Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Kiwi.com

V spoločnosti Kiwi.com nám na ochrane vašich osobných údajov veľmi záleží. V súčasnosti dodržiavame nariadenie č. 2016/679, teda všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré je známe aj ako GDPR (General Data Protection Regulation) a stanovuje najvyšší štandard ochrany súkromia a údajov na svete. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov vám vysvetlíme, aké údaje od vás zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako ich využívame a s kým ich môžeme zdieľať. Dokument zároveň vysvetľuje, aké práva máte ako dotknutá osoba a ako ich môžete uplatniť.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na akékoľvek spracúvanie údajov súvisiacich s našimi službami, a to prostredníctvom našich internetových stránok kiwi.com, ako aj prostredníctvom našich mobilných aplikácií pre systémy iOS a Android.

Kto sme?

My ako Prevádzkovateľ osobných údajov sme spoločnosť Kiwi.com, s.r.o., IČO 29352886, so sídlom na adrese Lazaretní 925/9, Zábrdovice, PSČ 615 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, zložka č. C 74565, DIČ CZ29352886.

Niektoré pojmy, ktoré používame v týchto Zásadách ochrany osobných údajov

Osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. To znamená, že ak máme prostriedky, aby sme mohli identifikovať vás alebo aj zariadenie, ktoré používate, budeme s akýmikoľvek informáciami, ktoré s vami môžeme spojiť, zaobchádzať ako s Osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ osobných údajov: subjekt, ktorý určuje účely a prostriedky spracovania Osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov sme napríklad vtedy, keď spracúvame vaše Osobné údaje za účelom uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak sa rozhodnete rezervovať si lístok prostredníctvom našich internetových stránok alebo aplikácie, pošleme vaše Osobné údaje inému Prevádzkovateľovi osobných údajov (dopravcovi alebo poskytovateľovi iných služieb), ktorý použije vaše Osobné údaje na svoje vlastné účely. Každý Prevádzkovateľ osobných údajov by mal mať Zásady ochrany osobných údajov podobné týmto, v ktorých sú uvedené informácie o spôsobe spracúvania vašich Osobných údajov. Nižšie uvádzame prehľad Prevádzkovateľov osobných údajov, s ktorými môžeme údaje zdieľať.

Spracovateľ osobných údajov: tretia strana, ktorá iba pomáha dosiahnuť účely určené Prevádzkovateľom osobných údajov. My ako Prevádzkovateľ osobných údajov napríklad využívame služby mnohých tretích strán, ktoré poverujeme výkonom časti našich činností, ktoré z rôznych dôvodov, ako je napríklad nákladová efektívnosť, nerobíme sami. Spracovateľ osobných údajov smie vaše Osobné údaje spracovávať iba v súlade s našimi písomnými pokynmi.

Tretie krajiny: štáty, v ktorých neplatí režim nariadenia GDPR. V súčasnosti Tretími krajinami označujeme všetky štáty, ktoré nepatria do Európskeho hospodárskeho priestoru.

Aké Osobné údaje zhromažďujeme?

Osobné údaje zhromažďujeme priamo od vás, keď nám Osobné údaje poskytnete vy alebo keď využijete naše služby, prípadne nás kontaktujete a my príslušné údaje získame sami. V závislosti od účelu spracovávame nasledujúce kategórie Osobných údajov:

KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
POPIS
Identifikačné údaje
Informácie, na základe ktorých je možné vás identifikovať ako fyzickú osobu; príkladom sú vaše meno, priezvisko, pohlavie, štátna príslušnosť, fakturačná adresa, dátum narodenia alebo nami umelo vytvorená identifikačná informácia, akou je napríklad názov vášho účtu Kiwi.com.
Kontaktné údaje
Informácie slúžiace na kontaktovanie, ako sú e-mailová adresa alebo telefónne číslo.
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Vaše správanie na našich internetových stránkach alebo v našej aplikácii, tzn. údaje o tom, čo ste navštívili, aký dlhý čas ste danou činnosťou strávili, na čo ste klikli atď. Tiež sledujeme vašu interakciu s e-mailmi a upozorneniami, ktoré vám posielame, napríklad či e-mail otvoríte alebo či kliknete na niektorý z odkazov, ktoré obsahuje.
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Informácie o zariadení, prostredníctvom ktorého používate naše internetové stránky alebo aplikáciu, metadáta vášho sieťového pripojenia a tiež informácie plynúce z týchto dát. Tieto informácie zahŕňajú napríklad operačný systém, internetový prehliadač, rozlíšenie obrazovky, IP adresu a ďalšie.
Presná poloha
Presná poloha vášho zariadenia na základe údajov získaných geolokačnou technológiou používanou vaším zariadením. Tieto Osobné údaje spracujeme len vtedy, ak nám na to dáte výslovný súhlas. Sú potrebné na to, aby ste mohli využívať vybrané funkcie našich internetových stránok alebo aplikácie, ktoré musia poznať presnú polohu vášho zariadenia, ako napríklad poskytnutie relevantných informácií o ceste na základe vašej aktuálnej polohy. Získať informácie o vašej presnej polohe môže byť potrebné aj na pozadí, t. j. aj keď nemáte aplikáciu otvorenú. O spracúvaní týchto údajov vás budeme informovať vždy, keď vás požiadame o súhlas.
Informácie o účte
Nastavenia a ďalšie dáta, ktoré generujete používaním Účtu Kiwi.com. Patria sem upozornenia na cenu, história vyhľadávania, konkrétne nastavenia, profilový obrázok, prihlasovacie údaje do Účtu Kiwi.com, tzn. e-mailová adresa a heslo (ktoré nikdy neuchovávame v nešifrovanej podobe), preferenčné nastavenia a ďalšie údaje uložené v Účte Kiwi.com.
Informácie o vašich objednávkach
Podrobné informácie o vašej objednávke, tzn. údaje o tom, ktoré služby si objednáte a čo neskôr zmeníte alebo dokúpite k pôvodnej objednávke. Ak vyžadujete osobitnú pomoc alebo zo zdravotných dôvodov požiadate o zrušenie, vaše údaje o zdravotnom stave spracujeme v takom rozsahu a takým spôsobom, ktorý je k nutný k zaisteniu týchto služieb.
Informácie z cestových dokladov
Číslo a dátum platnosti pasu alebo iného preukazu totožnosti (podľa toho, čo nám poskytnete).
Platobné údaje
Informácie, ktoré nám poskytnete na spracovanie platby. Väčšinou ide o informácie o platobnej karte. Informácie o platobnej karte nikdy neuchovávame v nešifrovanej podobe. Ak sa rozhodnete uložiť údaje o platobnej karte vo svojom Účte Kiwi.com alebo v aplikácii, tieto Osobné údaje budeme uchovávať pre prípad budúcich nákupov.
Dokumenty potrebné k poskytnutiu sprostredkovanej služby
Dokumenty, ktoré dostaneme od poskytovateľa sprostredkovaných služieb, akými sú palubné a elektronické lístky.
Informácie o vašich žiadostiach a záznamy našej komunikácie
Všetka písomná a slovná komunikácia medzi vami a Kiwi.com, ktorá sa týka vašich žiadostí (napríklad záležitosti vybavované zákazníckou podporou), metadáta a poznámky generované našimi systémami a pracovníkmi.
Vaše nastavenia
Niektoré vaše nastavenia na internetových stránkach alebo v aplikácii, ako je jazyk, preferované nastavenia, ako sú mena, destinácia a ďalšie, alebo nastavenie súborov cookie.
Hodnotenie a spätná väzba
Ohodnotenie vašej skúsenosti s produktmi a službami spoločnosti Kiwi.com vrátane odpovedí na konkrétne otázky týkajúce sa tejto témy a všeobecnej spätnej väzby alebo obsahu hodnotenia.
Kredit Kiwi.com
Kedykoľvek vám bude udelený Kredit Kiwi.com v súlade s našimi Obchodnými podmienkami, informácie o výške, mene a lehote platnosti Kreditu Kiwi.com uložíme vo vašom účte.

Na aké účely používame vaše Osobné údaje?

Používatelia

Kedykoľvek používate naše stránky alebo aplikáciu, spracovávame vaše osobné údaje na účely popísané nižšie:

NÁZOV
POPIS KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVNY DÔVOD
Poskytovanie funkcií internetových stránok
Vaše Osobné údaje spracovávame, aby sme vám mohli poskytovať funkcie našich internetových stránok. Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Vaše nastavenia
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Poskytovanie produktov).
Poskytovanie funkcií aplikácie
Na zabezpečenie niektorých funkcií aplikácie potrebujeme spracovať vaše Osobné údaje na našej strane. Niekedy potrebujeme tiež prístup ku konkrétnym údajom o vašom zariadení (ako jeho presná poloha). Vždy, keď to bude potrebné, spýtame sa vás, či súhlasíte s poskytovaním týchto údajov (napr. keď otvoríte novú funkciu, ktorá vyžaduje prístup k dodatočným údajom). Kontaktné údaje
Vaše nastavenia
Presná poloha
Ďalšie údaje požadované aplikáciou
Platobné údaje
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Poskytovanie produktov).
Čl. 6.1 písm. a) – súhlas
Vývoj produktov, zlepšovanie služieb a rozvoj obchodnej činnosti
Neustále sa usilujeme o zlepšovanie našich produktov a služieb. K tomu potrebujeme presné údaje o tom, akým spôsobom naše služby využívate. Preto zhromažďujeme údaje o vašom zariadení a sieťovom pripojení a tiež o vašom správaní na našich internetových stránkach a v našej aplikácii, ako aj o tom, ako vo všeobecnosti využívate naše služby. Zhromaždené údaje analyzujeme a výsledky využívame na vytváranie nových alebo úpravu už existujúcich funkcií a procesov. Tieto údaje tiež používame na rozvoj nášho podnikania. Kedykoľvek potrebujeme dospieť k obchodnému rozhodnutiu, venujeme pozornosť údajom generovaným našou najdôležitejšou premennou – našimi zákazníkmi. Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Informácie o vašich objednávkach
Informácie o vašich žiadostiach a záznamy našej komunikácie
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Zlepšovanie našich produktov a služieb, Rozvoj obchodu).
Účet Kiwi.com
Ak si vytvoríte Účet Kiwi.com, vaše Osobné údaje spracujeme v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s Podmienkami používania tak, aby sme vám mohli poskytovať všetky jeho funkcie. Rozsah spracovávaných Osobných údajov sa bude meniť v závislosti od toho, aké osobné informácie si uložíte. Ak sa do Účtu Kiwi.com prihlásite prostredníctvom účtu niektorej z tretích strán (napr. Facebook, Google), ktorý umožňuje jediné prihlásenie (tzv. SSO), títo poskytovatelia účtu o tom budú informovaní a my od nich dostaneme vaše Osobné údaje. Podobne, ak si vytvoríte účet prostredníctvom internetových stránok niektorého z našich partnerov, tento partner nám poskytne vaše Osobné údaje.
Údaje z vašich predchádzajúcich objednávok použijeme na to, aby sme vám ponúkli predvyplnenie niektorých informácií vo vašich budúcich objednávkach.
Kontaktné údaje
Informácie o účte
Identifikačné údaje
Platobné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Kredit Kiwi.com
Čl. 6.1 písm. b) – údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (Podmienky používania). Priamy marketing Aby sme vám mohli poskytovať tie najlepšie ponuky a aby sme maximalizovali účinnosť nášho marketingu, vaše Osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu (e-mailové ponuky a súvisiace spracovateľské činnosti). Robíme tak v prípade, že ste sa prihlásili na odber našich ponúk (vyjadrili ste súhlas s ich zasielaním) alebo ste využili naše služby a odber našich ponúk ste neodmietli. Okrem vašich kontaktných údajov uchovávame napríklad aj vašu históriu transakcií a ciest, preferencie pri cestovaní a ďalšie údaje o vašej interakcii s nami, ktoré nám pomáhajú segmentovať zákazníkov a pripravovať ponuky na mieru. Na základe vašich predchádzajúcich objednávok napríklad môžeme pripraviť špeciálnu ponuku priamo pre vás.
Keď navyše poskytnete svoje informácie počas procesu rezervácie alebo pri objednávaní inej služby, môžeme vám poslať e-mail s upozornením na všetky nedokončené objednávky. Takto zhromaždené Osobné údaje budeme uchovávať iba 30 dní.
Vaše kontaktné údaje nebudeme nikdy zdieľať s inými Prevádzkovateľmi osobných údajov bez vášho vedomia a budeme vás kontaktovať iba s ponukami, ktoré sú spojené s našou hlavnou obchodnou činnosťou.
Okrem priamych správ s našimi ponukami vám (s vaším súhlasom) budeme zobrazovať upozornenia na internetových stránkach alebo v aplikácii.
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Informácie o účte
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Identifikačné údaje (ak boli vyplnené)
Kontaktné údaje (ak boli vyplnené)
Vaše nastavenia
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Priamy marketing).
Čl. 6.1 písm. a) – súhlas.
Z odberu ponúk sa môžete kedykoľvek odhlásiť (uplatnením práva na odmietnutie priameho marketingu alebo na odvolanie súhlasu) alebo si môžete overiť stav prihlásenia na odber pomocou odkazov na konci každého newslettera, ktorý vám e-mailom pošleme.
Online reklama
Aby sme vám mohli poskytovať najlepšie ponuky a aby sme maximálne zefektívnili náš marketing, zobrazujeme vám na základe vašich Osobných údajov na stránkach Kiwi.com a stránkach tretích strán personalizované reklamy. Preto sa môže stať, že na iných internetových stránkach uvidíte reklamu, ktorá ponúka rezerváciu alebo cestu na Kiwi.com.
Reklamné siete. Okrem našej internej marketingovej databázy využívame aj rôzne reklamné siete tretích strán, ako je napríklad Google Ads. Tieto siete nám umožňujú ukázať vám relevantné reklamy na rôznych miestach, ktoré na internete navštívite. To sa uskutočňuje tak, že vám bude pridelený šifrovaný identifikátor, ktorý bude uložený v súbore cookie vo vašom zariadení. Keď navštívite internetové stránky, ktoré zobrazujú reklamy prostredníctvom niektorej zo spoločností spolupracujúcich s našou partnerskou reklamnou sieťou, tie rozpoznajú tento identifikátor a ukážu vám ponuky podľa našich špecifikácií.
Cielenie reklamy na Facebooku. Aby sme sa dostali k používateľom s našimi ponukami, používame aj nástroj Meta (Facebook) for Business. Keď navštívite naše internetové stránky, poskytneme Facebooku šifrovaný identifikátor, ktorý im umožní prideliť k vášmu profilu na Facebooku údaje z návštevy našich stránok. Následne môžeme využiť reklamné služby Facebooku a ukázať vám na Facebooku personalizované ponuky. Ak napríklad vyhľadáte let na Kiwi.com, nekúpite ho a cena klesne, môžeme vám ukázať ponuku na tento konkrétny let.
Podobné marketingové profily. Niektoré z reklamných služieb, ktoré využívame, konkrétne Meta for Business a Google Ads, zahŕňajú aj funkcie zvané „podobné publiká“ (angl. lookalike audiences). Tieto funkcie nám umožňujú nájsť používateľov, ktorí by mohli mať záujem o naše služby, na základe toho, že sú podobní našim existujúcim používateľom. Potom môžeme zacieliť naše ponuky na týchto používateľov. To znamená, že ak nám dáte svoj súhlas, tieto služby použijeme na analýzu vašich profilov a na nájdenie iných profilov so spoločnými vlastnosťami. Pri používaní týchto služieb nemáme priamy prístup k osobným údajom alebo profilom – všetko zabezpečujú poskytovatelia služieb v pozadí a my dostaneme len možnosť zacieliť naše reklamy na širšie publikum.
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Informácie o účte
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Vaše nastavenia
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Priamy marketing).
Marketingové analýzy
Aby sme všeobecne zlepšili naše marketingové kampane, vykonávame analýzy, ktoré nám pomáhajú zistiť, ktoré kampane sú účinné a ako prispievajú k našej miere konverzie. Analyzujeme tiež vašu interakciu s Kiwi.com, aby sme vám mohli posielať relevantné ponuky. Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Priamy marketing).
Preukázanie a uplatňovanie právnych nárokov a ochrana proti nim
Aby sme si mohli uplatniť právne nároky vyplývajúce z vášho používania našich internetových stránok alebo aplikácie, ktoré by bolo v rozpore s našimi Podmienkami používania alebo zákonnými povinnosťami, a aby sme sa mohli brániť proti právnym nárokom, ktoré by ste voči nám vzniesli, budeme vaše Osobné údaje uchovávať minimálne 4 roky od dátumu, kedy ste naše internetové stránky alebo aplikáciu použili. Identifikačné údaje
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Informácie o účte
Kontaktné údaje (ak boli vyplnené)
Vaše nastavenia
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Ochrana našich zákonných práv).
Zabezpečenie informácií
Je nevyhnutné, aby sme sa chránili pred rôznymi bezpečnostnými hrozbami, ktoré sa snažia využiť slabiny nášho zabezpečenia a poškodiť našu spoločnosť. Z tohto dôvodu niekedy musíme spracovať Osobné údaje našich používateľov. Na tento účel zhromažďujeme a spracúvame Osobné údaje našich používateľov a v niektorých prípadoch ich tiež zdieľame s našimi externými poskytovateľmi riešení v oblasti zabezpečenia informácií, ako je CloudFlare. Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Bezpečnosť).
Zhromažďovanie a vyhodnocovanie spätnej väzby
Niekedy vás požiadame, aby ste ohodnotili svoje skúsenosti s Kiwi.com, poskytli nám spätnú väzbu alebo vytvorili recenziu na internetových stránkach tretej strany, ktoré zhromažďujú hodnotenia zákazníkov. Všetky tieto údaje budeme uchovávať a vyhodnocovať s cieľom zlepšiť naše produkty a služby. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Hodnotenie a spätná väzba
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Zlepšovanie našich produktov a služieb).

Zákazníci

Keď si objednáte ktorúkoľvek z našich služieb, budeme vaše Osobné údaje spracovávať na vyššie zmienené účely. Rozsah Osobných údajov spracovaných na tieto účely bude po novom zahŕňať Informácie o vašich objednávkach a Informácie o vašich žiadostiach a vzájomnej komunikácii. Okrem toho budeme vaše Osobné údaje spracovávať na nasledujúce účely:

NÁZOV
POPIS KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVNY DÔVOD
Objednávanie a poskytovanie služieb
Hlavným dôvodom zhromažďovania a používania vašich Osobných údajov je uzavretie dohody s vami a poskytnutie služieb, ktoré ste si objednali. V závislosti od rozsahu, v akom využívate naše služby, budeme vaše Osobné údaje spracúvať spôsobom, ktorý je potrebný na uzavretie a splnenie našej Dohody o službách, ako je uvedené v našich Obchodných podmienkach. Služby, ktoré ponúkame, zahŕňajú predovšetkým sprostredkovanie zmluvy o doprave a súvisiacich službách medzi vami a vybraným dopravcom. Vaše Osobné údaje môžeme za týmto účelom spracúvať aj v prípade, že vám pomáhame s uplatnením právnych nárokov voči dopravcom.
Na dosiahnutie tohto cieľa musíme vaše Osobné údaje zdieľať s dopravcami, s ktorými uzavriete zmluvu o doprave, a v niektorých prípadoch aj s prevádzkovateľmi trhov s cestovnými lístkami, akými sú Globálne distribučné systémy. Aby sme mohli zaplatiť za cestovné lístky, použijeme vaše meno a priezvisko na vygenerovanie jednorazovej virtuálnej platobnej karty, ktorá poslúži na úhradu u poskytovateľa dopravy.
Ak si objednáte doplnkovú službu Osobitná pomoc alebo ak nás požiadate o vrátenie peňazí zo zdravotných dôvodov, spracujeme vaše Osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu. V prípade služby Osobitná pomoc budeme túto informáciu zdieľať s vybraným dopravcom. Počas procesu objednávania vás požiadame, aby ste poskytli svoj výslovný súhlas so spracovaním týchto Osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/rights. Upozorňujeme však, že ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov na účely doplnkovej služby Osobitná pomoc, nebudeme vám môcť poskytnúť žiadnu následnú podporu súvisiacu s touto službou.
Môže sa stať, že sa rozhodnete objednať si inú službu, ktorú my alebo naši partneri ponúkame na našich internetových stránkach alebo v našej aplikácii, ako je napríklad poistenie alebo ubytovanie. Spracujeme vaše Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy s vami, aby sme vám mohli poskytnúť objednanú službu alebo (ak službu poskytuje náš partner) umožniť vám uzatvorenie zmluvy s poskytovateľom služby a splniť si náš podiel povinností v rámci zmluvného vzťahu medzi vami a externým poskytovateľom služby. Úplný zoznam externých Prevádzkovateľov osobných údajov, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, nájdete nižšie.
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Informácie z cestových dokladov
Platobné údaje
Dokumenty potrebné k poskytnutiu sprostredkovanej služby
Čl. 6.1 písm. b) – údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (Obchodné podmienky).
Predchádzanie podvodom
Keď si rezervujete lístok alebo objednáte službu prostredníctvom našich internetových stránok alebo aplikácie, počas platobnej transakcie použijeme službu tretej strany, ktorá nám pomáha predchádzať podvodnému správaniu. Ide o bežný proces, ku ktorému dochádza takmer vždy, keď si niečo objednáte na internete. Aby tento proces mohol prebehnúť, na okamih poskytneme vaše Osobné údaje externému overovateľovi podvodov. Nemusíte sa však obávať, celá transakcia je úplne bezpečná, keďže využívame jeden z najlepších a najbežnejších nástrojov na predchádzanie podvodom. Títo externí poskytovatelia (v súčasnej dobe využívame služby spoločností Forter, Inc., a Riskified Ltd.) využívajú Osobné údaje na tvorbu databázy podvodného správania na internete. Následne túto databázu porovnávajú so správaním koncových používateľov svojich klientov a hneď ako spozorujú podobné vzorce správania, dajú klientom pokyn na zamietnutie platieb vykonaných podvodníkmi.
Navyše sa snažíme zabrániť pokusom o podvodné žiadosti o vrátenie peňazí späť na účet platobnej karty. Ak prostredníctvom svojej banky nahlásite podvodný nákup, môžeme skontrolovať vaše sociálne médiá, aby sme zistili, či ste nejakým spôsobom spojení s osobou, ktorá si lístok objednala, a aby sme sa uistili, že nejde o pokus podvodne získať späť peniaze za lístok. Spracujeme iba obmedzené množstvo informácií o vašom spojení s osobou, ktorá si lístok objednala, a či ste náhodou nezverejnili nejaké informácie súvisiace s cestou (napr. fotografie z letiska, z ktorého letíte).
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Informácie z cestových dokladov
Platobné údaje
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Informácie o zariadení a sieťovom pripojení
Verejne dostupné informácie týkajúce sa vašej objednávky
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com a odvetvia internetového obchodu (Prevencia podvodov).
Zákaznícka podpora
Zákaznícka podpora je významnou súčasťou našich služieb. Aby sme vám poskytli službu, ktorú požadujete, budeme zaznamenávať celú našu komunikáciu prostredníctvom všetkých kanálov, ako je napríklad e-mail, chat a telefonické hovory. Súčasťou našej zákazníckej podpory je aj pomoc zákazníkom pri prípadných právnych problémoch s dopravcami (v prípade zmeškaných letov a v podobných situáciách). Preto sme uzavreli partnerstvo s externým poskytovateľom služieb. Ak budete mať právny problém, pošleme tomuto poskytovateľovi vašu e-mailovú adresu. On vás bude kontaktovať a ponúkne vám pomoc pri uplatnení vašich nárokov. Ďalšie informácie o zdieľaní vašich Osobných údajov s externými Prevádzkovateľmi osobných údajov nájdete tu. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Informácie z cestových dokladov
Informácie o vašich žiadostiach a záznamy našej komunikácie
Čl. 6.1 písm. b) – údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (Obchodné podmienky).
Zdieľanie informácií s metavyhľadávacími systémami
Ak sa na našu rezervačnú stránku dostanete prostredníctvom externého vyhľadávacieho systému (tzv. metavyhľadávač), dáme prevádzkovateľovi tohto systému vedieť, že ste úspešne dokončili rezerváciu, ktorú ste našli na ich stránke. Kontaktné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Čl. 6.1 písm. b) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených metavyhľadávaní (Obchodná činnosť).
Preukázanie a uplatňovanie právnych nárokov a ochrana proti nim
Vaše Osobné údaje ukladáme a spracúvame na účely preukázania a uplatňovania právnych nárokov, ako aj ochrany proti nim. Kedykoľvek si rezervujete lístok alebo si objednáte akúkoľvek službu, uchováme všetky relevantné údaje kvôli potenciálnym budúcim právnym nárokom, ktoré môžu vznesené nami alebo vami, a to najmä formou súdnych a iných konaní alebo v prípade vybavovania nárokov, ktorým ste nás poverili, a to po dobu minimálne 4 roky od dátumu vzniku príslušnej objednávky. Rovnako ak nám pošlete žiadosť týkajúcu sa ochrany údajov, budeme uchovávať všetky údaje, ktoré nám za týmto účelom poskytnete, a tiež informácie o našom riešení tejto žiadosti. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Informácie z cestových dokladov
Platobné údaje
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Informácie o zariadení a sieťovom pripojení
Verejne dostupné informácie týkajúce sa vašej objednávky
Informácie o vašich žiadostiach a záznamy našej komunikácie
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Ochrana našich zákonných práv).
Dodržiavanie právnych povinností
Niektoré vaše Osobné údaje musíme spracovať preto, aby sme mohli splniť určité právne povinnosti, ktoré sa na nás vzťahujú. Keďže ide o právnu povinnosť, váš súhlas s ňou nepotrebujeme získať. Na tento účel budeme spracúvať vaše identifikačné a kontaktné údaje a informácie o vašich rezerváciách. Hlavné právne povinnosti, pre ktoré musíme tieto údaje spracovávať, vyplývajú zo Zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty a Zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve. Ak nám pošlete žiadosť súvisiacu s ochranou údajov, aby ste uplatnili jedno zo svojich práv, požiadame vás o niektoré osobné údaje, ktoré následne spracujeme, aby sme zabezpečili dodržanie platných právnych predpisov. Informácie o vašich objednávkach
Informácie o vašich žiadostiach a záznamy našej komunikácie
Čl. 6.1 písm. c) – údaje nevyhnutné na splnenie právnych povinností vzťahujúcich sa na spoločnosť Kiwi.com.

Spolucestujúci

Ak pre vás niekto objedná službu na Kiwi.com (napríklad rezervuje let na vaše meno), spracujeme vaše Osobné údaje, aj keď nie ste priamym zákazníkom. Vaše Osobné údaje spracujeme na nasledujúce účely:

NÁZOV
POPIS KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVNY DÔVOD
Objednávanie a poskytovanie služieb
Ak pre vás niekto objedná naše služby, spracujeme vaše Osobne údaje v rozsahu potrebnom na poskytnutie týchto služieb. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Informácie z cestových dokladov
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Poskytovanie služieb).
Používateľský účet – uložené údaje cestujúceho
Keď pre vás niekto s Účtom Kiwi.com objedná službu, ponúkneme mu možnosť uložiť vaše Osobné údaje na zjednodušenie ďalšej objednávky. Ak budeme mať k dispozícii vašu e-mailovú adresu, budeme vás o uložení vašich osobných údajov informovať. Ak nebudete súhlasiť, môžete požiadať o ich zmazanie. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie z cestových dokladov
Art. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Zjednodušenie budúcich rezervácií).
Preukázanie a uplatňovanie právnych nárokov a ochrana proti nim
Aby sme sa mohli brániť proti právnym nárokom, ktoré by ste proti nám v súvislosti s poskytovanými službami mohli vzniesť, budeme vaše Osobné údaje uchovávať minimálne 4 roky od dátumu vzniku príslušnej objednávky. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Informácie z cestových dokladov
Čl. 6.1 písm. f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (Ochrana našich zákonných práv).

S kým zdieľame vaše Osobné údaje a prečo?

Zdieľanie údajov s inými Prevádzkovateľmi osobných údajov

V niektorých prípadoch budeme vaše Osobné údaje zdieľať s tretími stranami na ich účely. Vaše osobné údaje napríklad pošleme dopravcom, s ktorými prostredníctvom našich sprostredkovateľských služieb uzatvárate zmluvu o doprave. O ich identite vás budeme informovať pred uzatvorením zmluvy s nami alebo s poskytovateľom iných služieb za rovnakých podmienok. V niektorých prípadoch zdieľame vaše Osobné údaje aj s prevádzkovateľmi trhov s cestovnými lístkami, ako sú napríklad Globálne distribučné systémy.

To znamená, že vaše Osobné údaje môžu byť sprístupnené vybraným dopravcom alebo poskytovateľom iných služieb v Tretích krajinách. Ďalšie informácie o prenose vašich údajov do Tretích krajín nájdete tu.

Každý vybraný dopravca alebo poskytovateľ iných služieb bude s vašimi Osobnými údajmi zaobchádzať v súlade so svojimi vlastnými Zásadami ochrany osobných údajov (ktoré sú zverejnené na internetových stránkach každého dopravcu). Osobné údaje budú sprístupnené všetkým poskytovateľom služieb v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane Osobných údajov.

Ak nám udelíte súhlas prostredníctvom nastavenia súborov cookie, niektoré vaše údaje budeme zdieľať s našimi partnermi na marketingové účely.

Viac informácií

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV PRÍKLADY
Dopravcovia
Aby ste si mohli rezervovať lístky podľa svojho výberu, musíme vaše osobné údaje poslať vybraným dopravcom.
Dopravca, od ktorého ste sa rozhodli kúpiť si lístky. Pri rezervácii lístka bude vždy zobrazený dopravca, s ktorým budete cestovať.
Globálne distribučné systémy
Pri vyhľadávaní letov niekedy používame globálne distribučné systémy (GDS). Poskytovatelia GDS sú vždy prevádzkovateľmi údajov. Povinnosti poskytovateľov GDS súvisiace s ochranou údajov sú osobitne uvedené v nariadení EÚ č. 80/2009 o kódexe správania pri používaní počítačových rezervačných systémov.
Amadeus
Galileo (prevádzkuje spoločnosť Travelport)
Sabre
Ďalší poskytovatelia služieb
Keď si objednáte ďalšiu službu, pošleme vaše osobné údaje tretej strane, ktorá vami objednanú službu poskytuje.
Poskytovateľ služby, ktorú ste si objednali. Pri objednávaní služby bude vždy jasne zobrazené, kto je jej poskytovateľom.
Nástroje na predchádzanie podvodom
Títo externí poskytovatelia využívajú osobné údaje na tvorbu databázy podvodného správania na internete. Túto databázu potom porovnávajú so správaním koncových používateľov svojich klientov. Hneď ako spozorujú podobné vzorce správania, dajú klientom pokyn na zamietnutie platieb vykonaných podvodníkmi.
Riskified Ltd.
Príjemcovia a spracovatelia platieb
Vykonanie platobného príkazu na internetových stránkach obchodníka je len prvým krokom v dlhom reťazci technických úkonov, ktoré musia prebehnúť, kým sa spracuje žiadosť o platbu z vášho (bankového) účtu a obchodník o tom získa potvrdenie. Táto informácia musí prejsť cez rôznych spracovateľov platieb a zúčastnené banky. Všetky tieto subjekty sú v role prevádzkovateľov osobných údajov, pretože nad nimi majú absolútnu kontrolu.
PayU S.A.
ZOOZ Ltd.
Wirecard – Wirecard Bank AG
Worldpay (UK) Limited
Be2Bill – DALENYS PAYMENTS SAS
Credorax Ltd
Braintree (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.)
Komunikácia a sociálne siete
Aby sme vám mohli posielať správy týkajúce sa našich služieb alebo vám umožniť prihlásenie do účtu Kiwi.com prostredníctvom platforiem tretích strán, musíme poskytovateľovi vami zvolenej platformy poskytnúť vaše osobné údaje.
Facebook Ireland Ltd.
Google Ireland Limited
Poskytovatelia právnej podpory
Pri ochrane našich zákonných práv a nárokov môžeme využívať služby iných subjektov.
Advokáti, inkasné agentúry.

Zdieľanie údajov so Spracovateľmi osobných údajov

Existuje množstvo úkonov, ktoré potrebujeme vykonať, ale sami ich nevieme urobiť. Preto na pomoc využívame externých partnerov. V mnohých takýchto situáciách by to naši partneri logicky nezvládli bez vašich Osobných údajov. Práve preto ich s nimi zdieľame. V každom takomto prípade však zostávame prevádzkovateľom vašich Osobných údajov a partneri konajú ako spracovatelia.

To znamená, že aj keď majú vaše údaje, môžu ich spracovávať iba na naše účely a vždy sme za ne zodpovední my. Za žiadnych okolností nemôžu používať tieto údaje na svoje vlastné účely alebo ich používať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s našou dohodou.

Navyše spolupracujeme iba s partnermi, ktorí nám poskytli dostatočné záruky, že dodržiavajú zákonné požiadavky a že budú vaše údaje vždy uchovávať v bezpečí.

Viac informácií

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
PRÍKLADY
Poskytovatelia základnej infraštruktúry
Rovnako ako v prípade takmer každej inej internetovej spoločnosti, najlepším spôsobom, ako prevádzkovať naše podnikanie, je poveriť prevádzkovaním základnej infraštruktúry (serverov) najväčších, najlepších a najbezpečnejších poskytovateľov na svete.
Amazon Web Services Inc.
OVH.CZ s.r.o.
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Google Ireland Limited (GCP)
Nástroje zákazníckej podpory
Za účelom komunikácie s našimi zákazníkmi v súvislosti s požiadavkami na zákaznícku podporu používame nástroj Purecloud, ktorý nám umožňuje vykonávať hlasovú, textovú a e-mailovú komunikáciu z jedného miesta.
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. (Purecloud)
Poskytovatelia zákazníckej podpory
Na niektoré činnosti zákazníckej podpory využívame externé agentúry, ktorých zamestnanci potom konajú ako naši agenti zákazníckej podpory.
Convergys International Europe B.V.
WNS Global Services UK Limited
Teleperformance Limited
KCU LLC (Teleperformance Ukraine)
IGT Technologies Inc.
Spracovanie platieb
Na bezpečné prijatie, šifrovanie a spracovanie vašich platobných informácií používame platobné brány tretích strán, ktoré ponúkajú najvyššiu úroveň zabezpečenia v odvetví (PCI DSS).
ZOOZ Ltd.
Komunikačné nástroje
Aby sme mohli poskytovať naše služby zákazníkom, musíme im posielať správy. Na zautomatizovanie a zabezpečenie plynulosti týchto procesov využívame služby externých poskytovateľov technológií.
Twilio Inc.
Nexmo Inc.
Customer and Message Systems, Inc. (Sparkpost)
The Rocket Science Group LLC (Mandrill, MailChimp)
Mailgun Technologies, Inc.
SendGrid, Inc.
Nástroje na predchádzanie podvodom
Aby sme sa vyhli podvodným transakciám, kontrolujeme všetky platby pomocou nástroja na predchádzanie podvodom, tzn. technológie poskytovateľa tretej strany, ktorá rozozná pokusy o podvodnú platbu.
Forter, Inc.
Partneri v oblasti rezervácie a predaja lístkov
Niekedy potrebujeme pomoc s nákupom lístkov. Vo väčšine prípadov využívame služby rôznych distribučných sietí tretích strán. Niekedy využívame aj služby sprostredkovateľov tretích strán, ktorí nám pomáhajú nepriamo nakupovať lístky z týchto distribučných sietí. Toto všetko robíme preto, aby sme našli čo najlepšie dostupné ceny. V niektorých prípadoch môžeme kúpiť lístky od externej online cestovnej kancelárie.
Rôzne online cestovné kancelárie, s ktorými sme uzavreli dohodu o poskytovaní rezervácií a/alebo predaja lístkov.
Poskytovatelia služieb na presadzovanie práva
Keď vás zastupujeme, aby sme ochránili vaše práva a nároky v prípadoch nezrovnalostí s dopravcami, môžeme využiť služby tretích strán.
Advokáti, inkasné agentúry.
Služby pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a marketingové analýzy
Za účelom správy našej databázy používateľov a zákazníkov, na marketingové účely a marketingovú analýzu používame softvérové riešenia tretích strán. Tieto riešenia nám tiež umožňujú vám na základe vašich minulých objednávok a online správania priradiť určité atribúty, ktoré potom môžeme použiť na cielenie online reklamy.
Exponea s.r.o.
Facebook Ireland Ltd.
Marin Software Ltd.
Služby online reklamy
Tieto služby nám umožňujú zobrazovať vám na internete personalizované reklamy.
Facebook Ireland Ltd. (Facebook for Business)
Google Ads
Criteo SA
CityAds Media, LLC.
Analytické nástroje
Používame analytické a záznamové softvérové nástroje od poskytovateľov tretích strán, ktoré nám umožňujú získavať väčší prehľad o našej zákazníckej základni a zefektívniť naše služby pre zákazníkov.
Google LLC.
GoodData Corporation.
Datadog Inc.
Logmole
Loggly, Inc. (SolarWinds Worldwide, LLC)
Smartsupp.com, s.r.o.
FullStory, Inc.
Softvéroví inžinieri
Niekedy môžeme osobné údaje zdieľať s externými softvérovými inžiniermi, ktorí nám pomáhajú s technologickými riešeniami.
V súčasnosti spolupracujeme s mnohými softvérovými inžiniermi. Rešpektujeme ich právo na súkromie, a preto nezdieľame ich osobné údaje.
Nástroje pre účtovníctvo
Sme povinní vystavovať riadne faktúry a viesť účtovné doklady (napr. faktúry) vo forme, ktorú vyžaduje české právo, a preto používame účtovné systémy poskytované treťou stranou.
Fakturoid s. r. o.
Dodávatelia riešení v oblasti Zabezpečenia informácií
Zdieľame Osobné údaje s našimi externými poskytovateľmi riešení v oblasti zabezpečenia informácií, ako je napríklad Cloudflare, poskytovateľ nášho firewallu webových aplikácií. Títo poskytovatelia väčšinou sledujú vaše správanie online a analyzujú metadáta o vašom zariadení a sieťovom pripojení.
Cloudflare, Inc.

Ako dlho uchovávame vaše Osobné údaje?

Vaše Osobné údaje budeme spravidla spracovávať do tej doby, kým ich budeme potrebovať na niektorý z účelov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Obvykle vaše Osobné údaje spracovávame po dobu zákonnej premlčacej doby, ktorá je zvyčajne 3 roky plus ďalší 1 rok z dôvodu časovej rezervy potrebnej na oneskorené doručenie oznámení a naše následné kroky.

Za účelom plnenia zákonných povinností spracúvame vaše Osobné údaje po dobu požadovanú platným zákonmi, napríklad 10 rokov na archiváciu faktúr.

Na účely spojené s vaším používateľským účtom Kiwi.com budeme vaše Osobné údaje uchovávať po dobu 5 rokov od vašej poslednej aktivity v účte.

V rámci ponúk na mieru od nás budete pravidelne dostávať e-mailom ponuky a v každom e-maile bude uvedený jasný a jednoduchý spôsob zrušenia odberu, čím môžete vyjadriť námietku proti tomuto typu spracovania. Vaše Osobné údaje budeme na tento účel uchovávať a využívať, kým nezrušíte svoj odber.

Ako získať prístup a kontrolu nad Osobnými údajmi?

Chceme, aby ste svoje Osobné údaje mali vždy pod kontrolou. Na tento účel máte určité práva, ktoré to umožňujú. Za určitých podmienok môžete:

 1. získať prístup ku všetkým svojim údajom, ktoré používame alebo spracúvame, a získať kópiu všetkých týchto údajov,
 2. požiadať nás o vymazanie vašich údajov,
 3. opraviť údaje, ktoré spracúvame, ak sa domnievate, že sú chybné,
 4. obmedziť spracovanie údajov,
 5. namietať proti spracovaniu,
 6. prijímať svoje Osobné údaje v bežne používanom a strojom čitateľnom formáte alebo preniesť tieto údaje inému poskytovateľovi.

Svoje práva môžete uplatniť odoslaním e-mailu s vašou požiadavkou na našu adresu prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/rights.

Upozorňujeme, že s cieľom zaistiť bezpečnosť vašich Osobných údajov splníme iba žiadosti odoslané z e-mailovej adresy používanej počas rezervácie alebo objednávania služby. Ak rezerváciu za vás urobil niekto iný, požiadame vás, aby ste nám poskytli dodatočné informácie (identifikačné číslo Rezervácie atď.), aby sme sa ubezpečili, že ste skutočným vlastníkom príslušných Osobných údajov.

Viac informácií

Prístup k vašim osobným údajom

Máte právo kedykoľvek sa nás opýtať, či spracovávame vaše osobné údaje, a získať nasledujúce informácie:

 1. účel spracúvania vašich osobných údajov,
 2. kategórie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame,
 3. zoznam tretích strán, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, najmä keď majú tieto tretie strany sídlo v tretích krajinách,
 4. časové obdobie, počas ktorého plánujeme spracúvať vaše osobné údaje, alebo aspoň informáciu, akým spôsobom určujeme obdobie uchovávania vašich údajov,
 5. vaše práva, ktoré máte ako dotknutá osoba podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR),
 6. vaše právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 7. kde sme získali vaše údaje v prípadoch, keď ste nám ich neposkytli priamo vy,
 8. ak je to relevantné, akékoľvek informácie o automatizovanom rozhodovaní, ktorému môžete podliehať,
 9. kedy boli vaše údaje prenesené do tretej krajiny a aké ochranné opatrenia platia podľa GDPR.

Zároveň vám na požiadanie poskytneme úplnú kópiu všetkých vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Prvá kópia je bezplatná. Za akékoľvek ďalšie kópie vám však môžeme účtovať poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov.

O svoje údaje môžete požiadať aj v bežne používanom formáte z dôvodu ich prenosnosti.

Vymazanie vašich osobných údajov

Máte tiež právo na úplné vymazanie (alebo presnejšie na nezvratnú anonymizáciu) vašich údajov, ak vo vašom prípade nastane jedna z nasledujúcich situácií:

 1. vaše osobné údaje už nepotrebujeme na žiaden z účelov vymedzených v týchto zásadách ochrany osobných údajov,
 2. úspešne ste vzniesli námietku voči spracovaniu podľa článku 21 nariadenia GDPR a my vaše osobné údaje nepotrebujeme na žiaden iný účel,
 3. vaše osobné údaje sme spracovali nezákonne alebo
 4. máme právnu povinnosť vymazať vaše osobné údaje.

Nemáte však právo žiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak je spracúvanie potrebné z dôvodu:

 1. uplatnenia práva na slobodu vyjadrovania a informácie,
 2. súladu s právnou povinnosťou, ktorá nás zaväzuje uchovávať osobné údaje, alebo
 3. potreby osobných údajov na preukázanie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov.

Oprava osobných údajov

Ak sa domnievate, že ktorékoľvek z vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, nie sú presné, informujte nás a my urobíme všetko preto, aby sme ich opravili.

Upozorňujeme, že údaje v našej databáze, ktoré súvisia s vaším lístkom, nemôžeme opraviť. Ak by sme to urobili, k ich zmene na strane dopravcov alebo poskytovateľov iných služieb by nedošlo a nebolo by možné ich spárovať s údajmi na našej strane. Ak chcete zmeniť údaje na svojom lístku, môžete to urobiť vždy v časti Spravovať moje rezervácie na stránke Kiwi.com.

Obmedzenie spracovania vašich osobných údajov

Za určitých podmienok spracovanie vašich osobných údajov obmedzíme. To znamená, že zabezpečíme, aby neboli spracúvané na žiaden iný účel, než na archivovanie alebo presunutie do bezpečného archívu. O takéto obmedzenie máte právo požiadať v prípade, že:

 1. ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov (po vyriešení problému budeme pokračovať v ich spracúvaní),
 2. sme vaše osobné údaje spracovali nezákonne, ale namiesto vymazania požiadate iba o obmedzenie,
 3. jediným zostávajúcim účelom spracúvania vašich osobných údajov je preukázanie, uplatnenie, alebo ochrana právnych nárokov alebo
 4. ste namietali proti spracúvaniu údajov podľa článku 21 odseku 1 nariadenia GDPR a my posudzujeme, či je vaša požiadavka odôvodnená.

Námietka proti spracúvaniu vašich osobných údajov

Môžete vzniesť námietku proti ktorémukoľvek účelu spracúvania vašich osobných údajov, ak právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem. Ak namietnete proti spracúvaniu na akékoľvek marketingové účely, vaše osobné údaje na takýto účel okamžite prestaneme používať.

Ak namietnete proti akémukoľvek inému účelu na základe oprávneného záujmu, vaše osobné údaje prestaneme spracúvať na daný účel, pokiaľ nemôžeme preukázať, že naše oprávnené dôvody na spracúvanie prevážia nad vašimi individuálnymi záujmami, právami a slobodami.

Zabezpečenie prenosnosti vašich osobných údajov

A napokon máte právo na získanie svojich osobných údajov (spracovaných na základe súhlasu alebo potreby uzavretia alebo plnenia zmluvy) v bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu.

Súbory cookie a podobné technológie

"

Súbory cookie sú malé textové súbory umiestnené vo vašom zariadení. Umožňujú nám zapamätať si o vás určité informácie, ktoré potom využívame na rôzne účely, ako je zaisťovanie funkcií našich internetových stránok a aplikácie, Vývoj produktov, zlepšovanie služieb a rozvoj obchodnej činnosti, Správa účtu Kiwi.com, Online reklama, Marketingová analýza, Zabezpečenie dát, Predchádzanie podvodom a Zdieľanie informácií s metavyhľadávačmi.

Na našich stránkach sa stretnete v zásade s tromi typmi súborov cookie:

 1. súbory cookie, ktoré sú úplne nevyhnutné na fungovanie našich internetových stránok a poskytovanie služieb (nie je možné ich vypnúť);
 2. takzvané „výkonnostné súbory cookie“, tzn. súbory cookie, ktoré používame na štatistické účely, aby sme mohli zlepšovať naše služby;
 3. súbory cookie, ktoré využívame na marketingové účely.

Súbory cookie používané na štatistické a marketingové účely môžete vypnúť prostredníctvom nastavenia svojich preferencií pre súbory cookie, ktoré nájdete tu.

Svoje preferencie týkajúce sa digitálnej reklamy si môžete skontrolovať a zmeniť u Aliancie pre digitálnu reklamu (Digital Advertising Alliance, DAA) na stránke http://optout.aboutads.info/ alebo u Európskej aliancie pre interaktívnu digitálnu reklamu (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA) na stránke http://www.youronlinechoices.com/.

DO-NOT-TRACK (Nesledovať): Momentálne neakceptujeme požiadavku Nesledovať v nastavení internetového prehliadača.

Viac informácií

Povinné

Súbory cookiePopis
SKYPICKER_AFFILIATEAffiliate ID used by Kiwi.com.
SKYPICKER_AFFILIATE_UIDAffiliate ID parameter used by Kiwi.com.
SKYPICKER_VISITOR_UNIQIDUnique user ID used by Kiwi.com to identify the users.
__cfduidThe _cfduid cookie helps Cloudflare detect malicious visitors to our websites and minimizes blocking legitimate users. It may be placed on the devices of our customers' End Users to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis.
__cfruidThis cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators.
__kw_darwin_saved_groupsThis cookie ensures user interface consistency across webpage visits.
__kw_darwin_saved_testsThis cookie ensures user interface consistency across webpage visits.
__kwc_agreedThis cookie is set to true when a user makes a choice in the privacy settings.
__kwc_settingsThis cookie contains the specific privacy settings.
__kwd_testsThis session storage item contains the list of interface augmentations the user is assigned to.
affilParamsThis cookie is used to store necessary information related to the fact that you came to our website via a link on a website of one of our affiliate partners.
cf_use_obThis cookie allows the website to present the visitor with a notice that the website is under maintenance or inaccessible.
fchkoutoolsDIDUsed by used by Forter to prevent payment fraud.
fchkoutoolsSIDUsed by used by Forter to prevent payment fraud.
forced_brandForced brand set by the URL parameter or debug modal.
forterTokenThis cookie is neccessary for the usage of a fraud prevention tool which is used for all payments on our website.
forterTokenThis cookie is neccessary for the usage of a fraud prevention tool which is used for all payments on our website.
forterTokenCopyThis cookie is neccessary for the usage of a fraud prevention tool which is used for all payments on our website.
frame_ancestor_urlUsed by Clicktripz which is an advertisement network which allows us to show you advertisement across different sites around the internet.
ftr_ncdThis cookie is a necessary part of a fraud prevention tool used for all payments on our website.
ignore_mobile_adThis cookie is used to track the choice to close an advertisement on our website.
lastRskxRunUsed by Riskified to gather information which is used to identify and prevent payment fraud.
lastRskxRunUsed by Riskified to gather information which is used to identify and prevent payment fraud.
ppwp_wp_sessionThis cookie preserves user information across different pages that the user accesses.
preferred_currencyThis cookie allows us to remember your currency preference.
preferred_languageThis cookie allows us to remember your language preference.
rCookieThis cookie is used to detect and prevent spam and improve the website's security. Does not store visitor specific data.
recentRedirectThis cookie retains information from the last visited page.
recentSearchThis cookie retains information from the last search form.
recentSearchListThis cookie stores the list of the flights you recently searched for.
rskxRunCookieThis cookie is used to gather information which is used to identify and prevent payment fraud.
rskxRunCookieThis cookie is used to gather information which is used to identify and prevent payment fraud.
sessionIdPreserves the visitor's session state across page requests.
simpleTokenCookie used to store authentification data.
testEnvironmentInternal cookie used by our developers to track various information related to the testing of our website.
test_cookieThis cookie is used to check if the user's browser supports cookies.
ua_session_tokenThis cookie is used to facilitate log-in process.
uiWe use this cookie to distinguish users who use a normal browser from those who display our website in the mobile webview.
viewedOuibounceModalThis cookie is used to retain information about whether a pop-up was already shown to the user.

Analytické

Súbory cookiePopis
FPAUThis cookie assigns a specific identificator to the user, which counts the number of subsequent visits for the purpose of analytics.
FPIDThis cookie registers statistical data on user's behaviour for the purpose of analytics.
FPLCThis cookie assigns a specific identificator to the user, which enables us to observe behavior for the purpose of analytics.
IDEUsed by Google Marketing Platform to measure the efficacy of an ad by registering and reporting user's actions.
SL_C_23361dd035530_DOMAINCollects data on the user’s navigation and behavior on the website which is used for analytics.
SL_C_23361dd035530_KEYThese cookies allow us to see the exact path that our users take while browsing through our website.
SL_C_23361dd035530_SIDThese cookies allow us to see the exact path that our users take while browsing through our website.
SL_C_23361dd035530_VIDThese cookies allow us to see the exact path that our users take while browsing through our website.
SL_L_23361dd035530_KEYThis cookie gathers statistical data about how visitors use the website, such as the number of visits and the average time spent on the website.
SL_L_23361dd035530_RECORDINGS_BEACON_DATAThese cookies gather statistical data about how visitors use the website, such as the number of visits and the average time spent on the website.
SL_L_23361dd035530_SIDThese cookies gather statistical data about how visitors use the website, such as the number of visits and the average time spent on the website.
SL_L_23361dd035530_VIDThese cookies gather statistical data about how visitors use the website, such as the number of visits and the average time spent on the website.
_clckMicrosoft Clarity collects data on the user’s navigation and behavior on the website. We use this cookie to compile statistical reports and heatmaps. This specific cookie is used to store a unique user ID.
_clskSet by Microsoft Clarity. This cookie is used to store and combine pageviews by a user into a single session record.
_cltkSet by Microsoft Clarity. Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics.
_dc_gtm_UA-#Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag.
_fs_uidThis cookie contains an ID string on the current session. This cookie contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience.
_gaUsed by Google Analyrtics to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
_ga_#Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.
_gac_UA-#Used for click tracking when using auto-tagging in Goggle Ads.
_gatThis cookie is used to throttle the number of requests that the website allows, and filters them to ensure the stability and operability of the website.
_gat_gtag_UA_#Used by Google Analytics to collect statistical data on the website visits.
_gcl_auUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.
_gcl_awUsed by the conversion linker for click information. Conversion linker tags are used to help tags measure click data so that conversions are measured effectively.
_gidThis cookie is used by Google Universal Analytics, and it stores and updates a unique value for each page visited.
_parsely_visitorUsed by Parse.ly to assign an anonymous user identifier which is used to track new vs. returning visitors.
ads/ga-audiencesUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.
collectUsed to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
fs_uidThis cookie contains an ID string on the current session. This cookie contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience.
google_click_idThis cookie is a collects data about user interaction with an advertisement.
gtmSplitVarUsed by Google Analytics to gather data about user's interactions with the website which is then used for the purpose of analytics.
logglytrackingsessionThis cookie is used to track errors during users's session and report them.
pagead/1p-user-list/#This cookie tracks user's interest in products or events across multiple websites for the purpose of analytics.
rCookieThis cookie registers statistical data on users' behaviour on the website.
smartlook_ban_expireIt collects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content for analytical purposes.
smartlook_ban_reasonThis cookie is used to detect errors and send error information to support staff, which use this information for the purpose of improving stability of the website.
utag_mainThis cookie helps us track the usage of our websites and improve the accuracy of analytical data.
utm_mediumDetects the form of the medium by which the user has accessed the website for analytics purposes, e.g. whether it was by clicking on a banner, email link, etc.
utm_sourceThis cookie determines the origin from which the user has accessed the website and is used to evaluate the success of marketing campaigns.

Marketingové

Súbory cookiePopis
ANONCHKUsed by Microsoft Clarity to register data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites.
CLIDUsed by Microsoft Clarity to collect data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps.
MUIDThis cookie enables user tracking by synchronising the assigned ID across different Microsoft domains.
MUIDThis cookie enables user tracking by synchronising the assigned ID across different Microsoft domains.
PHPSESSIDPreserves user session state across page requests.
SMThis cookie resgisters a unique ID which tracks return visits to our website, as well as visits to different websites which use the same ad network, resulting in targeted advertisements.
SRM_BTracks the user’s interaction with the website’s search-bar-function for marketing purposes.
__inf_etc__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes.
__inf_last_session_ping_timestamp__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes.
__inf_last_session_start_timestamp__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes.
__inf_time2__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes. Manages timestamp offset between browser and server time.
__inf_time2__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes. Manages timestamp offset between browser and server time.
__inf_tracking_definition__This cookie is generated by our marketing CRM tool, Exponea, which helps us collect information about our users for marketing purposes.
_ctuidUsed by Clicktripz which is an advertisement network which allows us to show you advertisement across different sites around the internet.
_fbcUsed by Facebook to store information about the visitor who land on our page via an ad displayed on Facebook.
_fbpUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
_uetsidUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
_uetsidUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
_uetsid_expUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
_uetvidUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
_uetvidUsed by Bing Adds to collect data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement.
api/advertisers/v1/profUsed by Clicktripz which is an advertisement network which allows us to show you advertisement across different sites around the internet.
c.gifUsed by Microsoft Clarity to collect data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps.
cdo/cdxs/r20.gifUsed by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
criteo_write_testCriteo is an advertisement network that helps us display ads on third-party websites that you visit.
cto_idcpyThis cookie sets a unique identifier for the user, which allows third parties to provide the user with relevant and targeted advertisements.
cto_lwidThis cookie provides user information which is used to display advertisements on third-party websites that the user visits.
cto_sidThis cookie provides user information which is used to display advertisements on third-party websites that the user visits.
frThis cookie is used to deliver advertisement products.
im_puidUsed by Intent Media to facilitate showing third party display advertisements.
im_snidUsed by Intent Media to facilitate showing third party display advertisements.
intent_media_prefsUsed by Intent Media to facilitate showing third party display advertisements.
pagead/landingThis cookie tracks user's behavior from multiple websites in order to present more relevant advertisements.
pagead/landingThis cookie tracks user's behavior from multiple websites in order to present more relevant advertisements.
search.form.recent_searchThis cookie contains the latest filters your specified in the search form.
trThis cookie is used to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
xnpe_#This cookie collects data from the user, to optimize advertisement relevance.

Prenos vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor

Ak je to potrebné, môžeme vaše Osobné údaje preniesť mimo Európsky hospodársky priestor. Dôjde k tomu, keď si chcete rezervovať lístok u dopravcu z Tretej krajiny alebo keď si objednáte službu od poskytovateľa so sídlom v Tretej krajine. Vaše Osobné údaje prirodzene potrebujeme preniesť týmto tretím stranám, pretože bez toho by poskytnutie objednaných služieb nebolo možné. Vaše Osobné údaje môžeme preniesť mimo EHP aj vtedy, keď ich poskytneme Spracovateľom osobných údajov nachádzajúcim sa v Tretích krajinách.

V prípade prenosov príjemcom v krajinách, kde sa nemôžeme spoliehať na rozhodnutie o primeranej úrovni ochrany podľa Čl. 45 nariadenia GDPR alebo na vhodné zabezpečenie podľa Čl. 46 nariadenia GDPR, prenesieme vaše Osobné údaje na základe výnimky v Čl. 49 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Každý vybraný dopravca alebo poskytovateľ služieb bude s vašimi Osobnými údajmi zaobchádzať v súlade so svojimi vlastnými Zásadami ochrany osobných údajov (ktoré sú zverejnené na internetových stránkach každého dopravcu). Osobné údaje budú sprístupnené iným poskytovateľom služieb v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane Osobných údajov.

Podanie sťažnosti orgánu vykonávajúcemu dohľad

Ochrana osobných údajov je vážna vec a správna implementácia príslušných pravidiel je dosť náročná. A keďže nikto nie je dokonalý, môže sa stať, že urobíme chybu. Ak máte pocit, že sme s vašimi Osobnými údajmi zaobchádzali nesprávne, obráťte sa najprv na nás a my vám sľubujeme, že urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme takúto situáciu vyriešili. S akýmkoľvek problémom týkajúcim sa ochrany údajov sa na nás môžete obrátiť kedykoľvek prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/questions.

Napriek tomu máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu vykonávajúcemu dohľad. Ak ste z Európskej únie, môžete podať sťažnosť orgánu vykonávajúcemu dohľad v členskom štáte vášho bydliska, vášho pracoviska alebo v štáte, v ktorom došlo k údajnému porušeniu pravidiel.

Sťažnosti bude všeobecne riešiť Úrad na ochranu osobných údajov v Čechách. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.uoou.cz.

Ako nás môžete kontaktovať a uplatniť svoje práva

V prípade všetkých záležitostí týkajúcich sa ochrany súkromia a údajov sa s nami vždy môžete spojiť prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/questions. Na uplatnenie práv súvisiacich s vašimi Osobnými údajmi môžete použiť tento formulár: kiwi.com/privacy/rights.

Špecifické ustanovenia pre obyvateľov niektorých krajín

O ochranu vášho súkromia sa staráme bez ohľadu na to, kde žijete. Pre niektoré krajiny a štáty platia určité odlišnosti a dodatky k týmto Zásadám ochrany osobných údajov, ktoré sa na vás môžu vzťahovať na základe tu uvedených podmienok.

Pre zákazníkov Kiwi.com, Inc.

V niektorých prípadoch vymedzených v našich Obchodných podmienkach (t. j. ak ste na základe kritérií špecifikovaných v našich Obchodných podmienkach vedený ako americký spotrebiteľ) vám služby poskytuje naša spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch. V takomto prípade sa na spracovanie vašich Osobných údajov vzťahujú nasledovné osobitné ustanovenia.

Vaše Osobné údaje spracúva spoločnosť Kiwi.com, Inc., so sídlom na adrese 1221 Brickell Avenue, Suite 1115, Miami, Florida, 33131, Spojené štáty americké, ako Prevádzkovateľ osobných údajov. Spoločnosť Kiwi.com, s.r.o., pôsobí ako Spracovateľ osobných údajov a všetci ďalší Spracovatelia osobných údajov uvedení v týchto Zásadách ochrany osobných údajov pôsobia ako Čiastkoví spracovatelia osobných údajov.

Tieto osobitné ustanovenia sa nevzťahujú na spracovanie Osobných údajov na všetky účely súvisiace s Používateľmi a na účely služby „Účet používateľa – uložené údaje cestujúceho“. V týchto prípadoch Osobné údaje spracúva spoločnosť Kiwi.com, s.r.o.

Pre rezidentov štátu Kalifornia

Tieto konkrétne ustanovenia sa vzťahujú na rezidentov Kalifornie.

Riadime sa Kalifornským zákonom o ochrane dát spotrebiteľa (California Consumer Privacy Act, CCPA), ktorý stanovuje najprísnejšie požiadavky na ochranu súkromia a osobných dát v Spojených štátoch. Ak máte záujem o viac informácií ohľadne spracúvania vašich Osobných údajov, môžete kedykoľvek nahliadnuť do týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Máte právo vyžiadať si informácie o tom, ako vaše Osobné údaje spracúvame, a získať ich kópiu. Prvé dve kópie za obdobie 12 mesiacov vám poskytneme zdarma. Ďalej máte právo požiadať o vymazanie svojich Osobných údajov. Viac informácií o vašich právach a možnosti ich uplatnenia nájdete v týchto Zásadách ochrany osobných údajov (oddiely „Ako získať prístup a kontrolu nad osobnými údajmi?“ a „Ako nás môžete kontaktovať a uplatniť svoje práva“).

Ak sa rozhodnete svoje práva uplatniť, budeme od vás vyžadovať overenie identity, napríklad potvrdenie vlastníctva príslušnej e-mailovej adresy. Ak sú vaše práva uplatňované autorizovaným správcom, budeme požadovať váš písomný súhlas a overenie vašej a správcovej identity. Nikdy vás nebudeme kvôli uplatneniu ktoréhokoľvek z vašich práv diskriminovať ani s vami akokoľvek nevhodne zaobchádzať.

Za prihlásenie na odber marketingových správ vám môžeme ponúknuť finančnú odmenu vo forme poukazu, kreditu alebo inej zľavy. Špecifiká konkrétnej odmeny sa vám zobrazia ako súčasť ponuky prihlásenia na odber. Hodnotu prihlásenia považujeme za zodpovedajúcu hodnote poskytnutej odmeny s tým, že predpokladáme, že vynaložíte ďalšie prostriedky. Ak sa rozhodnete našu ponuku prijať, vždy ju môžete zrušiť bez toho, aby došlo k akémukoľvek obmedzeniu vašich práv. Ďalšie informácie nájdete v týchto Zásadách ochrany osobných údajov (oddiel „Na aké účely používame vaše Osobné údaje?“).

Vaše Osobné údaje nepredávame v zmysle, ktorý vymedzuje zákon CCPA.

Úradník pre ochranu osobných údajov

Ohľadne všetkých záležitostí týkajúcich sa spracovania vašich Osobných údajov a uplatňovania vašich práv týkajúcich sa Osobných údajov môžete tiež kontaktovať nášho Úradníka pre ochranu osobných údajov.

Zobraziť kontaktné údaje.

Oliver Švolík
úradník pre ochranu osobných údajov spoločnosti Kiwi.com
[email protected]

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Keďže sa naše podnikanie neustále vyvíja, môže sa zmeniť aj spôsob, akým spracúvame Osobné údaje. V prípade takejto zmeny aktualizujeme naše Zásady ochrany osobných údajov, aby sme aj naďalej postupovali v súlade so zásadou transparentnosti. Ak by sa vás mohli budúce zmeny nejakým spôsobom dotknúť, budeme vás informovať e-mailom.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť od 1. februára 2023.


My hackneme systém,
vy môžete letieť za menej