Podmínky používání

Souhrn


 1. Náš Web a mobilní aplikace
  1. Web umístěný na adrese Kiwi.com, mobilní aplikaci Kiwi.com a veškerý příslušný obsah (dále jen „Web“) vlastní a provozuje společnost Kiwi.com s.r.o., IČO: 29352886, se sídlem na adrese Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00, Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 387231, DIČ: CZ29352886 (dále jen „Kiwi.com“, „my“, „náš“, „nám“).
  2. Web je dostupný každému návštěvníkovi nebo zákazníkovi (dále jen „Uživatel“, „vy“, „váš“), který přijme tyto speciální Podmínky používání Webu (dále jen „Podmínky používání“). Váš přístup na Web a používání Webu znamená úplné a bezvýhradné přijetí těchto Podmínek používání. Pokud s těmito Podmínkami používání nesouhlasíte, pak vám není dovoleno Web používat.
  3. Pravidla týkající se zpracování osobních údajů Uživatelů jsou dostupná na Webu v části Ochrana osobních údajů.
 2. Přístup na Web a používání Webu
  1. Pokud se rozhodnete Web používat, je vám k dispozici tak, jak je, bez jakékoli naší odpovědnosti nebo záruk, a to zejména záruky úplnosti, bezchybnosti, dostupnosti nebo účelnosti.
  2. Web může být dočasně nebo trvale nedostupný, jako celek nebo částečně, a také může být na základě našeho výhradního rozhodnutí bez předchozího upozornění rozšířen, upraven nebo odstraněn.
  3. Za žádných okolností neponeseme v souvislosti s Webem odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo újmu (včetně přímé, nepřímé, speciální nebo následné ztráty nebo újmy jakéhokoli druhu či ztráty zisku), a to bez ohledu na povahu úkonu, na základě kterého by byly takové ztráty nebo újmy nárokovány.
  4. Přístup ke konkrétním částem Webu může být omezen na základě specifických pravidel a požadavků. Pokud není uvedeno jinak, funkce Webu jsou poskytovány zdarma.
  5. Obsah a informace na tomto Webu (včetně předmětů duševního vlastnictví, ceny a informací týkajících se dostupnosti produktů a služeb poskytovaných prostřednictvím Webu), stejně jako infrastruktura používaná k poskytování daného obsahu a informací, jsou majetkem Kiwi.com nebo našich dodavatelů a poskytovatelů.
  6. Uživatel souhlasí, že bude udržovat v tajnosti všechna hesla poskytnutá pro přístup na Web a zajistí, aby se nedostala do rukou neoprávněným třetím stranám. Uživatel přijímá odpovědnost za jakékoli finanční důsledky, které vzniknou v souvislosti s používáním tohoto Webu po přihlášení pomocí jeho hesla, a to i v případě, že heslo použije třetí strana.
  7. Dle našeho výhradního uvážení můžeme použít veškeré připomínky a návrhy, ať už písemné nebo ústní, které nám v souvislosti s používáním našich produktů a služeb nebo našeho Webu Uživatel poskytne.
  8. Uživatel se zavazuje, že nebude činit následující:
   1. bez povolení používat jméno, uživatelské jméno či heslo jiné osoby, ani se při používání tohoto Webu nebude vydávat za jinou osobu;
   2. publikovat či přenášet jakýkoli nezákonný, ohrožující, hanlivý, obscénní či neslušný materiál či jakýkoli materiál, který by mohl představovat chování, jež by se dalo klasifikovat jako trestný čin, mohlo by vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jakkoli jinak porušovat libovolný zákon;
   3. provádět žádné spekulativní, falešné či podvodné rezervace ani žádné rezervace v očekávání poptávky;
   4. používat zařízení, software či postupy, jež by zasahovaly nebo by se pokoušely zasahovat do řádného fungování Webu;
   5. pozměňovat nebo dekompilovat software používaný k poskytování našich produktů a služeb a provozu našeho Webu;
   6. kopírovat HTML rámce, kopírovat celý Web ani nijak jinak začleňovat libovolnou část tohoto Webu do jakéhokoli jiného webu, aniž bychom k tomu předtím vydali písemné svolení.
 3. Funkce Webu a Účet Kiwi.com
  1. Web nabízí různé funkce, které jsou dostupné Uživateli a které je možné používat prostřednictvím vyhrazené části uživatelského rozhraní Webu nebo jiných vyhrazených online nástrojů, jako jsou e-maily (dále jen „Webové rozhraní“). Funkce Webu jsou vám k dispozici v případě, že je budete využívat tak, jak je námi zamýšleno a povoleno.
  2. Účet Kiwi.com zahrnuje dodatečné Webové funkce s omezeným přístupem („Účet Kiwi.com“), jako jsou nástroje pro správu aktuálních a minulých rezervací nebo uchovávání údajů potřebných pro budoucí rezervace.
  3. Účet Kiwi.com přidružený k vaší e-mailové adrese můžete používat po přihlášení do Webového rozhraní, pokud jste předtím uskutečnili rezervaci na Webu pomocí své e-mailové adresy, nebo jste si za použití své emailové adresy prostřednictvím Webového rozhraní vytvořili Účet Kiwi.com.
 4. Vyhledávací funkce
  1. Vyhledávací funkce Webu vám umožňují vyhledávat přepravní služby třetích stran a jejich kombinace.
  2. Zobrazené výsledky vyhledávání závisí na vašem zadání a volbách provedených prostřednictvím Webového rozhraní s ohledem na definované parametry.
  3. Ve výchozím nastavení řadíme výsledky vyhledávání od nejlepších, což znamená, že možnosti přepravy, které považujeme za lepší, se zobrazují výše, zatímco možnosti považované za horší, se zobrazují níže. Která varianta je lepší a která horší, se určí podle vzorce na základě kombinace ceny (nižší cena je považována za lepší než vyšší cena), doby trvání (kratší přeprava je považována za lepší než delší přeprava), dopravního prostředku (pozemní přeprava je považována za lepší než letecká přeprava) a počtu cestujících. Výchozí hodnocení výsledků vyhledávání můžete změnit na kteroukoli z dostupných možností. V takovém případě jsou výsledky vyhledávání seřazeny podle zvoleného parametru, jako je cena nebo doba trvání.
  4. Ceny zobrazené na Webu se mohou změnit a mohou být upraveny automatickým algoritmem.
 5. Duševní vlastnictví
  1. Zůstávají nám plně zachována veškerá práva vztahující se k našim produktům a službám a našemu Webu a jeho obsahu; včetně softwaru, hardwaru, produktů, procesů, algoritmů, uživatelských rozhraní, know-how, technologií, inovativních konceptů, průmyslových vzorů a dalších hmotných nebo nehmotných materiálů nebo informací, které jsme vám zpřístupnili v průběhu poskytování služeb nebo používání Webu.
  2. V souvislosti se službami, produkty a naším Webem či jakoukoli jeho součástí není Uživateli udělována žádná výslovná ani implicitní licence či právo, včetně jakéhokoli práva na získání jakéhokoli zdrojového kódu, dat nebo jiného materiálu vztahujícího se k našemu Webu. Veškerá práva, která Uživateli nejsou v těchto podmínkách výslovně udělena, si vyhrazujeme pro sebe nebo pro příslušné vlastníky práv.
  3. Kromě toho všechna autorská práva, ochranné známky, práva k průmyslovým vzorům, práva k databázím, patenty a jiná práva k duševnímu vlastnictví (ať už zaregistrovaná, nebo nezaregistrovaná) uvedená na Webu, obsažená v rámci Webu nebo související s obsahem Webu náleží nám nebo třetím stranám a nikomu neudělujeme licenci či právo na jejich užívání.
 6. Obsah třetích stran
  1. Všechny produkty a služby třetích stran zobrazené na Webu jsou zajišťovány profesionálními poskytovateli jednajícími jako obchodníci.
  2. Ochranné známky, loga, ochranné známky pro služby, vodoznaky a další obsah třetích stran (dále jen „Ochranné známky“), které se zobrazují na Webu, jsou registrovanými a neregistrovanými Ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Všechny Ochranné známky týkající se provozujících leteckých společností, železničních společností a dalších poskytovatelů služeb třetích stran, které jsou zobrazované na Webu, náleží jejich příslušným vlastníkům a tyto Ochranné známky používáme pouze pro úplnost. Nic z obsahu tohoto Webu by nemělo být vykládáno jako naše vznesení nároku na tyto Ochranné známky třetích stran nebo jako udělení, ať už implicitně, prostřednictvím estoppelu nebo jinak, jakékoli licence nebo práva na používání jakékoli Ochranné známky, která se zobrazuje na Webu, bez výslovného písemného souhlasu jejího příslušného vlastníka.
  3. Vaše zneužití Ochranných známek zobrazených na Webu je přísně zakázáno. Musíte zajistit, aby vaše používání Ochranných známek bylo v souladu se všemi příslušnými zákony a právy k duševnímu vlastnictví a jinými právy příslušného poskytovatele. Prohlašujete, že souhlasíte s tím, že Ochranné známky zůstanou vlastnictvím příslušného poskytovatele. Žádná část Ochranných známek nesmí být upravována, duplikována, zveřejňována, nahrávána, distribuována, překládána, pozměňována, propagována nebo používána bez předchozího písemného souhlasu příslušného poskytovatele.
  4. Zobrazování Ochranných známek na našem Webu a dostupnost produktů nebo služeb třetích stran na našem Webu by nemělo být vykládáno jako přidružení, podpora nebo sponzorství Webu a našich služeb jakoukoli uvedenou třetí stranou.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. V případě jakýchkoli sporů vzniklých v souvislosti s Webem nebo na základě těchto Podmínek používání budou mít plnou pravomoc k jejich projednání soudy České republiky, ledaže aplikovatelná kogentní právní úprava stanoví jinak.
  2. Web, tyto Podmínky používání a jakékoli právní vztahy, které z nich vyplývají nebo jsou z nich odvozené, se řídí právními předpisy České republiky.
  3. Tyto Podmínky používání jsou platné a účinné od 1. února 2023.

Hackujeme systém,
abyste mohli létat levněji