Obchodní podmínky

Souhrn


 1. Článek 1. Obecná ujednání a používané pojmy
  1. Vymezení stran. Těmito obchodními podmínkami se řídí právně závazný vztah mezi námi, společností s ručením omezeným Kiwi.com s.r.o., IČ: 29352886, se sídlem Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, PSČ 625 00 Brno, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn C, 74565, DIČ: CZ29352886 (dále jen „Kiwi.com“,„my“,„naše“,„nás“) a Vámi jakožto naším zákazníkem (dále jen Vy“,„Váš“,„Vás“); („Vy“,„Váš“ a/nebo “Vás„ může odkazovat rovněž na kteréhokoli cestujícího, který se bude přepravován podle dané Smlouvy o přepravě).
  2. Používané pojmy. Pojmy, které jsou níže i v celých Obchodních podmínkách TUČNĚ zvýrazněny mají následující význam:
   1. Rezervace: je proces a výsledek procesu nákupu vybraných Letů, který zahrnuje následující: (i) hledání a výběr konkrétních Letů uvedených na našich Internetových stránkách, (ii) vyplnění informací požadovaných v online formuláři na našich Internetových stránkách, (iii) Vaše přijetí našich níže stanovených Obchodních podmínek a souhlas s okamžitým zahájením poskytování našich Služeb, (iv) odeslání Vámi vyplněného poptávkového online formuláře na našich internetových stránkách (v) a provedení platby Celkové ceny prostřednictvím Vámi zvolené platební metody. Uskutečněním Rezervace závazně přijímáte nabídku Našich Služeb. Rezervace je dokončena Naším přijetím Vaší platby provedené v souladu s čl. 1.2.1 (v) a 3.1 Obchodních podmínek.
   2. Smlouva o přepravě: znamená smlouvu o přepravě a souvisejících službách uzavřenou mezi Vámi a Vybraným přepravcem na základě realizace Našich zprostředkovatelských služeb poskytovaných podle Smlouvy o poskytování Služeb v souladu s ujednáními čl. 2.13 Obchodních podmínek.
   3. Cílová destinace: znamená na základě nabídky uvedené na Našich Internetových stránkách Vámi zvolené letiště nebo vlaková stanice, která je v souladu s Vaší Rezervací (viz čl. 1.2.1 tohoto dokumentu) posledním letištěm/vlakovou stanicí na Vaší konkrétní trase uskutečněné v jednom směru. Na základě jedné Rezervace Vám můžeme zprostředkovat přepravu do více Cílových destinací, a to formou tzv. Multi-city přepravy, která je dále definována v čl. 1.2.8 Obchodních podmínek. Samotná přeprava do Cílové destinace můžete být přitom uskutečněna prostřednictvím dvou či více Navazujících Letů – viz čl. 1.2.5 Obchodních podmínek. Kiwi.com si vyhrazuje právo změnit jakoukoli z Vaších mezitímních destinací zobrazených ve Vaší Rezervaci, a to za předpokladu, že tato změna neovlivní Vaši schopnost dosáhnout Cílové destinace a nezvolili jste si výslovně danou mezitímní destinaci v rámci Multi-city.
   4. Let nebo Lety: znamená nabídku služeb letecké nebo vlakové přepravy do Cílové destinace prostřednictvím Vybraných přepravců. Nabízené Lety zveřejňujeme na Našich Internetových stránkách. Doba trvání Letu může také zahrnovat rovněž “mezipřistání” prováděné předmětným přepravcem v rámci jednoho Letu. „Letem“ se rovněž rozumí přeprava do Cílové destinace, která sestává ze dvou nebo více jednotlivých Letů.
   5. Navazující Lety: znamená způsob přepravy, při kterém je třeba na cestě do Cílové destinace na každém letišti nebo vlakové stanici v průběhu cesty opustit letadlo nebo vlak a buď nastoupit do jiného letadla nebo vlaku, nebo se vrátit do původního. V některých případech může být nezbytné při změně letadla nebo vlaku změnit rovněž Vybraného přepravce. V případě Navazujících Letů Vám poskytujeme záruku Kiwi.com Guarantee podle podmínek stanovených v čl. 4 a 5 Obchodních podmínek.
   6. Zpoždění Letu: znamená takovou změnu letového plánu Letu, v jejímž důsledku nebudete mít dostatečný časový prostor hodiny na přestup do letadla/vlaku dále Navazujícího Letu. Vymezení dostatečného časového prostoru na změnu letadla a/nebo vlaku je posuzováno individuálně, a to na základě standardních přestupových časů platných pro jednotlivá letiště a vlakové stanice.
   7. Celková cena: znamená cenu, kterou Vám účtujeme za poskytnutí Našich Služeb a cenu za letenky a dalších služeb, které si objednáte v rámci Rezervace (např. zavazadla, přednostní odbavení, jídlo na palubě apod.) Celková cena je blíže vymezena v čl. 3.1 Obchodních podmínek.
   8. Multi-city: znamená způsob přepravy zahrnující kombinaci Letů, přičemž v rámci jednotlivých mezitímních destinací jste si tyto všechny výslovně zvolili. Prosím vezměte na vědomí, že pokud jste si zvolili možnost zůstat v jedné nebo více těchto destinací méně než 24 hodin, nebudeme schopni Vám garantovat bezproblémový průběh Vaší cesty pokud předmětný Vybraný přepravce změní parametry Letu. V těchto případech Vám nejsme povinni poskytnout jakékoliv plnění.
   9. Dodatečné služby: znamená Naše dodatečné služby související s Vašimi Lety, které Vám zprostředkujeme a jež jsou nabízeny Vybranými přepravci a/nebo jinou třetí stranou; mezi tyto dodatečné služby se řadí například volba preferovaného jídla, dodatečné přidání odbavovaných zavazadel, výběr preferovaného sedadla, změna jména cestujícího/Letu, zrušení Letu, prioritní nástup na palubu atd. Poplatek za poskytování Dodatečných služeb není zahrnut v Celkové ceně, pokud si tyto Dodatečných služby nezvolíte již v rámci Rezervace. Pokud těchto Dodatečných služeb budete chtít využít po dokončení Rezervace, nabídneme Vám jejich vyřízení za dodatečný Manipulační poplatek (jak je definován níže).
   10. Číslo rezervace: (angl. zkrat. Passenger Name Record) znamená kód označující rezervaci Letu, cestujícího a informace o itineráři cesty. Číslo rezervace se může skládat z libovolné kombinace číslic a písmen a jedno Číslo rezervace může obsahovat informace o typu letenek, datu cesty, počtu zavazadel či sedadle týkající se jednoho nebo více Letů provozovaných jednou nebo více spolupracujícími leteckými společnostmi. Číslo rezervace vždy najdete na elektronické letence nebo na palubní vstupence. Číslo rezervace přitom nepředstavuje číslo objednávky u společnosti Kiwi.com. V případě, že na Vaší cestě budete cestovat s více leteckými společnostmi, může se Číslo rezervace mezi lety měnit. Obdobně totéž platí rovněž pro zpáteční Lety.
   11. Vybraný přepravce: znamená leteckou či vlakovou společnost, která poskytuje přepravní služby, se kterou na základě Našich zprostředkovatelských služeb uzavíráte Smlouvu o přepravě. Identitu Vybraného přepravce budete znát předtím, než s Námi uzavřete Smlouvu o poskytování Služeb. Váš Let může zahrnovat služby dvou nebo více různých Vybraných přepravců – v takovém případě pojem Vybraný přepravce označuje leteckou či vlakovou společnost operující danou část Vaší cesty. Skutečný přepravce se přitom může od Vybraného přepravce, který je uveden ve Smlouvě o přepravě, lišit, proto si musíte před odletem/odjezdem na letišti/vlakové stanici ověřit identitu skutečného přepravce pro příslušnou trasu či její část.
   12. Služba nebo Služby: znamená zprostředkovatelské služby přímo související s Vaší přepravou a přepravou Vašich zavazadel do Cílové destinace, které Vám poskytujeme v souladu s Obchodními podmínkami a Smlouvou o poskytování Služeb za předem sjednaný a odsouhlasený poplatek zahrnutý v Celkové ceně. Naše Služby, díky nimž budete moci uzavřít Smlouvu o přepravě s Vybraným přepravcem, jsou definovány v čl. 2.1 Obchodních podmínek. Kromě provádění těchto zprostředkovatelských Služeb Vám poskytujeme volitelné asistenční služby v podobě záruky Kiwi.com Guarantee (jak je definována níže), které lze uplatnit v případě zrušení Letu, změny plánu Letu nebo zpoždění Letu tak, jak je to uvedeno v čl. 4 a čl. 5 Obchodních podmínek, a Služby vymáhání, jak jsou definovány v čl. 5.7 Obchodních podmínek. Pamatujte, že náš poplatek zahrnutý v Celkové ceně představuje výhradně cenu za poskytování zprostředkovatelských Služeb. Volitelné služby jsou poskytovány zdarma za podmínek stanovených níže a Služby vymáhání jsou poskytovány za podmínek a poplatků stanovených v čl. 5.7 Obchodních podmínek.
   13. Smlouva o poskytování Služeb: znamená smlouvu o poskytování Služeb uzavřenou mezi Vámi a Námi v souladu s čl. 1.2.1. Obchodních podmínek s tím, že Smlouva o poskytování Služeb je uzavřena doručením Našeho potvrzujícího e-mailu o přijetí Vaší platby. Účelem Smlouvy o poskytování Služeb je specifikace našich vzájemných smluvních vztahů, na jejichž základě Vám poskytneme za sjednanou Celkovou cenu Služby související s Vaší přepravou do zvolené Cílové destinace Vybraným přepravcem. Nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování Služeb jsou tyto Obchodní podmínky.
   14. Záruka Kiwi.com Guarantee: má význam uvedený v čl. 4.1 Obchodních podmínek.
   15. Obchodní podmínky: jsou zde stanovené obchodní podmínky.
   16. Internetové stránky: jsou internetové stránky na adrese kiwi.com, včetně subdomén pro příslušné trhy a/nebo naše další internetové stránky, na kterých můžete provést Rezervaci.
   17. Manipulační poplatek: má význam uvedený v čl. 2.2 obchodních podmínek.
   18. Rezervace bez zavazadla: znamená intinerář zvolený v rámci Rezervace, který byl vytvořen záměrně z jednoho nebo více Letů, a to pod podmínku, že v rámci této Rezervace lze předmětné Lety využít pouze s příručním zavazadlem v souladu s podmínkami Vybraných přepravců; pokud by pak bylo k takové Rezervaci dodatečně přidáno odbavené zavazadlo, nejsme schopni Vám garantovat bezproblémový průběh Vaší cesty.
   19. Volitelné služby: znamená služby spojené se změnou, zpožděním nebo zrušením Letu, které Vám poskytneme ve formě a za podmínek stanovených v tomto dokumentu, a to zejména v čl. 4 a 5.
  3. Úplnost údajů. Jste povinni Nám poskytnout úplné, přesné a pravdivé údaje a všechny informace nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout Služby (Jedná se zejména o údaje a informace (včetně osobních údajů) nezbytné pro účely uzavření Smlouvy o přepravě s Vybraným přepravcem, pro účely fakturace a dodání Letenek, atp., o které Námi budete požádáni v průběhu procesu Rezervace případně kdykoli předtím či potom. Je Vaší povinností zajistit správnost a aktuálnost všech informací v době Rezervace a tyto údaje budou takto platné a úplné i v době realizace Vaší cesty. Všechny informace je nutné uvést v latince. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli škody, dodatečné náklady či jakékoli jiné problémy nebo komplikace, které mohou vyvstat v důsledku toho, že jste nám neposkytli úplné a přesné informace v rámci procesu Rezervace.
  4. Práva duševního vlastnictví. Vyhrazujeme si veškerá práva k Našim Internetovým, stránkám a jejich obsahu, a to včetně softwaru, hardwaru, produktů, procesů, algoritmů, uživatelského rozhraní, know-how, technologií, designů a jiných hmotných či nehmotných technických materiálů či informací, které Vám dáváme k dispozici prostřednictvím poskytování Služeb nebo prostřednictvím používání Našich Internetových stránek. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, nejsou Vám uděleny žádné přímo ani nepřímo vyjádřené typy licencí či práv týkající se Služeb a/nebo Našich Internetových stránek či jejich částí, stejně jako jakýchkoli práva k nakládání s libovolným zdrojovým kódem, datům nebo jiným technickým materiálům týkajících se Našich Internetových stránek. Všechna práva, která Vám zde nejsou výslovně udělena, náleží výhradně Nám. Jsme výhradními vlastníky veškerých produktů, vynálezů, technologií či materiálů, které poskytujeme na základě těchto Obchodních podmínek a/nebo Smlouvy o poskytování Služeb nebo při používání Našich Internetových stránek či jakýchkoli Služeb. Nejste oprávnění měnit a/nebo jakkoli zasahovat do software, který používáme při poskytování Služeb a provozu Našich Internetových stránek. Stejně tak tento software nesmíte kopírovat. Na základě Našeho výhradního rozhodnutí můžeme použít všechny komentáře a návrhy, ať už písemné či ústní, které Nám poskytnete ve spojitosti s Vaší objednávkou a používáním Služeb a Našich Internetových stránek. Všechna autorská práva, obchodní značky, užitné vzory, práva na databázová práva, patenty a jiná práva duševního vlastnictví (registrovaná i neregistrovaná) přístupná na Našich Internetových stránkách náleží Nám a/nebo třetím stranám. Neudělujeme Vám právo či licenci na používání jakékoli obchodní značky, užitného vzoru, práva na databázi, autorská práva nebo jakákoli jiná práva týkající se obsahu na Internetových stránkách, které vlastníme a řídíme My či jakákoli jiná třetí strana, a to s výjimkou těch výslovně poskytnutých na základě těchto Obchodních podmínek.
  5. Ochranné známky. Ochranné známky a loga (dále jen "Ochranné známky") zobrazené na Internetových stránkách jsou registrované a neregistrované ochranné známky jejich jednotlivých vlastníků. Všechny Ochranné známky vztahující se k jednotlivým přepravcům a jiným třetím stranám, které jsou zobrazeny na Internetových stránkách, patří jejich jednotlivých vlastníkům a tyto Ochranné známky používáme výhradně z důvodu Vaší snadnější orientace v rámci uživatelského rozhraní našich Internetových stránek Žádná z částí uvedená na Internetových stránkách by neměla být chápáno jako Naše přímá prezentace těchto Ochranných známek třetích osob pod jakoukoli implicitně udělenou licencí nebo porušení práva používat jakoukoliv Ochrannou známku zobrazenou na Internetových stránkách bez výslovného písemného svolení příslušného vlastníka. Vaše zneužití Ochranných známek zobrazených na Internetových stránkách nebo jakéhokoliv jiného obsahu Internetových stránek je přísně zakázáno. Vaše používání obsahu třetích stran (Ochranné známky, loga, vodoznaky a další registrované údaje) musí vždy odpovídat platným zákonům. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré předměty práva duševního vlastnictví, která jsou obsahem Internetových stránek, zůstanou majetkem příslušného třetí strany. Žádný předmět práva duševního vlastnictví zobrazený na Internetových stránkách nemůže být, a to ani z části, bez předchozího písemného souhlasu příslušné třetí strany modifikován, duplikován, publikován, nahrán, distribuován, přeložen, přizpůsoben, uveden na trh nebo jinak použit.
 2. Článek 2. Smlouva o poskytování Služeb
  Abychom splnili své povinnosti plynoucí z příslušných předpisů Evropské unie, uvádíme v čl. 2 Obchodních podmínek informace, které jsme Vám povinni poskytnout dříve, než s Námi uzavřete Smlouvu o poskytování Služeb:
  1. Popis Služeb. Naše Služby se skládají z následujících složek:
   1. Zobrazení nabízených Letů a jejich kombinací na Našich Internetových stránkách;
   2. zprostředkování Smlouvy o přepravě mezi Vámi a Vybraným přepravcem;
   3. doručení Letenek (itineráře) pro vybrané Lety, které jste si zakoupili v souladu s čl. 1.2.1 Obchodních podmínek, jako výsledek Rezervace, v souladu s čl. 2.17 Obchodních podmínek.
   4. provedení Vašeho odbavení online (pokud je takové odbavení možné a je takto uvedeno na Vaší elektronické objednávce) v rámci Vaší Rezervace.
   Nad rámec provádění výše uvedených Služeb Vám poskytujeme (i) Volitelné služby v podobě záruky Kiwi.com Guarantee poskytované v případě zrušení, změny plánu Letu nebo zpoždění Letu tak, jak je uvedeno v čl. 4 a čl. 5 Obchodních podmínek, a (ii) Služby vymáhání, jak jsou definovány v čl. 5.7 Obchodních podmínek.

  2. Dodatečné službyNaše Služby nezahrnují služby související s Dodatečnými službami, jako je zpracování Vašich žádostí o Dodatečné služby, a není naší povinností Vám tyto Dodatečné služby poskytovat. Můžeme Vám však za předem dohodnutý poplatek v rozumné míře asistovat se zpracováním takových žádostí na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Vámi a Námi. Za Dodatečné služby mohou být rovněž účtovány dodatečné poplatky ze strany Vybraných přepravců či jakýchkoli třetích stran poskytujících Dodatečné služby. Dodatečné služby ve formě zrušení či změny Letů, jakéhokoliv vyřízení vrácení prostředků od přepravce a dalších Vašich požadavků týkajících se Vaší Rezervace jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem ve výši 20 EUR (dále jen "Manipulační poplatek"), který Vám bude účtován samostatně nebo Vám bude odečten od prostředků, které Vám budou vráceny přepravcem. Prosím vezměte na vědomí, že Manipulační poplatek představuje úplatu za zpracování Vašich žádostí a nezahrnuje poplatky Vybraných přepravců nebo dalších poskytovatelů služeb v souladu s jejich obchodními podmínkami.
   V případě, že Manipulační poplatek přesahuje prostředky, které Vám budou vráceny v souvislosti se zrušením Letu resp. Letů, nebudou Vám z naší strany Dodatečné služby nabídnuty. Manipulační poplatek se pak neuplatní v případě zrušení/změny Letů v souvislostí s aplikací Kiwi.com Guarantee. Vezměte prosím na vědomí, že během posledních 48 hodin před začátkem Vašeho prvního Letu Vám nejsme schopni garantovat poskytnutí Dodatečných Služeb.
  3. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku. Nad rámec Celkové ceny Vám nebudeme účtovat žádné další poplatky za použití prostředků komunikace na dálku, prostřednictvím kterých s Vámi jednáme a uzavíráme Smlouvu o poskytování Služeb, tj. za komunikaci prostřednictvím internetu nebo telefonicky Vám nebudeme účtovat žádné servisní poplatky. Všechny Vaše náklady související s veškerou telefonickou či elektronickou komunikací s Námi se odvíjí od Vašeho poskytovatele telefonních a elektronických služeb a My neneseme žádnou odpovědnost za účtování jakýchkoli poplatků a rovněž po Vás nebudeme chtít tyto náklady uhradit. S ohledem k tomu byste měli předem požádat o svolení toho, jenž ponese náklady na komunikace s Námi.
   Pamatujte prosím, že veškeré telefonické hovory mezi Námi a Vámi mohou být monitorovány, nahrávány a uchovávány. Tímto souhlasíte a berete na vědomí, že Vaše konverzace s Naším personálem při projednávání Vaší stížnosti, žádosti či návrhu přes telefon může být nahrávána ve formě zvukové nahrávky pro účely (i) poskytování našich Služeb podle Smlouvy o poskytování Služeb, (ii) interních kontrol kvality služeb, (iii) zlepšení kvality služeb a/nebo (iv) shromažďování podkladů týkajících se požadavků zpracovaných prostřednictvím Našeho oddělení zákaznické podpory.
   Pokud jde o účel záznamu nahrávání telefonních hovorů, jak je stanoveno v tomto čl.. 2.3 odst. (ii) a (iii), Váš souhlas s nahráváními hovorů lze kdykoliv během komunikace s Námi odvolat.
  4. Dozorové orgány. Dozorovými orgány, které vykonávají dohled nad Naší činností a na které se můžete obracet v případě stížností, jsou Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na úrovni EU se můžete se svojí stížností obrátit na Evropské spotřebitelské centrum ČR (evropskyspotrebitel.cz) a Inspektora ochrany údajů Evropské komise zabývajícího se ochranou osobních údajů.
  5. Smlouva o poskytování Služeb a Smlouva o přepravě jakožto dva samostatné právní vztahy. Provedením Rezervace uzavíráte dvě samostatné smlouvy, a to: (I) Smlouvu o poskytování Služeb uzavřenou s Námi a (ii) Smlouvu o přepravě týkající se letecké dopravy uzavíranou s jednotlivými Vybranými přepravci. Tyto dva právní vztahy jsou vzájemně nezávislé, uzavírané s jinými osobami, a to (i) na jedné straně mezi Vámi a Námi a (ii) na straně druhé mezi Vámi a Vybraným přepravcem. Jako takové se tyto vztahy řídí různými pravidly, požadavky, podmínkami a většinou se řídí také různými právními řády. Okolnosti, za kterých můžete odstoupit od Smlouvy o poskytování Služeb a/nebo ji měnit, jsou výslovně stanoveny v těchto Obchodních podmínkách (informace o právu na odstoupení naleznete v čl. 9.2 Obchodních podmínek). Ustanovení čl. 2.14 týkající se výjimky z práva na odstoupení od smlouvy v období 14 dnů od jejího uzavření, které se jinak obecně uplatní v souladu s platnými předpisy EU, se uplatní výhradně ohledně Smlouvy o poskytování Služeb uzavřené mezi Vámi a Námi. V souvislosti s možným odstoupením od Smlouvy o přepravě uzavřené s Vybraným přepravcem se uplatní obchodní podmínky příslušných Vybraných přepravců. Uzavřením Smlouvy o poskytování Služeb vyjadřujete, že jste obeznámeni s obchodními podmínkami všech příslušných Vybraných přepravců a konkrétně s jejich podmínkami týkajícími se možného odstoupení od Smlouvy o přepravě nebo o jejím ukončení, zrušení a změny Letů a/nebo jakýchkoli jiných změn souvisejících s Lety.
  6. Doklad o uzavření Smlouvy o poskytování Služeb Všechny Smlouvy o poskytování Služeb V souladu se směrnicí EU (2000/31 / EC) eCommerce a jejích vnitrostátních transpozic Vám tímto oznamujeme, že potvrzovací e-mail Vaší Rezervace je dokladem o uzavření Smlouvy o poskytování Služeb mezi Vámi a Námi.
  7. Jazyk Smlouvy o poskytování Služeb. Smlouva o poskytování Služeb je vyhotovena v jazyce, který si zvolíte na Našich Internetových stránkách v rámci procesu Rezervace. Právně závazná je však pouze anglická verze těchto Obchodních podmínek. Překlady byly poskytnuty čistě pro zajištění uživatelského pohodlí. V případě rozporu mezi překladem a anglickou verzí těchto Obchodních podmínek má přednost verze anglická.
  8. Technické kroky vedoucí k uzavření Smlouvy o poskytování Služeb a oprava údajů. Naše Internetové stránky umožňují uzavření smlouvy mezi Námi a Vámi prostřednictvím interaktivního webového rozhraní, a to vyplněním a odesláním online objednávkového formuláře a následného provedení online platební transakce v souladu s čl. 1.2.1 Obchodních podmínek. Předtím, než online objednávkový formulář odešlete, můžete údaje do něj vložené zkontrolovat, změnit či opravit.
  9. Kodex chování. Při poskytování Našich Služeb vždy jednáme v souladu se všemi platnými zákony a právními předpisy České republiky a Evropské unie a rovněž v souladu s Našimi interními zásadami zajištění zákaznické spokojenosti a ochrany osobních údajů. Tyto Naše interní zásady nejsou veřejně přístupné.
  10. Uvádění cen. Ceny uváděné na Našich Internetových stránkách zahrnují základní cenu letenek do Cílové destinace, letištní poplatky, palivové příplatky, případně uložené DPH a poplatky za naše Služby. Všechny tyto součásti uvedené ceny se zobrazují jako jednotná Celková cena. Vzhledem k charakteru našich Služeb Naše ceny nemohou zahrnovat žádné poplatky navíc účtované Vybraným přepravcem či jinou třetí stranou ve spojitosti s přepravou do Cílové destinace. (Více informací se o Celkové ceně se dozvíte v čl. 3.1 Obchodních podmínek).
  11. Geografická omezení. Není-li výslovně uvedeno jinak, poskytování Našich Služeb není geograficky omezeno.
  12. Uzavřením Smlouvy o poskytování Služeb Uzavřením Smlouvy o poskytování Služeb se zavazujeme splnit Naše povinnosti plynoucí z poskytování Služeb podle těchto Obchodních podmínek a Vy se zavazujete zaplatit Nám Celkovou cenu podle čl. 3.1 Obchodních podmínek. Provedením Rezervace dojde k přijetí nabídky z Vaší strany, a tímto k uzavření Smlouvy o poskytování Služeb mezi Námi a Vámi. Tímto nás opravňujete využít Vaše osobní údaje (zejména jméno a příjmení) za účelem vytvoření tzv. virtuální kreditní karty, která bude použita výlučně pro účely finančního vypořádání s předmětným Vybraným přepravcem.
  13. Změna nebo zrušení Letů. Vyhrazujeme si právo jakékoli nabízené Lety změnit či zrušit v případě, že dojde ke změně nabídky na straně Vybraného přepravce; těmito změnami mohou být dotčeny zejména změna konkrétních parametrů Vámi vybraného Letu, případně navýšení ceny Vámi zvoleného Letu v mezičase mezi Naší akceptací Rezervace a dokončením nákupu příslušných letenek u Vybraných přepravců. V případě, že při poskytování Našich Služeb dojde ke změně podmínek přepravy ze strany Vybraného přepravce, budeme Vás o tom v odpovídajícím způsobem informovat a pokusíme se Vám nabídnout rozumné alternativní možnosti přepravy. Dále budeme postupovat v souladu s ustanoveními čl. 9.2 Obchodních podmínek.
  14. Okamžité plnění Smlouvy o poskytování Služeb a nemožnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Vzhledem k charakteru Našich Služeb, které začneme poskytovat ihned po uzavření Smlouvy o poskytování Služeb, tj. před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy podle předpisů EU, nejste oprávněni odstoupit od Smlouvy o poskytování Služeb ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření či kdykoli poté, a to ani v případě, že jste občanem členského státu EU, pro které toto právo obecně platí. Uzavřením Smlouvy o poskytování Služeb mezi Námi a Vámi zároveň dáváte pokyn k okamžitému poskytnutí Našich Služeb. Toto ustanovení čl. 2.14 Obchodních podmínek nemá vliv na možnost odstoupení od Smlouvy o poskytování Služeb za podmínek uvedených v čl. 9.2 Obchodních podmínek.
  15. Zprostředkování Smlouvy o přepravě. Naší prvotní povinností je zprostředkovat pro Vás možnost uzavření Smlouvy o přepravě s Vybraným přepravcem. Na základě Rezervace Nám dáváte pokyn ke zprostředkování Smlouvy o přepravě mezi Vámi a Vybraným přepravcem. Obsah takové Smlouvy o přepravě bude určen Vaším výběrem Cílové destinace a dalších charakteristik Letu na Našich Internetových stránkách a podmínkami přepravy Vybraného přepravce. Zprostředkovávaná Smlouva o přepravě může platit i pro přepravu více než jedné osoby a/nebo jiné osoby (jiných osob), než jste Vy. Smlouva o přepravě je však vždy uzavírána výhradně mezi Vámi (jakožto osobou, která provedla Rezervaci) a Vybraným přepravcem. Cena za přepravní služby poskytované na základě Smlouvy o přepravě, kterou jsme Vám zprostředkovali u Vybraného přepravce, je zahrnuta v Celkové ceně (čl. 3.1 Obchodních podmínek) a nepokrývá žádné dodatečné služby poskytované Vybraným přepravcem ve spojitosti s přepravou do Cílové destinace (pokud v rámci Rezervace není stanoveno jinak). V souladu s omezeními uvedenými v čl. 2.13 a 9.2 Obchodních podmínek se pro Vás zavazujeme zprostředkovat Smlouvu o přepravě bez zbytečného odkladu od okamžiku, co zaplatíte Celkovou cenu v souladu s čl. 1.2.1 Obchodních podmínek. Za tímto účelem Nás zmocňujete jednat Vaším jménem s Vybranými přepravci; není-li výslovně uvedeno jinak, v průměru zprostředkování Smlouvy o přepravě trvá zhruba 30 minut. Smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Vámi a Námi a Smlouva o přepravě uzavřená mezi Vámi a Vybraným přepravcem jsou dvěma samostatnými smlouvami.
  16. Plná moc. Pokud by k poskytování Služeb bylo z Vaší strany nezbytné udělení plné moci, ustanovujete nás uzavřením Smlouvy o poskytování Služeb svým zmocněným zástupcem a v rozsahu nezbytném k poskytnutí všech Služeb Nás opravňujete k tomu, abychom Vás mohli zastupovat. Pokud vyvstane potřeba vyhotovení písemné plné moci, zavazujete se Nám ji na vyžádání vystavit.
  17. Dodání letenek. Po zakoupení Letenek Vám zašleme Vaše elektronické letenky/jízdenky s příslušným Číslem rezervace pro každý příslušný Let zakoupený od Vybraného přepravce do Vaší e-mailové schránky na e-mailové adrese, kterou jste uvedli v online objednávkovém formuláři během Rezervace na Našich Internetových stránkách. Z těchto důvodů je podstatné, aby Vámi uvedená e-mailová adresa byla správná a úplná. Neodpovídáme za nesprávné nebo neprovedené dodání letenek/jízdenek způsobené okolnostmi na Vaší straně, zejména pak zadáním chybné e-mailové adresy nebo nastavením Vaší elektronické pošty. Je Vaší povinností Nám bez zbytečného odkladu ohlásit veškeré změny kontaktních údajů, které mohou dodání objednaných elektronických letenek ovlivnit. Elektronické letenky nedoručujeme ve fyzické podobě; vytiskněte si tedy prosím elektronické letenky, palubní vstupenky, víza, kopii pasu a/nebo jiné cestovní dokumenty vyžadované Vybraným přepravcem a/nebo příslušnými orgány a vezměte si je s sebou na letiště.
 3. Článek 3. Poplatky, ceny a sazby
  1. Celková cena. Celková cena, která se zobrazuje na Našich Internetových stránkách, je konečná cena za Letenky a zahrnuje základní cenu Letenek do Cílové destinace, letištní poplatky, palivové příplatky, případně uložené DPH a poplatky za Naše Služby. Celková cena však nezahrnuje další poplatky či jiné platby za služby související s Vaší přepravou podle Smlouvy o přepravě, které jsou poskytovány Vybraným přepravcem a/nebo třetími stranami, jako jsou pobytové taxy, bankovní poplatky, poplatky za víza, poplatky za přesun na letiště atd. Celkovou cenu jste povinni uhradit prostřednictvím platební karty či jiné online platební metody nabízené na Našich Internetových stránkách, a to vyplněním požadovaných údajů do příslušného online formuláře. S poskytováním jakýchkoli Služeb jsme povinni začít až poté, co obdržíme Vaši platbu Celkové ceny a potvrdíme Vám její přijetí.
  2. Změna ceny. Prosím vezměte na vědomí, že pokud se cena Rezervace, či jejích jednotlivých komponentů letenky sníží poté co dokončíte Rezervaci, nejsme povinni Vám vracet rozdíl v ceně, jelikož jsme zarezervovali Váš Let za cenu platnou v okamžiku dokončení Rezervace a nejsme schopni tento proces zvrátit.
  3. Započtení. V případě, že se Váš itinerář změní v důsledku aplikace Kiwi.com Guarantee (jak je definována níže) a/nebo v důsledku Vašeho požadavku (dále jen “Změna”), dáváte nám tímto souhlas k jednostrannému započtení veškerých plateb, které Vám mají být vráceny Vybranými přepravci na Náš účet, a to proti ceně alternativních letů a/nebo peněžním prostředkům, které Vám byly vráceny z naší strany. V tomto ohledu na nás postupujete veškeré platby, které Vám budou vráceny Vybranými přepravci v této souvislosti, jakožto předpoklad k využití Kiwi.com Guarantee.
 4. Článek 4. Záruka Kiwi.com Guarantee a Volitelné služby – zpoždění a zrušení Letů
  V rámci Naší snahy o poskytování co nejlepších služeb Vám nabízíme exkluzivní a jedinečnou službu pro případy změny, zrušení a zpoždění Letu v podobě Kiwi.com Guarantee (nebo Asistenční služby) tak, jak jsou popsány níže (dále označováno jako „záruka Kiwi.com Guarantee“).

  Cílem a účelem našeho servisního programu záruky Kiwi.com Guarantee je, aby byla Vaše cesta co nejpohodlnější a nejplynulejší. Z toho důvodu Vám zaručujeme , že v případech, kdy dojde k změně, zpoždění nebo zrušení Vašeho Letu, Vám po aktivaci záruky Kiwi.com Guarantee nabídneme adekvátně dostupné náhradní Lety nebo jiné způsoby přepravy do Cílové destinace, nebo Vám nabídneme vrácení peněz zaplacených za dosud nevyužité Lety. Na základě zde uvedených podmínek Vám nabízíme garantované řešení výše uvedených situací, které mohou negativně ovlivnit Vaši cestu do Cílové destinace.

  Záruku Kiwi.com Guarantee lze však uplatnit pouze v případech, kdy jsou Vaše Lety změněny, zpožděny nebo zrušeny v důsledku faktorů, ke kterým v letecké dopravě dochází v průběhu běžného provozu. Z toho důvodu je platnost záruky Kiwi.com Guarantee omezená v situacích působení vyšší moci (viz čl. 5.3). Záruku Kiwi.com Guarantee rovněž nelze použít v případech, kdy sami provedete změny v plánu Letů bez našeho předchozího schválení nebo bez toho, abyste se obrátili na naše oddělení zákaznické podpory.
  1. Záruka Kiwi.com Guarantee. Rozsah záruky Kiwi.com Guarantee lze na základě závažnosti rozdělit do dvou kategorií:

   Scénář A (více než 48 hodin do odletu)

   Více než 48 hodin do odletu – Záruka Kiwi.com Guarantee stanovenou v tomto čl. 4.1 a) lze uplatnit pouze v případech změn nebo zrušení Letů oznámených více než 48 hodin před odletem prvního Letu, v jejichž důsledku byste nebyli schopni dosáhnout své Cílové destinace, nebo v případech, kdy by byl Váš přílet/příjezd do Cílové destinace změněn o více než 24 hodin oproti původně plánovanému času příletu/příjezdu, tj. kvůli změně či zrušení Letů byste buď zmeškali svoje Navazující Lety, nebo by byly Vaše Lety zrušeny (dále označováno jako „Scénář A“).

   V případě, že se dozvíte o změně nebo zrušení Vašeho Letu podle Scénáře A, musíte Nás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat buď telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím online chatu dostupného na Našich Internetových stránkách. Pokud Nás o této změně či zrušení Letu nebudete včas informovat, pozbydete nárok na uplatnění záruky Kiwi.com Guarantee. Pokud jsme o této změně či zrušení Vašeho Letu podle Scénáře A informování jako první, budeme Vás o této skutečnosti v přiměřené době od zjištění zmíněných změn či zrušení Letu informovat.

   Poté, co budeme informováni o změně či zrušení Letu podle Scénáře A, Vám nabídneme jedno z následujících řešení, a to podle Našeho výhradního uvážení:
   • Vyhledáme alternativní přepravu do Vaší Cílové destinace. Pokud nalezneme přiměřenou alternativu, nabídneme Vám alternativní Lety nebo jiné způsoby přepravy do Vaší Cílové Destinace výlučně na Naše náklady. Pokud pro Vás nebudeme schopni zakoupit online nabídnuté alternativní Lety nebo jiné způsoby přepravy, můžete si zakoupit příslušné letenky na alternativní přepravu – odsouhlasenou na základě naší vzájemné dohody – na letišti/vlakové stanici a my Vám následně vrátíme peníze ve výši ceny těchto letenek ve smyslu čl. 5 Obchodních podmínek. Jakékoli případné dodatečné služby nebo další zlepšení související s dohodnutými alternativními letenkami objednané nad rámec původní Rezervace Námi nebudou hrazeny.
   • Nabídneme Vám vrácení peněz ve výši ceny dosud nevyužitých Letů podle podmínek určených v čl. 5 Obchodních podmínek. Toto řešení Vám nejpravděpodobněji nabídneme v případě, že Vám nebudeme schopni nabídnout adekvátně dostupnou alternativní přepravu.
   Je Vaší povinností Nám neprodleně po oznámení nabídky možných řešení sdělit, jestli a jakou alternativu hodláte využít. V tomto ohledu jsou Námi oznámené variantní řešení považovány za doručené v souladu s čl. 4.3 Obchodních podmínek nejpozději po uplynutí 24 hodin od okamžiku Našeho prvního oznámení týkajícího se řešení nastalé situace nebo případně po uplynutí jakékoli adekvátně kratší doby vždy s ohledem k času zbývajícímu do okamžiku plánovaného odletu prvního následujícího Letu. Po marném uplynutí těchto 24 hodin, nebo jiného kratšího času vyhrazeného pro Vaši odpověď Naše nabídka pozbývá své platnosti a Vy již nebudete mít nadále právo využít záruku Kiwi.com Guarantee v této věci.

   Scénář B (méně než 48 hodin do odletu)

   Méně než 48 hodin do odletu – Záruku Kiwi.com Guarantee stanovenou v tomto čl. 4.1 b) lze uplatnit pouze v případech zpoždění nebo zrušení Letů oznámených čase kratším či rovnajícím se 48 hodin před odletem prvního Letu, v jejichž důsledku byste nebyli schopni dosáhnout své Cílové destinace, nebo v případech kdy by byl Váš přílet/příjezd do Cílové destinace změněn o více než 24 hodin oproti původně naplánovanému času příletu, tj. kvůli zpoždění či zrušení Letů byste buď zmeškali svoje Navazující Lety, nebo by byly Vaše Lety zrušeny (dále označováno jako „Scénář B“).

   V případě, že se dozvíte o zpoždění nebo zrušení Vašeho Letu podle Scénáře B, musíte Nás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat buď telefonicky, nebo prostřednictvím online chatu dostupného na Našich Internetových stránkách. Pokud Nás o tomto zpoždění či zrušení Letu nebudete včas informovat, pozbydete nárok na uplatnění záruky Kiwi.com Guarantee. Pokud jsme o tomto zpoždění či zrušení Vašeho Letu podle Scénáře B informování jako první, budeme Vás o této skutečnosti v přiměřené době od zjištění těchto okolností informovat.

   Poté, co budeme informováni o zpoždění či zrušení Letu podle Scénáře B, můžete si podle svého vlastního rozhodnutí zvolit jedno z následujících řešení:
   • Sami pro Vás vyhledáme alternativní přepravu do Vaší Cílové destinace, a pokud nalezneme adekvátně dostupnou alternativu, nabídneme Vám alternativní Lety nebo jiné způsoby přepravy do Vaší Cílové Destinace, a to zcela na Naše náklady. Pokud pro Vás nebudeme schopni zakoupit online nabídnuté alternativní Lety nebo jiné způsoby přepravy, můžete si zakoupit příslušné letenky na alternativní přepravu – odsouhlasenou na základě naší vzájemné dohody – na letišti a My Vám následně vrátíme peníze ve výši ceny těchto letenek ve smyslu v čl. 5 Obchodních podmínek. Pokud nejsme schopni najít rozumné alternativní Lety nebo jiné způsoby přepravy z důvodu velkého rozdílu cen mezi potenciální alternativní přepravou a původní cenou nevyužitých Letů, můžeme se s Vámi dohodnout na našem částečném příspěvku k nákladům spojeným se vzájemně dohodnutou alternativní přepravou. Tato možnost bude nabídnuta a dohodnuta na základě posouzení každého konkrétního případu. Jakékoli případné dodatečné služby nebo další zlepšení související s dohodnutými alternativními letenkami objednané nad rámec původní Rezervace Námi nebudou hrazeny. Ve výjimečných případech, kdy je Let zrušen nebo nestihnete Navazující Let z důvodu zpoždění Letu a nemůžete Nás v této záležitosti kontaktovat, můžete si zakoupit letenky na alternativní přepravu i bez Naší předchozí domluvy a my Vám vrátíme peníze ve výši ceny těchto letenek na alternativní přepravu až do výše dvojnásobku původní ceny nevyužitých Letů na cestě do Cílové destinace. Na toto vrácení peněz máte právo podle podmínek uvedených v čl. 5 Obchodních podmínek pouze za předpokladu, že Nám poskytnete dostatečný důvěryhodné zdůvodnění příčiny Vaší neschopnosti Nás v této věci informovat spolu s písemným dokladem o Vašem nákupu letenek na alternativní přepravu do Cílové destinace společně s dokladem o zpoždění původního Letu či zrušení Vašeho původního Letu. Vyhodnocení důvodnosti Vaši neschopnosti Nás kontaktovat je pak zcela na Nás.
   • Peníze Vám vrátíme ve výši ceny všech nevyužitých Letů podle podmínek určených v čl. 5 Obchodních podmínek. Tuto variantu řešení byste si měli zvolit v případě, že Vám nebudeme schopni nabídnout alternativní přepravu do Cílové destinace.
   Je Vaší povinností Nám neprodleně po oznámení nabídky možných řešení sdělit, jestli a jakou alternativu hodláte využít. V tomto ohledu jsou Námi oznámené variantní řešení považovány za doručené v souladu s čl. 4.3 Obchodních podmínek nejpozději po uplynutí 24 hodin od okamžiku Našeho prvního oznámení týkajícího se řešení nastalé situace, nebo případně po uplynutí jakékoli adekvátně kratší doby vždy s ohledem k času zbývajícímu do okamžiku plánovaného odletu prvního následujícího Letu. Po marném uplynutí těchto 24 hodin, nebo jiného kratšího času vyhrazeného pro Vaši odpověď Naše nabídka pozbývá své platnosti a Vy již nebudete mít nadále právo využít záruku Kiwi.com Guarantee v této věci.
  2. Trasy s více Cílovými destinacemi. (Multi-city) Pokud dojde ke zpoždění, změně nebo zrušení Letu, na jedné části cesty, Vaší cesty do mezitímní destinace, bude tato mezitimní destinace považována za Vaši Cílovou destinaci a Kiwi.com Guarantee se zde přiměřeně uplatní. Vezmetě však na vědomí, že vzhledem k charakteru Multi-city itinerářů a skutečnosti, že změny jakýchkoliv Letů včetně Letů do jiných mezitímních destinací, mohou mít vliv na veškeré předcházející, či následující Lety, Vám nejsme schopni garantovat zachování časového rámce a doby pobytu v mezitímních destinacích. V případě, že se dozvíte o jakékoliv změně Letu v rámci Multi-city. Prosím kontaktujte Nás okamžitě poté, co se dozvíte o jakékoli změně/zrušení Letu v rámci Multi-city. Vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom Vám nabídli řešení, které Vám bude co nejvíce vyhovovat, a to s ohledem k aktuální nabídce možných adekvátních alternativních letů v rámci Vašeho Multi-city itineráře.
  3. Komunikace a oznámení. Není-li prokázáno jinak, platí, že veškerá Naše oznámení či jiné formy komunikace odeslané či zprostředkované Vám jakýmikoli komunikačními kanály se považují za doručené v den a čas přenosu oznámení s potvrzením o nepřerušeném přenosu, pokud se jedná o oznámení doručované distanční formou komunikace, nebo v den a čas, kdy bylo doručení odmítnuto; v každém případě však platí, že doručení je učiněno nejpozději po uplynutí 24 hodin od okamžiku odeslání Našeho oznámení pomocí e-mailu, textové zprávy (SMS) či jiným způsobem distanční komunikace na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo či jiný komunikační kanál, který jste uvedli během Rezervace nebo v rámci komunikace s Námi. Pro vyloučení pochybností zdůrazňujeme, že veškerá Naše oznámení se Vám považují doručená nejpozději po uplynutí 24 hodin od okamžiku odeslání Našeho prvního oznámení týkající se dané věci, a to ať učiněná e-mailem, mobilním telefonem či jiným komunikačním kanálem. V případě, že Nám neodpovíte v reakci na takové oznámení v souladu s čl. 4.1 a) a/nebo 4.1 b) Obchodních podmínek, nebudete nadále moci uplatňovat záruku Kiwi.com Guarantee.
  4. Speciální Volitelné služby od společnosti Kiwi.com. Služby specifikované níže v čl. 4.4.1, 4.4.2 a 4.4.3 Obchodních podmínek je možné uplatnit pouze v případě, že nastane situace podle Scénáře B specifikovaného v čl. 4.1 části b) Obchodních podmínek v rámci Naší záruky Kiwi.com Guarantee nebo pokud Vám nabídneme alternativní Let podle Scénáře A specifikovaního v čl. 4.1 části a), případně v jiných případech, kdy se rozhodneme Vám tyto služby poskytnout. Tyto služby lze aktivovat prostřednictvím Našeho oddělení zákaznické podpory v případě, že se na něj obrátíte ve věci zpoždění nebo zrušení Letu. V tomto ohledu zdůrazňujeme, že nemáte žádný nárok na poskytnutí těchto dodatečných služeb, neboť poskytnutí jakékoli z těchto služeb závisí výhradně na Našem rozhodnutí a je třeba si je předem dohodnout s Naším oddělením zákaznické podpory. V případě aktivace těchto dodatečných služeb budete povinni nejprve sami uhradit náklady spojené s užíváním těchto dodatečných služeb a následně Nám poskytnout doklady prokazující tyto Vaše náklady. Na základě těchto dokladů Vám poté poskytneme finanční kompenzaci, a to až do výše uvedené níže.
   • Ubytování přes noc – tuto možnost lze využít v případech, kdy je Váš let zpožděn nebo zrušen na poslední chvíli, takže zůstanete večer na letišti/vlakové stanici a Váš Navazující Let letí až po půlnoci (00:00) a současně budete muset na letišti/vlakové stanici zůstat více než 8 hodin. V tomto ohledu Vám můžeme rovněž nabídnout ubytování pokud (i) jste přijali naši nabídku alternativního letu na druhý den a (ii) přijmete naši nabídku abychom Vám rezervovali ubytování na Naše náklady.
   • Alternativní přeprava – pokud se Nám nepodaří rezervovat Vám Navazující Let proto, že a) všechny adekvátní a cenově dostupné Lety jsou již vyprodané a/nebo b) pro daný den neexistuje žádná vhodná trasa, pokusíme se pro Vás nalézt možnosti alternativních Letů na jiných letištích/vlakových stanicích v nejbližším okolí. V případě, že se takto dohodneme a pod podmínkou, že všechny náklady jsou s Námi předem odsouhlaseny, můžeme Vám přispět na náklady spojené se zvolenou metodou přepravy mezi letišti/vlakovými stanicemi. Může se jednat například o příspěvek na: vlak, autobus nebo taxi a tato služba se vztahuje na všechny cestující, jejichž rezervace jsou součástí u Nás rezervovaného itineráře. Maximální limit pro tuto alternativní přepravu je stanoven na 100 EUR, přičemž tato částka zahrnuje všechny cestující.
   • Kompenzace za stravu a nápoje – pokud dojde ke zpoždění Letu o více než 4 hodiny, pokryjeme Vaše náklady na občerstvení až do hodnoty 10 EUR na cestujícího, jehož rezervace jsou součástí příslušného itineráře zarezervovaného u Nás.
   Pokud Vám letecká společnosti a/nebo letiště nabídnou některou z výše zmíněných alternativ, nebude již nadále Naší povinností dále Vás kompenzovat stravu a nápoje a/nebo Vám za ně vracet peníze.
  5. Minimální čas pro rezervaci alternativních Letů. Prosím vezměte na vědomí, že v případě aplikace Kiwi.com Guarantee ve formě rezervace alernativních Letů, Nám vyřízení takové rezervace trvá minimálně 8 hodin. Pokud Vám z Naší strany bude nabídnuta možnost zvolit si alternativní Let, vynaložíme veškeré úsilí k co možná nejrychlejšímu dokončení rezervace tohoto Letu, nicméně nejsme schopni garantovat dokončení rezervace předmětného Letu dříve než 8 hodin od okamžiku Vašeho prvního kontaktu s naším zákaznickým centrem v předmětné záležitosti nebo od obdržení Vaší žádosti v sekci správa rezervace dostupné na Našich Internetových stránkách.
 5. Článek 5. Záruka Kiwi.com Guarantee a Volitelné služby – vracení peněz, výjimky, omezení, uznání nároku
  1. Zásady týkající se vracení peněz související se zárukou Kiwi.com Guarantee. Zpětné uhrazení plné výše či části ceny letenek do Cílové destinace, jakožto řešení Vaší situace v rámci Kiwi.com Guarantee, Vám garantujeme pouze za splnění následujících podmínek:
   1. Zakoupené letenky musí být na Let, který jsme Vám nabídli (prostřednictvím asistenčních služeb). Pokud bez Naší asistence provedete jakékoli změny v plánu letové trasy, kterou jste si u Nás rezervovali, přímo s Vybraným přepravcem bez Našeho dřívějšího schválení a následně budete čelit potížím při Vaší cestě, záruku Kiwi.com Guarantee nebude možné uplatnit a nebudete mít nárok na vrácení peněz z Naší strany;
   2. Vaši žádost o kompenzaci ceny letenek Nám musíte předložit do 14 dnů od okamžiku, kdy měl být dokončen původní itinerář Vaší cesty (tj., kdy jste měl(a) doletět do Cílové destinace podle původního itineráře);
   3. Společně s Vaší žádostí o vrácení peněz Nám musíte předložit jasnou a čitelnou kopii daňového dokladu o úhradě ceny za alternativní Let nebo jiný způsob přepravy a příslušnou letenku na alternativní Let nebo jiný způsob přepravy, přičemž alespoň jeden z těchto dokladů musí obsahovat čitelné údaje o Letu (zejména datum a čas Letu, místo odletu a příletu) nebo údaje o způsobu přepravy, ceně a jménu zákazníka.
   4. Pokud Vám nenabídneme alternativní Let nebo jiné způsoby přepravy, vrátíme Vám peníze v plné či částečné výši toho, co jste Nám původně zaplatili za cestu, a to v souladu s pravidly stanovenými v Obchodních podmínkách. Pokud se Vaše cesta skládá z více než jednoho Letu, a již jste některé z Letů využili, vrátíme Vám peníze ve výši původní ceny nevyužitých Letů Případné peněžní prostředky, které Vám mají být vráceny za Lety podle Vašeho původního itineráře budou použity a započetny proti ceně za nové Lety/vrácení peněz v rámci uplatnění Kiwi.com Guarantee.
  2. Záruka Kiwi.com Guarantee – výjimky. Pokud po uzavření Smlouvy o poskytování Služeb mezi Námi a Vámi:
   • provedete jakékoli změny v itineráři zakoupeného Letu jinak než Naším prostřednictvím; a/nebo
   • změníte Vaše kontaktní údaje související s Rezervací u jakéhokoli Vybraného přepravce; a/nebo
   • provedete jakékoliv změny v Rezervaci bez zavazadla, zejména si zajistíte přidání odbaveného Zavazadla k jakémukoli z Letů v rámci Rezervace bez zavazadla;

   Naše nabídka záruky Kiwi.com Guarantee popsaná v čl. 4 automaticky zaniká a Vy tak pozbýváte nárok na plnění služeb záruky Kiwi.com Guarantee z Naší strany. Tímto ustanovením není dotčena Vaše možnost zakoupit si alternativní Lety v souladu s čl. 4.2 a/nebo čl. 4.3 Obchodních podmínek– pokud tak učiníte v souladu s těmito Obchodními podmínkami a záruka Kiwi.com Guarantee zůstane platná a Vy na ni stále budete mít nárok. Pokud však pozměníte nebo upravíte itinerář původního Letu objednaného v rámci Rezervace bez toho, abyste si tyto změny nejprve odsouhlasili s Naším oddělením zákaznické podpory a nebo prostřednictvím správy rezervace na Internetových stránkách, záruka Kiwi.com Guarantee pozbývá své platnosti a My Vám nebudeme nadále povinni poskytnout podporu, pokud během Vaší cesty dojde jakýmkoliv komplikacím.
  3. Omezení záruky Kiwi.com Guarantee – vyšší moc. Záruku Kiwi.com Guarantee však nelze uplatnit ve všech případech zpoždění, změny nebo zrušení Letů, protože Náš program záruky Kiwi.com Guarantee je omezen v takových případech, kdy byla událost způsobena výjimečnými okolnostmi, které byly způsobeny vyšší mocí a kterým se nedalo vyhnout ani v případě, že by byla přijata veškerá přiměřená opatření. Tyto okolnosti zahrnují zejména případy politické nestability, nepříznivé meteorologické podmínky neslučitelné s leteckým provozem a realizací Letu, bezpečnostních rizik, neočekávaných problémů s letovou bezpečností, stávky, jež ovlivňují provoz příslušného leteckého přepravce (dále označováno jako „Vyšší moc“). V takových případech nelze záruku Kiwi.com Guarantee uplatnit na Let ovlivněný působením Vyšší moci a v těchto případech přejímá příslušný Přepravce odpovědnost za zajištění alternativního Letu a/nebo jiné alternativní přepravy. Záruku Kiwi.com Guarantee však lze uplatnit ve spojitosti s Navazujícími Lety, které nebylo možné využít v důsledku působení Vyšší moci.
  4. Omezení záruky Kiwi.com Guarantee – Navazující Lety s jedním Číslem rezervace. Naše záruka Kiwi.com Guarantee popsaná v čl. 4 Obchodních podmínek se nevztahuje na Navazující Lety identifikované jedním Číslem rezervace. Za veškeré případné problémy s těmito Navazujícími Lety nesou plnou odpovědnost přepravci, kteří tyto Lety zajišťují. V těchto případech kontaktujte přímo Vybraného přepravce nebo leteckou společnost provozující tyto Lety. Pokud zmeškáte jakýkoli Let v rámci Navazujících Letů s jedním Číslem rezervace, nemusí Vám být umožněno využít žádný z následujících Letů. V tomto ohledu si musíte si zkontrolovat aplikovatelná pravidla jednotlivých Vybraných přepravců, jelikož Kiwi.com nenese odpovědnost za jakékoli problémy, které Vám mohou v této souvislosti nastat.
  5. Proces vrácení peněz. Jestliže Vám vznikl nárok na vrácení peněz ve smyslu těchto Obchodních podmínek, a to ať v plné či částečné výši ceny, kterou jste nám původně uhradili, nebo na jinou formu vrácení peněz, budou Vám tyto peníze vráceny stejnou platební metodou kterou jste využili k úhradě Celkové ceny. Tento proces může trvat až 10 pracovních dní. Pokud nebude možné vrácení peněz tímto způsobem vyřešit, vrátíme Vám peníze vzájemně dohodnutým způsobem, a to do 14 dnů od okamžiku, co dosáhneme vzájemné dohody ohledně metody vrácení peněz. V tomto ohledu však neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli problémy spojené s převodem peněz, neboť nejsme sto ovlivnit proces převodu peněz, a veškerou odpovědnost v tomto směru plně nesou finanční instituce zajišťující provedení takové platební transakce.
   Pamatujte, že cena Letů obsahuje různé složky a z pohledu Leteckých přepravců není možné v některých případech vrátit kompletní cenu Letu. V případě, že budete požadovat změnu/zrušení Letu, který není dle daného Vybraného Přepravce možné jakkoliv změnit či zrušit, máte stále právo na vrácení např. letištních poplatků, které jsou jednou ze složek ceny Letu. Pokud si přejete abychom toto vrácení zajistili My, bude aplikovat Manipulační poplatek, který bude odečten od peněžních prostředků, které Vám budou vráceny.
  6. Postoupení pohledávek vůči Vybraným přepravcům. Uplatněním záruky Kiwi.com Guarantee na Nás postupujete všechna práva a pohledávky vůči Vybraným přepravcům, jež Vám vzniknou v souvislosti s poskytováním Našich Služeb na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (dále označováno jako „Nároky“), a souhlasíte s tím, že Nám – či Našim autorizovaným subdodavatelům – poskytnete přiměřenou asistenci při vymáhání Nároků a jiném uplatňování nároků na náhradu škody. Současně se Nám zavazujete poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, abychom mohli My – případně naši autorizovaní subdodavatelé – uplatňovat, vymáhat či jinak nakládat s Nároky. Tímto souhlasíte a přijímáte, že postoupení Nároků a související spolupráce jsou nutnou podmínkou k podání žádosti o zpracování Vaší žádost na využití záruky Kiwi.com Guarantee, a dále souhlasíte, že postoupení Nároků je přiměřenou a adekvátní protihodnotou za poskytování záruky Kiwi.com Guarantee. V případě, že výše vymožených Nároků přesáhne Naše náklady na poskytnutí Kiwi.com Guarantee, bude Vám tento rozdíl vrácen.
  7. Právo společnosti Kiwi.com zastupovat Vás ve věci vymáhání nároků proti Vybraným přepravcům. Uzavřením Smlouvy o poskytování Služeb současně opravňujete k tomu, abychom:
   • Vás zastupovali v procesu vymáhání všech Nároků vůči Vybraným přepravcům a prováděli Vašim jménem veškeré právní i jiné kroky nezbytné k realizaci této věci (dále jako „Služby vymáhání“). Současně se zavazujete poskytnout Nám – či Našim autorizovaným subdodavatelům – veškerou přiměřenou požadovatelnou součinnost, dokumentaci a informace, aby Vás mohla společnost Kiwi.com plně zastupovat v procesu vymáhání Nároků, a v případě nutnosti na Nám vystavíte plnou moc. Za poskytování Služeb vymáhání má společnost Kiwi.com právo na odměnu ve výši 35 % jakéhokoli úspěšně vymoženého Nároku. Tento čl. 5.6 Obchodních podmínek nebude mít vliv na postoupení Nároků ve spojitosti s Vaší žádostí o záruku Kiwi.com Guarantee tak, jak je to stanoveno v čl. 5.6 Obchodních podmínek; a
   • předali Vaše kontaktní údaje společnosti AirHelp Limited, se sídlem 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB no. 1926223, BR no. 61625023-00), která Vás může kontaktovat s nabídkou služeb spojených se Službami vymáhání.
   • Prosíme Vás, abyste nás informovali v případě, že nechcete abychom Vám poskytovali Služby vymáhání. Pokud Nás takto neinformujete do 30 dnů ode dne kdy nastala událost, na základě které Vám vznikl Nárok, máme za to, že si přejete aby Vám byly Služby vymáhání z Naší strany poskytnuty.
 6. Článek 6. Podmínky přepravy
  1. Tímto berete na vědomí, že pro smluvní vztah mezi Vámi a Vybraným přepravcem budou použity obchodní podmínky a podmínky přepravy Vybraného přepravce. Je Vaší povinností se s těmito obchodními podmínkami i podmínkami přepravy seznámit dříve, než přistoupíte k uzavření Smlouvy o poskytování Služeb a než dokončíte Rezervaci. Uzavřením Smlouvy o poskytování Služeb dále berete na vědomí, že Lety v rámci Vaší Rezervace nemohou být zařazeny do “věrnostních programů” Vybraných přepravců. Veškerá pravidla uvedená v tomto článku se pak uplatní také na přepravce, jejichž Lety Vám budou nabídnuty v souvislosti s aplikací Kiwi.com Guarantee a/nebo na základě Vašeho požadavku na změnu Rezervace.
  2. Poskytneme Vám všechny nezbytné dokumenty pro Vaši cestu. Je však Vaší povinností zkontrolovat, že jste obdrželi všechny dokumenty a že jsou v pořádku. Neneseme žádnou odpovědnost za problémy způsobené tím, že nebudete disponovat všemi nutnými dokumenty (alespoň 6 měsíců platný pas, víza či jiné cestovní dokumenty) vyžadovanými jakoukoli leteckou společností, úřadem či Cílovou destinací – včetně zemí, které jsou pro Vás pouze přestupní. Pokud jste od Nás neobdrželi žádnou dokumentaci, nebo se domníváte, že některé dokumenty chybí či jsou nepřesné, musíte Nás ihned kontaktovat a informovat Nás o tom a My učiníme vše, co je v našich silách, abychom Vám zajistili veškerou nezbytnou dokumentaci.
 7. Článek 7. Zajišťování Navazujících Letů
  1. U některých Navazujících Letů či přepravy do Cílové destinace a zpět je doprava do Cílové destinace zajišťována tak, že pro každou jednotlivou část cesty (ve smyslu každého jednotlivého Letu na trase) do Cílové destinace (případně zpět z Cílové destinace) obdržíte odpovídající jednosměrnou letenku (či letenky). V takovém případě berete na vědomí, že:
   1. Každý jednotlivý Let může podléhat vlastním pravidlům, zejména pokud jsou realizovány jinými Vybranými přepravci.
   2. Při přestupu mezi jednotlivými lety je nutné osobně vyzvednout zavazadla a znovu je nechat odbavit pro další Let, pokud se nejedná o pouhý přestupní Let, ale o samostatný Let, který může být v některých případech poskytován jiným Vybraným přepravcem.
   3. Jakmile budete na letišti, je Vaší povinností zajistit, že stihnete příslušné Navazující Lety na základě informací dostupných na letišti a týkajících se změn letištních bran, terminálů, času přesunu k letištním bránám, nástupištím atd. Neneseme žádnou odpovědnost za problémy, které mohou nastat, pokud v této souvislosti zmeškáte Navazující Let a/nebo nastoupíte do špatného letu.
 8. Článek 8. Administrativní náležitosti / Rozhodné právo / Změny obchodních podmínek / Podvodné jednání
  1. Víza. Není Naší povinností upozornit Vás na nutnost obstarat si víza, pomáhat Vám s jejich získáváním ani pro Vás přímo obstarávat víza do států, které navštívíte – nebo v kterých přestupujete – během cesty do Cílové destinace. Obvykle Vás ale upozorníme na skutečnost, že některé ze států na Vaší cestě mohou vůči Vám uplatňovat vízovou povinnost. Je však Vaší povinností si příslušná víza na své vlastní náklady a s dostatečným předstihem opatřit. Při cestě, kde budete využívat Navazující Lety může být nutné opatřit si transitní víza, abyste mohli být odbaveni pro nástup na Navazující Let.
  2. Oddělitelnost. Pokud jakékoli ujednání Smlouvy o poskytování Služeb bude shledáno neplatným či neúčinným, ostatní ujednání zůstanou v platnosti a účinnosti v rozsahu, ve kterém nejsou na neplatnou či neúčinnou část vázány. V takovém případě bude neplatné či neúčinné ustanovení nahrazeno novým, platným a účinným ustanovením, které bude odpovídat smyslu a účelu původního ustanovení.
  3. Rozhodné právo. Smlouva o poskytování Služeb a veškeré právní vztahy s ní související a z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.
  4. Zpracování osobních údajů. Naše zpracování a ochrana osobních údajů, které jste Nám poskytli, jako fyzická osoba v souladu se zde uvedenými podmínkami, se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů., ve znění pozdějších předpisů, stejně jako Našimi zásadami ochrany osobních údajů, jež jsou k dispozici online na Našich Internetových stránkách. Zásady ochrany osobních údajů tvoří neoddělitelnou součást těchto Obchodních podmínek a máte povinnost si Naše zásady ochrany osobních údajů přečíst vždy před tím, než tyto Obchodní podmínky přijmete. Přijetím těchto Obchodních podmínek také potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli jste Našim zásadám ochrany osobních údajů.
  5. Vyšší moc. V případě, že nebudeme schopni splnit Naše smluvní či jiné povinnosti vůči Vám z důvodu působení okolností vyšší moci, které zahrnují mimo jiné technické, faktické, politické, ekonomické či meteorologické a jiné nepředpokládatelné okolnosti bránící Nám ve splnění Našich smluvních povinností, kterým nebylo možné z Naší strany předejít, jsme zproštěni jakékoliv odpovědnosti za negativní důsledky spojené s účinky vyšší moci.
  6. Změny Obchodních podmínek. Vyhrazujeme si právo změnit tyto Obchodní podmínky, a to kdykoli a bez předchozí konzultace s Našimi zákazníky. Pro každou uzavřenou Smlouvu o poskytování Služeb se použijí Obchodní podmínky platné a účinné v době, kdy Nám prostřednictvím Našich Internetových stránek odešlete vyplněný online objednávkový formulář. Upozorňujeme Vás, že při opakovaném využití našich Služeb mohou být Obchodní podmínky odlišné, a proto byste si je měli pozorně přečíst před učiněním jakékoli objednávky Našich Služeb. Všechny verze Našich Obchodních podmínek jsou k dispozici a ke stažení na Našich Internetových stránkách.
  7. Účinnost. Tyto Obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny Smlouvy o poskytování Služeb uzavřené ode dne 21. listopadu 2017.
  8. Ochrana před podvodnými transakcemi. Z důvodu zajištění vysokého standardu Námi poskytovaných Služeb a v zájmu ochrany před podvodnými transakcemi si vyhrazujeme právo provádět kontroly (ověřování) platebních karet. Z tohoto důvodu po Vás můžeme vyžadovat součinnost k ověření totožnosti držitele platební karty. Naše povinnost okamžitě zahájit poskytování Služeb se pak odkládá až do okamžiku úspěšného dokončení tohoto ověření. V takovém případě budou finanční prostředky dočasně blokovány ve Vaší bance, a My s nimi po tuto dobu nebudeme nakládat. Doba ověřování platební karty se nezapočítává do lhůty, ve které jsme Vám povinni zprostředkovat uzavření Smlouvy o přepravě ve smyslu čl. 2.15 Obchodních podmínek.
  9. Informace o Celkové ceně je uvedena jako konečná a závazná vyjma případů zjevné nesprávnosti ve výši Celkové ceny. V případech zřejmé nesprávnosti výši Celkové ceny si vyhrazujeme právo na okamžité odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb.
 9. Článek 9. Zánik závazku
  1. Zánik závazku splněním. Naše i Vaše povinnosti vymezené Smlouvou o poskytování Služeb zaniknou a Smlouva o poskytování Služeb bude splněna, jakmile zaplatíte Celkovou cenu podle čl. 3.1 Obchodních podmínek a My Vám poskytneme Služby.
  2. Zánik závazku v případě nezprostředkování smlouvy. Pokud se Nám nepodaří zprostředkovat Vám uzavření Smlouvy o přepravě podle čl. 2.15 do 48 hodin od okamžiku, kdy Vám potvrdíme uhrazení Celkové ceny, budeme Vás kontaktovat. Pokusíme se Vám navrhnout alternativní řešení, popřípadě můžete za této situaci Vy i My od Smlouvy o poskytování Služeb odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytování Služeb máte nárok na vrácení Celkové ceny v souladu s čl. 5.5 Obchodních podmínek. Pokud se dohodneme na alternativním Letu nebo na jiné kombinaci Letů do Cílové destinace, může dojít ke změně výše Celkové ceny. Tento cenový rozdíl bude mezi Námi a Vámi vyrovnán. Tento cenový rozdíl zaplatíte Vy Nám nebo naopak na základě Našeho výpočtu, který Vám poskytneme.
 10. Článek 10. Odpovědnost za škody
  1. Neodpovídáme za žádnou škodu, újmu či ztrátu, která Vám v souvislosti s přepravou do Cílové destinace vznikne v důsledku jednání či opomenutí Vybraného přepravce nebo třetích osob. Neodpovídáme ani za žádnou škodu, újmu či ztrátu, která Vám vznikne v důsledku Vašeho vlastního jednání či opomenutí, které bylo učiněno v rozporu s Obchodními podmínkami.
 11. Článek 11. Řešení sporů
  1. Pro řešení všech případných sporů mezi Vámi a Námi jsou příslušné soudy České republiky.
  2. Před zahájením sporu před obecným soudem je zákazník-spotřebitel oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu s Námi nepodařilo vyřešit napřímo. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s Naší společností je Česká obchodní inspekce (coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů spotřebitelů naleznete zde (evropskyspotrebitel.cz/how-to-submit-your-complaint).
  3. Podle směrnice EU č. 524/2013 mají spotřebitelé z EU rovněž právo zahájit mimosoudní vypořádání sporů spotřebitelů on-line pomocí platformy ODR pro on-line řešení sporů spotřebitelů, která je dostupná na adrese ec.europa.eu/consumers/odr.
  4. Před uplatněním jakékoli z výše uvedených metod řešení sporů doporučujeme, abyste Nás přímo kontaktovali prostřednictvím Našeho kontaktního formuláře dostupného na adrese: kiwi.com/content/feedback, kde se pokusíme vyřešit všechny Vaše stížnosti či návrhy.