Podmienky vrátenia peňazí a storno podmienky spoločnosti Kiwi.com

Zhrnutie


 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto podmienky vrátenia peňazí a zrušenia rezervácie (ďalej len „podmienky“) tvoria neoddeliteľnú súčasť všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Kiwi.com (ďalej len „všeobecné podmienky“) (dostupné na stránke /sk/pages/content/legal). Pojmy vymedzené vo všeobecných podmienkach majú rovnaký význam, ak sú použité v týchto podmienkach. Vyjadrenia v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak.
  2. Ako je definované vo všeobecných podmienkach, cena, ktorú zaplatíte za rezerváciu ( ďalej len „cena rezervácie“), pozostáva z:
   1. ceny prepravy a doplnkových služieb dopravcu (ďalej len „cena rezervácie“), ktorá sa platí dopravcom za vykonanie rezervácie u dopravcu,
   2. ceny neprepravných doplnkových služieb (ďalej len „cena neprepravných doplnkových služieb“), ktorá sa platí poskytovateľom neprepravných doplnkových služieb,
   3. poplatok za služby Kiwi.com (ďalej len „servisný poplatok Kiwi.com“).
  3. Rozpis ceny rezervácie sa vám zobrazí počas procesu rezervácie. Servisný poplatok Kiwi.com je možné vrátiť len dovtedy, kým neobjednáme služby tretích strán a nezaplatíme cenu služieb tretích strán poskytovateľom služieb tretích strán. Potom sa servisný poplatok Kiwi.com stane nevratným a ak nie je výslovne uvedené inak, rôzne spôsoby vrátenia peňazí opísané v týchto podmienkach sa vzťahujú len na cenu rezervácie u dopravcu. Cena neprepravných doplnkových služieb je vratná na základe podmienok poskytovateľov neprepravných doplnkových služieb, ktoré sa vzťahujú na vybrané neprepravné doplnkové služby.
 2. Vrátenie peňazí za nespracované rezervácie
  1. V niektorých prípadoch služby tretích strán neobjednávame napriek tomu, že ste dokončili rezerváciu na Kiwi.com a zaplatili ste. Dôvodom môžu byť okrem iného nasledovné situácie:
   1. vaša platba bola zamietnutá našou službou na odhaľovanie podvodov,
   2. cena sa zmenila a vy ste odmietli zaplatiť rozdiel,
   3. lístok, ktorý ste si objednali, sa vypredal predtým, ako sme ho stihli rezervovať,
   4. nepodarilo sa nám rezervovať lístok pre technický problém na našej strane alebo na strane dopravcu, prípadne na strane poskytovateľa neprepravných doplnkových služieb,
   5. niektoré z informácií, ktoré ste nám poskytli, boli neplatné alebo neúplné, a preto nebolo možné dokončiť rezerváciu u dopravcu alebo u poskytovateľa neprepravných doplnkových služieb,
   6. objednali ste si tú istú službu ešte raz a naše systémy zistili, že vaša objednávka bola duplicitná.
  2. Ak nastane situácia opísaná v čl. 2.1, vrátime vám cenu rezervácie pôvodným spôsobom platby. Vyhradzujeme si právo ponúknuť vám kredit Kiwi.com namiesto vrátenia peňažných prostriedkov a k vráteniu peňazí pôvodným spôsobom platby pristúpiť až po skončení platnosti tejto ponuky.
 3. Vrátenie peňazí za spracované rezervácie
  1. Keď rezervujeme služby tretích strán, ako sa uvádza v čl. 1.3 týchto podmienok, servisný poplatok Kiwi.com vám už nemôžeme vrátiť. Vrátenie ceny rezervácie závisí od spôsobu vrátenia peňazí, ktorý si vyberiete. Spracovanie žiadosti o zrušenie rezervácie a vrátenia peňazí od dopravcu sa považuje za doplnkovú službu spoločnosti Kiwi.com a riadi sa podmienkami stanovenými v tomto dokumente (ďalej len „služba vrátenia peňazí“). Za poskytovanie služby vrátenia peňazí, ak je v týchto podmienkach uvedená, je spoločnosť Kiwi.com oprávnená účtovať si poplatok v závislosti od zvoleného spôsobu vrátenia peňazí špecifikovaného nižšie (ďalej len „manipulačný poplatok za vrátenie peňazí“). Manipulačný poplatok za vrátenie peňazí sa vždy odpočíta od sumy, ktorú vrátili poskytovatelia služieb tretích strán. Ak je manipulačný poplatok za vrátenie peňazí vyšší ako vrátená suma, nebudeme vám účtovať rozdiel presahujúci výšku vrátenej sumy.
  2. Po potvrdení vašej objednávky služby vrátenia peňazí prostredníctvom platformy Kiwi.com alebo prostredníctvom kontaktu s naším tímom zákazníckej podpory vymenujete spoločnosť Kiwi.com za svojho právneho zástupcu a udelíte nám splnomocnenie a všetky právomoci potrebné na to, aby sme vás mohli zastupovať v rozsahu potrebnom na vymáhanie vrátenia peňazí od dopravcu. Ak si dopravca alebo iná zúčastnená strana vyžiada písomné splnomocnenie, vašou povinnosťou je poskytnúť nám takéto písomné potvrdenie vo forme, ktorú stanovíme. Okrem toho výslovne súhlasíte s tým, že spoločnosť Kiwi.com môže prijať akékoľvek opatrenia na účely vymáhania refundovateľnej sumy vo vašom mene (napr. využívanie kontaktných kanálov B2C dopravcov so zákazníkmi, podávanie žiadostí na spätné zúčtovanie platby atď.).
  3. Zrušenie zo strany zákazníka
   1. Ak si z osobných dôvodov želáte zrušiť rezerváciu dopravy a nedošlo k narušeniu objednanej dopravy (napr. let nebol zrušený), môžete tak urobiť prostredníctvom služieb zrušenia prepravy spoločnosti Kiwi.com za podmienok uvedených v podmienkach virtuálneho cestovného. Služby zrušenia prepravy zahŕňajú službu vrátenia peňazí a uplatňujú sa všetky príslušné body týchto podmienok.
   2. Poplatok za spracovanie vrátenia peňazí je zahrnutý v poplatku za služby zrušenia prepravy a stanovuje sa v súlade s oddielom 5 všeobecných podmienok.
  4. Zrušenie zo strany dopravcu
   1. Ak prepravu zruší dopravca, podmienky poskytnutia služby vrátenia peňazí, ktoré budú platiť vo vašom prípade, budú závisieť od toho, či ste si počas procesu rezervácie kúpili záruku Kiwi.com. V prípade, že sa pravidlá záruky Kiwi.com neuplatnia z dôvodu obmedzení uvedených v čl. 6.9 všeobecných podmienok, všetky žiadosti o vrátenie peňazí sa riešia v súlade s čl. 3.4.3 týchto podmienok.
   2. So zárukou Kiwi.com
    1. Ak ste si kúpili záruku Kiwi.com a vaša preprava bola zrušená (alebo inak narušená), v závislosti od príslušného scenára podľa oddielu 6 všeobecných podmienok niektorými z dostupných riešení môžu byť rôzne formy vrátenia peňazí.
    2. V rámci tohto druhu služby vrátenia peňazí vám spoločnosť Kiwi.com po predložní a potvrdení vašej voľby vráti peniaze za podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach oddielu 6 všeobecných podmienok.
    3. Po potvrdení svojho výberu v rámci záruky Kiwi.com na nás prevediete všetky svoje práva, právne tituly a nároky voči dopravcovi, ktoré vznikli v súvislosti s itinerárom, pre ktorý bola služba vrátenia peňazí objednaná. Účelom služby je vrátenie peňazí i) podľa zmluvy o preprave s dopravcom alebo ii) na základe uplatniteľného práva, ako je podrobnejšie vymedzené v čl. 6.8 všeobecných podmienok. Okrem toho súhlasíte s tým, že nám pomôžete v primeranom rozsahu pri vymáhaní nároku na vrátenie peňazí alebo kompenzáciu.
   3. Bez záruky Kiwi.com
    1. Ak ste si nekúpili záruku Kiwi.com a vaša doprava bola zrušená, stále máte možnosť požiadať nás o vybavenie nároku na vrátenie peňazí od dopravcu. Keď takúto žiadosť potvrdíte, pokúsime sa získať späť peniaze od dopravcu. Vrátená suma a čas potrebný na spracovanie žiadosti budú závisieť od obchodných podmienok dopravcu.
    2. Vzhľadom na to, že suma, spôsob a trvanie spracovania žiadostí o vrátenie peňazí vždy závisia od dopravcu, spoločnosť Kiwi.com nemôže zaručiť (a nezaručuje) výsledok a trvanie procesu vymáhania nároku na vrátenie peňazí. V niektorých prípadoch vám zmluva o doprave alebo platné právne predpisy neumožnia nárokovať si vrátenie peňazí. V takom prípade vám oznámime, že rezervácia nie je refundovateľná. Túto informáciu však, žiaľ, nemáme k dispozícii vopred, preto by ste si pred objednaním tohto druhu služby vrátenia peňazí mali skontrolovať zmluvu o doprave a zistiť, či máte nárok na vrátenie akejkoľvek sumy.
    3. Ak váš itinerár zahŕňa viacero služieb prepravy a vy si objednáte službu vrátenia peňazí, vyhradzujeme si právo počkať, kým dostaneme všetky refundovateľné sumy od jednotlivých dopravcov, a až potom vám pošleme vrátenú sumu.
   4. Osobitné prípady – Vrátenie peňazí vopred
    1. Aj keď ste si nekúpili záruku Kiwi.com počas procesu rezervácie, v niektorých prípadoch si vyhradzujeme právo ponúknuť vám osobitný druh služby vrátenia peňazí, v rámci ktorej vám vrátime cenu rezervácie alebo jej časť pred tým, ako nám dopravca vráti akúkoľvek sumu. Na spoločnosť Kiwi.com pritom prevediete svoje práva, tituly a nároky voči dopravcovi vzniknuté v súvislosti so zrušením prepravy. Na tieto prípady sa vzťahujú podmienky vymedzené v čl. 3.4.2 písm. c). Vrátenie peňazí sa môže uskutočniť aj vo forme kreditu Kiwi.com za podmienok vymedzených v čl. 3.5 týchto podmienok.
    2. Takáto ponuka môže byť časovo obmedzená. V takom prípade súhlasíte s tým, že po uplynutí platnosti ponuky vám spoločnosť Kiwi.com môže vrátiť peniaze vo forme kreditu Kiwi.com, pričom sa uskutoční postúpenie v súlade s vyššie uvedeným článkom. Ponuku môžete zamietnuť aj po uplynutí jej platnosti a po pripísaní kreditu Kiwi.com na váš účet. Ak však použijete akúkoľvek čiastku z vráteného kreditu Kiwi.com, stratíte možnosť odmietnuť tento spôsob vrátenia peňazí.
    3. Ak ponuku zamietnete, váš prípad sa bude riešiť podľa podmienok poskytovania štandardnej služby vrátenia peňazí bez zakúpenia záruky Kiwi.com podľa čl. 3.4.3 týchto podmienok.
  5. Vrátenie peňazí vo forme kreditu Kiwi.com
   1. Kredit Kiwi.com sa riadi ustanoveniami oddielu 8 všeobecných podmienok.
   2. Ak si objednáte ktorýkoľvek druh služby vrátenia peňazí vrátane služby zrušenia prepravy, namiesto peňažných prostriedkov, na ktoré by ste mali právo na základe týchto podmienok alebo všeobecných podmienok, si spoločnosť Kiwi.com vyhradzuje právo pripísať vám kredit Kiwi.com v rovnakej alebo vyššej hodnote. Vrátenie peňazí vo forme kreditu Kiwi.com sa považuje za ekvivalent potenciálnych vrátených peňažných prostriedkov a vrátením peňazí v podobe kreditu Kiwi.com sa akákoľvek povinnosť vrátiť peňažné prostriedky považuje za splnenú.
   3. Podľa podmienok poskytovania služby vrátenia peňazí pri nedobrovoľnom zrušení, ktoré sa vzťahujú na rezervácie bez zakúpenia záruky Kiwi.com (čl. 3.4.3 týchto podmienok), budete mať v prípadoch, keď dopravca vráti spoločnosti Kiwi.com peňažné prostriedky, možnosť odstúpiť od vrátenia peňazí formou kreditu Kiwi.com a namiesto toho vám budú vrátené peňažné prostriedky.
  6. Všeobecné ustanovenia
   1. Aktívne vymáhanie nároku na vrátenie peňazí. Vo všeobecnosti nebudeme iniciovať vymáhanie žiadnych nárokov na vrátenie peňazí za dopravu, ktorú zrušil dopravca, bez vášho predchádzajúceho potvrdenia, že si službu vrátenia peňazí objednávate. V niektorých prípadoch však môže byť vrátenie peňazí podstatne ťažšie, alebo dokonca nemožné, ak uplynuli určité lehoty, ktoré zmluvne stanoví dopravca alebo iné zúčastnené strany (napr. banky zapojené do transakcie). Ak dôjde k takejto situácii, môžeme podľa vlastného uváženia začať vymáhať vrátenie peňazí bez vášho predchádzajúceho súhlasu, a to akýmkoľvek spôsobom, ktorý považujeme za vhodný. V takýchto prípadoch udeľujete spoločnosti Kiwi.com povolenie v podobnom rozsahu, ako je to vymedzené v čl. 3.2 týchto podmienok.
   2. Alternatívny spôsob platby. V prípade, že máte nárok na vrátenie peňažných prostriedkov v súlade s týmito podmienkami alebo v súlade so všeobecnými podmienkami, ale nemôžeme vám peniaze vrátiť rovnakým spôsobom, ktorý ste použili pri platbe (napr. preto, že použitý spôsob platby už neumožňuje vrátenie peňazí), pošleme vám žiadosť o vybratie alternatívneho spôsobu vrátenia peňazí. Ak na túto požiadavku nezareagujete v lehote stanovenej v žiadosti, vyhradzujeme si právo vrátiť vám prostriedky v rovnakej výške vo forme kreditu Kiwi.com.
   3. Náklady z dôvodu neúspešných žiadostí o spätné zúčtovanie platby. V prípade, že sa prostredníctvom systému spätného zúčtovania platieb vašej banky pokúsite získať späť akúkoľvek sumu, ktorú ste nám zaplatili, a následne vaša reklamácia platby nebude úspešná, t. j. vaša žiadosť o spätné zúčtovanie platby bude zamietnutá, vyhradzujeme si právo na náhradu akýchkoľvek nákladov a poplatkov, ktoré sme boli povinní zaplatiť, aby sme sa mohli brániť proti takýmto nepodloženým žiadostiam o spätné zúčtovanie platby. Každá takáto suma bude odpočítaná od akejkoľvek sumy, ktorú by sme vám mali zaplatiť.
   4. Nedostavenie sa k preprave. Ak nevyužijete prepravu vo svojej rezervácii, ktorá a) nebola zrušená dopravcom, b) nespadá pod záruku Kiwi.com, ako je opísané v oddiele 6 všeobecných podmienok, a c) neobjednali ste si službu zrušenia prepravy, ako je opísané v čl. 5.4, týmto nás oprávňujete a poverujete, aby sme vo vašom mene od príslušných dopravcov požadovali a získali vrátené peniaze za konkrétnu prepravu (vrátane vrátenia peňazí za letiskové poplatky, miestne dane alebo príplatky, ktoré tvoria súčasť cestovného) (ďalej len „vrátenie peňazí za nedostavenie sa k preprave“) v podobnom rozsahu, ako je definované v bode 3.2 týchto podmienok. Takéto oprávnenie je platné len pätnásť dní po plánovanom odchode (cesta tam) prvej príslušnej prepravy. Týmto súhlasíte s tým, že za spracovanie vrátenia peňazí za nedostavenie sa k preprave vám budeme účtovať poplatok vo výške 59 EUR (alebo ekvivalentnú sumu v mene vašej rezervácie) za každú prepravu. Tento poplatok sa odpočíta od sumy vymoženej od dopravcov. Ak poplatok presiahne celkovú vymoženú sumu, zriekneme sa presahujúcej sumy. Upozorňujeme, že máte právo najprv kontaktovať príslušných dopravcov a pokúsiť sa získať vrátenie peňazí za neuskutočnenú prepravu bez našej pomoci – v takom prípade by sme na základe tohto článku následne stratili oprávnenie.

My hackneme systém, vy môžete letieť za menej