (letů) podle varianty B, můžete si dle svého uvážení zvolit jedno z následujících řešení (dle dostupnosti):
   1. Vyhledáme pro vás alternativní dopravu do vaší destinace a v případě, že nalezneme přiměřenou alternativu, můžeme vám nabídnout alternativní let (lety) nebo jiný způsob přepravy do vaší destinace bez jakýchkoli vašich dalších nákladů. V případě, že nejsme schopni pro vás zakoupit nabízený alternativní let (lety) nebo jiný způsob přepravy online, můžete si po našem odsouhlasení na letišti nebo ve vlakové stanici zakoupit jízdenku (jízdenky) pro alternativní dopravu do vaší původní konečné destinace, která byla mezi námi a vámi sjednána, a dle našeho uvážení vám můžeme podle podmínek uvedených v čl. 6 těchto obchodních podmínek za takovou jízdenku (jízdenky) vrátit předem domluvenou částku. V případě, že nejsme z důvodu nepřiměřeného cenového rozdílu mezi potenciální alternativní dopravou a původní cenou za nevyužité lety schopni vyhledat přiměřený alternativní let (lety) nebo jiný způsob přepravy, můžeme se s vámi dohodnout na tom, že vám přiměřeně přispějeme na náklady spojené se vzájemně odsouhlasenou alternativní dopravou. Tato možnost bude stanovena a sjednána pro každý případ individuálně. Vezměte prosím na vědomí, že máte vždycky povinnost nás kontaktovat a získat naše potvrzení předtím, než si sami zakoupíte lístek (lístky) pro alternativní dopravu, jinak nebudete mít podle těchto podmínek na náhradu peněz nárok. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli služby navíc nebo další upgrade sjednané alternativní jízdenky (jízdenek) nebudou z naší strany hrazeny.
   2. Můžeme vám nabídnout kredit Kiwi.com v hodnotě odpovídající minimálně ceně, kterou jste zaplatili za všechny nevyužité lety svého itineráře.
   3. Peníze vám můžeme vrátit ve výši ceny uhrazené za veškeré nevyužité lety, jak je specifikováno v těchto obchodních podmínkách.

   Máte povinnost nám po přijetí naší nabídky řešení urychleně odpovědět, v každém případě do 24 hodin od plánovaného odletu prvního letu vašeho itineráře. Vezměte prosím na vědomí, že naše nabídka se může změnit z důvodu dostupnosti nabízených řešení. Po uplynutí těchto 24 hodin nebo jakékoli kratší doby pro vaši odpověď ztrácí naše nabídka platnost, a tedy v této věci již nebudete mít na záruku Kiwi.com nárok.
  2. Trasy zahrnující Více měst. V případě, že dojde narušení harmonogramu letu (letů) do vaší mezitimní destinace, bude tato mezitimní destinace považována za konečnou destinaci a budou přiměřeně uplatněna zde uvedená pravidla týkající se záruky Kiwi.com. Vezměte však prosím na vědomí, že s ohledem na charakter itinerářů tras zahrnujících Více měst a na skutečnost, že narušení harmonogramu kteréhokoli letu (letů) ve vašem itineráři může mít vliv na předchozí nebo následující let(y), včetně letů do jiné mezitimní destinace (mezitimních destinací), nejsme vám schopni zaručit váš časový plán a přítomnost v každé z vašich mezitimních destinací. Jakmile se dozvíte o narušení harmonogramu kteréhokoli letu (letů), bez zbytečného odkladu nás prosím informujte, abychom tuto situaci s pomocí našeho oddělení zákaznických služeb vyřešili. Uděláme vše pro to, abychom pro vás našli a nabídli vám vhodné řešení vzhledem k vašim preferencím. Vezměte však prosím na vědomí, že možnosti, pokud jde o dostupné přiměřené alternativy, jsou z důvodu povahy itinerářů tras zahrnujících Více měst omezeny.
  3. Sdělení a oznámení. V případě, že neexistuje důkaz o dřívějším obdržení, se kterékoli z našich oznámení nebo jiných sdělení, která Vám byla zaslána nebo jinak sdělena, pokud bylo oznámení doručeno pomocí metody komunikace na dálku, považují za učiněné v den a v době přenosu oznámení s potvrzením nepřerušeného přenosu nebo v den a v době, kdy bylo zpětné potvrzení nesprávně odmítnuto, v každém případě však nejpozději do uplynutí 24 hodin od našeho zaslání oznámení e-mailem, telefonickou textovou zprávou (SMS) nebo jakoukoli jinou metodou komunikace na dálku na e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo jiný komunikační kanál, který jste v rámci Vaší rezervace uvedli nebo nám již dříve jinak sdělili. Aby se předešlo pochybnostem, upozorňujeme, že všechna oznámení se považují za učiněná a doručená po uplynutí 24 hodin od zaslání našeho prvního oznámení ohledně dané záležitosti na Váš e-mail, mobilní telefon nebo jiný komunikační kanál. V případě, že nám v reakci na takové oznámení v souladu s článkem 5.1 a) a/nebo 5.1 b) těchto podmínek neodpovíte, upozorňujeme, že Váš nárok na záruku Kiwi.com již nebude platný.
  4. Zvláštní volitelné služby. Služby uvedené níže v článku 5.4.1, 5.4.2 a 5.4.3 těchto obchodních podmínek se mohou uplatnit, když v rámci naší záruky Kiwi.com dojde k variantě B stanovené v článku 5.1 písmeno b) těchto obchodních podmínek, nebo takové služby zahrneme do poskytování alternativního letu (alternativních letů) jako nabízeného řešení v rámci varianty A stanovené v článku 5.1 písmeno a) těchto obchodních podmínek nebo v jiných případech, kdy se rozhodneme vám tyto služby poskytnout. Pokud z důvodu změny harmonogramu letu kontaktujete naše oddělení zákaznických služeb, mohou být tyto služby tímto oddělením aktivovány, nemáte však žádný právní nárok na poskytování těchto zvláštních volitelných služeb, jelikož všechny tyto služby závisí zcela na našem uvážení a je třeba se na nich předem dohodnout s naším oddělením zákaznických služeb, které kontaktujete. Upozorňujeme, že v případě aktivace těchto zvláštních volitelných služeb bude třeba, abyste přímo vy uhradili výdaje spojené s využitím těchto zvláštních volitelných služeb a poskytli nám účet (účty) dokládající tyto vaše výdaje. Na základě těchto účtů vám vaše náklady nahradíme až do výše uvedené níže.
   1. Ubytování přes noc – tato možnost pro vás může být dostupná, pokud se váš let zpozdil nebo byl na poslední chvíli zrušen, kvůli čemuž jste přes noc uvízli na letišti nebo na vlakové stanici, váš alternativní let odlétá po půlnoci (12:00) a museli byste na letišti nebo vlakové stanici zůstat déle než 8 hodin. Ubytování vám také můžeme poskytnout, pokud (i) jste přijali námi nabízenou změnu letu s odletem následující den a také (ii) jste přijali naši nabídku zarezervovat vaším jménem na naše náklady pokoj v hotelu.
   2. Alternativní doprava – v případě naší neschopnosti zarezervovat pro vás letové spojení z toho důvodu, že a) jsou všechny přiměřené lety vyprodány a/nebo b) v rámci předmětného dne neexistuje žádné takové spojení, můžeme za účelem vyhledání alternativních možností letů prozkoumat další letiště nebo vlakové stanice. Pokud k tomuto dojde a za podmínky, že veškeré náklady byly prostřednictvím našeho oddělení zákaznických služeb odsouhlaseny předem, můžeme přispět na vaše náklady na přepravu mezi letišti a/nebo vlakovými stanicemi. Tento příspěvek může zahrnovat příspěvek na: vlak, autobus nebo taxi a vztahuje se na všechny cestující, kteří jsou uvedeni v rámci rezervace vašeho itineráře realizované prostřednictvím nás. Maximální limit příspěvku na náklady této alternativní dopravy činí 100 € (jedno sto eur), přičemž tato částka zahrnuje všechny cestující.
   3. Náhrada nákladů na stravu a nápoje – pokud se vaše letové spojení zpozdí o více než 4 hodiny, můžeme pokrýt vaše náklady na občerstvení až do výše 10 € (deseti eur) na cestujícího uvedeného v rámci rezervace vašeho itineráře realizované prostřednictvím nás.

   V případě, že vám bude vybraným dopravcem nabídnuta jakákoli z výše uvedených alternativ, jsme zproštěni veškeré odpovědnosti za další kompenzace nebo náhrady vůči vám.
  5. Minimální doba pro zpracování rezervace alternativního letu (alternativních letů). Vezměte prosím na vědomí, že v případech, kdy jako řešení poskytnuté v rámci záruky Kiwi.com rezervujeme alternativní let (lety), jsme u příslušných dopravců schopni obstarat rezervace pouze v rámci minimální požadované doby pro zpracování rezervace tohoto letu (těchto letů) v trvání 8 hodin. Bude-li vám z naší strany poskytnuta možnost zvolit si alternativní let(y), můžete se spolehnout, že uděláme vše pro to, abychom tyto rezervace realizovali v co nejkratší přiměřené době: nicméně vám nejsme schopni zaručit rezervaci alternativního letu (alternativních letů) s odletem dříve než 8 hodin po vašem prvotním kontaktu s naší zákaznickou podporou nebo po vašem zadání v sekci pro správu rezervací za účelem volby z možností alternativního letu (alternativních letů).
 6. Článek 6. Volitelné služby v rámci záruky Kiwi.com – vrácení peněz, výjimky, omezení, vymáhání pohledávek a nároků a právní a inkasní služby
  1. Politika asistenčních služeb v rámci záruky Kiwi.com. Zaručujeme, že vám poskytneme řešení v rámci záruky Kiwi.com v souladu s podmínkami čl. 5 těchto obchodních podmínek, abychom vám službami záruky Kiwi.com pomohli ve vaší situaci, pokud splníte následující podmínky:
   1. Zakoupené letenky musí být na let, který jsme vám v rámci našich služeb nabídli my. Pokud provedete jakékoli změny plánu trasy letu zarezervovaného prostřednictvím nás přímo u vybraného nebo provozujícího dopravce, bez naší asistence a bez našeho předchozího svolení a narazíte na problémy, záruka Kiwi.com se stává neplatnou, a tudíž nebudete mít na jakékoli asistenční služby z naší strany nárok;
   2. Váš požadavek na vrácení peněz nebo částečný příspěvek na cenu alternativní dopravy zakoupené vámi po našem potvrzení musíme obdržet v souladu s čl. 5 do 14 dní od data, kdy jste měli podle původního harmonogramu dorazit do své cílové destinace;
   3. Společně se žádostí o vrácení peněz nám musíte předložit jednoznačnou a čitelnou kopii dokladu o úhradě platby za alternativní let nebo jiný způsob přepravy a jízdenku na alternativní let(y) nebo jiný způsob přepravy a alespoň jeden z těchto dokumentů musí obsahovat srozumitelné údaje o letu (konkrétně datum a čas letu (letů) a místo odletu nebo odjezdu a příletu nebo příjezdu) či údaje týkající se jiného způsobu přepravy, informace o ceně a jméno cestujícího;
   4. Pokud se rozhodnete, že máte zájem o kompenzaci v podobě kreditu Kiwi.com nebo o vrácení peněz, obdržíte od nás minimálně celou nebo částečnou cenu, kterou jste příslušným způsobem původně za svou cestu zaplatili v souladu s těmito podmínkami. V případě, že vaše cesta sestává z více než jednoho úseku a již jste určitý let (určité lety) využili, vrátíme vám částku ve výši původní ceny nevyužitého letu (nevyužitých letů). Eventuálně vrácené peníze ve výši původní ceny zaplacené za příslušný let (příslušné lety) získané od vybraného dopravce (vybraných dopravců) použijeme na úhradu výdajů vynaložených na vybranou možnost v rámci poskytnutí naší záruky Kiwi.com.
  2. Záruka Kiwi.com – výjimky. Pokud poté, co s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb:
   1. provedete jakékoli změny plánu letu (letů) zakoupeného (zakoupených) jiným způsobem než přes nás; nebo
   2. provedete v souvislosti s vaší rezervací jakékoli změny kontaktních údajů u kteréhokoli z vybraných dopravců; nebo
   3. provedete jakékoli změny vašeho itineráře bez odbaveného zavazadla (viz článek 1.2.21 těchto obchodních podmínek), konkrétně do svého itineráře přidáte zavazadla nebo provedete jakékoli jiné změny vašeho letu (vašich letů); naše nabídka záruky Kiwi.com popsaná v článku 5 těchto obchodních podmínek automaticky zanikne a vy nebudete mít nárok na plnění kterékoli ze služeb záruky Kiwi.com z naší strany. Toto ustanovení vám nebrání v koupi alternativního letu (alternativních letů) v souladu s článkem 5.2 a/nebo článkem 5.3 těchto obchodních podmínek – pokud tak učiníte v souladu s těmito obchodními podmínkami, naše záruka Kiwi.com zůstane platná a nárokovatelná. Naopak, pokud plán původního letu (původních letů) objednaný v rámci rezervace pozměníte nebo upravíte bez toho, aniž byste získali předchozí potvrzení nebo svolení ze strany našeho oddělení zákaznických služeb, záruka Kiwi.com se stane neplatnou a neúčinnou a v případě jakéhokoli problému, který během vaší cesty může nastat, budeme zproštěni veškeré odpovědnosti.
  3. Omezení záruky Kiwi.com – vyšší moc. Vezměte prosím na vědomí, že záruka Kiwi.com se nevztahuje na případy narušení harmonogramu letů způsobené mimořádnými okolnostmi, kterým nebylo možné zabránit, a to ani v případě, že by byla přijata veškerá přiměřená opatření. Takové okolnosti mohou zejména nastat v případech politické nestability, meteorologických podmínek, vládních opatření a doporučení, které se neslučují s provozem předmětného letu, bezpečnostních a zdravotních rizik, neočekávaných nedostatků bezpečnosti dopravy a stávek, které ovlivňují provoz provozujícího leteckého dopravce, značná omezení provozu na letištích, autobusových a vlakových stanicích nebo v jiných přestupních místech, úpadek nebo insolvence či ukončení 50 % nebo více všech letů vybraného dopravce nebo jakýkoli jiný vliv, který vybranému nebo provozujícímu dopravci významně omezuje nebo znemožňuje možnost poskytovat své služby (dále jen „vyšší moc“). Upozorňujeme, že v těchto případech učiníme vše pro to, abychom vám za účelem odstranění nepříjemností, které vám mohou v souvislosti s touto záležitostí vzniknout, nabídli alternativní let(y) nebo další alternativní dopravu. Nemáme však povinnost vám poskytnout záruku Kiwi.com nebo jiným způsobem pokrýt vaše náklady na alternativní let(y) nebo jiný způsob přepravy za let(y) ovlivněné dopady vyšší moci ani jiný (jiné) navazující let(y), které jste nebyli schopni z důvodu dopadu vyšší moci využít.
  4. Proces a forma vrácení peněz Pokud máte v rámci těchto podmínek nárok na vrácení peněz ve výši vaší původní platby nebo jinou formu vrácení peněz (včetně zejména garantované výše vrácení peněz), budou vám vráceny prostřednictvím stejné platební metody, kterou jste použili k úhradě plné ceny (pokud jste například rezervaci zaplatili prostřednictvím platební karty, peníze vám budou vráceny na účet propojený s touto platební kartou, nebo pokud jste rezervaci uhradili kreditem Kiwi.com, peníze vám budou vráceny formou kreditu Kiwi.com v souladu s obchodními podmínkami kreditu Kiwi.com, které jsou dostupné zde). Pokud jste rezervaci uhradili prostřednictvím několika platebních způsobů (například prostřednictvím kreditu Kiwi.com a zbytek plné ceny prostřednictvím platební karty), částka bude vrácena v několika částech ve stejném poměru, v jakém byla zaplacena původními platebními metodami (například pokud jste zaplatili plnou cenu rezervace z poloviny prostřednictvím kreditu Kiwi.com a druhou polovinu prostřednictvím platební karty, máte nárok na vrácení poloviny částky prostřednictvím kreditu Kiwi.com a druhé poloviny na účet propojený s příslušnou platební kartou). Vrácení může trvat až 10 pracovních dnů; pokud realizace platby pomocí této metody není možná, bude vrácení peněz poskytnuto způsobem, který byl námi vzájemně odsouhlasen, a to do 14 dnů od dosažení dohody o způsobu vrácení peněz. Je potřeba zmínit, že ve vztahu k převodu peněžních prostředků ve váš prospěch neneseme žádnou odpovědnost, jelikož jej nemůžeme žádným způsobem ovlivnit a tuto odpovědnost nesou výhradně finanční instituce, které jsou odpovědné za provedení transakce převodu prostředků od nás ve váš prospěch. Pokud jsou vám v souladu s těmito obchodními podmínkami vráceny peníze formou kreditu Kiwi.com, dostanete je v souladu s obchodními podmínkami kreditu Kiwi.com v příslušné formě bez zbytečného odkladu, ale ne déle než 10 pracovních dní po tom, co podáte legitimní žádost o takové vrácení peněz nebo co odsouhlasíte tuto formu vrácení peněz, kterou jsme vám nabídli, nebo od vzniku vašeho nároku na kredit Kiwi.com, jak bylo dohodnuto mezi vámi a námi, v závislosti na situaci. Vezměte prosím na vědomí, že pokud přijmete naši nabídku doplňkových služeb sestávajících ze zpracování zrušení letu (letů) zahrnutých ve vašem itineráři a požadavků na vrácení peněz za tyto lety u vybraných dopravců kvůli narušení harmonogramu letu – viz čl. 4.1, písm. (iii) těchto obchodních podmínek, měli byste pamatovat, že tarify letů zahrnují různé součásti, a ne všechny jsou refundovatelné, takže i pokud jsou splněny požadavky daného dopravce na vrácení peněz, vrácená částka nebude stejná jako celková cena zaplacená za rezervaci.
  5. Postoupení pohledávek vůči vybranému dopravci (vybraným dopravcům). Na základě vaší žádosti o volitelné služby v rámci záruky Kiwi.com nám současně postupujete veškerá vaše práva, právní tituly a nároky vůči vybraným dopravcům vznikající v souvislosti s poskytováním našich služeb na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanovují obecná pravidla náhrad a asistence cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 nebo Nařízení o ochraně cestujících v letecké dopravě (SOR/2019-150) vládní agentury Canadian Transportation Agency nebo turecké Nařízení o právech cestujících aerolinek (SHY-PASSENGER) publikované v Oficiálním úředním věstníku dne 3. 12. 2011, č. 28131 nebo jakýkoli jiný příslušný národní či mezinárodní právní předpis (zákon, předpis, nařízení, dohoda, precedens apod.) opodstatňující nárok vůči vybranému dopravci (dopravcům) (dále jen „nárok“), a souhlasíte s tím, že nám nebo našim oprávněným subdodavatelům za účelem vymožení nároku poskytnete veškerou přiměřeně vyžadovanou součinnost. Dále se zavazujete, že poskytnete veškerou dokumentaci a součinnost přiměřeně vyžadovanou k tomu, abyste nám nebo našim oprávněným subdodavatelům umožnili vymoci veškeré nároky, proti nárokům vznést námitky či s nároky jiným způsobem nakládat. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že postoupení nároku (nároků) a závazek k související součinnosti je předpokladem ke vzniku naší povinnost zpracovat vaši žádost o volitelné služby dostupné v rámci záruky Kiwi.com a souhlasíte s tím, že postoupení nároku (nároků) je přiměřenou a adekvátní náhradou za poskytnutí volitelných služeb. Pokud výše úspěšně vymoženého nároku (nároků) přesáhne naše výdaje vynaložené na řešení vaší situace, které vám bylo poskytnuto na základě vaší žádosti o volitelné služby v rámci záruky Kiwi.com, částku odpovídající vymoženému nároku (nárokům) přesahující naše výdaje vám na základě vaší žádosti vrátíme. Vezměte prosím na vědomí, že se vzdáváme postoupení nároku vymezeného v těchto obchodních podmínkách v rozsahu, ve kterém přijmete nabídku na poskytnutí služeb vymáhání pohledávky (nebo její části) třetí stranou, např. společností AirHelp Germany GmbH, které vám zprostředkujeme.
  6. Vymáhání nároků vůči vybranému dopravci (vybraným dopravcům). Uzavřením smlouvy o poskytování služeb nám ukládáte, abychom vás odkázali na poskytovatele inkasních služeb (dále jen „právní a inkasní služby“). Za účelem poskytování právních a inkasních služeb činíte následující:
   1. Ukládáte nám, abychom vyhodnotili váš nárok, a pokud usoudíme (na základě našeho výhradního rozhodnutí), že je oprávněný, odkázali vás na základě naší nabídky na služby třetí strany – společnost AirHelp Germany GmbH (dále jen „právní a inkasní služby třetí strany“). Nárok nejste povinni vymáhat prostřednictvím právní a inkasní služby třetí strany.
   2. Poplatek za inkasní služby třetí strany se bude řídit dohodou mezi námi a třetí stranou poskytující inkasní služby. Tento čl. 6.6 těchto obchodních podmínek nemá vliv na postoupení nároků v souvislosti s vaší žádostí o volitelné služby v rámci záruky Kiwi.com, jak je uvedeno v čl. 6.5 těchto obchodních podmínek.
 7. Článek 7. Prohlášení a omezená záruka
  1. Prohlašujeme a zaručujeme se Vám, že budeme zprostředkovatelské služby poskytovat s využitím personálu s požadovanými dovednostmi, zkušenostmi a kvalifikací a profesionálním a odborným způsobem v souladu se všeobecně uznávanými normami platnými v daném odvětví pro obdobné služby a na plnění našich závazků dle smlouvy o poskytování služeb věnujeme přiměřené zdroje.
  2. Prohlašujeme a zaručujeme vám, že v rámci poskytování našich zprostředkovatelských služeb vám poskytneme POUZE dokumenty, informace a údaje nezbytné pro vaši cestu, kterou jsme vám zprostředkovali v souladu s vašimi pokyny a informacemi, které jste nám v rámci rezervace poskytli, ledaže se následně dohodneme na poskytování doplňkových služeb za manipulační poplatek a výhradně za podmínek předem vámi odsouhlasených, a sice zvolením příslušného balíčku služeb nebo tarifu Kiwi.com.
  3. Neponeseme odpovědnost za porušení záruky uvedené v článku 7.1 a/nebo v článku 7.2 těchto podmínek, ledaže nám do 14 dnů od okamžiku, kdy jste zjistili nebo měli zjistit, že služby jsou vadné, tyto vadné služby oznámíte s uvedením jejich přiměřeného popisu.
  4. S výhradou článku 7.3 těchto podmínek buď:
   1. opětovně vydáme nové jízdenky na dopravu (nebo opravíme vadnou část Vašeho itineráře); nebo
   2. připíšeme nebo vrátíme peníze ve výši ceny takových jízdenek a služeb za poměrnou smluvní sazbu.
  5. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ UVEDENÁ V ČLÁNKU 7.4 JSOU JEDINÝM A VÝHRADNÍM OPATŘENÍM ZÁKAZNÍKA A VEŠKEROU ODPOVĚDNOSTÍ POSKYTOVATELE SLUŽEB ZA JAKÉKOLI PORUŠENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 7.1.
 8. Článek 8. Odmítnutí záruk
  S VÝJIMKOU ZÁRUKY KIWI.COM UVEDENÉ VÝŠE V ČLÁNKU 5 A ZÁRUKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 7 NEPOSKYTUJEME, POKUD JDE O SLUŽBY, JAKÉKOLI DALŠÍ ZÁRUKY, VČETNĚ (A) ZÁRUKY PRODEJNOSTI/OBCHODOVATELNOSTI; NEBO (B) ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL; NEBO (C) ZÁRUKY PRÁVNÍHO TITULU; NEBO (D) ZÁRUKY PROTI PORUŠENÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ TŘETÍ STRANY; AŤ UŽ JDE O ZÁRUKY VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNĚ STANOVENÉ ZÁKONEM, POSKYTNUTÉ V PRŮBĚHU SJEDNÁVÁNÍ, V PRŮBĚHU PLNĚNÍ, DLE OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ NEBO JINAK. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZÁKAZNICKÉ PODPORY NEPŘEDSTAVUJE ŽÁDNÝ NÁŠ ZÁVAZEK, PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKU V SOUVISLOSTI S POSKYTNUTÍM JAKÝCHKOLI POŽADOVANÝCH INFORMACÍ, SDĚLENÍ NEBO SLUŽEB, KTERÉ NENÍ V TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH VÝSLOVNĚ STANOVENO.
  UPOZORŇUJEME, ŽE SI VYHRAZUJEME PRÁVO POSKYTNOUT VÁM (NA ZÁKLADĚ NAŠEHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ) LEPŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY NAŠICH SLUŽEB, DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB, VOLITELNÝCH SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLI DALŠÍCH SLUŽEB V SOULADU S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI, NEŽ TY, KTERÉ JSME POVINNI VÁM POSKYTNOUT. MŮŽEME TAK UČINIT V KONKRÉTNÍM PŘÍPADĚ NEBO V RÁMCI JAKÉKOLI ČASOVĚ ČI ÚZEMNĚ OMEZENÉ KAMPANĚ, ALE VŽDY BEZ JAKÉHOKOLI VLIVU NA BUDOUCÍ JEDNÁNÍ S VÁMI NEBO KTERÝMKOLI JINÝM ZÁKAZNÍKEM NEBO BEZ USTANOVENÍ JAKÉHOKOLI ZÁVAZKU Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍHO. NA ZÁKLADĚ NAŠEHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ MŮŽEME TYTO LEPŠÍ PODMÍNKY KDYKOLI PŘESTAT POSKYTOVAT NEBO JE UPRAVIT, A TO BEZ VLIVU NA JIŽ POSKYTNUTÉ VÝHODY.
 9. Článek 9. Přepravní podmínky
  1. Berete na vědomí, že obchodní podmínky vybraného dopravce a přepravní podmínky se budou na váš smluvní vztah s vybraným dopravcem vztahovat a že se musíte o takových obchodních podmínkách, jakož i o přepravních podmínkách informovat před uzavřením smlouvy o poskytování služeb a před dokončením rezervace.  Uzavřením smlouvy o poskytování služeb tímto berete na vědomí, že let(y) zahrnuté do vaší rezervace nemusí být zahrnuty do „programů pravidelných cestujících letadlem / loyality programů“ vybraného dopravce (vybraných dopravců). Tento článek 9.1 se také vztahuje na obchodní podmínky leteckých, železničních a jiných dopravních společností, které jsou vám nabídnuty na základě (i) použití záruky Kiwi.com nebo (ii) dobrovolné změny rezervace na základě vaší žádosti.
  2. Poskytneme Vám veškeré dokumenty potřebné pro Vaši cestu. Za zkontrolování, že všechny dokumenty byly přijaty a jsou v pořádku, však nesete odpovědnost Vy sami. Neneseme odpovědnost za jakékoli problémy vznikající v důsledku Vašeho nezajištění veškeré správné a přiměřené pasové dokumentace s dostatečnou dobou platnosti (alespoň šesti měsíců), víz nebo jiných cestovních dokumentů vyžadovaných jakoukoli leteckou společností, orgánem nebo destinací, včetně zemí, kterými můžete pouze procházet. Pokud jste od nás neobdrželi žádnou dokumentaci nebo věříte, že některá dokumentace chybí nebo je nepřesná, musíte nás okamžitě kontaktovat a informovat a my uděláme vše pro to, abychom Vám veškerou potřebnou dokumentaci poskytli. "
 10. Článek 10. Zajištění letové spojení (letových spojení)
  1. V některých případech zahrnujících letová spojení nebo přepravu do destinace a zpět je přeprava do destinace zajištěna tak, abyste pro každou část Vaší trasy, tzn. pro každý let na cestě do Vaší destinace (nebo zpět z ní), obdrželi příslušnou jednosměrnou jízdenku (nebo jízdenky). V takovém případě mějte prosím na paměti, že:
   1. každý let může podléhat jiným pravidlům, zejména, pokud je provozován jiným vybraným dopravcem;
   2. Při přestoupení do jiného letadla nebo jiného dopravního prostředku musíte vyzvednout svá zavazadla a osobně je odbavit pro další let; nevyužíváte-li transferový/tranzitní let, nýbrž samostatný jednosměrný let, ty jsou někdy provozovány jiným vybraným dopravcem.
   3. Jakmile jste na letišti nebo jiném přestupním místě, je Vaší povinností zajistit, že na základě všech informací dostupných na letišti nebo vlakové/autobusové stanici týkajících se změn brán, terminálů, přesunu k branám atd. stihli příslušné letové spojení. Neneseme odpovědnost za jakékoli problémy vznikající z důvodu Vašeho zameškání letového spojení a/nebo nesprávného letu.
 11. Článek 11. Letenky k zahození
  1. Na webu zpřístupňujeme omezený počet letenek k částečnému nevyužití (tzv. throwaway letenek). V případech, kdy tak učiníme, vám to dáme jasně najevo. Neinzerujeme ani nezprostředkováváme prodej itinerářů zahrnujících let se skrytým městem (tzv. throwaway letenek, jak je uvedeno v čl. 1.2.18 (i) těchto podmínek) pro leteckou společnost WN.
  2. Vezměte prosím na vědomí, že někteří vybraní dopravci se snaží zabránit prodeji a/nebo používání letenek k zahození a ve svých smlouvách o přepravě v souvislosti s letenkami k zahození ukládají různá omezení a opatření. Máte-li v úmyslu zakoupit letenku k zahození, doporučujeme, abyste před provedením rezervace překontrolovali smlouvy o přepravě příslušných vybraných dopravců.
  3. V situacích, kdy proti vám vybraný dopravce v souvislosti s vaší rezervací vznese nárok vzniklý v důsledku údajného porušení jeho smluvních ustanovení, která jsou považována za nevyvážená, nepřiměřená nebo nezákonná, vám můžeme poskytnout níže specifikovanou pomoc. Mezi tato ustanovení patří mimo jiné ustanovení proti používání letenek k částečnému nevyužití (tzv. throwaway letenek). Domníváme se, že tato a podobná smluvní ustanovení jsou nepřiměřená, a tudíž nepožívají právní ochrany. Pokud proti vám vybraný dopravce podá žalobu založenou na údajném porušení těchto smluvních ustanovení, můžeme přistoupit k následujícímu:
   1. uhradíme vám náklady spojené s takovým soudním řízením; nebo
   2. budeme vám v soudním řízením asistovat a poskytneme vám služby našich právních poradců, kteří mají zkušenosti s nároky tohoto druhu; nebo
   3. uhradíme vám částku nárokovanou vybraným dopravcem v souvislosti s údajným porušením jeho smluvních ustanovení.
   Je na našem uvážení, abychom určili, zda vám poskytnout jakoukoli asistenci podle tohoto čl. 11.3 a, bude-li vám poskytnuta, jaký bude její rozsah a způsob provedení.
   Abychom mohli určit, zda vám případně poskytnout výše specifikovanou asistenci, potřebujeme, abyste nás kontaktovali ihned poté, co vás kontaktoval vybraný dopravce s nárokem z takového porušení jeho smluvních podmínek. Musíte nám poskytnout všechny relevantní informace a potřebnou součinnost, abychom mohli určit, zda vám poskytneme jakoukoli případnou asistenci a informovali vás o tom včasným a odpovídajícím způsobem.
 12. Článek 12. Administrativní záležitosti / rozhodné právo / dodatky / podvody
  1. Víza. Nejsme povinni Vám radit, abyste si opatřili víza, ani Vám při získávání víz pro destinace, které navštívíte a/nebo jimi projdete na cestě do Vaší konečné destinace, pomáhat. Obecně Vám však sdělujeme, že některé z destinací mohou vyžadovat vízum a že nesete odpovědnost za získání požadovaných víz s dostatečným předstihem a na své vlastní náklady. Vezměte prosím na vědomí, že při využívání letových spojení můžete být požádáni o to, abyste si opatřili tranzitní víza, a to i za účelem odbavení pro navazující let.
  2. Oddělitelnost. Pokud se kterékoli z ustanovení smlouvy o poskytování služeb ukáže být neplatným nebo neúčinným, ostatní zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti, a to v rozsahu, v jakém nejsou závislé na takovém neplatném nebo neúčinném ustanovení. V takovém případě bude jakékoli neplatné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, platným a účinným, které odpovídá záměru a účelu ustanovení, které je nahrazováno.
  3. Rozhodné právo. Smlouva o poskytování služeb a jakékoli právní vztahy, které z ní vyplývají nebo jsou z ní odvozené, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením veškerých kolizních norem.
  4. Zpracování osobních údajů. Naše zpracování a ochrana osobních údajů, které jste nám jako fyzická osoba v souladu s těmito podmínkami poskytli, se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné online na našem webu. Formuláře zásad ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek a jste povinni si naše zásady ochrany osobních údajů vždy před přijetím těchto Obchodních podmínek přečíst. Přijetím těchto Obchodních podmínek rovněž potvrzujete, že jste si naše zásady ochrany osobních údajů přečetli a rozumíte jim.
  5. Vyšší moc. V případě, že je nám zabráněno či zamezeno plnění nebo se zpozdíme s plněním kterékoli z našich smluvních nebo jiných povinností vůči vám, a to z důvodů vyšší moci, včetně zejména faktických, technických, politických, ekonomických, meteorologických a jiných neočekávaných okolností, jako je například zásah vyšší moci, přírodní katastrofy, epidemie, války, občanské nepokoje, protesty, demonstrace, výpadky proudu, stávky, jakákoli vládní nařízení nebo opatření, výpadky nebo omezení v dodávkách zboží a služeb, nařízení a doporučení omezující cestování a jiné okolnosti, které společnost Kiwi.com nemůže přiměřeně vyřešit, ať už byly předvídatelné, či nikoli, jsme osvobozeni od jakýchkoli odvozených právních povinností vznikajících z důvodu těchto nedostatků nebo nedodržení povinností v souvislosti s dopadem vyšší moci.
  6. Změny. Vyhrazujeme si právo tyto Obchodní podmínky kdykoli a bez předchozí konzultace s našimi zákazníky změnit. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od okamžiku, kdy nám prostřednictvím našeho webu zašlete vyplněný online formulář a přihlásíte se o příslušnou smlouvu o poskytování služeb. Vezměte prosím na vědomí, že tyto Obchodní podmínky mohou být již v okamžiku, kdy se opět rozhodnete naše služby využívat, pozměněné a měli byste si je před požádáním o objednání našich služeb pozorně přečíst. Všechny verze našich Obchodních podmínek jsou dostupné a ke stažení na našem webu. "
  7. Účinnost. Tyto obchodní podmínky se uplatní na veškeré smlouvy o poskytování služeb uzavřené od .
  8. Ochrana před podvodnými transakcemi. V zájmu zajištění vysokého standardu našich služeb a za účelem ochrany před podvodnými transakcemi si vyhrazujeme právo provádět kontroly (ověření) platebních karet. Z tohoto důvodu Vás můžeme požádat o součinnost při ověřování totožnosti držitele platební karty. Naše povinnost okamžitě zahájit poskytování Služeb se odkládá až do úspěšného dokončení tohoto ověřování. V tomto případě budou Vaše prostředky v bance zablokovány, a proto je nebudeme vybírat. Doba, kterou bude trvat ověření platební karty, není zahrnuta do doby, ve které se zavazujeme pro Vás zprostředkovat smlouvu o přepravě v souladu s článkem 2.16 těchto podmínek.
  9. Informace o celkové ceně jsou s výjimkou zřejmé chyby v částce celkové ceny poskytovány jako konečné a závazné; v případech takových zřejmých chyb v celkové ceně jsme oprávněni bez dalšího oznámení jednostranně odstoupit od smlouvy o poskytování služeb.
 13. Článek 13. Zánik závazku
  1. Zrušení na základě plnění. Vaše a naše povinnosti podle smlouvy o poskytování služeb budou zrušeny a smlouva o poskytování služeb bude splněna, jakmile zaplatíte celkovou cenu v souladu s článkem 3.1 těchto podmínek a my Vám poskytneme služby. "
  2. Zánik závazku v případě nezprostředkování smlouvy. Pokud se nám nepodaří zprostředkovat vám smlouvu o přepravě v souladu s článkem 2.16 těchto obchodních podmínek do 48 hodin po přijetí vaší platby celkové ceny, budeme vás kontaktovat. Pokusíme se vám nabídnout alternativní řešení, případně může kterýkoli z nás od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. Pokud kterýkoli z nás od smlouvy o poskytování služeb odstoupí, budete mít nárok na vrácení peněz ve výši celkové ceny v souladu s čl. 6.4 těchto obchodních podmínek. Pokud se dohodneme na alternativním letu nebo jiné kombinaci letů do vaší destinace nebo na jiné ceně některého původního letu (letů), celková cena se může změnit. Společně vyrovnáme cenový rozdíl mezi původní a novou celkovou cenou. Takové cenové rozdíly budou mezi námi vzájemně splatné na základě našeho výpočtu, který vám poskytneme.
 14. Článek 14. Odpovědnost za škodu
  1. Neodpovídáme za žádnou škodu, újmu či ztrátu, která Vám v souvislosti s přepravou do Cílové destinace vznikne v důsledku jednání či opomenutí Vybraného přepravce nebo třetích osob. Neodpovídáme ani za žádnou škodu, újmu či ztrátu, která Vám vznikne v důsledku Vašeho vlastního jednání či opomenutí, které bylo učiněno v rozporu s Obchodními podmínkami.
 15. Článek 15. Řešení sporů
  1. V případě sporů se společností Kiwi.com s.r.o. budou mít soudy České republiky plnou pravomoc projednat veškeré spory vznikající mezi námi, ledaže relevantní závazné právní předpisy stanoví jinak.
  2. Podle právních předpisů EU jsou všichni spotřebitelé s bydlištěm v zemích EU oprávněni zahájit dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudní vyrovnání jejich sporů s námi za předpokladu, že žádný takový spor mezi spotřebitelem v EU a námi nebyl úspěšně vyřešen přímo. Institucí odpovědnou za mimosoudní řešení sporů spotřebitelů v EU s naší společností je Česká obchodní inspekce (coi.cz). Více informací o mimosoudních vyrovnáních spotřebitelských sporů je možné nalézt zde: (https://evropskyspotrebitel.cz/how-to-submit-your-complaint/).
  3. Podle nařízení EU č. 524/2013 jsou spotřebitelé oprávněni zahájit mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na internetu prostřednictvím platformy ODR pro online řešení spotřebitelských sporů dostupné na adrese: (ec.europa.eu/consumers/odr).
  4. Před zahájením kteréhokoli z výše uvedených způsobů řešení sporů Vám doporučujeme nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře dostupného na adrese: Kiwi.com/content/feedback za účelem řešení jakékoli Vaší stížnosti nebo návrhů.
  5. Společnost Kiwi.com, Inc. je registrována ve:
   • státě Kalifornie jako prodejce cestovních služeb, registrační číslo CST 2130807. Právní předpisy Kalifornie vyžadují, aby určití prodejci cestovních služeb měli svěřenecký účet nebo složenou kauci. Kiwi.com, Inc. má svěřenecký účet.
   • státě Washington jako prodejce cestovních služeb, registrační číslo 604456736 001 0001.
   • státě Iowa jako prodejce cestovních služeb.
   • státě Florida jako prodejce cestovních služeb, registrační číslo ST 42135.
  6. Řešení amerických sporů — povinné rozhodčí řízení. V případě nároků vznikajících ve Spojených státech týkajících se amerických spotřebitelů, kteří vstupují do smluvního vztahu se společností Kiwi.com, Inc., budou pro jakýkoli nárok, spor nebo při vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb či smlouvy o poskytování doplňkových služeb nebo související s těmito smlouvami nebo vyplývající z porušení či údajného porušení těchto smluv platit následující podmínky:
   1. Vy i my se zavazujeme k tomu, že jakékoli nároky, spory nebo pře předložíme v dobré víře jeden druhému tak, aby druhá strana měla před zahájením jakéhokoli rozhodčího nebo soudního řízení dostatek času nárok vyhodnotit a patřičně reagovat.
   2. Vy i my souhlasíme, že jakékoli nároky (smluvní a mimosmluvní) mohou být vyřešeny během 60 dnů od chvíle, kdy nás o nich informujete, a nároky, které nejsou v tomto časovém období vyřešeny, mohou být vyřešeny povinným rozhodčím řízením, jak je popsáno níže.
   3. NÁROKY, SPORY A PŘE, KTERÉ NEJSOU VYŘEŠENY PODLE ČL. 15.6, PÍSM. A. A B. TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK, BUDOU VÁMI NEBO NÁMI PŘEDLOŽENY K ZÁVAZNÉMU ROZHODČÍMU ŘÍZENÍ V OKRESE MIAMI-DADE VE STÁTĚ FLORIDA VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH PODLE V TÉ DOBĚ ÚČINNÝCH PRAVIDEL AMERICKÉ ARBITRÁŽNÍ ASOCIACE (AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, AAA), S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH. STRANY SE TÍMTO PODŘIZUJÍ PRAVOMOCI DANÉHO ROZHODČÍHO TRIBUNÁLU A VZDÁVAJÍ SE JAKÝCHKOLI NÁMITEK VŮČI NĚMU. Obě strany se do třiceti (30) dnů od přijetí oznámení o úmyslu iniciovat rozhodčí řízení dohodnou na výběru jednoho rozhodce. Není-li ve zde stanovené lhůtě nebo v jakékoli prodloužené lhůtě, která je vzájemně sjednána, jmenován rozhodce, jeho jmenování provede do třiceti (30) dnů od požadavku vzneseného vámi nebo námi asociace AAA výběrem z komerčních porotců AAA National Roster of Arbitrators. Rozhodčí nález vydaný tímto jediným rozhodcem bude zahrnovat náklady na rozhodčí řízení, přiměřené náklady právního zastoupení a přiměřené náklady na znalce a jiné svědky a je uplatnitelný a vymahatelný u kteréhokoli soudu, který je k tomu příslušný. Nic z toho, co je zde uvedeno, se nepovažuje za překážku pro kteroukoli ze stran v tom, aby se domáhala soudního příkazu/zákazu/opatření u příslušného soudu, který má nad stranami a ve sporu pravomoc. Tento jediný zvolený rozhodce, nikoli však federální, státní, nebo místní soud či úřad, bude mít výhradní právo vyřešit jakýkoli spor související s interpretací, účinností, vymahatelností nebo uzavřením smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování doplňkových služeb, včetně zejména jakýchkoli tvrzení, že tyto smlouvy nebo jejich části jsou neplatné nebo zrušitelné. Tato dohoda o rozhodčím řízení se řídí Federálním zákonem o rozhodčím řízení (Federal Arbitration Act), nikoli státními zákony. Jakmile je podán požadavek na rozhodčí řízení, jakékoli soudní jednání týkající se stejného sporu bude muset být pozdrženo až do výsledku rozhodčího řízení.
   4. Neúčast v povinném rozhodčím řízení. MŮŽETE SE ROZHODNOUT, ŽE SE NECHCETE ÚČASTNIT POVINNÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ A CHCETE VYMÁHAT SVŮJ NÁROK (NÁROKY) SOUDNĚ, POKUD NÁM SVŮJ ZÁMĚR SDĚLÍTE DO 30 DNŮ ODE DNE, KDY JSME SPOLU UZAVŘELI SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB („termín pro sdělení neúčasti“). Oznámení o neúčasti v rozhodčím řízení můžete zaslat e-mailem se svým jménem, číslem rezervace a datem cesty na adresu [email protected] POKUD TAK CHCETE UČINIT, MUSÍTE NÁM SVŮJ ZÁMĚR NEÚČASTNIT SE ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ SDĚLIT PO KAŽDÉ REZERVACI, KTEROU PROVEDETE. Pokud nám svůj záměr neúčastnit se rozhodčího řízení nesdělíte způsobem popsaným výše do „termínu pro sdělení neúčasti“, nebudete moci svůj nárok (nároky) vůči nám vymáhat u soudu.
  7. Ujednání o vzdání se hromadných sporů. VY I MY SOUHLASÍME, ŽE JAKÁKOLI JEDNÁNÍ, AŤ UŽ SOUDNÍ, NEBO ROZHODČÍ, BUDOU VEDENA JEDNOTLIVĚ, NIKOLI JAKO HROMADNÉ, ZÁSTUPNÉ NEBO KONSOLIDOVANÉ SPORY. Pokud soud nebo rozhodce ve sporu mezi vámi a námi rozhodne, že kterákoli část tohoto ujednání o vzdání se hromadných úkonů je ve vztahu k některému nároku nevymahatelná, dohoda o rozhodčím řízení a ujednání o vzdání se hromadných sporů se na tento nárok nebudou vztahovat, ale budou se i nadále vztahovat na všechny další nároky, které vy nebo my můžeme v rámci tohoto nebo jiného sporu uplatňovat.
   POKUD SE ROZHODNETE VZDÁT ÚČASTI V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ TÍM, ŽE NÁS UVĚDOMÍTE, JAK JE UVEDENO v čl. 15.6, písm. d. těchto obchodních podmínek, TOTO UJEDNÁNÍ O VZDÁNÍ SE HROMADNÝCH SPORŮ SE NA VÁS NEBUDE VZTAHOVAT. Ani vy, ani žádný jiný spotřebitel nemůže vystupovat jako zástupce v hromadném sporu ani se jinak hromadného, konsolidovaného nebo zástupného sporu účastnit, aniž by splnil požadavky stanovené čl. 16.6 těchto obchodních podmínek o vzdání se účasti v rozhodčím řízení.
  8. Ujednání o vzdání se soudu před porotou. VY I MY SE VZDÁVÁME PRÁVA NA SOUD PŘED POROTOU, a to i u nároků řešených soudem.