Obchodní podmínky

Souhrn


 1. Článek 1. Všeobecná ustanovení a definice termínů
  1. Smluvní strany. Tyto obchodní podmínky upravují právně závazné vztahy mezi námi,
   (i) společností Kiwi.com s.r.o., IČO: 29352886, se sídlem na Palachově náměstí 797/4, Starý Lískovec, 625 00 Brno, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 74565, DIČ: CZ29352886, nebo (jako vzájemně vylučující možnost)
   (ii) inkorporovanou společností Kiwi.com, Inc., se sídlem na adrese 78 SW 7th St 5th Floor, Miami, Florida, 331 30, Spojené státy americké, pokud splňujete následující požadavky: (i) vaše platba rezervace v plné výši je provedena kreditní/debetní kartou Visa, Mastercard nebo kartou jiného podporovaného vydavatele uvedenou zde vydanou americkou bankou/americkým registrovaným vydavatelem a (ii) platbu celkové ceny nebo příslušného manipulačního poplatku za zpracování rezervace uhradíte v USD, tedy měně, kterou jste si zvolili jako preferovanou měnu („americký spotřebitel“)
   (dále jen „Kiwi.com“, „my“, „Náš“, „Nám“),
   a vy jako náš zákazník (dále jen „vy“, „váš“, „vám“); („vy“, „váš“ nebo „vám“ může také odkazovat na zákazníka, který má být na základě smlouvy o přepravě přepraven letadlem nebo jiným dopravním prostředkem).
  2. Definice termínů. Níže uvedené termíny zvýrazněné TUČNĚ, jak jsou používané v těchto Obchodních podmínkách, označují:
   1. Rezervace: znamená proces nákupu vybraného letu/letů a skutečný výsledek tohoto procesu, který zahrnuje následující (i) váš výběr letu/letů uvedených na našem webu, (ii) váš výběr úrovně flexibility Kiwi.com pro vybraný let/lety, (iii) případný výběr služeb sovisejících s přepravou a dalších našich nabídek souvisejících s vaší rezervací včetně balíčků služeb, (iv) vyplnění informací požadovaných v online formuláři na našem webu, (v) vaše přijetí obchodních podmínek uvedených níže a našeho okamžitého plnění služeb, (vi) odeslání vyplněného online formuláře (vii) a uhrazení celkové ceny patřičnou platební metodou. Proces rezervace může být také proveden telefonicky v souladu s čl. 2.9 těchto obchodních podmínek. Provedením rezervace přijímáte nabídku našich služeb. Rezervace je dokončena naším přijetím vaší platby provedené v souladu s čl. 1.2.1 (vii) a 3.1 těchto obchodních podmínek.
   2. Smlouva o přepravě: představuje dohodu o přepravě a souvisejících službách uzavřenou mezi Vámi a vybraným dopravcem (vybranými dopravci) na základě našich zprostředkovatelských služeb poskytovaných na základě smlouvy o poskytování služeb v souladu s ustanoveními článku 2.13 těchto obchodních podmínek.
   3. Destinace: znamená letiště, vlakovou stanici nebo jiné vybrané místo z nabídek na našem webu a je na vaší jednosměrné cestě podle vaší rezervace (viz čl. 1.2.1 těchto obchodních podmínek) posledním letištěm, vlakovou stanicí nebo jiným vybraným místem z nabídek na našem webu. Na základě jedné rezervace vám můžeme zprostředkovat přepravu i do více než jedné destinace, a to ve formě přepravy zahrnující více měst, jak je dále definována v čl. 1.2.8 těchto obchodních podmínek. Samotná přeprava do destinace může být realizována prostřednictvím dvou či více letových spojení – viz čl. 1.2.5 těchto obchodních podmínek. Vyhrazujeme si právo na změnu kterékoli z mezitimních destinací zobrazených ve vaší rezervaci, pokud tento krok neovlivní vaši schopnost dostat se do vaší konečné destinace, ledaže byste si tuto mezitimní destinaci (mezitimní destinace) vybrali v rámci itineráře zahrnujícího více měst.
   4. Let nebo lety: znamená leteckou, vlakovou, autobusovou nebo jinou přepravu do destinace prostřednictvím vybraného dopravce (vybraných dopravců). Nabízené lety zobrazujeme na našem webu spolu s informacemi o letišti odletu a příletu (autobusové/vlakové stanici nebo jiném vybraném místě odjezdu a příjezdu), době trvání letu a identifikací vybraného dopravce/dopravců. Doba trvání letu může rovněž zahrnovat technická mezipřistání (zastávky) uskutečněná příslušným provozujícím dopravcem během letu z letiště odletu (odjezdu z vlakové/autobusové stanice) na letiště příletu (vlakovou/autobusovou stanici příjezdu) v jednom úseku vaší cesty. „Let“ se také může používat ve smyslu dvou nebo více letů, pomocí kterých se přepravíte do své destinace.
   5. Letové (letová) spojení: znamená způsob přepravy do destinace, kdy budete muset opustit letadlo nebo jiný dopravní prostředek na každém konkrétním letišti nebo jiném přestupním místě, a buď přestoupit do jiného letadla nebo jiného dopravního prostředku, nebo znovu nastoupit. V určitých případech při přestupu do jiného letadla, vlaku, autobusu nebo jiného dopravního prostředku bude nezbytné změnit rovněž vybraného dopravce. V případě letových spojení vám můžeme poskytnout záruku Kiwi.com, a to za podmínek stanovených v čl. 5 a 6 těchto obchodních podmínek.
   6. Zpoždění letu: znamená změnu harmonogramu letu, kvůli které nebudete mít dostatek času přestoupit v rámci letového (letových) spojení do jiného letadla nebo jiného dopravního prostředku. Pro letové (letová) spojení bude přiměřená lhůta pro přestup do jiného letadla nebo jiného dopravního prostředku stanovena individuálně a v souladu se specifickými standardními časy přestupů poskytnutými příslušným letištěm nebo jiným přestupním místem.
   7. Celková cena: cena, kterou účtujeme za poskytování našich služeb, a cena za letenku (letenky) a další související služby (např. přednostní nástup, další zavazadla, strava atd.), které jste si prostřednictvím nás v rámci rezervace objednali. Celková cena je dále definována v článku 3.1 těchto obchodních podmínek.
   8. Více měst: znamená druh přepravy obnášející kombinaci letů, které prochází jednou nebo více mezitimními destinacemi, jež jste v rámci rezervace výslovně vybrali. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že jste vybrali jednu nebo více mezitimních destinací, kde strávíte méně než 24 hodin, než budete pokračovat v cestě, nemůžeme zaručit, že příslušný vybraný dopravce (příslušní vybraní dopravci) neprovedou určité změny nebo zrušení Vašeho letu (vašich letů) v rámci Vaší cesty do a/nebo z této mezitimní destinace, jak byly uvedeny ve Vašem původním itineráři; v takovém případě neneseme v této souvislosti žádnou odpovědnost za jakékoli finanční nebo jiné závazky vůči Vám nebo vybraným dopravcům.
   9. Doplňkové služby: jsou námi poskytované služby související s vaším letem (vašimi lety), které spočívají ve zprostředkování služeb, které poskytuje vybraný dopravce (vybraní dopravci) nebo jakákoli jiná třetí strana, jako je palubní jídlo, odbavená zavazadla, výběr sedadel, změna letu / jména cestujícího, přednostní nástup, zrušení letového itineráře, změna rezervace letu atd. Poplatek za tyto služby, který účtuje příslušný vybraný dopravce (vybraní dopravci) nebo jakákoli jiná třetí strana, není součástí celkové ceny, ledaže si je přidáte již v průběhu rezervace. Pokud si objednáte doplňkové služby až po dokončení rezervace, nabídneme vám poskytnutí těchto služeb za dodatečný manipulační poplatek (jak je definován níže) a za předem odsouhlasených podmínek prostřednictvím zvolení příslušné úrovně flexibility Kiwi.com (jak je definována níže) nebo zakoupení příslušného balíčku služeb (jak je specifikován v čl. 4 těchto obchodních podmínek). V takovém případě poskytujeme doplňkové služby na základě samostatně uzavřené smlouvy o poskytování služeb (jak je definováno v čl. 1.2.12 těchto obchodních podmínek).
   10. Vybraný dopravce: znamená leteckou společnost nebo jiného poskytovatele dopravy poskytujícího služby letecké přepravy nebo provozovatele pozemní dopravy, se kterým uzavřete smlouvu o přepravě na základě využití našich zprostředkovatelských služeb. Identitu Vybraného přepravce budete znát předtím, než s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb. Váš let (vaše lety) mohou zahrnovat služby dvou nebo více vybraných dopravců – v tomto případě je termínem vybraný dopravce označována letecká společnost nebo jiný poskytovatel dopravy, který Vás přepravuje po odpovídající část Vaší trasy. Vezměte prosím na vědomí, že skutečný provozující dopravce se může lišit od vybraného dopravce, se kterým jste uzavřeli smlouvu o přepravě, a z toho důvodu je Vaší povinností si před odletem v místě odletu ověřit totožnost provozujícího dopravce pro příslušnou část trasy.
   11. Služba nebo služby: znamená zprostředkovatelské služby, které přímo souvisejí s přepravou vás a vašich zavazadel do destinace a které vám poskytujeme v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou o poskytování služeb za předem dohodnutý a sjednaný poplatek zahrnutý v celkové ceně. Naše služby, prostřednictvím kterých budete moci uzavřít smlouvu o přepravě s vybraným dopravcem v souladu s čl. 1.2.1. těchto obchodních podmínek, jsou definovány v čl. 2.1 těchto obchodních podmínek. Kromě poskytování těchto zprostředkovatelských služeb vám v případě zrušení letu, změny harmonogramu letu nebo zpoždění letu poskytujeme volitelné služby ve formě záruky Kiwi.com (jak je definována níže) v souladu s čl. 5 a 6 těchto obchodních podmínek a právní a inkasní služby uvedené v čl. 6.7 těchto obchodních podmínek. Vezměte prosím na vědomí, že náš poplatek, který je zahrnutý v celkové ceně, se vztahuje pouze na poskytování zprostředkovatelských služeb. Tyto přidružené volitelné služby jsou poskytovány bezplatně za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách a právní a inkasní služby jsou poskytovány za podmínek a za poplatky stanovené v článku 6.7 těchto obchodních podmínek.
   12. Smlouva o poskytování služeb: znamená dohodu o poskytování služeb uzavřenou mezi vámi a námi v souladu s čl. 1.2.1. těchto obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá dokončením rezervace, jak je uvedeno v čl. 1.2.1 těchto obchodních podmínek. Účelem smlouvy o poskytování služeb je ustanovit mezi vámi a námi smluvní vztah, na základě kterého vám budeme poskytovat služby související s vaším letem (vašimi lety) do zvolené destinace s vybraným dopravcem za celkovou cenu. Nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování služeb jsou tyto obchodní podmínky. Smlouvou o poskytování doplňkových služeb se rozumí samostatně uzavřená smlouva mezi vámi a námi o poskytování doplňkových služeb, kterou obdržíme na vaši žádost po dokončení rezervace. Smlouva o poskytování doplňkových služeb může být uzavřena různými způsoby na dálku, včetně telefonické komunikace (viz čl. 2.9 těchto obchodních podmínek). Tyto obchodní podmínky vždycky představují nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi vámi a námi (bez ohledu na způsob komunikace při jejím uzavírání) a uzavřením příslušné smlouvy souhlasíte, že jí budete plně vázáni.
   13. Služby zákaznické podpory: jedná se o podpůrné služby, které spočívají v dostupnosti komunikačního kanálu, prostřednictvím kterého vám na vaši žádost poskytneme veškeré informace, které v souladu s těmito obchodními podmínkami musíme poskytnout, případně od vás přijmeme požadavek na zprostředkování našich volitelných či doplňkových služeb nebo od vás přijmeme dotaz, požadavek nebo stížnost týkající se vaší rezervace, našich služeb nebo našeho webu. Standardní úroveň poskytovaných služeb zákaznické podpory a jejich rozšířené úrovně, které můžete získat výběrem příslušné úrovně služeb Kiwi.com (viz čl. 4.1, 4.2 těchto obchodních podmínek), či zakoupením příslušného balíčku služeb (viz čl. 4.5, 4.6 těchto obchodních podmínek) jsou specifikovány v čl. 4.6 těchto obchodních podmínek. Upozorňujeme, že telefonní služby zákaznické podpory jsou zajišťovány v souladu s pravidlem priority volajících. Kategorie priority volajících (nízká, střední, vysoká) v závislosti na vybrané úrovni flexibility Kiwi.com (viz čl. 4.2 těchto obchodních podmínek) či zakoupeném balíčku služeb (viz čl. 4.6 těchto obchodních podmínek) určují pořadí, ve kterém vyřizujeme hovory zákazníků, přičemž hovory na konkrétní telefonní lince jsou v reálném čase zařazovány do fronty na základě kategorie priority volajícího a přednost mají hovory s vysokou, poté se střední a nakonec s nízkou prioritou. V rámci každé kategorie priority volajícího se hovory vyřizují na základě registrovaného času příchozího hovoru, jak je zaznamenán naším systémem (kdo zavolá dříve, je dříve na řadě). Službu zákaznické podpory – dostupnost telefonické podpory – poskytujeme v závislosti na vybrané úrovni flexibility Kiwi.com (viz čl. 4.2 těchto obchodních podmínek) nebo zakoupeném balíčku služeb (viz čl. 4.6 těchto podmínek) na dvou různých úrovních (základní a rozšířené), jak jsou popsány zde:
   14. Flexibilita Kiwi.com: má význam stanovený a definovaný v čl. 4.1 těchto obchodních podmínek.
   15. Balíčky služeb: má význam stanovený a definovaný v článku 4.5 těchto obchodních podmínek.
   16. Záruka Kiwi.com: má význam stanovený a definovaný v článku 5.1 těchto obchodních podmínek.
   17. Obchodní podmínky: znamená naše zde uvedené obchodní podmínky.
   18. Throwaway letenky (letenky k částečnému nevyužití) : znamená rezervaci pro kombinaci letů, kdy nemáte v úmyslu jeden z těchto letů absolvovat (a tudíž příslušnou letenku v této části nevyužijete, tj. „zahodíte“), včetně, mimo jiné, případů, kdy (i) svou cestu dokončíte v místě, které není posledním letištěm v letovém itineráři; nebo (ii) jste zaplatili za zpáteční let a absolvujete let do destinace, ale nikoli však let zpět.
   19. Web: znamená web na adrese kiwi.com, včetně subdomén pro příslušné trhy a/nebo naše jiné weby, na kterých můžete provést rezervaci.
   20. Manipulační poplatek: má význam stanovený a definovaný v článku 2.2 těchto podmínek.
   21. Rezervace bez odbavených zavazadel: znamená rezervovaný itinerář jednoho nebo více letů, který je pro Vás speciálně vytvořen a nabízen za podmínky, že nemůžete mít žádné jiné zavadlo než příruční zavazadlo, jak je definováno a limitováno každým z vybraných dopravců; v případě, že k tomuto itineráři přidáte jakékoli zavazadlo k odbavení, nemůžeme zaručit, že vybraní dopravci Váš itinerář nezmění: v této souvislosti neneseme žádnou odpovědnost za finanční či jiné závazky vůči Vám nebo vybraným dopravcům.
   22. Volitelné služby: znamená bezplatné služby asistence související se změnou, zpožděním nebo zrušením letu, které Vám poskytneme za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách, konkrétně v článku 5 a 6.
   23. Spojené cestovní služby: jedná se o to, že vám zprostředkujeme alespoň dva různé druhy cestovních služeb související se stejným itinerářem nebo pobytem, které nepředstavují souborné cestovní služby (zájezd), a naše zprostředkování má za následek uzavření samostatných smluv mezi vámi a vybraným dopravcem (vybranými dopravci) a vámi a poskytovatelem jiné cestovní služby než přepravy cestujících. Ke zprostředkování musí dojít při vaší jednotlivé návštěvě našeho webu, jak je definováno v čl. 1.2.19 těchto podmínek, kdy vám zprostředkujeme samostatný výběr a samostatnou platbu každé z cestovních služeb, nebo alespoň jednu doplňkovou cestovní službu od jiného poskytovatele, s tím, že je smlouva s takovým poskytovatelem vámi uzavřena alespoň 24 hodin po potrvzení rezervace a je námi cíleně zprostředkována.
  3. Úplné informace. Musíte nám poskytnout úplné, přesné a správné informace a údaje potřebné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby, obzvláště informace a údaje (včetně osobních údajů) potřebné pro uzavření smlouvy o přepravě s vybraným dopravcem (vybranými dopravci), pro fakturaci a doručení letenek atd., o které jste požádáni během rezervování nebo kdykoli předtím nebo potom. Je Vaší odpovědností zajistit, aby veškeré informace byly v době rezervování správné a aktuální a aby tyto informace byly v této podobě platné a úplné v průběhu Vaší cesty. Všechny informace nám musíte poskytnout za použití latinky. Neodpovídáme za žádnou náhradu škody, dodatečné náklady nebo jakékoli jiné problémy či komplikace, které mohou nastat v důsledku toho, že nám během procesu rezervace neposkytnete úplné a přesné informace.
 2. Článek 2. Smlouva o poskytování služeb
  Abychom plně vyhověli veškerým aplikovatelným vnitrostátním právním předpisům a nařízením Evropské unie, tímto Vám prostřednictvím tohoto článku 2 poskytujeme veškeré povinné informace, které jsme povinni Vám poskytnout před uzavřením smlouvy o poskytování služeb:
  1. Popis služby. Naše služby spočívají, s výhradou záruk a prohlášení uvedených v čl. 7 a 8 těchto obchodních podmínek, v následujícím:
   1. zobrazování nabízených letů a jejich kombinací na našem webu; využívání našich algoritmů a dalších dat k poskytování nabídky přizpůsobených cestovních itinerářů, pomocí kterých můžete vyhodnotit a spravovat riziko zmeškaných dopravních spojení a souvisejících narušení cestovních plánů;
   2. zprostředkování smlouvy o přepravě mezi vámi a vybraným dopravcem;
   3. doručení letenek (itineráře) pro vybraný let (vybrané lety), které jste zakoupili v souladu s čl. 1.2.1 těchto obchodních podmínek na základě vaší rezervace, a to v souladu s čl. 2.18 těchto obchodních podmínek; a
   4. provádění online odbavení (v případě, že je dostupné – uvedeno ve vaší elektronické letence) v souvislosti s příslušným letem (příslušnými lety) v rámci vaší rezervace.
   Kromě poskytování výše popsaných služeb vám v případě zrušení letu, změny harmonogramu letu nebo zpoždění letu, jak je uvedeno v čl. 5 a 6 těchto obchodních podmínek, poskytneme (i) naše volitelné služby ve formě záruky Kiwi.com a (ii) právní a inkasní služby, jak je uvedeno v čl. 6.7 těchto obchodních podmínek.
  2. Doplňkové služby. Vezměte prosím na vědomí, že naše služby, které poskytujeme na základě rezervace, nezahrnují doplňkové služby (pokud není uvedeno jinak). V souvislosti s doplňkovými službami s vámi vedle smlouvy o poskytování služeb uzavřené na základě vaší původní rezervace uzavřeme samostatnou smlouvu o poskytování doplňkových služeb, a to za poplatek a za podmínek, které předem odsouhlasíte prostřednictvím zvolení příslušné úrovně flexibility Kiwi.com nebo balíčku služeb během procesu rezervace. Smlouva o poskytování doplňkových služeb a smlouva o poskytování služeb, které si objednáte u vybraného dopravce nebo jakéhokoli jiného externího poskytovatele služby, jsou dvě samostatné smlouvy ustanovující dva vzájemně nezávislé vztahy a my za poskytnutí příslušné doplňkové služby neneseme žádnou odpovědnost. Vezměte prosím na vědomí, že doplňkové služby mohou rovněž podléhat dodatečným poplatkům, které budete povinni zaplatit, uloženým vybranými dopravci nebo jakýmikoli jinými třetími stranami zpracovávajícími vaši žádost o služby, které v rámci poskytování doplňkových služeb zprostředkujeme, a před vaším konečným zakoupením příslušných doplňkových služeb budete s výší těchto dodatečných poplatků obeznámeni. Doplňkové služby ve formě zajištění volitelné úpravy, změny či zrušení letu (letů), jakékoli zpracování vrácení peněz u vybraného dopravce nebo zpracování jakýchkoli jiných požadavků týkajících se vaší rezervace jsou zpoplatněny naším dodatečným manipulačním poplatkem, jak je uvedeno v podmínkách úrovně flexibility Kiwi.com nebo balíčku služeb, které si v souladu s čl. 4 těchto obchodních podmínek zvolíte či zakoupíte, ledaže je před vaším konečným zakoupením doplňkové služby výslovně stanoveno jinak (dále jen „manipulační poplatek“). Manipulační poplatek bude účtován samostatně nebo bude započten proti vrácení peněz z ceny letu nebo jinému vrácení peněz od vybraného dopravce (vybraných dopravců) (viz čl. 4.3.4 těchto obchodních podmínek).
  3. Vezměte prosím na vědomí, že manipulační poplatek stanovený v těchto obchodních podmínkách se neuplatní v případě zrušení letu nebo žádosti o vrácení peněz vznesené v souvislosti s poskytnutím záruky Kiwi.com. Vezměte prosím na vědomí, že vám v souvislosti se zpracováním doplňkových služeb během posledních 48 hodin před odletem vašeho prvního letu v itineráři ani kdykoli poté nemůžeme být nápomocni, jelikož v této době nejsme schopni zajistit zpracování vaší žádosti; podmínky příslušné úrovně služeb Kiwi.com tak, jak je uvedeno v čl. 4 těchto obchodních podmínek, mohou v souvislosti s naším poskytováním doplňkových služeb spočívajících v dobrovolném zrušení letového itineráře a zpracování související žádosti o vrácení peněz nebo v přerezervaci letů stanovit jiné konkrétní pravidlo, které bude mít v případě rozporu přednost před ustanoveními tohoto článku.
  4. Prostředky komunikace na dálku a náklady. Nebudeme Vám účtovat jakékoli poplatky navíc nad rámec celkové ceny za používání prostředků komunikace na dálku, které používáme za účelem komunikace, vyjednávání a uzavření smlouvy o poskytování služeb s Vámi, to znamená, že za komunikaci s Vámi prostřednictvím internetu nebo telefonicky nejsou účtovány žádné servisní poplatky, ledaže použijete prioritní telefonickou linku účtovanou poplatkem navíc poté, co se srozumitelným způsobem obeznámíte s konkrétní výší poplatků za volání účtovaných v této souvislosti nad rámec standardních sazeb Vašeho poskytovatele telefonních služeb. Celkové poplatky spojené s veškerou komunikací s námi závisí na Vašem poskytovateli telefonických služeb nebo internetového připojení; neneseme odpovědnost za jakékoli vzniklé náklady a tyto náklady Vám neuhradíme. Vzhledem k tomu byste měli předem požádat držitele účtu o svolení. Upozorňujeme, že telefonní hovory mezi námi a Vámi mohou být monitorovány, zaznamenávány a ukládány. Více informací naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
  5. Dozorové orgány. Orgány, které dohlíží na naše podnikatelské činnosti a kterým můžete adresovat stížnosti, jsou Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V EU je možné adresovat vaše stížnosti Evropskému spotřebitelskému centru (evropskyspotrebitel.cz/). Pokud jste americký spotřebitel, můžete svou stížnost adresovat příslušnému státnímu úřadu dle svého bydliště nebo občanství, včetně úřadů, které nad námi dohlížejí jako nad oprávněným prodejcem cestovních služeb (viz čl. 16.5 těchto obchodních podmínek).
  6. Smlouva o poskytování služeb a smlouva o přepravě jako dva samostatné právní vztahy. Vezměte prosím na vědomí, že dokončením rezervace uzavíráte (i) smlouvu o poskytování služeb s námi a samostatnou (ii) smlouvu o přepravě pro leteckou, vlakovou, autobusovou nebo jinou dopravu s vybraným dopravcem (vybranými dopravci) za využití zprostředkovatelských služeb v souladu s těmito obchodními podmínkami. Tyto dva právní vztahy jsou vzájemně nezávislé, uzavřené s odlišnými stranami, (i) mezi vámi a námi, nebo (ii) mezi vámi a vybraným dopravcem, a jako takové tyto vztahy podléhají odlišným pravidlům, obchodním podmínkám a obvykle se řídí odlišnými právními řády. Vždy prosím mějte na paměti, že nejsme poskytovatelem služeb letecké, vlakové, autobusové ani jiné dopravy a vaše smluvní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o přepravě musí být plněny ve vztahu k vybranému dopravci (vybraným dopravcům). Okolnosti, za kterých můžete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb nebo tuto smlouvu pozměnit, jsou výslovně uvedeny v těchto obchodních podmínkách (ohledně práva na odstoupení viz čl. 14.2 těchto obchodních podmínek). Upozorňujeme, že ustanovení čl. 2.15 týkající se výjimky z práva odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření v souladu s příslušným nařízením EU se vztahuje na smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi vámi a námi. V souvislosti s možným odstoupením od smlouvy o přepravě uzavřené s vybraným dopravcem se uplatní obchodní podmínky každého příslušného vybraného dopravce.
  7. Důkaz o uzavření smlouvy o poskytování (doplňkových) služeb. V souladu se směrnicí EU (2000/31/ES) o elektronickém obchodu a případně jejími národními transpozicemi vezměte prosím na vědomí, že (i) důkazem uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi vámi a námi je potvrzovací e-mail vaší rezervace a (ii) důkazem uzavření smlouvy o poskytování doplňkových služeb mezi vámi a námi je potvrzovací e-mail o objednávce doplňkových služeb po provedení rezervace.
  8. Jazyk smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb se vyhotovuje v jazyce, který jste v průběhu rezervace na našem webu vybrali. Upozorňujeme však, že právně závazná je pouze anglická verze zde uvedených Obchodních podmínek. Překlady těchto podmínek jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele. V případě rozporu mezi překladem a anglickým originálem zde uvedených Obchodních podmínek bude mít přednost anglický originál.
  9. Technické kroky k uzavření smlouvy o poskytování (doplňkových) služeb s námi / oprava údajů. Náš web obsahuje interaktivní webové rozhraní, prostřednictvím kterého se uzavírá smlouva o poskytování služeb mezi vámi a námi, a to vyplněním a odesláním online objednávkového formuláře a naším potvrzením přijetí vašich online plateb v souladu s čl. 1.2.1 těchto obchodních podmínek. Před odesláním online objednávkového formuláře můžete kontrolovat, měnit a upravovat jakékoli údaje, které jste do něj zadali. Smlouvu o poskytování služeb nebo smlouvu o poskytování doplňkových služeb s námi můžete uzavřít také telefonicky. Příslušná smlouva bude uzavřena na základě vašeho výslovného a závazného požadavku uzavřít smlouvu o poskytování služeb nebo smlouvu o poskytování doplňkových služeb, který nám po telefonu sdělíte. Podmínky příslušné smlouvy včetně podmínek zvolené příslušné úrovně flexibility Kiwi.com (jak je uvedeno v čl. 4) nebo případně příslušného balíčku služeb (jak je uvedeno v čl. 4) budou před vaším závazným požadavkem upřesněny a vzájemně odsouhlaseny. Předem budete patřičně informováni o podmínkách příslušné smlouvy, které se na vás vztahují, a také vám sdělíme informace, které jsme povinni vám před finálním uzavřením smlouvy nebo vaším závazným požadavkem poskytnout. Smlouva o poskytování služeb nebo smlouva o poskytování doplňkových služeb sjednané po telefonu jsou uzavřené naším potvrzením přijetí vaší platby provedené v souladu s čl. 2.2 nebo čl. 3.1 těchto obchodních podmínek. Uzavření smlouvy o poskytování služeb po telefonu je podle těchto obchodních podmínek považováno za rezervaci. Kdykoli během telefonického hovoru můžete požádat o potvrzení, změnu nebo opravu kterýchkoli údajů, které jste nám pro účely uzavření příslušné smlouvy poskytli.
  10. Kodex chování. Při poskytování našich služeb vždy dodržujeme všechny příslušné předpisy a regulace, jakož i naše vnitřní zásady spokojenosti zákazníků a pravidla ochrany osobních údajů. Tyto naše interní zásady nejsou veřejně přístupné.
  11. Uváděné ceny. Ceny uvedené na našem webu zahrnují základní jízdné do destinace, letištní poplatky, poplatky za pohonné hmoty, DPH a poplatek za naše služby. Všechny tyto komponenty uvedené ceny se zobrazují jako jediná celková cena. Vzhledem k povaze našich služeb však naše ceny nemohou zahrnovat žádné poplatky navíc účtované v souvislosti s přepravou do destinace vybraným dopravcem nebo jakoukoli třetí stranou. (Více informací viz článek 3.1 těchto podmínek).
  12. Územní omezení. Není-li výslovně uvedeno jinak, neexistují žádná územní omezení týkající se poskytování našich služeb. Upozorňujeme, že své služby neposkytujeme ve vztahu k území Kubánské republiky.
  13. Uzavření smlouvy o poskytování služeb. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb se zavazujeme plnit své povinnosti související s poskytováním služeb dle těchto Obchodních podmínek a Vy se zavazujete nám zaplatit celkovou cenu dle článku 3.1 těchto podmínek. Dokončením rezervace přijímáte naši nabídku a uzavíráte s námi smlouvu o poskytování služeb. Rovněž nás opravňujete k tomu, abychom používali Vaše osobní údaje (obzvláště Vaše jméno a příjmení) za účelem vytvoření „virtuální kreditní karty“, která bude vydána pouze za účelem finančního vypořádání s vybraným dopravcem (vybranými dopravci).
  14. Změna nebo zrušení letu (letů). Vyhrazujeme si právo v případě změny nabídky vybraného dopravce změnit nebo zrušit jakékoli lety a/nebo zprostředkující letiště, které jsme Vám nabídli; zejména, pokud se změna týká vlastností letenek, které jste vybrali, konkrétně, když se cena Vašeho vybraného letu (vybraných letů) od okamžiku, kdy přijmeme Vaši rezervaci, do okamžiku, kdy dokončíme zpracování rezervace, zvýší. Pokud vybraný dopravce během poskytování našich služeb změní přepravní podmínky výše uvedeným způsobem, přiměřeným způsobem Vás o tom uvědomíme a uděláme vše pro to, abychom Vám nabídli přiměřené alternativní možnosti přepravy a postupovali v souladu s ustanovením článku 14.2 těchto podmínek.
  15. Okamžité plnění smlouvy o poskytování (doplňkových) služeb a 14denní lhůta bez odstoupení. Vzhledem k povaze našich služeb, doplňkových služeb a balíčků služeb, které začneme poskytovat okamžitě poté, co s vámi uzavřeme příslušnou smlouvu, tzn. před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy dle právních předpisů EU, není možné od smlouvy o těchto službách v průběhu lhůty 14 dnů od jejího uzavření ani kdykoli poté odstoupit, a to i v případě, že jste spotřebitelem trvale žijícím v členském státě EU, na kterého se toto právo obvykle vztahuje. Vaše objednávka těchto služeb provedená uzavřením příslušné smlouvy mezi vámi a námi bude považována za vaši žádost o okamžité poskytnutí našich služeb, doplňkových služeb a balíčků služeb a za výslovný souhlas s nimi. Tyto informace jsou poskytovány v souladu s čl. 6.1 k) a 16 a) směrnice 2011/83/EU. Toto ustanovení čl. 2.15 těchto obchodních podmínek nemá vliv na možnost odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle podmínek uvedených v čl. 14.2 těchto obchodních podmínek.
  16. Zprostředkování smlouvy o přepravě. Neseme odpovědnost především za zprostředkování smlouvy o přepravě mezi Vámi a vybraným dopravcem. Provedením rezervace nám dáváte pokyn zprostředkovat smlouvu o přepravě mezi Vámi a vybraným dopravcem. Obsah jakékoli takové smlouvy o přepravě bude určen Vaším výběrem destinace a dalšími charakteristikami letu na našem webu a přepravními podmínkami vybraného dopravce. Zprostředkovanou smlouvu o přepravě lze použít na přepravu více než jedné osoby a/nebo jiné osoby (jiných osob) než Vás; smlouva o přepravě se však vždy uzavírá mezi Vámi (jako osobou provádějící rezervaci) a vybraným dopravcem. Cena za přepravní služby poskytované dle smlouvy o přepravě, kterou jsme s vybraným dopravcem (vybranými dopravci) zprostředkovali, je zahrnuta v celkové ceně (článek 3.1 těchto podmínek) a pokud není během rezervace výslovně objednána, nezahrnuje jakékoli služby navíc poskytované vybraným dopravcem v souvislosti s přepravou do destinace. S výhradou omezení článků 2.15 a 14.2 těchto podmínek pro Vás musíme smlouvu o přepravě zprostředkovat bez zbytečného odkladu po našem přijetí Vaší platby celkové ceny v souladu s článkem 1.2.1 těchto podmínek a za tímto účelem nám dáváte oprávnění v této souvislosti jednat Vaším jménem s vybraným dopravcem (vybranými dopravci). Průměrně zprostředkováváme smlouvu (smlouvy) o přepravě do 30 minut, není-li výslovně uvedeno jinak. Upozorňujeme, že smlouva o poskytování služeb mezi Vámi a námi a smlouva o přepravě mezi Vámi a vybraným dopravcem (vybranými dopravci) jsou dvě samostatné smlouvy.
  17. Plná moc. Pokud by vám služba (služby) nebo doplňková služba (doplňkové služby) byla poskytnuta na základě plné moci, ustanovujete nás uzavřením příslušné smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování doplňkových služeb svým právním zástupcem a udělujete nám veškerá zmocnění zastupovat vás v rozsahu nezbytném pro poskytování všech našich služeb (včetně volitelných služeb) nebo doplňkových služeb. Je-li vyžadována písemná plná moc, zavazujete se nám ji na naši žádost poskytnout.
  18. Doručení letenek. Naši elektronickou letenku (elektronické letenky) vám společně s potřebnými informacemi pro každý příslušný let zakoupený od vybraného dopravce zašleme na vaši e-mailovou adresu, kterou jste během rezervace na našem webu zadali v online objednávkovém formuláři. Je třeba, abyste svou e-mailovou adresu zadali ve správné a nezkrácené podobě. Neneseme odpovědnost za nesprávné doručení nebo nedoručení elektronických letenek pro let, pokud je způsobeno okolnostmi na vaší straně, jako např. zadání nesprávné e-mailové adresy nebo nesprávné nastavení e-mailu. O jakýchkoli změnách vašich kontaktních informací, které mohou mít vliv na naši schopnost doručit vám objednanou elektronickou letenku (elektronické letenky) pro let, nás musíte uvědomit bez zbytečného odkladu. Upozorňujeme, že elektronickou letenku (elektronické letenky) nedoručujeme v papírové podobě; vytiskněte si prosím elektronickou letenku (elektronické letenky), palubní lístek (lístky), vízum (víza), kopii vašeho cestovního pasu nebo jiné cestovní dokumenty vyžadované pro let vybraným dopravcem (vybranými dopravci) nebo příslušnými orgány a přineste si je s sebou na letiště nebo vlakovou/autobusovou stanici nebo na jiné místo odjezdu.
  19. Právní způsobilost. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování doplňkových služeb vyjadřujete a prohlašujete, že máte potřebnou právní způsobilost k tomu, abyste odsouhlasili tyto obchodní podmínky a byli jimi vázáni, a že jste obeznámeni s obchodními podmínkami všech příslušných vybraných dopravců; konkrétně s jejich podmínkami týkajícími se možného odstoupení od smlouvy o přepravě nebo jejího vypovězení, dobrovolného nebo nedobrovolného zrušení a změny letu (letů) nebo jakýchkoli jiných změn týkajících se letu (letů).
 3. Článek 3. Poplatky a náklady
  1. Celková cena. Celková cena, která se zobrazuje na našem webu, je konečnou cenou letenky a zahrnuje základní jízdné do destinace, letištní poplatky, poplatky za pohonné hmoty, DPH a cenu našich služeb. Pokud je během rezervace přidáte, celková cena zahrnuje také jiné poplatky nebo platby za služby související s Vaší přepravou dle smlouvy o přepravě, které poskytuje vybraný dopravce (vybraní dopravci) a/nebo třetí strany, jako je přednostní nástup, další zavazadla, strava atd. Nezahrnuje však další poplatky či platby za naše doplňkové služby (manipulační poplatky), daně z pobytu, bankovní poplatky, poplatky za víza, poplatky za letištní transfer atd. Celkovou cenu musíte zaplatit pomocí platební karty nebo jiné online platební metody nabízené na našem webu tak, že zadáte požadované údaje do příslušného online formuláře. Dokud od Vás neobdržíme platbu ve výši celkové ceny a nepotvrdíme její přijetí, nemáme povinnost začít poskytovat jakoukoli službu (jakékoli služby).
  2. Změna ceny. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že se cena letenky (letenek) kdykoli po provedení Vaší rezervace změní, zejména pokud se cena sníží, nemáme povinnost Vám poskytnout jakékoli vrácení peněz, neboť jsme Váš let zarezervovali a zpracovali příslušnou platbu (příslušné platby) ve výši ceny platné v době Vaší rezervace a nemůžeme v tomto ohledu provádět jakékoli další změny.
  3. Započtení. V případě, že se Váš itinerář změní v důsledku Vašeho uplatnění záruky Kiwi.com(dále jen „změna itineráře“), tímto nám na náš účet postupujete vrácení všech peněz poskytnuté příslušným vybraným dopravcem (vybranými dopravci), což je podmínkou pro zpracování Vaší žádosti o záruku Kiwi.com. Takto vrácené peníze budou použity k tomu, aby nám byla uhrazena cena zaplacená za alternativní let(y) nebo vrácení peněz, které Vám bylo poskytnuto v souvislosti se změnou itineráře.
 4. Čl. 4. Flexibilita a balíčky služeb Kiwi.com – uzpůsobené obchodní podmínky týkající se našeho poskytování služeb zákaznické podpory a doplňkových služeb
  Jelikož věříme, že vy sami byste se měli mít možnost rozhodnout, jakou úroveň našich služeb zákaznické podpory chcete využívat, za jakých podmínek vám má být realizováno poskytování doplňkových služeb a konečně za které z našich služeb jste ochotni připlatit. Nabízíme vám proto několik možností, jak můžete ovlivnit rozsah a podmínky poskytování našich služeb zákaznické podpory a doplňkových služeb, a v neposlední řadě souhrnnou cenu vaší rezervace, a sice výběrem kteréhokoli úrovně flexibility Kiwi.com nebo zakoupením jednoho z našich balíčků služeb. Můžete tedy účinným způsobem zohlednit vaše možné potřeby týkající se flexibility rezervace a jejího doplnění službami souvisejícími s cestováním, její změny nebo zrušení pomocí našich doplňkových služeb, posoudit, zda potřebujete využít přednostní vyřízení oddělením zákaznických služeb, nebo jednoduše přihlédnout k vašemu dostupnému rozpočtu. Důrazně doporučujeme, abyste se dopředu dobře obeznámili s podmínkami a omezeními nabízených úrovní flexibility Kiwi.com a balíčků služeb, které jsou specifikovány v tomto článku a budou vám před výběrem/zakoupením jasně sděleny, abyste mohli zvolit to, co nejlépe odpovídá vašim potřebám.
  1. Úroveň flexibility Kiwi.com a její výběr. Jakožto předpoklad pro dokončení rezervace a vyhotovení smlouvy o poskytování služeb mezi vámi a námi vám bude v procesu rezervace nabídnuto zvolit si některou z úrovní flexibility Kiwi.com, které poskytujeme. Každá úroveň flexibility Kiwi.com představuje určitý soubor závazných podmínek, za nichž vám budeme poskytovat (i) služby zákaznické podpory; (ii) doplňkové služby spočívající v našem zprostředkování zrušení letů a zpracování souvisejících vrácení peněz a v našem zprostředkování přerezervací (dále jen „specifické doplňkové služby“); (iii) další doplňkové služby (dále jen „standardní doplňkové služby“). Upozorňujeme, že:
   1. Protiplnění za vybranou úroveň flexibility Kiwi.com bude zahrnuto do poplatku za naše služby jako součást celkové ceny, což vám bude jasně sděleno předtím, než s konečnou platností zvolíte svou úroveň flexibility Kiwi.com.
   2. Zvolením úrovně flexibility Kiwi.com nejsou nijak dotčena naše vzájemná práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy o poskytování služeb.
   3. Výběrem úrovně flexibility Kiwi.com nejsou nijak dotčena naše vzájemná práva a povinnosti plynoucí z čl. 5 a 6 těchto obchodních podmínek v souvislosti s poskytováním volitelných služeb, včetně záruky Kiwi.com.
   4. Po dokončení rezervace nemůžete měnit výběr úrovně flexibility Kiwi.com; můžete si však zakoupit balíček služeb s výhodnějšími podmínkami, pokud jde o naše služby zákaznické podpory nebo standardní doplňkové služby; mějte vždy na paměti, že vám nemůžeme poskytnout standardní doplňkové služby, pokud o ně požádáte méně než 48 hodin před odletem vašeho prvního letu z vašeho itineráře (viz čl. 2.3 těchto obchodních podmínek).
   5. Podmínky týkající se našeho poskytování specifických doplňkových služeb nelze po dokončení rezervace měnit a není možné se od nich jakkoli odchýlit.
   6. Vyhrazujeme si právo vám ve váš prospěch poskytnout (dle našeho výhradního uvážení) výhodnější podmínky v rámci poskytování specifických doplňkových služeb než jsou ty uvedené v těchto obchodních podmínkách, a s takovými výhodnými podmínkami budete během procesu rezervace nebo kdykoli poté obeznámeni.
   7. Vyhrazujeme si právo vám v rámci rezervace poskytnout nabídku úrovně flexibility Kiwi.com a (i) poskytneme vám úroveň služeb zákaznické podpory odpovídající žádné flexibilitě Kiwi.com (viz čl. 4.2 těchto obchodních podmínek), pokud si při rezervaci nezakoupíte žádný z nabízených balíčků služeb (viz čl. 4.5 těchto obchodních podmínek); (ii) podmínky našeho poskytování doplňkových služeb (včetně naúčtování příslušného manipulačního poplatku, jinak obecného manipulačního poplatku ve výši 20 EUR (slovy dvacet euro)) vám budou na základě vaší výslovné žádosti sděleny předem; (iii) poskytování našich doplňkových služeb zahájíme na základě vašeho výslovného souhlasu/požadavku. Berte prosím na vědomí, že v takových případech se neuplatní specifická ustanovení čl. 4.2, 4.3 a 4.4 těchto obchodních podmínek a namísto toho se uplatní obecná ustanovení těchto obchodních podmínek (např. čl. 2.2, 2.3 těchto obchodních podmínek) včetně výjimky z poskytování doplňkových služeb během posledních 48 hodin před odletem vašeho prvního letu z vašeho itineráře (viz čl. 2.3 těchto obchodních podmínek).
  2. Úrovně flexibility Kiwi.com – specifické podmínky. Můžete si vybrat některou z následujících úrovní flexibility Kiwi.com:
  3. Úrovně flexibility Kiwi.com – obecné podmínky. Upozorňujeme, že:
   1. Poskytování doplňkových služeb podléhá obecným ustanovením těchto obchodních podmínek (viz např. čl. 2.2, 2.3 těchto obchodních podmínek); v případě rozporu mezi nimi a zvláštním ustanovením tohoto článku má přednost toto zvláštní ustanovení.
   2. V rámci poskytování specifických doplňkových služeb (dobrovolného zrušení a zpracování vrácení peněz) vám garantujeme stanovenou zaručenou výši vrácení peněz, kterou vám zaplatíme předem bez zbytečného odkladu po přijetí vaší žádostí o zrušení, a to bez ohledu na částku, která vám bude jako výsledek našich specifických doplňkových služeb (dobrovolného zrušení a zpracování vrácení peněz) vybraným dopravcem (vybranými dopravci) skutečně vrácena.
   3. V rámci poskytování specifických doplňkových služeb (dobrovolného zrušení a zpracování vrácení peněz) nebo specifických doplňkových služeb (změn letů, přerezervací) jsme výhradně oprávněni a zmocněni dle našeho výhradního uvážení podniknout jakýkoli vhodný krok k tomu, abychom zajistili (i ve spolupráci s třetí stranou) získání vrácených peněz od příslušného vybraného dopravce (vybraných dopravců), včetně vrácených peněz za jakoukoli část ceny přepravy (včetně letištních daní, místních daní a příplatků tvořících část takové ceny přepravy) z důvodu nevyužití konkrétního letu (konkrétních letů), který nelze podle obchodních podmínek příslušného vybraného dopravce (vybraných dopravců) zrušit ani změnit. Vrácené peníze převzaté od vybraného dopravce (vybraných dopravců) použijeme jako náhradu (či započtení na) za zaručenou výši vrácení peněz, které vám bylo poskytnuto.
   4. Výše manipulačního poplatku za specifické doplňkové služby (dobrovolné zrušení a zpracování vrácení peněz) bude uplatněna po získání všech vrácených peněz od příslušného vybraného dopravce (vybraných dopravců); vrácené peníze získané od vybraného dopravce (vybraných dopravců) přesahující zaručenou výši vrácení peněz, které vám byly námi vyplaceny, budou dále použity na úhradu manipulačního poplatku (k započtení vůči němu). Pokud není manipulační poplatek takto zcela uhrazen, vzdáváme se tímto jeho zbývající části. Zaručujeme vám, že nám nebudete muset posléze zaplatit jakoukoli část manipulačního poplatku nebo nám vrátit jakoukoli část námi vyplacené zaručené výše vrácení peněz.
   5. Pokud v rámci poskytování specifických doplňkových služeb (změn letů, přerezervací) zaručená výše vrácení peněz za původní (přerezervovanou) rezervaci / let (lety), která má být odečtena od celkové ceny nové rezervace / letu (letů) (nebo započtena vůči ní), přesahuje celkovou cenu nové rezervace / letu (letů), tento rozdíl vám nebude vrácen.
   6. Hodnota rezervace / letu (letů), na kterou se odkazujeme při výpočtu zaručené výše vrácení peněz a částky manipulačního poplatku za specifické doplňkové služby, představuje základní cenu letenky (letenek) a jakýchkoli služeb souvisejících s přepravou, které tvoří součást zrušené/přerezervované rezervace / letu (letů), včetně letištních poplatků, poplatků za pohonné hmoty a DPH; veškeré naše poplatky za naše služby, manipulační poplatky a ceny balíčků služeb jsou však zcela nevratné.
  4. Úrovně flexibility Kiwi.com – výjimky a omezení. Upozorňujeme, že:
   1. Vám neposkytneme specifické doplňkové služby (dobrovolné zrušení a zpracování vrácení peněz) nebo specifické doplňkové služby (změny letů, přerezervace) na základě žádosti, (i) kterou od vás obdržíme méně než 48 hodin před odletem vašeho prvního (odchozího) letu ve vašem itineráři, nebo (ii) v případě, že je vaše rezervace (zahrnující jakýkoli let) dotčena zpožděním, změnou nebo zrušením letu v důsledku mimořádných okolností, kterým nešlo ani žádnými přiměřenými kroky předejít. Takové okolnosti mohou zejména nastat v případech politické nestability, meteorologických podmínek, které se neslučují s provozem předmětného letu, bezpečnostních rizik, neočekávaných nedostatků bezpečnosti dopravy a stávek, které ovlivňují provoz provozujícího leteckého dopravce, značných omezení provozu na letištích, autobusových a vlakových stanicích nebo v jiných přestupních místech, úpadku nebo insolvence či ukončení 50 % nebo více všech letů vybraného dopravce nebo jakéhokoli jiného vlivu, který vybranému nebo provozujícímu dopravci významně omezuje nebo znemožňuje možnost poskytovat jeho služby. Upozorňujeme, že v těchto případech učiníme vše pro to, abychom vám za účelem odstranění nepříjemností, které vám mohou v souvislosti s touto záležitostí vzniknout, doporučili alternativní dopravu.
   2. Podmínky týkající se poskytování specifických doplňkových služeb (dobrovolné zrušení a zpracování vrácení peněz) dle úrovně flexibility Kiwi.com platí pouze pro zrušení celé rezervace; tyto specifické doplňkové služby vám v případě požadovaného částečného zrušení vaší rezervace (týkajícího se pouze některých relevantních letů nebo cestujících) nebudou v tomto částečném rozsahu poskytnuty.
   3. Specifické doplňkové služby (změny letů, přerezervace) vám dle podmínek příslušné úrovně Kiwi.com poskytneme pouze pro požadovanou přerezervaci celé rezervace nebo jakéhokoli letu (letů) ve vaší rezervaci, a to za podmínky, že požadovaná změna letu (letů) nebude mít nepříznivý dopad na využitelnost jakéhokoli jiného letu (letů) ve vaší rezervaci (dle našeho výhradního uvážení a na základě přiměřené úvahy včetně, mimo jiné, minimálních časů spojení v příslušných přestupních destinacích v rámci vašeho letového itineráře), a nebudeme vám poskytovat specifické doplňkové služby (změny letů, přerezervace) týkající se pouze některých cestujících zahrnutých do vaší rezervace.
   4. Podmínky týkající se poskytování specifických doplňkových služeb (změn letů, přerezervací) dle standardní flexibility Kiwi.comnebo prémiové flexibility Kiwi.com se vztahují na vaši první žádost o přerezervaci týkající se každého letu ve vaší rezervaci. Vaši druhou a jakoukoli další žádost o přerezervaci letu z vaší rezervace nebo jakoukoli následnou žádost o specifické doplňkové služby – dobrovolné zrušení a zpracování vrácení peněz týkající se vaší rezervace zpracujeme dle podmínek bez flexibility Kiwi.com.
   5. Podmínky poskytování specifických doplňkových služeb – dobrovolné zrušení a zpracování vrácení peněz – v rámci jakékoli úrovně flexibility Kiwi.com neumožňují vrácení peněz a doporučení alternativní dopravy poskytované námi v rámci záruky Kiwi.com.
   6. Naše nabídka poskytování specifických doplňkových služeb dle podmínek kterékoli úrovně flexibility Kiwi.com je činěna za předpokladu, že jednáte v dobré víře. V případě, že dle našeho výhradního uvážení máme podezření, že jste si vybrali konkrétní úroveň flexibility Kiwi.com nebo jste požádali o specifické doplňkové služby a posléze jste jednali ve zlé víře, můžeme na nezbytnou dobu pozastavit jakoukoli z našich plateb nebo úhrad vašeho nároku na zaručenou výši vrácení peněz a záležitost můžeme prošetřit; pokud na základě našeho šetření dojdeme s přiměřenou mírou jistoty k závěru, že podezření bylo odůvodněné, můžeme požadovat nebo si ponechat částku poskytnuté zaručené výše vrácení peněz jako dodatečný manipulační poplatek, aniž by vám vzniklo jakékoli právo na kompenzaci, náhradu nebo vrácení peněz. Má se za to, že ve zlé víře jednáte zejména, když:
    1. při výběru standardní flexibility Kiwi.com nebo prémiové flexibility Kiwi.com provedete více než tři rezervace s překrývajícími se letovými itineráři s úmyslem využít pouze jednu nebo žádnou z nich a zrušit zbývající rezervace,
    2. provedete (i ve spolupráci se třetími stranami) rezervace a následně požádáte o poskytnutí specifických doplňkových služeb, přičemž vaším úmyslem bylo nás finančně poškodit nebo sami finančně profitovat,
    3. využijete let (lety), u kterého jste nás v rámci poskytování našich specifických doplňkových služeb požádali o zrušení a byla vám za něj vyplacena zaručená výše vrácení peněz,
    4. zrušíte kterýkoli svůj let (lety) a vlastním jménem požádáte o vrácení peněz od vybraného dopravce (vybraných dopravců) nebo vrácené peníze od něj obdržíte a současně nás požádáte o poskytnutí našich specifických doplňkových služeb a bude vám námi poskytnuta zaručená výše vrácení peněz.
  5. Balíčky služeb a jejich zakoupení. Nabízíme vám možnost získat výhodnější podmínky našich služeb zákaznické podpory a standardních doplňkových služeb (nikoli však specifických doplňkových služeb), a sice zakoupením jednoho ze dvou nabízených balíčků služeb. Jelikož standardní flexibilita Kiwi.com a prémiová flexibilita Kiwi.com již obsahují příslušné balíčky služeb (viz čl. 4.2 těchto obchodních podmínek), budou vám oba balíčky služeb v rámci procesu rezervace nabídnuty, pouze pokud zvolíte úroveň bez flexibility Kiwi.com. Pokud si zvolíte standardní flexibilitu Kiwi.com, bude vám v rámci procesu rezervace nabídnut také upgrade na nejvyšší balíček služeb Prémium. I po provedení rezervace však můžete pro svou aktivní rezervaci vždy zakoupit příslušný balíček služeb vyšší úrovně prostřednictvím sekce Spravovat moje rezervace na našem webu nebo tak, že nás kontaktujete prostřednictvím naší zákaznické podpory. Když budete žádat o poskytování standardních doplňkových služeb, můžeme vám dle našeho výhradního uvážení nabídnout specifický balíček služeb, pokud jej s přihlédnutím k vaší žádosti považujeme v konečném důsledku za výhodnější řešení, nemáme však povinnost tak učinit a neneseme žádnou odpovědnost za vaše rozhodnutí specifický balíček služeb zakoupit (nezakoupit). Upozorňujeme, že:
   1. Účinnost balíčků služeb podléhá vašemu včasnému zaplacení jejich ceny, která vám bude jasně sdělena před jeho konečným zakoupením.
   2. Zakoupením jakéhokoli balíčku služeb nejsou naše vzájemná práva a povinnosti dle smlouvy o poskytování služeb jakýmkoli způsobem dotčena.
   3. Zakoupením jakéhokoli balíčku služeb nejsou naše vzájemná práva a povinnosti dle čl. 5 až 6 těchto obchodních podmínek ve vztahu k poskytování volitelných služeb, včetně záruky Kiwi.com, jakýmkoli způsobem dotčena.
  6. Balíčky služeb – specifické obchodní podmínky. Můžete zakoupit kterýkoli z následujících balíčků služeb (balíček služeb Plus a balíček služeb Premium):
  7. Balíčky služeb – všeobecné obchodní podmínky. Upozorňujeme, že poskytování doplňkových služeb podléhá všeobecným ustanovením těchto obchodních podmínek (viz např. čl. 2.2, 2.3 těchto obchodních podmínek); v případě jakéhokoli rozporu mezi nimi a zvláštním ustanovením tohoto článku bude mít přednost toto zvláštní ustanovení.
  8. Zpracování vrácení peněz za nedostavení se. Za předpokladu, že jste nevyužili kterýkoli ze svých nezrušených letů zarezervovaných u nás a na tento případ se nevztahuje záruka Kiwi.com podle článku 5 a 6 těchto podmínek, tímto nás opravňujete a přikazujete nám převzít Vaším jménem jakékoli vrácení peněz za konkrétní let (lety) (včetně vrácení peněz za určité letištní daně, místní daně a příplatky tvořící část takového jízdného) od příslušného vybraného dopravce (vybraných dopravců) (dále jen „vrácení peněz za nedostavení se“), nikoli však dříve než po uplynutí 15 dnů od plánovaného odletu (odchozí části) v rámci prvního příslušného letu (ledaže jste výslovně požádali o dřívější zpracování). Souhlasíte tedy s tím, že Vám za zpracování těchto vrácení peněz za nedostavení se budeme účtovat zvláštní poplatek za zpracování ve výši 59 € (padesát devět eur) za každý let, který bude výhradně započten vůči částce výše skutečně převzatého vrácení peněz za nedostavení se; pokud zvláštní poplatek za zpracování přesáhne celkovou výši vrácení peněz za nedostavení se, kterou jsme převzali, vzdáme se části tohoto poplatku ve výši rozdílu a konečná výše poplatku nikdy nepřesáhne částku skutečně převzaté výše vrácení peněz za nedostavení se. Upozorňujeme, že jste oprávněni nejdříve kontaktovat příslušného vybraného dopravce (vybrané dopravce) a požádat o vrácení peněz za nedostavení se bez naší pomoci, v důsledku čehož přijdeme o výše uvedené oprávnění.
 5. Článek 5. Volitelné služby v rámci záruky Kiwi.com – zpoždění a zrušení
  Klíčovou součástí našich služeb je poskytovat Vám uzpůsobené letové itineráře, které Vám umožní posoudit a řídit riziko zmeškaných letových spojení a souvisejících narušení Vašich cestovních plánů. V případě, že tuto součást naší služby neposkytneme a Vaše rezervace bude ovlivněna změnou letu, zpožděním nebo zrušením (včetně jakýchkoli jiných dopravních prostředků), nabízíme Vám exkluzivní a jedinečné pomocné služby (v souladu s podmínkami uvedenými níže pod tímto článkem 5) zvané záruka Kiwi.com (dále jen „záruka Kiwi.com“). Účelem a rozsahem naší záruky Kiwi.com je zajistit, že se buď dostanete do své konečné destinace, nebo Vám budou vráceny peníze až do výše celkové zaplacené ceny. Za tímto účelem se zavazujeme, že v situacích, kdy je Váš let (vaše lety) přeplánován, zpožděn nebo zrušen, nabídneme Vám po aktivaci záruky Kiwi.com přiměřený alternativní let (lety) nebo jiný prostředek dopravy do Vaší destinace či vrácení peněz až do výše ceny, kterou jste za nevyužitý let (nevyužité lety) zaplatili. Na základě obchodních podmínek, které jsou zde uvedeny, poskytujeme zaručené řešení krytých událostí (jak je blíže stanoveno níže), které mohou negativně ovlivnit Vaši cestu do dané destinace. Vezměte však prosím na vědomí, že záruka Kiwi.com se může uplatnit pouze v případech, kdy je Váš let (vaše lety) přeplánován, zpožděn nebo zrušen z důvodu faktorů, které se mohou vyskytnout v běžném průběhu přepravy. Vzhledem k tomu může být záruka Kiwi.com uplatněna s omezeným účinkem v situacích, ve kterých hraje roli dopad vyšší moci (viz článek 6.3). Dále nemůže být záruka Kiwi.com uplatněna v případech, kdy provedete jakékoli změny harmonogramu letu (harmonogramů letů) bez našeho předchozího svolení nebo prostřednictvím našeho oddělení zákaznických služeb.
  1. Záruka Kiwi.com. Konkrétně se záruka Kiwi.com může uplatnit pouze v případě krytých událostí, které jsou rozděleny do dvou kategorií podle závažnosti:

   Varianta A (více než 48 hodin před odletem)

   Více než 48 hodin před odletem – záruka Kiwi.com stanovená v tomto čl. 5.1 a) se vztahuje pouze na změnu nebo zrušení letu (letů) oznámené příslušným dopravcem více než 48 hodin před odletem prvního dotčeného letu, které negativně ovlivní vaši schopnost dostat se do vaší destinace, nebo se váš přílet do destinace od původního plánovaného příletu posune o více než 24 hodin, to znamená, že v důsledku změny (změn) nebo zrušení letu (letů) byste buď letové spojení (letová spojení) zmeškali nebo by byl váš let (lety) zrušen (dále jen „varianta A“).
   Pokud jste informováni o změně nebo zrušení svého letu (letů) podle varianty A, musíte nás o takové změně nebo zrušení informovat, a to bez zbytečného odkladu, telefonicky nebo e-mailem dostupným v závislosti na úrovni služeb zákaznické podpory,
   kterou jste zvolili/zakoupili v rámci příslušného balíčku služeb nebo úrovně flexibility Kiwi.com. Pokud nás o takové změně letu (letů) nebo zrušení bez zbytečného odkladu neinformujete, pozbudete nárok na záruku Kiwi.com. Pokud jsme informováni o změně nebo zrušení vašeho letu (letů) podle varianty A jako první my, budeme vás v přiměřené době od zjištění zmíněných změn či zrušení letu (letů) kontaktovat a informovat.
   V každém případě vám poté, co budeme informováni o změně letu (letů) nebo jejich zrušení podle varianty A, nabídneme jedno z následujících řešení, a to dle našeho výhradního uvážení:
   1. Vyhledáme alternativní dopravu do vaší destinace. Nalezneme-li přiměřenou alternativu, můžeme vám nabídnout alternativní let (lety) nebo jiný způsob přepravy do vaší destinace bez jakýchkoli dalších nákladů pro vás. V případě, že vám nejsme schopni alternativní let (lety) nebo jiný způsob přepravy zajistit online, můžete si na letišti nebo jiném přestupním místě zakoupit lístek (lístky) pro alternativní dopravu do vaší původní konečné destinace, jak bylo mezi námi vzájemně sjednáno, a dle našeho uvážení vám můžeme podle podmínek uvedených v čl. 6 těchto obchodních podmínek vrátit peníze za cenu takového lístku (lístků). Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli služby navíc nebo další upgrade sjednané alternativní jízdenky (jízdenek) nebudou z naší strany hrazeny.
   2. Můžeme vám nabídnout vrácení peněz až do výše ceny, kterou jste zaplatili za všechny nevyužité lety podle podmínek uvedených v čl. 6 těchto obchodních podmínek. Toto řešení vám bude, dle našeho uvážení, nabídnuto zejména v případě, že vám nejsme schopni nabídnout přiměřenou alternativní dopravu.

   Máte povinnost nám po přijetí naší nabídky řešení (nabídek řešení) dle záruky Kiwi.com odpovědět urychleně, v každém případě ale do 24 hodin od doručení našeho prvního oznámení ohledně řešení v souladu s čl. 5.3 těchto obchodních podmínek nebo v jakékoli kratší přiměřené době před plánovaným odletem prvního následujícího letu. Po uplynutí těchto 24 hodin nebo jakékoli kratší doby pro vaši odpověď ztrácí naše nabídka platnost, a tedy v této věci již nebudete mít nárok na záruku Kiwi.com.

   Varianta B (méně než 48 hodin před odletem)

   Méně než 48 hodin před odletem – záruka Kiwi.com stanovená v tomto čl. 5.1 b) se vztahuje pouze na zpoždění nebo zrušení letu (letů) oznámené příslušným dopravcem 48 hodin nebo méně před odletem nebo po odletu prvního dotčeného letu, které může negativně ovlivnit vaši možnost dopravit se do destinace, nebo se váš přílet do destinace od původního plánovaného příletu posune o více než 24 hodin, to znamená, že v důsledku zpoždění nebo zrušení letu (letů) byste buď letové spojení (letová spojení) zmeškali nebo by byl váš let (lety) zrušen (dále jen „Varianta B“).
   V takovém případě, pokud jste informováni o zpoždění nebo zrušení letu (letů) podle varianty B, jste povinni nás o tomto zpoždění nebo zrušení letu (letů) informovat bez zbytečného odkladu, buď telefonicky, nebo konkrétním vyhrazeným způsobem komunikace – prostřednictvím online chatu dostupného v sekci Spravovat moje rezervace na našem webu. Pokud nás o takovém zpoždění nebo zrušení letu (letů) bez zbytečného odkladu neinformujete, pozbudete nárok na záruku Kiwi.com. Pokud jsme informováni o změně nebo zrušení vašeho letu (letů) podle varianty B jako první my, budeme vás v přiměřené době od zjištění zmíněných změn či zrušení letu (letů) kontaktovat a informovat.
   Poté, co budeme informováni o zpoždění nebo zrušení letu (letů) podle varianty B, můžete si dle svého uvážení zvolit jedno z následujících řešení:
   1. Vyhledáme pro vás alternativní dopravu do vaší destinace a v případě, že nalezneme přiměřenou alternativu, můžeme vám nabídnout alternativní let (lety) nebo jiný způsob přepravy do vaší destinace bez jakýchkoli vašich dalších nákladů. V případě, že nejsme schopni pro vás zakoupit nabízený alternativní let (lety) nebo jiný druh způsob přepravy online, můžete si, pokud je to mezi námi vzájemně sjednáno, zakoupit jízdenku (jízdenky) pro alternativní dopravu do vaší původní konečné destinace na letišti nebo ve vlakové stanici a dle našeho uvážení vám můžeme podle podmínek uvedených v čl. 6 těchto obchodních podmínek za takovou jízdenku (jízdenky) vrátit peníze. V případě, že nejsme z důvodu nepřiměřeného cenového rozdílu mezi potenciální alternativní dopravou a původní cenou za nevyužité lety schopni vyhledat přiměřený alternativní let (lety) nebo jiný způsob přepravy, můžeme se s vámi dohodnout na tom, že vám přiměřeně přispějeme na náklady spojené se vzájemně odsouhlasenou alternativní dopravou. Tato možnost bude stanovena a sjednána pro každý případ individuálně. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli služby navíc nebo další upgrade sjednané alternativní jízdenky (jízdenek) nebudou z naší strany hrazeny. Ve výjimečných případech, kdy dojde ke zrušení vašeho letu (letů), nebo kdy z důvodu zpoždění letu zmeškáte letové spojení (letová spojení) a nejste schopni nás v této věci řádně kontaktovat, můžete si zakoupit jízdenku (jízdenky) na alternativní dopravu bez předchozí vzájemné dohody s námi a my vám za takovou jízdenku (jízdenky) na alternativní dopravu můžeme vrátit peníze až do výše dvojnásobku původní ceny nevyužitého letu (letů) na cestě do vaší destinace. Nárok na toto vrácení peněz můžete mít dle podmínek uvedených v čl. 6 těchto obchodních podmínek pouze poté, co nám poskytnete dostatečné zdůvodnění, proč jste nás nebyli schopni kontaktovat, jakož i písemný doklad o zakoupení jízdenky (jízdenek) pro alternativní dopravu do vaší destinace společně s dokladem o zpoždění či zrušení vašeho původního letu. Vezměte prosím v potaz, že posouzení vaší schopnosti nás kontaktovat v souvislosti s těmito výjimečnými případy je pouze na našem uvážení.
   2. Peníze vám vrátíme ve výši ceny uhrazené za veškeré nevyužité lety, a to dle podmínek uvedených v čl. 6 těchto obchodních podmínek. Toto řešení byste měli zvolit v případě, že vám nejsme schopni nabídnout přiměřenou alternativní dopravu.

   Poté, co od nás obdržíte informaci o navrhovaném řešení, máte povinnost nám urychleně odpovědět, nejpozději však do 24 hodin od doručení našeho oznámení vám v souladu s
   čl. 5.3 těchto obchodních podmínek nebo v jakékoli kratší přiměřené době před plánovaným odletem prvního následujícího letu. Po uplynutí těchto 24 hodin nebo jakékoli kratší doby pro vaši odpověď ztrácí naše nabídka platnost, a tedy v této věci již nebudete mít nárok na záruku Kiwi.com.
  2. Trasy zahrnující více měst. V případě, že dojde ke zpoždění, změně nebo zrušení letu (letů) do Vaší dočasné destinace, tato dočasná destinace bude považována za konečnou destinaci a zde uvedená pravidla týkající se záruky Kiwi.com se uplatní přiměřeně. Vezměte však prosím na vědomí, že s ohledem na itineráře tras zahrnujících více měst a skutečnost, že změna nebo zrušení kteréhokoli letu (letů) ve Vašem itineráři může mít vliv na předchozí nebo následující let(y), včetně letů do jiné dočasné destinace (dočasných destinací), nejsme schopni zaručit časový plán a přítomnost v každé z Vašich dočasných destinací. Jakmile se dozvíte o změně/zrušení kteréhokoli letu (letů), bez zbytečného odkladu nás prosím informujte, abychom tuto situaci s pomocí našeho oddělení zákaznických služeb vyřešili. Uděláme vše pro to, abychom vymysleli a nabídli Vám řešení, které bude vhodné vzhledem k Vašim preferencím, vezměte však prosím na vědomí, že možnosti jsou, pokud jde o dostupné možné přiměřené alternativy, z důvodu povahy itinerářů tras zahrnujících více měst omezeny.
  3. Sdělení a oznámení. V případě, že neexistuje důkaz o dřívějším obdržení, se kterékoli z našich oznámení nebo jiných sdělení, která Vám byla zaslána nebo jinak sdělena, pokud bylo oznámení doručeno pomocí metody komunikace na dálku, považují za učiněné v den a v době přenosu oznámení s potvrzením nepřerušeného přenosu nebo v den a v době, kdy bylo zpětné potvrzení nesprávně odmítnuto, v každém případě však nejpozději do uplynutí 24 hodin od našeho zaslání oznámení e-mailem, telefonickou textovou zprávou (SMS) nebo jakoukoli jinou metodou komunikace na dálku na e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo jiný komunikační kanál, který jste v rámci Vaší rezervace uvedli nebo nám již dříve jinak sdělili. Aby se předešlo pochybnostem, upozorňujeme, že všechna oznámení se považují za učiněná a doručená po uplynutí 24 hodin od zaslání našeho prvního oznámení ohledně dané záležitosti na Váš e-mail, mobilní telefon nebo jiný komunikační kanál. V případě, že nám v reakci na takové oznámení v souladu s článkem 5.1 a) a/nebo 5.1 b) těchto podmínek neodpovíte, upozorňujeme, že Váš nárok na záruku Kiwi.com již nebude platný.
  4. Zvláštní volitelné služby. Služby uvedené níže v článku 5.4.1, 5.4.2 a 5.4.3 těchto podmínek se mohou uplatnit, když v rámci naší záruky Kiwi.com dojde ke scénáři B stanoveném v článku 5.1 písmeno b) těchto podmínek, nebo takové služby zahrneme do poskytování alternativního letu (alternativních letů) jako nabízené řešení v rámci scénáře A stanoveného v článku 5.1 písmeno a) těchto podmínek nebo v jiných případech, kdy se rozhodneme Vám tyto služby poskytnout. Pokud z důvodu zpoždění nebo zrušení letu kontaktujete naše oddělení zákaznických služeb, mohou být tyto služby aktivovány tímto oddělením aktivovány, nemáte však žádný oprávněný nárok na poskytování těchto zvláštních volitelných služeb, jelikož všechny tyto služby závisí zcela na našem uvážení a je třeba se na nich před Vaším kontaktováním našeho oddělení zákaznických služeb dohodnout. Upozorňujeme, že v případě aktivace těchto zvláštních volitelných služeb bude třeba, abyste pokryli výdaje na využití těchto zvláštních volitelných služeb a poskytli nám účet (účty) dokládající Vaše výdaje. Na základě takových účtů Vaše náklady uhradíme až do výše uvedené níže.
   1. Ubytování přes noc – tato možnost pro Vás může být dostupná, pokud se Váš let zpozdil nebo byl na poslední chvíli zrušen, kvůli čemuž jste přes noc uvízli na letišti nebo na vlakové stanic, Váš alternativní let začíná po půlnoci (12:00) a museli byste na letišti nebo vlakové stanici zůstat déle než 8 hodin. Ubytování Vám také můžeme poskytnout, pokud (i) jste přijali námi nabízenou změnu za let s odletem následující den a (ii) jste přijali naši nabídku zarezervovat Vaším jménem na naše náklady místnost v hotelu.
   2. Alternativní doprava – v případě naší neschopnosti zarezervovat pro Vás letové spojení z toho důvodu, že a) jsou všechny přiměřené lety vyprodány a/nebo b) pro předmětný let neexistuje žádná taková cesta, můžeme za účelem vyhledání alternativních možností letů prozkoumat další letiště nebo vlakové stanice. Pokud k tomuto dojde a za podmínky, že veškeré náklady byly prostřednictvím našeho oddělení zákaznických služeb sjednány předem, můžeme přispět na Vaše náklady na zvolenou metodu dopravy pro přestup mezi letišti a/nebo vlakovými stanicemi. Ta může zahrnovat: vlak, autokar nebo taxi a bude zahrnovat všechny cestující, kteří s naší pomocí provedli rezervaci v rámci Vašeho itineráře. Vrchní limit pro tuto alternativní dopravu bude se zahrnutím všech cestujících 100 € (jedno sto eur).
   3. Náhrada nákladů na stravu a pití – pokud se Vaše letové spojení zpozdí o více než 4 hodiny, jsme ochotni pokrýt náklady na občerstvení až do výše 10 € (deseti eur) na cestujícího, který s naší pomocí provedl rezervaci v rámci Vašeho itineráře.

   V případě, že Vám bude vybraným dopravcem nabídnuta jakákoli z výše uvedených alternativ, jsme zproštěni veškeré odpovědnosti za další kompenzaci a/nebo náhrady vůči Vám.
  5. Minimální doba pro zpracování rezervace alternativního letu (alternativních letů). Vezměte prosím na vědomí, že v případech, kdy jako řešení poskytnuté v rámci záruky Kiwi.com zarezervujeme alternativní let (lety), jsme u příslušných dopravců schopni obstarat rezervace s minimální potřebnou dobou pro zpracování rezervace tohoto letu (těchto letů) v délce 8 hodin. Bude-li Vám z naší strany poskytnuta možnost zvolit si alternativní let(y), uvědomte si prosím, že uděláme vše pro to, abychom tyto rezervace obstarali v co nejkratší přiměřené době: nejsme Vám však schopni zaručit, že rezervace alternativního letu (alternativních letů) bude mít odlet dříve než 8 hodin po Vašem prvotním kontaktu s naší zákaznickou službou nebo po Vašem zadání do sekce Spravovat moje rezervace na našem webu za účelem vybrání alternativního letu (alternativních letů).
 6. Článek 6. Volitelné služby v rámci záruky Kiwi.com – vrácení peněz, výjimky, omezení, vymáhání pohledávek
  1. Politika vrácení peněz v rámci záruky Kiwi.com. Zaručujeme, že Vám jako vybrané řešení Vaší situace v rámci služby záruky Kiwi.com vrátíme peníze ve výši celkové nebo částečné ceny za letenku (letenky) do Vaší destinace, a sice při splnění následujících podmínek:
   1. Zakoupené letenky musí být za let, který jsme Vám nabídli. Pokud provedete jakékoli změny plánu trasy letu zarezervovaného přímo u vybraného nebo provozujícího dopravce přes nás bez naší pomoci a bez našeho předchozího svolení a narazíte na problémy, záruka Kiwi.com se stává neplatnou, a tudíž nebudete mít nárok na to, abychom Vám vrátili jakékoli peníze;
   2. Vaši žádost o vrácení peněz musíme obdržet do 14 dnů od data, kdy jste měli podle původního plánu letu dorazit do své destinace;
   3. Společně se žádostí o vrácení peněz nám musíte předložit jednoznačnou a srozumitelnou kopii přijetí platby za alternativní let nebo jiný prostředek dopravy a jízdenku za alternativní let(y) nebo jiný prostředek dopravy a alespoň jeden z těchto dokumentů musí obsahovat srozumitelné údaje o letu (konkrétně datum a čas letu (letů) a místo odletu a příletu) či údaje týkající se jiného prostředku dopravy, informace o ceně a jméno cestujícího;
   4. V případě, že z naší strany nebude nabídnut alternativní let nebo jiný prostředek dopravy, vrátíme Vám peníze ve výši celkové nebo částečné ceny, která byla původně zaplacena za Vaši cestu podle zde stanovených podmínek. V tomto případě, pokud Vaše cesta sestává z více než jednoho úseku a již jste určitý let (určité lety) využili, vrátíme Vám peníze ve výši původní ceny nevyužitého letu (nevyužitých letů). Konečné vrácení peněz ve výši původní kupní ceny zaplacené za příslušný let (příslušné lety) či výdaje vynaložené na alternativní let(y) / vrácení peněz ve vztahu k poskytnutí naší záruky Kiwi.com budou využity a spotřebovány.
  2. Záruka Kiwi.com – výjimky. Pokud poté, co s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb:
   1. provedete jakékoli změny plánu letu (letů) zakoupeného (zakoupených) jinak než přes nás; nebo
   2. provedete jakékoli změny kontaktních údajů kteréhokoli z vybraných dopravců ve vztahu k Vaší rezervaci; nebo
   3. provedete jakékoli změny Vašeho itineráře se zavazadly bez odbavení, konkrétně do svého itineráře přidáte zavazadla nebo provedete jakékoli jiné změny Vašeho letu (vašich letů); naše nabídka záruky Kiwi.com popsaná v článku 5 těchto podmínek automaticky vyprší a nebudete mít jakýkoli nárok na plnění kterékoli ze služeb v rámci záruky Kiwi.com z naší strany. Toto ustanovení Vám nebrání nakoupit alternativní let(y) v souladu s článkem 5.2 a/nebo článkem 5.3 těchto podmínek – pokud tak učiníte v souladu s těmito Obchodními podmínkami, naše záruka Kiwi.com zůstane platnou a nárokovatelnou. Naopak, pokud plán původního letu (původních letů) objednaný v rámci rezervace pozměníte nebo upravíte bez toho, aniž byste získali předchozí potvrzení nebo svolení ze strany našeho oddělení zákaznických služeb, záruka Kiwi.com se zneplatní a v případě jakéhokoli problému, který může během Vaší cesty nastat, budeme zproštěni veškeré odpovědnosti.
  3. Omezení záruky Kiwi.com – vyšší moc. Vezměte prosím na vědomí, že záruka Kiwi.com se nevztahuje na případy zpoždění, změny nebo zrušení letů způsobená mimořádnými okolnostmi, kterým nebylo možné zabránit, a to i v případě, že byla přijata veškerá přiměřená opatření. Takové okolnosti mohou zejména nastat v případech politické nestability, meteorologických podmínek, které se neslučují s provozem předmětného letu, bezpečnostních rizik, neočekávaných nedostatků bezpečnosti dopravy a stávek, které ovlivňují provoz provozujícího leteckého dopravce, značná omezení na letištích, autobusových a vlakových stanicích a/nebo v jiných provozních přestupních místech, úpadek a/nebo insolvence či ukončení 50 % nebo více všech letů vybraného dopravce nebo jakýkoli jiný vliv, který vybranému nebo provozujícímu dopravci významně omezuje nebo znemožňuje možnost poskytovat své služby (dále jen „vyšší moc“). Upozorňujeme, že v těchto případech učiníme vše pro to, abychom Vám za účelem odstranění nepříjemností, které Vám mohou v souvislosti s touto záležitostí vzniknout, nabídli alternativní let(y) a/nebo další alternativní dopravu. Nemáme však povinnost Vám záruku Kiwi.com poskytnout nebo jiným způsobem pokrýt Vaše náklady na alternativní let(y) a/nebo jiný prostředek dopravy za let(y) ovlivněné dopady vyšší moci ani jiný (jiné) navazující let(y), které jste nebyli schopni z důvodů dopadu vyšší moci využít.
  4. Omezení záruky Kiwi.com – lety a letové spojení (letová spojení) vydaná jako jedna elektronická letenka letecké společnosti. Naše záruka Kiwi.com popsaná v článku 5 těchto podmínek se nevztahuje na jediný let a/nebo letové spojení (letová spojení) označená jedinou elektronickou letenkou letecké společnosti. Informace ohledně nepoužitelnosti záruky Kiwi.com jsou v procesu rezervace uváděny u každého příslušného letového spojení (letových spojení) a itinerářů s jediným letem. Dopravci obsluhující tyto lety a letové spojení (letová spojení) zcela odpovídají za veškeré možné problémy, které jsou s nimi spojeny. V těchto případech prosím kontaktujte přímo vybraného dopravce nebo letecké společnosti, které tyto lety provozují. Mějte prosím na paměti, že v případě, že zmeškáte jakýkoli let v rámci letového spojení (letových spojení) s jednou elektronickou letenkou letecké společnosti, možná nebudete moci využít jakýkoli z následujících letů; je třeba si zkontrolovat zásady každého vybraného dopravce, jelikož nenese odpovědnost za jakékoli nepříjemnosti, které Vám mohou v souvislosti s touto záležitostí vzniknout.
  5. Proces vrácení peněz. Máte-li podle těchto Obchodních podmínek nárok na přijmutí vrácení peněz ve výši celkové nebo částečné ceny, kterou jste nám původně zaplatili, nebo jinou formu vrácení peněz, bude toto vrácení peněz provedeno za použití stejné platební metody, jako je ta, kterou jste použili k zaplacení celkové ceny. To může trvat až 10 pracovních dnů; pokud to není možné, bude vrácení peněz poskytnuto způsobem, který byl mezi námi vzájemně sjednán, a to do 14 dnů po dohodnutí se na způsobu vrácení peněz. Je vhodné zmínit, že ve vztahu k převodu prostředků k Vám neneseme žádnou odpovědnost, jelikož proces převodu vrácených peněz nemůžeme žádným způsobem ovlivnit a tato odpovědnost nesou výhradně finanční instituce, které jsou odpovědné za provedení transakce od nás směrem k Vám.
  6. Postoupení pohledávek vůči vybranému dopravci (vybraným dopravcům). Na základě vaší žádosti o volitelné služby v rámci záruky Kiwi.com nám současně postupujete veškerá vaše práva, právní tituly a nároky vůči vybraným dopravcům vznikající v souvislosti s poskytováním našich služeb na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanovují obecná pravidla náhrad a asistence cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 nebo Nařízení o ochraně cestujících v letecké dopravě (SOR/2019-150) vládní agentury Canadian Transportation Agency nebo turecké Nařízení o právech cestujících aerolinek (SHY-PASSENGER) publikované v Oficiálním úředním věstníku dne 3. 12. 2011, č. 28131 nebo jakýkoli jiný příslušný národní či mezinárodní právní předpis (zákon, předpis, nařízení, dohoda, precedens apod.) opodstatňující nárok vůči vybranému dopravci (dopravcům) (dále jen „nárok“), a souhlasíte s tím, že nám nebo našim oprávněným subdodavatelům za účelem vymožení nároku poskytnete veškerou přiměřeně vyžadovanou součinnost. Dále se zavazujete, že poskytnete veškerou dokumentaci a součinnost přiměřeně vyžadovanou k tomu, abyste nám nebo našim oprávněným subdodavatelům umožnili vymoci veškeré nároky, proti nárokům vznést námitky či s nároky jiným způsobem nakládat. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že postoupení nároku (nároků) a závazek k související součinnosti je předpokladem ke vzniku naší povinnost zpracovat vaši žádost o volitelné služby dostupné v rámci záruky Kiwi.com a souhlasíte s tím, že postoupení nároku (nároků) je přiměřenou a adekvátní náhradou za poskytnutí volitelných služeb. Pokud výše úspěšně vymoženého nároku (nároků) přesáhne naše výdaje vynaložené na řešení vaší situace, které vám bylo poskytnuto na základě vaší žádosti o volitelné služby v rámci záruky Kiwi.com, částku odpovídající vymoženému nároku (nárokům) přesahující naše výdaje vám na základě vaší žádosti vrátíme.
  7. Vymožení nároků vůči vybranému dopravci (dopravcům) a udělení plné moci naší společnosti. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb činíte následující:
   1. Zmocňujete nás a udělujete nám plnou moc k tomu, abychom vás zastupovali v procesu vymáhaní nároků vůči vybraným dopravcům a abychom za vás v této věci prováděli všechny právní úkony a další kroky potřebné zejména k úplnému zastupování před soudem bez jakýchkoli omezení, podávání návrhů a žádostí u soudů a inkasování všech plateb (dále jen „právní a inkasní služby“).
   2. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že právo vás zastupovat v rámci poskytování právních a inkasních služeb (v plném nebo částečném rozsahu plné moci nám udělané) můžeme také udělit třetí straně, např. právnímu poradci, kterého zvolíme, pokud to uznáme za vhodné, tak abychom vám mohli plnění příslušné služby zajistit včas.
   3. Zavazujete se poskytnout nám nebo našim oprávněným subdodavatelům veškerou přiměřeně vyžadovanou součinnost, dokumentaci a informace, abyste nám umožnili vás při vymáhání nároků plně zastupovat, a v případě potřeby nám vystavíte dodatečnou plnou moc.
   4. Souhlasíte s tím, že za poskytování právních a inkasních služeb máme nárok na provizní poplatek ve výši 35 % z každého úspěšně vymoženého nároku. Tento čl. 6.7 těchto obchodních podmínek nemá vliv na postoupení nároků v souvislosti s vaší žádostí o volitelné služby v rámci záruky Kiwi.com, jak je uvedeno v čl. 6.6 těchto obchodních podmínek.
   5. Udělujete nám souhlas s tím, že můžeme poskytnout vaše kontaktní údaje společnosti AirHelp Limited inkorporované v Hongkongu se sídlem na adrese 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hongkong (č. CB 1926223, č. BR 61625023-000), která vás může kontaktovat s nabídkou svých právních a inkasních služeb. Pokud nechcete, aby vám byly právní a inkasní služby poskytovány, informujte nás a my jejich poskytování ukončíme. V případě, že neobdržíme vaše oznámení o nesouhlasu s poskytováním do 30 dnů od doby, kdy došlo k situaci, na základě které jste se stali oprávněnými k nároku, bude to vykládáno tak, že chcete, abychom vám tyto služby poskytovali, a následně zahájíme vymáhání nároku vůči vybranému dopravci (vybraným dopravcům).
 7. Článek 7. Prohlášení a omezená záruka
  1. Prohlašujeme a zaručujeme se Vám, že budeme zprostředkovatelské služby poskytovat s využitím personálu s požadovanými dovednostmi, zkušenostmi a kvalifikací a profesionálním a odborným způsobem v souladu se všeobecně uznávanými normami platnými v daném odvětví pro obdobné služby a na plnění našich závazků dle smlouvy o poskytování služeb věnujeme přiměřené zdroje.
  2. Prohlašujeme a zaručujeme vám, že v rámci poskytování našich zprostředkovatelských služeb vám poskytneme POUZE dokumenty, informace a údaje nezbytné pro vaši cestu, kterou jsme vám zprostředkovali v souladu s vašimi pokyny a informacemi, které jste nám v rámci rezervace poskytli, ledaže se následně dohodneme na poskytování doplňkových služeb za manipulační poplatek a výhradně za podmínek předem vámi odsouhlasených, a sice zvolením příslušného balíčku služeb nebo úrovně flexibility Kiwi.com.
  3. Neponeseme odpovědnost za porušení záruky uvedené v článku 7.1 a/nebo v článku 7.2 těchto podmínek, ledaže nám do 14 dnů od okamžiku, kdy jste zjistili nebo měli zjistit, že služby jsou vadné, tyto vadné služby oznámíte s uvedením jejich přiměřeného popisu.
  4. S výhradou článku 7.3 těchto podmínek buď:
   1. opětovně vydáme nové jízdenky na dopravu (nebo opravíme vadnou část Vašeho itineráře); nebo
   2. připíšeme nebo vrátíme peníze ve výši ceny takových jízdenek a služeb za poměrnou smluvní sazbu.
  5. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ UVEDENÁ V ČLÁNKU 7.4 JSOU JEDINÝM A VÝHRADNÍM OPATŘENÍM ZÁKAZNÍKA A VEŠKEROU ODPOVĚDNOSTÍ POSKYTOVATELE SLUŽEB ZA JAKÉKOLI PORUŠENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 7.1.
 8. Článek 8. Odmítnutí záruk
  S VÝJIMKOU ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE V ČLÁNKU 5 A ZÁRUKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 7 NEPOSKYTUJEME, POKUD JDE O SLUŽBY, JAKÉKOLI DALŠÍ ZÁRUKY, VČETNĚ (A) ZÁRUKY PRODEJNOSTI; NEBO (B) ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL; NEBO (C) ZÁRUKY PRÁVNÍHO TITULU; NEBO (D) ZÁRUKY PROTI PORUŠENÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ TŘETÍ STRANY; AŤ UŽ JDE O ZÁRUKY VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNĚ STANOVENÉ ZÁKONEM, POSKYTNUTÉ V PRŮBĚHU SJEDNÁVÁNÍ, V PRŮBĚHU PLNĚNÍ, DLE OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ NEBO JINAK. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZÁKAZNICKÉ PODPORY NEPŘEDSTAVUJE ŽÁDNÝ NÁŠ ZÁVAZEK, PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKU V SOUVISLOSTI S POSKYTNUTÍM JAKÝCHKOLI POŽADOVANÝCH INFORMACÍ, SDĚLENÍ NEBO SLUŽEB, KTERÉ NEJSOU V TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH VÝSLOVNĚ UVEDENY.
 9. Článek 9. Přepravní podmínky
  1. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBRANÉHO DOPRAVCE A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SE BUDOU NA VÁŠ SMLUVNÍ VZTAH S VYBRANÝM DOPRAVCEM VZTAHOVAT BEZPODMÍNEČNĚ A ŽE SE MUSÍTE O TAKOVÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, JAKOŽ I O PŘEPRAVNÍCH PODMÍNKÁCH INFORMOVAT PŘED UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PŘED DOKONČENÍM REZERVACE. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb tímto berete na vědomí, že let(y) zahrnuté do Vaší rezervace nemusí být součástí „programů pravidelných cestujících letadlem“ vybraného dopravce (vybraných dopravců). Tento článek 6.1 se také vztahuje na obchodní podmínky leteckých, železničních a jiných dopravních společností, které jsou Vám nabídnuty na základě (i) použití záruky Kiwi.com nebo (ii) dobrovolné změny rezervace na základě Vaší žádosti.
  2. Poskytneme Vám veškeré dokumenty potřebné pro Vaši cestu. Za zkontrolování, že všechny dokumenty byly přijaty a jsou v pořádku, však nesete odpovědnost Vy sami. Neneseme odpovědnost za jakékoli problémy vznikající v důsledku Vašeho nezajištění veškeré správné a přiměřené pasové dokumentace s dostatečnou dobou platnosti (alespoň šesti měsíců), víz nebo jiných cestovních dokumentů vyžadovaných jakoukoli leteckou společností, orgánem nebo destinací, včetně zemí, kterými můžete pouze procházet. Pokud jste od nás neobdrželi žádnou dokumentaci nebo věříte, že některá dokumentace chybí nebo je nepřesná, musíte nás okamžitě kontaktovat a informovat a my uděláme vše pro to, abychom Vám veškerou potřebnou dokumentaci poskytli. "
 10. Článek 10. Zajištění letové spojení (letových spojení)
  1. V některých případech zahrnujících letová spojení nebo přepravu do destinace a zpět je přeprava do destinace zajištěna tak, abyste pro každou část Vaší trasy, tzn. pro každý let na cestě do Vaší destinace (nebo zpět z ní), obdrželi příslušnou jednosměrnou jízdenku (nebo jízdenky). V takovém případě mějte prosím na paměti, že:
   1. každý let může podléhat jiným pravidlům, zejména, pokud je provozován jiným vybraným dopravcem;
   2. Při přestoupení do jiného letadla nebo jiného dopravního prostředku musíte vyzvednout svá zavazadla a osobně je odbavit pro další let; nevyužíváte-li transferový/tranzitní let, nýbrž samostatný jednosměrný let, ty jsou někdy provozovány jiným vybraným dopravcem.
   3. Jakmile jste na letišti nebo jiném přestupním místě, je Vaší povinností zajistit, že na základě všech informací dostupných na letišti nebo vlakové/autobusové stanici týkajících se změn brán, terminálů, přesunu k branám atd. stihli příslušné letové spojení. Neneseme odpovědnost za jakékoli problémy vznikající z důvodu Vašeho zameškání letového spojení a/nebo nesprávného letu.
 11. Článek 11. Letenky k zahození
  1. Na webu zpřístupňujeme omezený počet letenek k zahození. V případech, kdy tak učiníme, Vám to dáme jasně najevo.
  2. Vezměte prosím na vědomí, že někteří vybraní dopravci se snaží zabránit prodeji a/nebo používání letenek k zahození a ve svých smlouvách o přepravě v souvislosti s letenkami k zahození ukládají různá omezení a opatření. Máte-li v úmyslu zakoupit letenku k zahození, doporučujeme, abyste před provedením rezervace překontrolovali smlouvy o přepravě příslušných vybraných dopravců.
  3. V situacích, kdy proti vám vybraný dopravce v souvislosti s vaší rezervací vznese nárok vzniklý v důsledku údajného porušení jeho smluvních ustanovení, která jsou považována za nevyvážená, nepřiměřená nebo nezákonná, vám můžeme poskytnout níže specifikovanou pomoc. Mezi tato ustanovení patří mimo jiné ustanovení proti používání letenek k částečnému nevyužití (tzv. throwaway letenek). Domníváme se, že tato a podobná smluvní ustanovení jsou nepřiměřená, a tudíž nepožívají právní ochrany. Pokud proti vám vybraný dopravce podá žalobu založenou na údajném porušení těchto smluvních ustanovení, můžeme přistoupit k následujícímu:
   1. uhradíme vám náklady spojené s takovým soudním řízením; nebo
   2. budeme vám v soudním řízením asistovat a poskytneme vám služby našich právních poradců, kteří mají zkušenosti s nároky tohoto druhu; nebo
   3. uhradíme vám částku nárokovanou vybraným dopravcem v souvislosti s údajným porušením jeho smluvních ustanovení.
   Je na našem uvážení, abychom určili, zda vám poskytnout jakoukoli asistenci podle tohoto čl. 11.3 a zda vám poskytnout výše specifikovanou asistenci a stanovit její rozsah a způsob provedení.
   Abychom mohli určit, zda vám případně poskytnout výše specifikovanou asistenci, potřebujeme, abyste nás kontaktovali ihned poté, co vás kontaktoval vybraný dopravce s nárokem z takového porušení jeho smluvních podmínek. Musíte nám poskytnout všechny relevantní informace a potřebnou součinnost, abychom mohli určit, zda vám poskytneme jakoukoli případnou asistenci a informovali vás o tom včasným a odpovídajícím způsobem.
 12. Článek 12. Spojené cestovní služby
  1. Výhradní poskytnutí přepravy. Pokud pro vás zprostředkujeme pouze dopravní službu nebo kombinaci dopravních služeb, jako jsou kombinace vlakové, autobusové a letecké přepravy, vezměte prosím na vědomí, že tyto služby nepožívají ochrany stanovené ve směrnici (EU) 2015/2302, o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách. To znamená, že se na vaši smlouvu (smlouvy) o přepravě vztahují smluvní ustanovení příslušného dopravce a nepožíváte tak ochranu, jejímž účelem je vrácení peněz za platby, které jste realizovali v náš prospěch. Záruka Kiwi.com se vztahuje na všechny kombinace výhradního poskytnutí přepravy v souladu s čl. 5 a 6 těchto obchodních podmínek.
  2. Odpovědnost poskytovatelů služeb a záruka Kiwi.com. Pokud pro Vás zprostředkujeme spojené cestovní služby tak, jak jsou definovány v článku 1.2.23, neneseme odpovědnost za žádnou ze zprostředkovaných služeb. Záruka Kiwi.com se vztahuje pouze na zprostředkovanou smlouvu o přepravě, nikoli na ostatní zprostředkované smlouvy. V případě problémů byste měli kontaktovat příslušného poskytovatele služeb.
  3. Neuplatnitelnost pravidel pro souborné cestovní služby. Pokud pro vás zprostředkujeme spojené cestovní služby tak, jak jsou definovány v čl. 1.2.23, měli byste vzít na vědomí, že naše služby nepředstavují souborné cestovní služby podle směrnice (EU) 2015/2302, o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách. Proto nebudete mít prospěch z práv plynoucích ze zakoupení souborných cestovních služeb.
  4. Ochrana před insolvencí. Pokud pro vás zprostředkujeme spojené cestovní služby, máme v souladu s právem EU zavedenou ochranu zajišťující vrácení peněz za platby, které jste nám uhradili za služby, jež nebyly provedeny z důvodu naší insolvence. V nepravděpodobném případě naší insolvence byste obdrželi veškeré platby, které jste nám zaslali přímo, a to od instituce zajišťující naši ochranu před insolvencí. Vezměte prosím na vědomí, že pokud je kterákoli z vašich plateb zaslána přímo poskytovateli služeb nebo jsme již platbu, kterou jste nám zaslali, převedli poskytovateli služeb, ochrana před insolvencí se neuplatní. Tato ochrana rovněž nezajišťuje vrácení peněz v případě insolvence příslušného poskytovatele cestovních služeb. Měli byste také vzít na vědomí, že tento čl. 12 se nebude vztahovat na vás a že vy nebudete mít práva (např. ochrana před insolvencí, pokud vám poskytneme spojené cestovní služby) zaručovaná spotřebitelům zmíněnou směrnicí, ledaže by vám tato práva byla zaručena zákonem členského státu EU, což by nastalo v případě absence zákonů vztahujících se na smlouvu o poskytování služeb mezi námi a vámi.
  5. Pojištění. Společnost Kiwi.com s.r.o., IČO: 29352886, se sídlem na Palachově náměstí 797/4, Starý Lískovec, 625 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 74565, sjednala pojištění proti insolvenci u společnosti Union poisťovňa, a.s., IČO 313 22 051, Karadžičova 10, 813 60, Bratislava, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bratislavě I, oddíl: Sa, spisová značka 383/B, která je zastupována svojí pobočkou Union pojišťovna, a.s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, 120 00 Praha, Česká republika, IČO: 242 63 796, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 75819. Společnost Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60, Bratislava, Slovenská republika, tel. 844 111 211, +421 220 815 911, fax: +421 253 421 112, e-mail: [email protected], můžete kontaktovat v případě, že služby společnosti Kiwi.com vám nejsou poskytnuty z důvodu insolvence. Poznámka: Tato ochrana proti insolvenci se nevztahuje na smlouvy s jinými stranami než Kiwi.com s.r.o, které mohou být plněny i v případě insolvence Kiwi.com. Směrnice (EU) 2015/2302 přenesená do místního zákona. Osvědčení o pojištění společnosti Kiwi.com s.r.o. najdete zde.
 13. Článek 13. Administrativní formality / rozhodné právo / změny / podvody
  1. Víza. Nejsme povinni Vám radit, abyste si opatřili víza, ani Vám při získávání víz pro destinace, které navštívíte a/nebo jimi projdete na cestě do Vaší konečné destinace, pomáhat. Obecně Vám však sdělujeme, že některé z destinací mohou vyžadovat vízum a že nesete odpovědnost za získání požadovaných víz s dostatečným předstihem a na své vlastní náklady. Vezměte prosím na vědomí, že při využívání letových spojení můžete být požádáni o to, abyste si opatřili tranzitní víza, a to i za účelem odbavení pro navazující let.
  2. Oddělitelnost. Pokud se kterékoli z ustanovení smlouvy o poskytování služeb ukáže být neplatným nebo neúčinným, ostatní zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti, a to v rozsahu, v jakém nejsou závislé na takovém neplatném nebo neúčinném ustanovení. V takovém případě bude jakékoli neplatné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, platným a účinným, které odpovídá záměru a účelu ustanovení, které je nahrazováno.
  3. Rozhodné právo. Smlouva o poskytování služeb a jakékoli právní vztahy, které z ní vyplývají nebo jsou z ní odvozené, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením veškerých kolizních norem.
  4. Zpracování osobních údajů. Naše zpracování a ochrana osobních údajů, které jste nám jako fyzická osoba v souladu s těmito podmínkami poskytli, se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné online na našem webu. Formuláře zásad ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek a jste povinni si naše zásady ochrany osobních údajů vždy před přijetím těchto Obchodních podmínek přečíst. Přijetím těchto Obchodních podmínek rovněž potvrzujete, že jste si naše zásady ochrany osobních údajů přečetli a rozumíte jim.
  5. Vyšší moc. V případě, že je nám zabráněno či zamezeno plnění nebo se zpozdíme s plněním kterékoli z našich smluvních nebo jiných povinností vůči vám, a to z důvodů vyšší moci, včetně zejména faktických, technických, politických, ekonomických, meteorologických a jiných neočekávaných okolností, jako je například zásah vyšší moci, přírodní katastrofy, epidemie, války, občanské nepokoje, protesty, demonstrace, výpadky proudu, stávky, jakákoli vládní nařízení nebo opatření, výpadky nebo omezení v dodávkách zboží a služeb, nařízení a doporučení omezující cestování a jiné okolnosti, které společnost Kiwi.com nemůže přiměřeně vyřešit, ať už byly předvídatelné, či nikoli, jsme osvobozeni od jakýchkoli odvozených právních povinností vznikajících z důvodu těchto nedostatků nebo nedodržení povinností v souvislosti s dopadem vyšší moci.
  6. Změny. Vyhrazujeme si právo tyto Obchodní podmínky kdykoli a bez předchozí konzultace s našimi zákazníky změnit. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od okamžiku, kdy nám prostřednictvím našeho webu zašlete vyplněný online formulář a přihlásíte se o příslušnou smlouvu o poskytování služeb. Vezměte prosím na vědomí, že tyto Obchodní podmínky mohou být již v okamžiku, kdy se opět rozhodnete naše služby využívat, pozměněné a měli byste si je před požádáním o objednání našich služeb pozorně přečíst. Všechny verze našich Obchodních podmínek jsou dostupné a ke stažení na našem webu. "
  7. Účinnost. Tyto obchodní podmínky se uplatní na veškeré smlouvy o poskytování služeb uzavřené od .
  8. Ochrana před podvodnými transakcemi. V zájmu zajištění vysokého standardu našich služeb a za účelem ochrany před podvodnými transakcemi si vyhrazujeme právo provádět kontroly (ověření) platebních karet. Z tohoto důvodu Vás můžeme požádat o součinnost při ověřování totožnosti držitele platební karty. Naše povinnost okamžitě zahájit poskytování Služeb se odkládá až do úspěšného dokončení tohoto ověřování. V tomto případě budou Vaše prostředky v bance zablokovány, a proto je nebudeme vybírat. Doba, kterou bude trvat ověření platební karty, není zahrnuta do doby, ve které se zavazujeme pro Vás zprostředkovat smlouvu o přepravě v souladu s článkem 2.16 těchto podmínek.
  9. Informace o celkové ceně jsou s výjimkou zřejmé chyby v částce celkové ceny poskytovány jako konečné a závazné; v případech takových zřejmých chyb v celkové ceně jsme oprávněni bez dalšího oznámení jednostranně odstoupit od smlouvy o poskytování služeb.
 14. Článek 14. Zánik závazku
  1. Zrušení na základě plnění. Vaše a naše povinnosti podle smlouvy o poskytování služeb budou zrušeny a smlouva o poskytování služeb bude splněna, jakmile zaplatíte celkovou cenu v souladu s článkem 3.1 těchto podmínek a my Vám poskytneme služby. "
  2. Zánik závazku v případě nezprostředkování smlouvy. Pokud se nám nepodaří zprostředkovat vám smlouvu o přepravě v souladu s článkem 2.16 těchto obchodních podmínek do 48 hodin po přijetí vaší platby celkové ceny, budeme vás kontaktovat. Pokusíme se vám nabídnout alternativní řešení, jinak kterýkoli z nás může od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. Pokud kterýkoli z nás od smlouvy o poskytování služeb odstoupí, budete mít nárok na vrácení peněz ve výši celkové ceny v souladu s čl. 6.5 těchto obchodních podmínek. Pokud se dohodneme na alternativním letu nebo jiné kombinaci letů do vaší destinace nebo na jiné ceně některého původního letu (letů), celková cena se může změnit. Společně vyrovnáme cenový rozdíl mezi původní a novou celkovou cenou. Takové cenové rozdíly budou mezi námi vzájemně splatné na základě našeho výpočtu, který vám poskytneme.
 15. Článek 15. Odpovědnost za škodu
  1. Neodpovídáme za žádnou škodu, újmu či ztrátu, která Vám v souvislosti s přepravou do Cílové destinace vznikne v důsledku jednání či opomenutí Vybraného přepravce nebo třetích osob. Neodpovídáme ani za žádnou škodu, újmu či ztrátu, která Vám vznikne v důsledku Vašeho vlastního jednání či opomenutí, které bylo učiněno v rozporu s Obchodními podmínkami.
 16. Článek 16. Řešení sporů
  1. V případě sporů se společností Kiwi.com s.r.o. budou mít soudy České republiky plnou pravomoc projednat veškeré spory vznikající mezi námi, ledaže relevantní závazné právní předpisy stanoví jinak.
  2. Podle právních předpisů EU jsou všichni spotřebitelé s bydlištěm v zemích EU oprávněni zahájit dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudní vyrovnání jejich sporů s námi za předpokladu, že žádný takový spor mezi spotřebitelem v EU a námi nebyl úspěšně vyřešen přímo. Institucí odpovědnou za mimosoudní řešení sporů spotřebitelů v EU s naší společností je Česká obchodní inspekce (coi.cz). Více informací o mimosoudních vyrovnáních spotřebitelských sporů je možné nalézt zde: (https://evropskyspotrebitel.cz/how-to-submit-your-complaint/).
  3. Podle nařízení EU č. 524/2013 jsou spotřebitelé oprávněni zahájit mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na internetu prostřednictvím platformy ODR pro online řešení spotřebitelských sporů dostupné na adrese: (ec.europa.eu/consumers/odr).
  4. Před zahájením kteréhokoli z výše uvedených způsobů řešení sporů Vám doporučujeme nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře dostupného na adrese: Kiwi.com/content/feedback za účelem řešení jakékoli Vaší stížnosti nebo návrhů.
  5. Společnost Kiwi.com, Inc. je registrována ve:
   • státě Kalifornie jako prodejce cestovních služeb, registrační číslo CST 2130807.
   • státě Washington jako prodejce cestovních služeb, registrační číslo 604456736 001 0001.
   • státě Iowa jako prodejce cestovních služeb.
   • státě Florida jako prodejce cestovních služeb, registrační číslo ST 42135.
  6. Řešení amerických sporů — povinné rozhodčí řízení. V případě nároků vznikajících ve Spojených státech týkajících se amerických spotřebitelů, kteří vstupují do smluvního vztahu se společností Kiwi.com, Inc., budou pro jakýkoli nárok, spor nebo při vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb či smlouvy o poskytování doplňkových služeb nebo související s těmito smlouvami nebo vyplývající z porušení či údajného porušení těchto smluv platit následující podmínky:
   1. Vy i my se zavazujeme k tomu, že jakékoli nároky, spory nebo pře předložíme v dobré víře jeden druhému tak, aby druhá strana měla dostatek času nárok vyhodnotit a patřičně reagovat před zahájením jakéhokoli rozhodčího nebo soudního řízení.
   2. Vy i my souhlasíme, že jakékoli nároky (smluvní a mimosmluvní) mohou být vyřešeny během 60 dnů od chvíle, kdy nás o nich informujete, a nároky, které nejsou v tomto časovém období vyřešeny, mohou být vyřešeny povinným rozhodčím řízením, jak je popsáno níže.
   3. NÁROKY, SPORY A PŘE, KTERÉ NEJSOU VYŘEŠENY PODLE ČL. 16.6, PÍSM. A. A B. TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK, BUDOU VÁMI NEBO NÁMI PŘEDLOŽENY K ZÁVAZNÉMU ROZHODČÍMU ŘÍZENÍ V OKRESE MIAMI-DADE VE STÁTĚ FLORIDA VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, PODLE V TÉ DOBĚ ÚČINNÝCH PRAVIDEL AMERICKÉ ARBITRÁŽNÍ ASOCIACE (AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, AAA), S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH. STRANY SE TÍMTO PODŘIZUJÍ PRAVOMOCI DANÉHO ROZHODČÍHO TRIBUNÁLU A VZDÁVAJÍ SE JAKÝCHKOLI NÁMITEK VŮČI NĚMU. Každá strana si do třiceti (30) dnů od přijetí oznámení o úmyslu iniciovat rozhodčí řízení zvolí jednoho rozhodce. Není-li ve zde stanovených lhůtách nebo v jakékoli prodloužené lhůtě, která je vzájemně sjednána, jmenován některý z rozhodců, jeho jmenování provede do třiceti (30) dnů od požadavku vzneseného vámi nebo námi asociace AAA výběrem z komerčních porotců AAA National Roster of Arbitrators. Rozhodčí nález vydaný jediným rozhodčím bude zahrnovat náklady na rozhodčí řízení, přiměřené náklady právního zastoupení a přiměřené náklady na znalce a jiné svědky a rozhodnutí o výkonu tohoto nálezu může být požadováno u jakéhokoli soudu, který má v této otázce pravomoc. Nic z toho, co je zde uvedeno, se nepovažuje za překážku pro kteroukoli ze stran v tom, aby se domáhala soudního příkazu/zákazu/opatření u příslušného soudu, který má nad stranami a ve sporu pravomoc. Jediný rozhodčí, nikoli však federální, státní, nebo místní soud či úřad, bude mít výhradní právo vyřešit jakýkoli spor související s interpretací, účinností, vymahatelností nebo sestavením smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování doplňkových služeb, včetně zejména jakýchkoli tvrzení, že tyto smlouvy nebo jejich části jsou neplatné nebo zrušitelné. Tato dohoda o rozhodčím řízení se řídí Federálním zákonem o rozhodčím řízení (Federal Arbitration Act), nikoli státními zákony. Jakmile je podán požadavek na rozhodčí řízení, jakékoli soudní jednání týkající se stejného sporu bude muset být pozdrženo až do výsledku rozhodčího řízení.
   4. Neúčast v povinném rozhodčím řízení. MŮŽETE SE ROZHODNOUT, ŽE SE NECHCETE ÚČASTNIT POVINNÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ A CHCETE VYMÁHAT SVŮJ NÁROK (NÁROKY) SOUDNĚ, POKUD NÁM SVŮJ ZÁMĚR SDĚLÍTE DO 30 DNŮ ODE DNE, KDY JSME SPOLU UZAVŘELI SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB („termín pro sdělení neúčasti“). Oznámení o neúčasti v rozhodčím řízení můžete zaslat e-mailem se svým jménem, číslem rezervace a datem cesty na adresu [email protected] POKUD TAK CHCETE UČINIT, MUSÍTE NÁM SVŮJ ZÁMĚR NEÚČASTNIT SE ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ SDĚLIT PO KAŽDÉ REZERVACI, KTEROU PROVEDETE. Pokud nám svůj záměr neúčastnit se rozhodčího řízení nesdělíte způsobem popsaným výše do „termínu pro sdělení neúčasti“, nebudete moci svůj nárok (nároky) vůči nám vymáhat u soudu.
  7. Ujednání o vzdání se hromadných sporů. VY I MY SOUHLASÍME, ŽE JAKÁKOLI JEDNÁNÍ, AŤ UŽ SOUDNÍ, NEBO ROZHODČÍ, BUDOU VEDENA JEDNOTLIVĚ, NIKOLI JAKO HROMADNÉ, ZÁSTUPNÉ NEBO KONSOLIDOVANÉ SPORY. Pokud soud nebo rozhodčí ve sporu mezi vámi a námi rozhodne, že kterákoli část tohoto ujednání o vzdání se hromadných úkonů je ve vztahu k některému nároku nevymahatelná, dohoda o rozhodčím řízení a ujednání o vzdání se hromadných sporů se na tento nárok nebudou vztahovat, ale budou se i nadále vztahovat na všechny další nároky, které vy nebo my můžeme v rámci tohoto nebo jiného sporu uplatňovat.
   POKUD SE ROZHODNETE VZDÁT ÚČASTI V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ TÍM, ŽE NÁS UVĚDOMÍTE, JAK JE UVEDENO v čl. 16.6, písm. d. těchto obchodních podmínek, TOTO UJEDNÁNÍ O VZDÁNÍ SE HROMADNÝCH SPORŮ SE NA VÁS NEBUDE VZTAHOVAT. Ani vy, ani žádný jiný spotřebitel nemůže vystupovat jako zástupce v hromadném sporu ani se jinak hromadného, konsolidovaného nebo zástupného sporu účastnit bez toho, aby splnil požadavky stanovené čl. 16.6 těchto obchodních podmínek o vzdání se účasti v rozhodčím řízení.
  8. Ujednání o vzdání se soudu před porotou. VY I MY SE VZDÁVÁME PRÁVA NA SOUD PŘED POROTOU, a to i u nároků řešených soudem.