Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Kiwi.com

V spoločnosti Kiwi.com nám na ochrane vašich osobných údajov veľmi záleží. V súčasnosti dodržiavame nariadenie č. 2016/679, teda všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré je známe aj ako GDPR (General Data Protection Regulation) a stanovuje najvyšší štandard ochrany súkromia a údajov na svete. V týchto zásadách ochrany osobných údajov vám vysvetlíme, aké údaje od vás zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako ich využívame a s kým ich môžeme zdieľať. Dokument zároveň vysvetľuje, aké práva máte ako dotknutá osoba a ako ich môžete uplatniť.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na akékoľvek spracúvanie údajov súvisiacich s našimi službami, a to prostredníctvom našich internetových stránok kiwi.com, ako aj prostredníctvom našich mobilných aplikácií pre systémy iOS a Android.

Kto sme?

My ako prevádzkovateľ údajov sme spoločnosť Kiwi.com, s.r.o., IČO 29352886, so sídlom na adrese Lazaretní 925/9, Zábrdovice, PSČ 615 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, zložka č. C 74565, DIČ CZ29352886.

Niektoré pojmy, ktoré používame v týchto zásadách ochrany osobných údajov

Osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. To znamená, že ak máme prostriedky, aby sme mohli identifikovať vás alebo aj zariadenie, ktoré používate, budeme s akýmikoľvek informáciami, ktoré s vami môžeme spojiť, zaobchádzať ako s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ údajov: subjekt, ktorý určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľom údajov sme napríklad vtedy, keď spracúvame vaše osobné údaje za účelom uvedeným v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Ak sa rozhodnete rezervovať si lístok prostredníctvom našich internetových stránok alebo aplikácie, pošleme vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi údajov (dopravcovi alebo poskytovateľovi iných služieb), ktorý ich použije na svoje vlastné účely. Každý prevádzkovateľ údajov by mal mať zásady ochrany osobných údajov podobné týmto, v ktorých sú uvedené informácie o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov. Nižšie uvádzame prehľad prevádzkovateľov údajov, s ktorými môžeme údaje zdieľať.

Spracovateľ údajov: tretia strana, ktorá iba pomáha dosiahnuť účely určené prevádzkovateľom údajov. My ako prevádzkovateľ údajov napríklad využívame služby mnohých tretích strán, ktoré poverujeme výkonom časti našich činností, ktoré z rôznych dôvodov, ako je napríklad nákladová efektívnosť, nerobíme sami. Spracovateľ údajov smie vaše osobné údaje spracovávať iba v súlade s našimi písomnými pokynmi.

Tretie krajiny: štáty, v ktorých neplatí režim nariadenia GDPR. V súčasnosti tretími krajinami označujeme všetky štáty, ktoré nepatria do Európskeho hospodárskeho priestoru.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Osobné údaje zhromažďujeme priamo od vás, keď nám ich poskytnete, alebo keď využijete naše služby, prípadne nás kontaktujete. V závislosti od účelu spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:

KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV POPIS
Identifikačné údaje Informácie, na základe ktorých je možné vás identifikovať ako fyzickú osobu; príkladom sú vaše meno, priezvisko, pohlavie, štátna príslušnosť, fakturačná adresa, dátum narodenia alebo nami umelo vytvorená identifikačná informácia, akou je napríklad názov vášho účtu Kiwi.com.
Kontaktné údaje Informácie slúžiace na kontaktovanie, ako sú e-mailová adresa alebo telefónne číslo.
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb Vaše správanie na našich internetových stránkach alebo v našej aplikácii, tzn. údaje o tom, čo ste navštívili, aký dlhý čas ste danou činnosťou strávili, na čo ste klikli atď. Tiež sledujeme vašu interakciu s e-mailmi a upozorneniami, ktoré vám posielame, napríklad či e-mail otvoríte alebo či kliknete na niektorý z odkazov, ktoré obsahuje.
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia Informácie o zariadení, prostredníctvom ktorého používate naše internetové stránky alebo aplikáciu, metadáta vášho sieťového pripojenia a tiež informácie plynúce z týchto dát. Tieto informácie zahŕňajú napríklad operačný systém, internetový prehliadač, rozlíšenie obrazovky, IP adresu a ďalšie.
Presná poloha Presná poloha vášho zariadenia na základe údajov získaných geolokačnou technológiou používanou vaším zariadením. Tieto osobné údaje spracujeme len vtedy, ak nám na to dáte výslovný súhlas. Sú potrebné na to, aby ste mohli využívať vybrané funkcie našich internetových stránok alebo aplikácie, ktoré musia poznať presnú polohu vášho zariadenia, ako napríklad poskytnutie relevantných informácií o ceste na základe vašej aktuálnej polohy. Získať informácie o vašej presnej polohe môže byť potrebné aj na pozadí, t. j. aj keď nemáte aplikáciu otvorenú. O spracúvaní týchto údajov vás budeme informovať vždy, keď vás požiadame o súhlas.
Informácie o účte Nastavenia a ďalšie dáta, ktoré generujete používaním účtu Kiwi.com. Patria sem upozornenia na cenu, história vyhľadávania, konkrétne nastavenia, profilový obrázok, prihlasovacie údaje do účtu Kiwi.com, tzn. e-mailová adresa a heslo (ktoré nikdy neuchovávame v nešifrovanej podobe), preferenčné nastavenia a ďalšie údaje uložené v účte Kiwi.com.
Informácie o vašich objednávkach Podrobné informácie o vašej objednávke, tzn. údaje o tom, ktoré služby si objednáte a čo neskôr zmeníte alebo dokúpite k pôvodnej objednávke. Ak vyžadujete osobitnú pomoc alebo zo zdravotných dôvodov požiadate o zrušenie, vaše údaje o zdravotnom stave spracujeme v takom rozsahu a takým spôsobom, ktorý je k nutný k zaisteniu týchto služieb.
Informácie z cestových dokladov Číslo a dátum platnosti pasu alebo iného preukazu totožnosti (podľa toho, čo nám poskytnete).
Platobné údaje Informácie, ktoré nám poskytnete na spracovanie platby. Väčšinou ide o informácie o platobnej karte. Informácie o platobnej karte nikdy neuchovávame v nešifrovanej podobe. Ak sa rozhodnete uložiť údaje o platobnej karte vo svojom účte Kiwi.com alebo v aplikácii, tieto osobné údaje budeme uchovávať pre prípad budúcich nákupov.
Dokumenty potrebné k poskytnutiu sprostredkovanej služby Dokumenty, ktoré dostaneme od poskytovateľa sprostredkovaných služieb, akými sú palubné a elektronické lístky.
Informácie o vašich žiadostiach a záznamy našej komunikácie Všetka písomná a slovná komunikácia medzi vami a Kiwi.com, ktorá sa týka vašich žiadostí (napríklad záležitosti vybavované zákazníckou podporou), metadáta a poznámky generované našimi systémami a pracovníkmi.
Vaše nastavenia Niektoré vaše nastavenia na internetových stránkach alebo v aplikácii, ako je jazyk, preferované nastavenia, ako sú mena, destinácia a ďalšie, alebo nastavenie súborov cookie.

Na aké účely používame vaše osobné údaje?

Používatelia

Kedykoľvek používate naše stránky alebo aplikáciu, spracovávame vaše osobné údaje na účely popísané nižšie:

NÁZOV POPIS KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVNY DÔVOD
Poskytovanie funkcií internetových stránok Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme vám mohli poskytovať funkcie našich internetových stránok. Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Vaše nastavenia
Čl. 6.1(f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (poskytovanie produktov).
Poskytovanie funkcií aplikácie Na zabezpečenie niektorých funkcií aplikácie potrebujeme spracovať vaše osobné údaje na našej strane. Niekedy potrebujeme tiež prístup ku konkrétnym údajom o vašom zariadení (ako jeho presná poloha). Vždy, keď to bude potrebné, spýtame sa vás, či súhlasíte s poskytovaním týchto údajov (napr. keď otvoríte novú funkciu, ktorá vyžaduje prístup k dodatočným údajom). Kontaktné údaje
Vaše nastavenia
Presná poloha
Ďalšie údaje požadované aplikáciou
Platobné údaje
Čl. 6.1(f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (poskytovanie produktov).
Čl. 6.1(a) – súhlas
Vývoj produktov, zlepšovanie služieb a rozvoj obchodnej činnosti Neustále sa usilujeme o zlepšovanie našich produktov a služieb. K tomu potrebujeme presné údaje o tom, akým spôsobom naše služby využívate. Preto zhromažďujeme údaje o vašom zariadení a sieťovom pripojení a tiež o vašom správaní na našich stránkach a v našej aplikácii. Všetky tieto údaje analyzujeme a na základe výsledkov naše služby a postupy prispôsobujeme alebo zavádzame nové. Tieto údaje tiež používame na rozvoj nášho podnikania. Kedykoľvek potrebujeme dospieť k obchodnému rozhodnutiu, venujeme pozornosť údajom generovaným našou najdôležitejšou premennou – našimi zákazníkmi. Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Čl. 6.1(f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (rozvoj produktov, služieb a obchodu).
Účet Kiwi.com Ak si vytvoríte účet Kiwi.com, vaše osobné údaje spracujeme v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s podmienkami používania tak, aby sme vám mohli poskytovať všetky jeho funkcie. Rozsah spracovávaných osobných údajov sa bude meniť v závislosti od toho, aké osobné informácie si uložíte. Ak sa do účtu Kiwi.com prihlásite prostredníctvom účtu niektorej z tretích strán (napr. Facebook, Google), ktorý umožňuje jediné prihlásenie (tzv. SSO), títo poskytovatelia účtu o tom budú informovaní a my od nich dostaneme vaše osobné údaje. Podobne, ak si vytvoríte účet prostredníctvom internetových stránok niektorého z našich partnerov, tento partner nám poskytne vaše osobné údaje. Kontaktné údaje
Informácie o účte
Identifikačné údaje
Platobné údaje
Čl. 6.1(b) – údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (podmienky používania).
Priamy marketing Aby sme vám mohli poskytovať tie najlepšie ponuky a aby sme maximalizovali účinnosť nášho marketingu, vaše osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu (e-mailové ponuky a súvisiace spracovateľské činnosti). Robíme tak v prípade, že ste sa prihlásili na odber našich ponúk (vyjadrili ste súhlas s ich zasielaním) alebo ste využili naše služby a odber našich ponúk ste neodmietli. Okrem vašich kontaktných údajov uchovávame napríklad aj vašu históriu transakcií a ciest, preferencie pri cestovaní a ďalšie údaje o vašej interakcii s nami, ktoré nám pomáhajú segmentovať zákazníkov a pripravovať ponuky na mieru. Na základe vašich predchádzajúcich objednávok napríklad môžeme pripraviť špeciálnu ponuku priamo pre vás.
Keď navyše poskytnete svoje informácie počas procesu rezervácie alebo pri objednávaní inej služby, môžeme vám poslať e-mail s upozornením na všetky nedokončené objednávky. Takto zhromaždené osobné údaje budeme uchovávať iba 30 dní.
Vaše kontaktné údaje nebudeme nikdy zdieľať s inými prevádzkovateľmi údajov bez vášho vedomia a budeme vás kontaktovať iba s ponukami, ktoré sú spojené s našou hlavnou obchodnou činnosťou.
Okrem priamych správ s našimi ponukami vám (s vaším súhlasom) budeme zobrazovať upozornenia na internetových stránkach alebo v aplikácii.
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Informácie o účte
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Identifikačné údaje (ak boli vyplnené)
Kontaktné údaje (ak boli vyplnené)
Vaše nastavenia
Čl. 6.1(f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (priamy marketing).
Čl. 6.1(a) – súhlas.
Z odberu ponúk sa môžete kedykoľvek odhlásiť (uplatnením práva na odmietnutie priameho marketingu alebo na odvolanie súhlasu) alebo si môžete overiť stav prihlásenia na odber pomocou odkazov na konci každého newslettera, ktorý vám e-mailom pošleme.
Online reklama Aby sme vám mohli poskytovať najlepšie ponuky a aby sme maximálne zefektívnili náš marketing, zobrazujeme vám na základe vašich osobných údajov na stránkach Kiwi.com a stránkach tretích strán personalizované reklamy. Preto sa môže stať, že na iných internetových stránkach uvidíte reklamu, ktorá ponúka rezerváciu alebo cestu na Kiwi.com. Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Informácie o účte
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Vaše nastavenia
Čl. 6.1(f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (priamy marketing).
Marketingové analýzy Aby sme všeobecne zlepšili naše marketingové kampane, vykonávame analýzy, ktoré nám pomáhajú zistiť, ktoré kampane sú účinné a ako prispievajú k našej miere konverzie. Analyzujeme tiež vašu interakciu s Kiwi.com, aby sme vám mohli posielať relevantné ponuky. Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Čl. 6.1(f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (priamy marketing).
Preukázanie a uplatňovanie právnych nárokov a ochrana proti nim Aby sme si mohli uplatniť právne nároky vyplývajúce z vášho používania našich internetových stránok alebo aplikácie, ktoré by bolo v rozpore s našimi podmienkami používania alebo zákonnými povinnosťami, a aby sme sa mohli brániť proti právnym nárokom, ktoré by ste voči nám vzniesli, budeme vaše osobné údaje uchovávať minimálne 4 roky od dátumu, kedy ste naše internetové stránky alebo aplikáciu použili. Identifikačné údaje
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Informácie o účte
Kontaktné údaje (ak boli vyplnené)
Vaše nastavenia
Čl. 6.1(f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (ochrana našich práv).
Zabezpečenie informácií Je nevyhnutné, aby sme sa chránili pred rôznymi bezpečnostnými hrozbami, ktoré sa snažia využiť slabiny nášho zabezpečenia a poškodiť našu spoločnosť. Z tohto dôvodu niekedy musíme spracovať osobné údaje našich používateľov. Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Metadáta zariadenia a sieťového pripojenia
Čl. 6.1(f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (bezpečnosť).

Zákazníci

Keď si objednáte ktorúkoľvek z našich služieb, budeme vaše osobné údaje spracovávať na vyššie zmienené účely. Rozsah osobných údajov spracovaných na tieto účely bude po novom zahŕňať informácie o vašich objednávkach a informácie o vašich žiadostiach a vzájomnej komunikácii. Okrem toho budeme vaše osobné údaje spracovávať na nasledujúce účely:

NÁZOV POPIS KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVNY DÔVOD
Objednávanie a poskytovanie služieb Hlavným dôvodom zhromažďovania a používania vašich osobných údajov je uzavretie dohody s vami a poskytnutie služieb, ktoré ste si objednali. V závislosti od rozsahu, v akom využívate naše služby, budeme vaše osobné údaje spracúvať spôsobom, ktorý je potrebný na uzavretie a splnenie našej dohody o službách, ako je uvedené v našich obchodných podmienkach. Služby, ktoré ponúkame, zahŕňajú predovšetkým sprostredkovanie zmluvy o doprave a súvisiacich službách medzi vami a vybraným dopravcom. Vaše osobné údaje môžeme za týmto účelom spracúvať aj v prípade, že vám pomáhame s uplatnením právnych nárokov voči dopravcom.
Na dosiahnutie tohto cieľa musíme vaše osobné údaje zdieľať s dopravcami, s ktorými uzavriete zmluvu o doprave, a v niektorých prípadoch aj s prevádzkovateľmi trhov s cestovnými lístkami, akými sú globálne distribučné systémy. Aby sme mohli zaplatiť za cestovné lístky, použijeme vaše meno a priezvisko na vygenerovanie jednorazovej virtuálnej platobnej karty, ktorá poslúži na úhradu u poskytovateľa dopravy.
Ak si objednáte doplnkovú službu osobitnej pomoci alebo ak nás požiadate o vrátenie peňazí zo zdravotných dôvodov, spracujeme vaše osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu. V prípade služby osobitnej pomoci budeme túto informáciu zdieľať s vybraným dopravcom. Počas procesu objednávania vás požiadame, aby ste poskytli svoj výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/rights. Upozorňujeme však, že ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely doplnkových služieb osobitnej pomoci, nebudeme vám môcť poskytnúť žiadnu následnú podporu súvisiacu s touto službou.
Môže sa stať, že sa rozhodnete objednať si inú službu, ktorú my alebo naši partneri ponúkame na našich internetových stránkach alebo v našej aplikácii, ako je napríklad poistenie alebo ubytovanie. Spracujeme vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy s vami, aby sme vám mohli poskytnúť objednanú službu alebo (ak službu poskytuje náš partner) umožniť vám uzatvorenie zmluvy s poskytovateľom služby a splniť si náš podiel povinností v rámci zmluvného vzťahu medzi vami a externým poskytovateľom služby. Úplný zoznam externých prevádzkovateľov údajov, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, nájdete nižšie.
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Informácie z cestových dokladov
Platobné údaje
Dokumenty potrebné k poskytnutiu sprostredkovanej služby
Čl. 6.1(b) – údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (obchodné podmienky).
Predchádzanie podvodom Keď si rezervujete lístok alebo objednáte službu prostredníctvom našich internetových stránok alebo aplikácie, počas platobnej transakcie použijeme službu tretej strany, ktorá nám pomáha predchádzať podvodnému správaniu. Ide o bežný proces, ku ktorému dochádza takmer vždy, keď si niečo objednáte na internete. Aby tento proces mohol prebehnúť, na okamih poskytneme vaše osobné údaje externému overovateľovi podvodov. Nemusíte sa však obávať, celá transakcia je úplne bezpečná, keďže využívame jeden z najlepších a najbežnejších nástrojov na predchádzanie podvodom. Títo externí poskytovatelia (v súčasnej dobe využívame služby spoločností Forter, Inc. a Riskified Ltd.) využívajú osobné údaje na tvorbu databázy podvodného správania na internete. Následne túto databázu porovnávajú so správaním koncových používateľov svojich klientov a hneď ako spozorujú podobné vzorce správania, dajú klientom pokyn na zamietnutie platieb vykonaných podvodníkmi.
Navyše sa snažíme zabrániť pokusom o podvodné žiadosti o vrátenie peňazí späť na účet platobnej karty. Ak prostredníctvom svojej banky nahlásite podvodný nákup, môžeme skontrolovať vaše sociálne médiá, aby sme zistili, či ste nejakým spôsobom spojení s osobou, ktorá si lístok objednala, a aby sme sa uistili, že nejde o pokus podvodne získať späť peniaze za lístok. Spracujeme iba obmedzené množstvo informácií o vašom spojení s osobou, ktorá si lístok objednala, a či ste náhodou nezverejnili nejaké informácie súvisiace s cestou (napr. fotografie z letiska, z ktorého letíte).
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Informácie z cestových dokladov
Platobné údaje
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Informácie o zariadení a sieťovom pripojení
Verejne dostupné informácie týkajúce sa vašej objednávky
Čl. 6.1(f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com a odvetvia internetového obchodu (prevencia podvodov).
Zákaznícka podpora Zákaznícka podpora je významnou súčasťou našich služieb. Aby sme vám poskytli službu, ktorú požadujete, budeme zaznamenávať celú našu komunikáciu prostredníctvom všetkých kanálov, ako je napríklad e-mail, chat a telefonické hovory. Súčasťou našej zákazníckej podpory je aj pomoc zákazníkom pri prípadných právnych problémoch s dopravcami (v prípade zmeškaných letov a v podobných situáciách). Preto sme uzavreli partnerstvo s externým poskytovateľom služieb. Ak budete mať právny problém, pošleme tomuto poskytovateľovi vašu e-mailovú adresu. On vás bude kontaktovať a ponúkne vám pomoc pri uplatnení vašich nárokov. Ďalšie informácie o zdieľaní vašich osobných údajov s externými prevádzkovateľmi údajov nájdete tu. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Informácie z cestových dokladov
Informácie o vašich žiadostiach a záznamy našej komunikácie
Čl. 6.1(b) – údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (obchodné podmienky).
Zdieľanie informácií s metavyhľadávacími systémami Ak sa na našu rezervačnú stránku dostanete prostredníctvom externého vyhľadávacieho systému (tzv. metavyhľadávač), dáme prevádzkovateľovi tohto systému vedieť, že ste úspešne dokončili rezerváciu, ktorú ste našli na ich stránke. Kontaktné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Čl. 6.1(b) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených metavyhľadávaní (obchodná činnosť).
Preukázanie a uplatňovanie právnych nárokov a ochrana proti nim Vaše osobné údaje ukladáme a spracúvame na účely preukázania a uplatňovania právnych nárokov, ako aj ochrany proti nim. Kedykoľvek si rezervujete lístok alebo si objednáte akúkoľvek službu, uchováme všetky relevantné údaje kvôli potenciálnym budúcim právnym nárokom, ktoré môžu vznesené nami alebo vami, a to najmä formou súdnych a iných konaní alebo v prípade vybavovania nárokov, ktorým ste nás poverili, a to po dobu minimálne 4 roky od dátumu vzniku príslušnej objednávky. Rovnako ak nám pošlete žiadosť týkajúcu sa ochrany údajov, budeme uchovávať všetky údaje, ktoré nám za týmto účelom poskytnete, a tiež informácie o našom riešení tejto žiadosti. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Informácie z cestových dokladov
Platobné údaje
Vaše správanie na internete pri používaní našich služieb
Informácie o zariadení a sieťovom pripojení
Verejne dostupné informácie týkajúce sa vašej objednávky
Informácie o vašich žiadostiach a záznamy našej komunikácie
Čl. 6.1(f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (ochrana našich zákonných práv).
Dodržiavanie právnych povinností Niektoré vaše osobné údaje musíme spracovať preto, aby sme mohli splniť určité právne povinnosti, ktoré sa na nás vzťahujú. Keďže ide o právnu povinnosť, váš súhlas s ňou nepotrebujeme získať. Na tento účel budeme spracúvať vaše identifikačné a kontaktné údaje a informácie o vašich rezerváciách. Hlavné právne povinnosti, pre ktoré musíme tieto údaje spracovávať, vyplývajú zo zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, zákona č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb. o účtovníctve. Ak nám pošlete žiadosť súvisiacu s ochranou údajov, aby ste uplatnili jedno zo svojich práv, požiadame vás o niektoré osobné údaje, ktoré následne spracujeme, aby sme zabezpečili dodržanie platných právnych predpisov. Informácie o vašich objednávkach
Informácie o vašich žiadostiach a záznamy našej komunikácie
Čl. 6.1(c) – údaje nevyhnutné na splnenie právnych povinností vzťahujúcich sa na spoločnosť Kiwi.com.

Spolucestujúci

Ak pre vás niekto objedná službu na Kiwi.com (napríklad rezervuje let na vaše meno), spracujeme vaše osobné údaje, aj keď nie ste priamym zákazníkom. Vaše osobné údaje spracujeme na nasledujúce účely:

NÁZOV POPIS KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVNY DÔVOD
Objednávanie a poskytovanie služieb Ak pre vás niekto objedná naše služby, spracujeme vaše osobne údaje v rozsahu potrebnom na poskytnutie týchto služieb. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Informácie z cestových dokladov
Čl. 6.1(f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (poskytovanie služieb).
Používateľský účet – uložené údaje cestujúceho Keď pre vás používateľ s účtom Kiwi.com objedná službu, ponúkneme mu možnosť uložiť vaše osobné údaje na zjednodušenie ďalšej objednávky. Ak budeme mať k dispozícii vašu e-mailovú adresu, budeme vás o uložení vašich osobných údajov informovať. Ak nebudete súhlasiť, môžete požiadať o ich zmazanie. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie z cestových dokladov
Art. 6.1(f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (zjednodušenie budúcich rezervácií).
Preukázanie a uplatňovanie právnych nárokov a ochrana proti nim Aby sme sa mohli brániť proti právnym nárokom, ktoré by ste proti nám v súvislosti s poskytovanými službami mohli vzniesť, budeme vaše osobné údaje uchovávať minimálne 4 roky od dátumu vzniku príslušnej objednávky. Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o vašich objednávkach
Informácie z cestových dokladov
Čl. 6.1(f) – údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Kiwi.com (ochrana našich zákonných práv).

S kým zdieľame vaše osobné údaje a prečo?

Zdieľanie údajov s inými prevádzkovateľmi údajov

V niektorých prípadoch budeme vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami na ich účely. Vaše osobné údaje napríklad pošleme dopravcom, s ktorými prostredníctvom našich sprostredkovateľských služieb uzatvárate zmluvu o doprave. O ich identite vás budeme informovať pred uzatvorením zmluvy s nami alebo s poskytovateľom iných služieb za rovnakých podmienok. V niektorých prípadoch zdieľame vaše osobné údaje aj s prevádzkovateľmi trhov s cestovnými lístkami, ako sú napríklad globálne distribučné systémy.

To znamená, že vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené vybraným dopravcom alebo poskytovateľom iných služieb v tretích krajinách. Ďalšie informácie o prenose vašich údajov do tretích krajín nájdete tu.

Každý vybraný dopravca alebo poskytovateľ iných služieb bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať v súlade so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov (ktoré sú zverejnené na internetových stránkach každého dopravcu). Osobné údaje budú sprístupnené všetkým poskytovateľom služieb v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Ak nám udelíte súhlas prostredníctvom nastavenia súborov cookie, niektoré vaše údaje budeme zdieľať s našimi partnermi na marketingové účely.

Viac informácií

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV PRÍKLADY
Dopravcovia
Aby ste si mohli rezervovať lístky podľa svojho výberu, musíme vaše osobné údaje poslať vybraným dopravcom.
Dopravca, od ktorého ste sa rozhodli kúpiť si lístky. Pri rezervácii lístka bude vždy zobrazený dopravca, s ktorým budete cestovať.
Globálne distribučné systémy
Pri vyhľadávaní letov niekedy používame globálne distribučné systémy (GDS). Poskytovatelia GDS sú vždy prevádzkovateľmi údajov. Povinnosti poskytovateľov GDS súvisiace s ochranou údajov sú osobitne uvedené v nariadení EÚ č. 80/2009 o kódexe správania pri používaní počítačových rezervačných systémov.
Amadeus
Galileo (prevádzkuje spoločnosť Travelport)
Sabre
Ďalší poskytovatelia služieb
Keď si objednáte ďalšiu službu, pošleme vaše osobné údaje tretej strane, ktorá vami objednanú službu poskytuje.
Poskytovateľ služby, ktorú ste si objednali. Pri objednávaní služby bude vždy jasne zobrazené, kto je jej poskytovateľom.
Nástroje na predchádzanie podvodom
Títo externí poskytovatelia využívajú osobné údaje na tvorbu databázy podvodného správania na internete. Túto databázu potom porovnávajú so správaním koncových používateľov svojich klientov. Hneď ako spozorujú podobné vzorce správania, dajú klientom pokyn na zamietnutie platieb vykonaných podvodníkmi.
Riskified Ltd.
Príjemcovia a spracovatelia platieb
Vykonanie platobného príkazu na internetových stránkach obchodníka je len prvým krokom v dlhom reťazci technických úkonov, ktoré musia prebehnúť, kým sa spracuje žiadosť o platbu z vášho (bankového) účtu a obchodník o tom získa potvrdenie. Táto informácia musí prejsť cez rôznych spracovateľov platieb a zúčastnené banky. Všetky tieto subjekty sú v role prevádzkovateľov osobných údajov, pretože nad nimi majú absolútnu kontrolu.
PayU S.A.
ZOOZ Ltd.
Wirecard – Wirecard Bank AG
Worldpay (UK) Limited
Be2Bill – DALENYS PAYMENTS SAS
Credorax Ltd
Braintree (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.)
Komunikácia a sociálne siete
Aby sme vám mohli posielať správy týkajúce sa našich služieb alebo vám umožniť prihlásenie do účtu Kiwi.com prostredníctvom platforiem tretích strán, musíme poskytovateľovi vami zvolenej platformy poskytnúť vaše osobné údaje.
Facebook Ireland Ltd.
Google Ireland Limited
Poskytovatelia právnej podpory
Pri ochrane našich zákonných práv a nárokov môžeme využívať služby iných subjektov.
Advokáti, inkasné agentúry.

Zdieľanie údajov so spracovateľmi údajov

Potrebujeme vykonať množstvo činností, ktoré však nevieme urobiť sami. Preto na pomoc využívame externých partnerov. V mnohých takýchto situáciách by to naši partneri logicky nezvládli bez vašich osobných údajov. Práve preto ich využívame spolu s nimi. V každom takomto prípade však zostávame prevádzkovateľom vašich osobných údajov a partneri konajú ako spracovatelia.

To znamená, že aj keď majú vaše údaje, môžu ich spracovávať iba na naše účely a vždy sme za ne zodpovední my. Za žiadnych okolností nemôžu používať tieto údaje na svoje vlastné účely alebo ich používať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s našou dohodou.

Navyše spolupracujeme iba s partnermi, ktorí nám poskytli dostatočné záruky, že dodržiavajú zákonné požiadavky a že budú vaše údaje vždy uchovávať v bezpečí.

Viac informácií

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV PRÍKLADY
Poskytovatelia základnej infraštruktúry
Rovnako ako v prípade takmer každej inej internetovej spoločnosti, najlepším spôsobom, ako prevádzkovať naše podnikanie, je poveriť prevádzkovaním základnej infraštruktúry (serverov) najväčších, najlepších a najbezpečnejších poskytovateľov na svete.
Amazon Web Services Inc.
OVH.CZ s.r.o.
Hetzner Online GmbH.
DigitalOcean, LLC.
Akamai Technologies, Inc.
Google Ireland Limited (GCP)
Nástroje zákazníckej podpory
Za účelom komunikácie s našimi zákazníkmi v súvislosti s požiadavkami na zákaznícku podporu používame nástroj Purecloud, ktorý nám umožňuje vykonávať hlasovú, textovú a e-mailovú komunikáciu z jedného miesta.
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. (Purecloud)
Poskytovatelia zákazníckej podpory
Na niektoré činnosti zákazníckej podpory využívame externé agentúry, ktorých zamestnanci potom konajú ako naši agenti zákazníckej podpory.
Convergys International Europe B.V.
WNS Global Services UK Limited
Teleperformance Limited
KCU LLC (Teleperformance Ukraine)
IGT Technologies Inc.
Spracovanie platieb
Na bezpečné prijatie, šifrovanie a spracovanie vašich platobných informácií používame platobné brány tretích strán, ktoré ponúkajú najvyššiu úroveň zabezpečenia v odvetví (PCI DSS).
ZOOZ Ltd.
Komunikačné nástroje
Aby sme mohli poskytovať naše služby zákazníkom, musíme im posielať správy. Na zautomatizovanie a zabezpečenie plynulosti týchto procesov využívame služby externých poskytovateľov technológií.
Twilio Inc.
Nexmo Inc.
Customer and Message Systems, Inc. (Sparkpost)
The Rocket Science Group LLC (Mandrill, MailChimp)
Mailgun Technologies, Inc.
SendGrid, Inc.
Nástroje na predchádzanie podvodom
Aby sme sa vyhli podvodným transakciám, kontrolujeme všetky platby pomocou nástroja na predchádzanie podvodom, tzn. technológie poskytovateľa tretej strany, ktorá rozozná pokusy o podvodnú platbu.
Forter, Inc.
Jumio Corp.
Partneri v oblasti rezervácie a predaja lístkov
Niekedy potrebujeme pomoc s nákupom lístkov. Vo väčšine prípadov využívame služby rôznych distribučných sietí tretích strán. Niekedy využívame aj služby sprostredkovateľov tretích strán, ktorí nám pomáhajú nepriamo nakupovať lístky z týchto distribučných sietí. Toto všetko robíme preto, aby sme našli čo najlepšie dostupné ceny.
Rôzne online cestovné kancelárie, s ktorými sme uzavreli dohodu o poskytovaní rezervácií a/alebo predaja lístkov.
Poskytovatelia služieb na presadzovanie práva
Keď vás zastupujeme, aby sme ochránili vaše práva a nároky v prípadoch nezrovnalostí s dopravcami, môžeme využiť služby tretích strán.
Advokáti, inkasné agentúry.
Služby pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a marketingové analýzy
Za účelom správy našej databázy používateľov a zákazníkov, na marketingové účely a marketingovú analýzu používame softvérové riešenia tretích strán. Tieto riešenia nám tiež umožňujú vám na základe vašich minulých objednávok a online správania priradiť určité atribúty, ktoré potom môžeme použiť na cielenie online reklamy.
Exponea s.r.o.
Facebook Ireland Ltd.
Marin Software Ltd.
Služby online reklamy
Tieto služby nám umožňujú zobrazovať vám na internete personalizované reklamy.
Facebook Ireland Ltd. (Facebook for Business)
Google Ads
Criteo SA
CityAds Media, LLC.
Analytické nástroje
Používame analytické a záznamové softvérové nástroje od poskytovateľov tretích strán, ktoré nám umožňujú získavať väčší prehľad o našej zákazníckej základni a zefektívniť naše služby pre zákazníkov.
Exponea s.r.o.
Facebook Ireland Ltd.
Google LLC.
Keboola s.r.o.
GoodData Corporation.
Datadog Inc.
Logmole
Loggly, Inc. (SolarWinds Worldwide, LLC)
Functional Software, Inc. dba Sentry
Smartsupp.com, s.r.o.
Mapbox, Inc.
FullStory, Inc.
Softvéroví inžinieri
Niekedy môžeme osobné údaje zdieľať s externými softvérovými inžiniermi, ktorí nám pomáhajú s technologickými riešeniami.
V súčasnosti spolupracujeme s mnohými softvérovými inžiniermi. Rešpektujeme ich právo na súkromie, a preto nezdieľame ich osobné údaje.
Nástroje pre účtovníctvo
Sme povinní vystavovať riadne faktúry a viesť účtovné doklady (napr. faktúry) vo forme, ktorú vyžaduje české právo, a preto používame účtovné systémy poskytované treťou stranou.
Fakturoid s. r. o.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme spravidla spracovávať do tej doby, kým ich budeme potrebovať na niektorý z účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Obvykle vaše osobné údaje spracovávame po dobu zákonnej premlčacej doby, ktorá je zvyčajne 3 roky plus ďalší 1 rok z dôvodu časovej rezervy potrebnej na oneskorené doručenie oznámení a naše následné kroky.

Za účelom plnenia zákonných povinností spracúvame vaše osobné údaje po dobu požadovanú platným zákonmi, napríklad 10 rokov na archiváciu faktúr.

Na účely spojené s vaším používateľským účtom Kiwi.com budeme vaše osobné údaje uchovávať po dobu 5 rokov od vašej poslednej aktivity v účte.

V rámci ponúk na mieru od nás budete pravidelne dostávať e-mailom ponuky a v každom e-maile bude uvedený jasný a jednoduchý spôsob zrušenia odberu, čím môžete vyjadriť námietku proti tomuto typu spracovania. Vaše osobné údaje budeme na tento účel uchovávať a využívať, kým nezrušíte svoj odber.

Ako získať prístup a kontrolu nad osobnými údajmi?

Chceme, aby ste svoje osobné údaje mali vždy pod kontrolou. Na tento účel máte určité práva, ktoré to určujú. Za týchto podmienok môžete:

  1. získať prístup ku všetkým vašim údajom, ktoré používame alebo spracúvame, a získať kópiu všetkých týchto údajov,
  2. nás požiadať o vymazanie vašich údajov,
  3. opraviť údaje, ktoré spracúvame, ak sa domnievate, že sú chybné,
  4. obmedziť spracovanie údajov,
  5. namietať proti spracovaniu,
  6. prijímať svoje osobné údaje v bežne používanom a strojom čitateľnom formáte alebo preniesť tieto údaje inému poskytovateľovi.

Svoje práva môžete uplatniť odoslaním e-mailu s vašou požiadavkou na našu adresu prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/rights.

Upozorňujeme, že s cieľom zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov splníme iba žiadosti odoslané z e-mailovej adresy používanej počas rezervácie alebo objednávania služby. Ak rezerváciu za vás urobil niekto iný, požiadame vás, aby ste nám poskytli dodatočné informácie (identifikačné číslo rezervácie atď.), aby sme sa ubezpečili, že ste skutočným vlastníkom príslušných osobných údajov.

Viac informácií

Prístup k vašim osobným údajom

Máte právo kedykoľvek sa nás opýtať, či spracovávame vaše osobné údaje, a získať nasledujúce informácie:

  1. účel spracúvania vašich osobných údajov,
  2. kategórie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame,
  3. zoznam tretích strán, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, najmä keď majú tieto tretie strany sídlo v tretích krajinách,
  4. časové obdobie, počas ktorého plánujeme spracúvať vaše osobné údaje, alebo aspoň informáciu, akým spôsobom určujeme obdobie uchovávania vašich údajov,
  5. vaše práva, ktoré máte ako dotknutá osoba podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR),
  6. vaše právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  7. kde sme získali vaše údaje v prípadoch, keď ste nám ich neposkytli priamo vy,
  8. ak je to relevantné, akékoľvek informácie o automatizovanom rozhodovaní, ktorému môžete podliehať,
  9. kedy boli vaše údaje prenesené do tretej krajiny a aké ochranné opatrenia platia podľa GDPR.

Zároveň vám na požiadanie poskytneme úplnú kópiu všetkých vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Prvá kópia je bezplatná. Za akékoľvek ďalšie kópie vám však môžeme účtovať poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov.

O svoje údaje môžete požiadať aj v bežne používanom formáte z dôvodu ich prenosnosti.

Vymazanie vašich osobných údajov

Máte tiež právo na úplné vymazanie (alebo presnejšie na nezvratnú anonymizáciu) vašich údajov, ak vo vašom prípade nastane jedna z nasledujúcich situácií:

  1. vaše osobné údaje už nepotrebujeme na žiaden z účelov vymedzených v týchto zásadách ochrany osobných údajov,
  2. úspešne ste vzniesli námietku voči spracovaniu podľa článku 21 nariadenia GDPR a my vaše osobné údaje nepotrebujeme na žiaden iný účel,
  3. vaše osobné údaje sme spracovali nezákonne alebo
  4. máme právnu povinnosť vymazať vaše osobné údaje.

Nemáte však právo žiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak je spracúvanie potrebné z dôvodu:

  1. uplatnenia práva na slobodu vyjadrovania a informácie,
  2. súladu s právnou povinnosťou, ktorá nás zaväzuje uchovávať osobné údaje, alebo
  3. potreby osobných údajov na preukázanie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov.

Oprava osobných údajov

Ak sa domnievate, že ktorékoľvek z vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, nie sú presné, informujte nás a my urobíme všetko preto, aby sme ich opravili.

Upozorňujeme, že údaje v našej databáze, ktoré súvisia s vaším lístkom, nemôžeme opraviť. Ak by sme to urobili, k ich zmene na strane dopravcov alebo poskytovateľov iných služieb by nedošlo a nebolo by možné ich spárovať s údajmi na našej strane. Ak chcete zmeniť údaje na svojom lístku, môžete to urobiť vždy v časti Spravovať moje rezervácie na stránke Kiwi.com.

Obmedzenie spracovania vašich osobných údajov

Za určitých podmienok spracovanie vašich osobných údajov obmedzíme. To znamená, že zabezpečíme, aby neboli spracúvané na žiaden iný účel, než na archivovanie alebo presunutie do bezpečného archívu. O takéto obmedzenie máte právo požiadať v prípade, že:

  1. ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov (po vyriešení problému budeme pokračovať v ich spracúvaní),
  2. sme vaše osobné údaje spracovali nezákonne, ale namiesto vymazania požiadate iba o obmedzenie,
  3. jediným zostávajúcim účelom spracúvania vašich osobných údajov je preukázanie, uplatnenie, alebo ochrana právnych nárokov alebo
  4. ste namietali proti spracúvaniu údajov podľa článku 21 odseku 1 nariadenia GDPR a my posudzujeme, či je vaša požiadavka odôvodnená.

Námietka proti spracúvaniu vašich osobných údajov

Môžete vzniesť námietku proti ktorémukoľvek účelu spracúvania vašich osobných údajov, ak právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem. Ak namietnete proti spracúvaniu na akékoľvek marketingové účely, vaše osobné údaje na takýto účel okamžite prestaneme používať.

Ak namietnete proti akémukoľvek inému účelu na základe oprávneného záujmu, vaše osobné údaje prestaneme spracúvať na daný účel, pokiaľ nemôžeme preukázať, že naše oprávnené dôvody na spracúvanie prevážia nad vašimi individuálnymi záujmami, právami a slobodami.

Zabezpečenie prenosnosti vašich osobných údajov

A napokon máte právo na získanie svojich osobných údajov (spracovaných na základe súhlasu alebo potreby uzavretia alebo plnenia zmluvy) v bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu.

Súbory cookie a podobná technológia

Súbory cookie sú malé textové súbory umiestnené vo vašom zariadení. Umožňujú nám zapamätať si o vás určité informácie, ktoré potom využívame na rôzne účely, ako je zaisťovanie funkcií našich internetových stránok a aplikácie, vývoj produktov, zlepšovanie služieb a rozvoj obchodnej činnosti, správa účtu Kiwi.com, online reklama, marketingová analýza, zabezpečenie dát, predchádzanie podvodom a zdieľanie informácií s metavyhľadávačmi.

Na našich stránkach sa stretnete v zásade s tromi typmi súborov cookie:

  1. súbory cookie, ktoré sú úplne nevyhnutné na fungovanie našich internetových stránok a poskytovanie služieb (nie je možné ich vypnúť);
  2. takzvané „výkonnostné súbory cookie“, tzn. súbory cookie, ktoré používame na štatistické účely, aby sme mohli zlepšovať naše služby;
  3. súbory cookie, ktoré využívame na marketingové účely.

Súbory cookie používané na štatistické a marketingové účely môžete vypnúť prostredníctvom nastavenia svojich preferencií pre súbory cookie, ktoré nájdete tu.

Svoje preferencie týkajúce sa digitálnej reklamy si môžete skontrolovať a zmeniť u Aliancie pre digitálnu reklamu (Digital Advertising Alliance, DAA) na stránke http://optout.aboutads.info/ alebo u Európskej aliancie pre interaktívnu digitálnu reklamu (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA) na stránke http://www.youronlinechoices.com/.

DO-NOT-TRACK (Nesledovať): Momentálne neakceptujeme požiadavku Nesledovať v nastavení internetového prehliadača.

Viac informácií

I. NEVYHNUTNÉ SÚBORY COOKIE

SÚBORY COOKIE ÚČEL
__cfduid
__cfruid
Funkcie zabezpečenia CloudFlare
Súbory cookie nevyhnutné na účely technického zabezpečenia hlavných funkcií našich internetových stránok.
forterToken
forterTokenCopy
ftr_ncd
Forter
Nástroj na predchádzanie podvodom, ktorý používame pri všetkých platbách na našich internetových stránkach. Tento súbor cookie je potrebný na dokončenie transakcie.
lastRskxRun
rskxRunCookie
Riskified
Ďalší nástroj na predchádzanie podvodom.
gwmSourcePage
SKYPICKER_AFFILIATE
SKYPICKER_AFFILIATE_UID
SKYPICKER_AFFILIATE_SUB
sub1Param
Tieto súbory cookie používame na sledovanie, z ktorých pridružených internetových stránok ste prišli (ak existujú), a získavanie iných informácií potrebných na vytvorenie trojstranného vzťahu s pridruženými internetovými stránkami, ako napríklad v prípade potvrdenia úspešnej rezervácie. Tento súbor cookie je absolútne nevyhnutný pre funkčnosť tohto prevádzkového režimu.
cookie_consent
cookie_settings
Tento súbor cookie nám umožňuje zapamätať si vaše preferencie používania súborov cookie.
preferred_currency Tento súbor cookie nám umožňuje zapamätať si vašu preferovanú menu.
preferred_language Tento súbor cookie nám umožňuje zapamätať si váš preferovaný jazyk.
raf_creditBalance Ak zo svojho účtu odporučíte naše stránky priateľovi, musíme použiť tento súbor cookie, aby sme mohli sledovať váš zostávajúci kredit.
SKYPICKER_VISITOR_UNIQID Tento súbor cookie potrebujeme na sledovanie neprihlásených používateľov. Bez neho by nefungovali viaceré základné funkcie týchto internetových stránok.
ua_session_token Bez tohto súboru cookie by nebolo možné prihlásiť sa do účtu Kiwi.com.
track_* Tento súbor cookie potrebujeme, aby sme vedeli, či používateľ dokončil proces objednávania.
ignore_mobile_ad Tento súbor cookie používame na sledovanie toho, či používateľ počas návštevy našich internetových stránok už zatvoril reklamu na našu mobilnú aplikáciu. Bez tohto súboru cookie by sme si nepamätali, či už bola reklama raz zatvorená a vyskakovala by na každej stránke.
ui Tento súbor cookie používame na rozoznávanie toho, či si používateľ prehliada naše internetové stránky v štandardnom prehliadači alebo v prehliadači mobilného zariadenia.
recentSearch V tomto súbore cookie ukladáme informácie o vašich posledných vyhľadávaniach, aby sme vám ich mohli zobraziť.
viewedOuibounceModal Knižnica ouibounce
Je používaný knižnicou ouibounce a slúži na kontrolu toho, či sa vám pri opustení internetovej stránky zobrazilo vyskakovacie okno.

II. SÚBORY COOKIE TÝKAJÚCE SA VÝKONNOSTI

SÚBORY COOKIE ÚČEL
_parsely_visitor Tento súbor cookie vyhodnocuje, či používateľ už raz internetové stránky navštívil, alebo či ide o nového návštevníka.
_ga
_gac_*
_gat_gtag_*
_gid
google_click_id
gtmSplitVar
Google Analytics
Nástroje Google Analytics používame na meranie návštevnosti našich internetových stránok, aby sme videli interakciu návštevníkov s našimi internetovými stránkami a získali iné užitočné informácie, ktoré naši návštevníci generujú pri prehliadaní našich internetových stránok.
_gcl_au
_gcl_aw
Google AdSense
Tieto súbory cookie nám umožňujú používať sledovaciu službu Google Ads Conversion. Súbory tiež využíva služba Google AdSense na sledovanie účinnosti reklám na stránkach, ktoré využívajú ich služby.
__inf_* Exponea Infinario
Podobne ako v prípade služby Google Analytics aj tento súbor cookie nám pomáha merať návštevnosť na našich internetových stránkach. Tento nástroj používame konkrétne na sledovanie, koľko návštevníkov si rezervuje lístky alebo iné služby. Zhromažďujeme aj údaje na testovanie nových funkcií na našich internetových stránkach.
_fbc
_fbp
Facebook
Tieto súbory cookie nám umožňujú používať reklamné produkty spoločnosti Facebook. Pomáhajú nám hlavne zachovať si prehľad o používateľoch, ktorí stránky navštívili prostredníctvom reklamy zobrazenej na Facebooku, a rozlíšiť našich unikátnych používateľov, ktorí používajú služby spoločnosti Facebook.
splitster_* Tento súbor cookie používame na A/B testovanie, keď zavádzame novú funkciu alebo vykonáme zmeny na našich internetových stránkach, pri ktorých chceme otestovať, ako na ne používatelia reagujú. Pomocou tohto súboru cookie môžeme našich návštevníkov rozdeliť na polovicu a ukázať im dve rôzne verzie internetových stránok.
logglytrackingsession Loggly
Tento súbor cookie používame na zhromažďovanie informácií o celkovej funkčnosti našich internetových stránok a celkovej aktivite na danej stránke, aby naši vývojári mohli odstrániť chyby na našich internetových stránkach. Bez tohto súboru cookie by sme mali obmedzené možnosti riešenia niektorých výrobných problémov.
SL_C_*_KEY
SL_C_*_SID
SL_C_*_VID
Smartlook
Tieto súbory cookie nám umožňujú vidieť presnú cestu návštevníkov pri prehliadaní našich internetových stránok.
fs_uid Fullstory
Tento súbor cookie slúži aplikácii Fullstory, ktorá robí to isté ako Smartlook, tzn. monitoruje spôsob, akým si používatelia prehliadajú naše internetové stránky.
utag_main Tealium
Tento súbor cookie nám umožňuje využívať správu tagov spoločnosti Tealium, vďaka čomu môžeme lepšie sledovať používanie našich stránok a vykonávať presnejšie analýzy.

III. MARKETINGOVÉ SÚBORY COOKIE

SÚBORY COOKIE ÚČEL
cto_lwid
cto_sid
criteo_write_test
cto_idcpy
Criteo
Criteo je reklamná sieť, ktorá nám pomáha zobrazovať reklamy na internetových stránkach tretích strán, ktoré navštívite.
__inf_* Exponea Infinario
Tento súbor cookie je potrebný na marketingové analýzy a marketingovú automatizáciu. Umožňuje nám segmentovať našich zákazníkov a následne im posielať prispôsobené e-maily, upozornenia a kontextové ponuky a zobrazovať reklamy na stránkach Kiwi.com a na internetových stránkach tretích strán.
Im_puid
Im_snid
intent_media_prefs
Intent Media
Intent Media je reklamná sieť, ktorá nám pomáha zobrazovať reklamy na internetových stránkach tretích strán, ktoré navštívite.

Prenos vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor

Ak je to potrebné, môžeme vaše osobné údaje preniesť mimo Európsky hospodársky priestor. Dôjde k tomu, keď si chcete rezervovať lístok u dopravcu z tretej krajiny alebo keď si objednáte službu od poskytovateľa so sídlom v tretej krajine. Vaše osobné údaje prirodzene potrebujeme preniesť týmto tretím stranám, pretože bez toho by poskytnutie objednaných služieb nebolo možné. Vaše osobné údaje môžeme preniesť mimo EHP aj vtedy, keď ich poskytneme spracovateľom osobných údajov nachádzajúcim sa v tretích krajinách.

V prípade prenosov príjemcom v krajinách, kde sa nemôžeme spoliehať na rozhodnutie o primeranej úrovni ochrany podľa článku 45 nariadenia GDPR alebo na vhodné zabezpečenie podľa článku 46 nariadenia GDPR, prenesieme vaše osobné údaje na základe výnimky v článku 49 ods. 1 písmena b) nariadenia GDPR. Každý vybraný dopravca alebo poskytovateľ služieb bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať v súlade so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov (ktoré sú zverejnené na internetových stránkach každého dopravcu). Osobné údaje budú sprístupnené iným poskytovateľom služieb v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Podanie sťažnosti orgánu vykonávajúcemu dohľad

Ochrana osobných údajov je vážna vec a pravidlá sú dosť náročné na správnu implementáciu. A keďže nikto nie je dokonalý, môže sa stať, že urobíme chybu. Ak máte pocit, že sme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzali nesprávne, obráťte sa najprv na nás a my vám sľubujeme, že urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme takúto situáciu vyriešili. S akýmkoľvek problémom týkajúcim sa ochrany údajov sa na nás môžete obrátiť kedykoľvek prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/questions.

Napriek tomu máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu vykonávajúcemu dohľad. Ak ste z Európskej únie, môžete podať sťažnosť orgánu vykonávajúcemu dohľad v členskom štáte vášho bydliska, vášho pracoviska alebo v štáte, v ktorom došlo k údajnému porušeniu pravidiel.

Sťažnosti bude všeobecne riešiť Úrad na ochranu osobných údajov v Čechách. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.uoou.cz.

Ako nás môžete kontaktovať a uplatniť svoje práva

V prípade všetkých záležitostí týkajúcich sa ochrany súkromia a údajov sa s nami vždy môžete spojiť prostredníctvom tohto formulára: kiwi.com/privacy/questions. Na uplatnenie práv súvisiacich s vašimi osobnými údajmi môžete použiť tento formulár: kiwi.com/privacy/rights.

Špecifické ustanovenia pre obyvateľov niektorých krajín

O ochranu vášho súkromia sa staráme bez ohľadu na to, kde žijete. Pre niektoré krajiny a štáty platia určité odlišnosti a dodatky k týmto zásadám ochrany osobných údajov, ktoré sa na vás môžu vzťahovať na základe tu uvedených podmienok.

Pre zákazníkov Kiwi.com, Inc.

V niektorých prípadoch vymedzených v našich obchodných podmienkach (t. j. ak ste na základe kritérií špecifikovaných v našich obchodných podmienkach vedený ako americký spotrebiteľ) vám služby poskytuje naša spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch. V takomto prípade sa na spracovanie vašich osobných údajov vzťahujú nasledovné osobitné ustanovenia.

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Kiwi.com, Inc., so sídlom na adrese 1221 Brickell Avenue, Suite 1115, Miami, Florida, 33131, Spojené štáty americké, ako prevádzkovateľ osobných údajov. Spoločnosť Kiwi.com, s.r.o., pôsobí ako spracovateľ osobných údajov a všetci ďalší spracovatelia osobných údajov uvedení v týchto zásadách ochrany osobných údajov pôsobia ako čiastkoví spracovatelia osobných údajov.

Tieto osobitné ustanovenia sa nevzťahujú na spracovanie osobných údajov na všetky účely súvisiace s používateľmi a na účely služby „Účet používateľa – uložené údaje cestujúceho“. V týchto prípadoch osobné údaje spracúva spoločnosť Kiwi.com, s.r.o.

Pre rezidentov štátu Kalifornia

Tieto konkrétne ustanovenia sa vzťahujú na rezidentov Kalifornie.

Riadime sa kalifornským zákonom o ochrane dát spotrebiteľa (California Consumer Privacy Act, CCPA), ktorý stanovuje najprísnejšie požiadavky na ochranu súkromia a osobných dát v Spojených štátoch. Ak máte záujem o viac informácií ohľadne spracúvania vašich osobných údajov, môžete kedykoľvek nahliadnuť do týchto zásad ochrany osobných údajov.

Máte právo vyžiadať si informácie o tom, ako vaše osobné údaje spracúvame, a získať ich kópiu. Prvé dve kópie za obdobie 12 mesiacov vám poskytneme zdarma. Ďalej máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Viac informácií o vašich právach a možnosti ich uplatnenia nájdete v týchto zásadách ochrany osobných údajov (oddiely „Ako získať prístup a kontrolu nad osobnými údajmi?“ a „Ako nás môžete kontaktovať a uplatniť svoje práva“).

Ak sa rozhodnete svoje práva uplatniť, budeme od vás vyžadovať overenie identity, napríklad potvrdenie vlastníctva príslušnej e-mailovej adresy. Ak sú vaše práva uplatňované autorizovaným správcom, budeme požadovať váš písomný súhlas a overenie vašej a správcovej identity. Nikdy vás nebudeme kvôli uplatneniu ktoréhokoľvek z vašich práv diskriminovať ani s vami akokoľvek nevhodne zaobchádzať.

Za prihlásenie na odber marketingových správ vám môžeme ponúknuť finančnú odmenu vo forme poukážky, kreditu alebo inej zľavy. Špecifiká konkrétnej odmeny sa vám zobrazia ako súčasť ponuky prihlásenia na odber. Hodnotu prihlásenia považujeme za zodpovedajúcu hodnote poskytnutej odmeny s tým, že predpokladáme, že vynaložíte ďalšie prostriedky. Ak sa rozhodnete našu ponuku prijať, vždy ju môžete zrušiť bez toho, aby došlo k akémukoľvek obmedzeniu vašich práv. Ďalšie informácie nájdete v týchto zásadách ochrany osobných údajov (oddiel „Na aké účely používame vaše osobné údaje?“).

Vaše osobné údaje nepredávame v zmysle, ktorý vymedzuje zákon CCPA.

Úradník pre ochranu osobných údajov

Ohľadne všetkých záležitostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv týkajúcich sa osobných údajov môžete tiež kontaktovať nášho úradníka pre ochranu osobných údajov.

Zobraziť kontaktné údaje

Oliver Švolík
úradník pre ochranu osobných údajov spoločnosti Kiwi.com
[email protected]

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Keďže sa naše podnikanie neustále vyvíja, môže sa zmeniť aj spôsob, akým spracúvame osobné údaje. V prípade takejto zmeny aktualizujeme naše zásady ochrany osobných údajov, aby sme aj naďalej postupovali v súlade so zásadou transparentnosti. Ak by sa vás mohli budúce zmeny nejakým spôsobom dotknúť, budeme vás informovať e-mailom.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť od 1. marca 2021.