Podmienky používania

Obsah


 • 1. NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY A MOBILNÁ APLIKÁCIA
  • 1.1 Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok na adrese Kiwi.com, mobilnej aplikácie Kiwi.com a ich celého obsahu (ďalej len „Internetové stránky“) je spoločnosť s ručením obmedzeným Kiwi.com, s. r. o., so sídlom na adrese Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Praha 8-Karlín, Česká republika, IČO: 29352886, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, zložka č. C 387231, DIČ CZ29352886 (ďalej len „Kiwi.com“, „my“, „náš“, „nás“).
  • 1.2 Internetové stránky sú k dispozícii každému návštevníkovi alebo zákazníkovi (ďalej len „Používateľ“, „vy“, „váš“) za predpokladu, že prijme tieto osobitné Obchodné podmienky používania našich Internetových stránok (ďalej len „Podmienky používania“). Návštevou alebo používaním našich Internetových stránok úplne a bezpodmienečne súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Ak s týmito Podmienkami používania nesúhlasíte, nie je vám dovolené tieto Internetové stránky používať.
  • 1.3 Pravidlá týkajúce sa spracovania osobných údajov Používateľov sú uvedené na Internetových stránkach v časti Zásady ochrany osobných údajov.
 • 2. PRÍSTUP NA INTERNETOVÉ STRÁNKY A ICH POUŽÍVANIE
  • 2.1 Ak sa rozhodnete Internetové stránky používať, poskytneme vám ich v takej podobe, ako sú, bez akejkoľvek zodpovednosti a záruk z našej strany vrátane, nie však výlučne, záruky úplnosti, bezchybnosti, dostupnosti alebo vhodnosti. Ak ste spotrebiteľ so zvyčajným bydliskom v EÚ, toto ustanovenie sa na vás nevzťahuje.
  • 2.2 Za žiadnych okolností nenesieme v súvislosti s Internetovými stránkami zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu (vrátane priamej, nepriamej, špeciálnej alebo následnej straty alebo škody akéhokoľvek druhu či straty zisku), a to bez ohľadu na povahu úkonu, na základe ktorého by boli takéto straty alebo škody nárokované. Ak ste spotrebiteľ so zvyčajným bydliskom v EÚ, toto ustanovenie sa na vás nevzťahuje.
  • 2.3 Prístup k vybraným častiam Internetových stránok môže byť obmedzený na základe špecifických pravidiel a požiadaviek. Pokiaľ nie je uvedené inak, funkcie Internetových stránok sú poskytované bezplatne.
  • 2.4 Obsah a informácie uvedené na týchto Internetových stránkach (vrátane tých, ktoré podliehajú ochrane duševného vlastníctva, a informácií o cenách a dostupnosti súvisiacich s produktmi a službami poskytovanými prostredníctvom Internetových stránok), ako aj infraštruktúra používaná na poskytovanie takéhoto obsahu a informácií sú majetkom spoločnosti Kiwi.com alebo našich dodávateľov a poskytovateľov.
  • 2.5 Používateľ súhlasí s tým, že zachová dôvernosť všetkých hesiel poskytnutých na prístup k Internetovým stránkam a zabezpečí, aby k nim nezískali prístup žiadne neoprávnené tretie strany. Používateľ preberá zodpovednosť za akékoľvek finančné dôsledky vyplývajúce z používania týchto Internetových stránok s heslom Používateľa pre tieto Internetové stránky alebo z používania hesiel Používateľa tretími stranami.
  • 2.6 Podľa vlastného uváženia môžeme použiť všetky pripomienky a návrhy, či už písomné alebo ústne, ktoré Používateľ poskytne v súvislosti s používaním našich produktov a služieb alebo Internetových stránok.
  • 2.7 Používateľ sa zaväzuje, že nebude:
   • bez povolenia používať meno, identifikáciu alebo heslo inej osoby alebo sa pri používaní týchto Internetových stránok vydávať za inú osobu;
   • uverejňovať alebo odosielať akýkoľvek nezákonný, výhražný, hanlivý, obscénny alebo neslušný materiál alebo akýkoľvek materiál potenciálne predstavujúci konanie, ktoré by sa považovalo za trestný čin, mohlo by viesť k občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušovalo akýkoľvek zákon;
   • vykonávať žiadne špekulatívne, falošné alebo podvodné rezervácie ani žiadne rezervácie v očakávaní zvýšeného dopytu;
   • používať žiadne zariadenie, softvér či postupy, ktoré by zasahovali alebo by sa pokúšali zasahovať do správneho fungovania týchto Internetových stránok;
   • meniť alebo dekompilovať softvér používaný na poskytovanie našich produktov a služieb a prevádzku Internetových stránok;
   • kopírovať HTML rámce, kopírovať celé Internetové stránky alebo iným spôsobom začleňovať akúkoľvek časť týchto Internetových stránok do iných internetových stránok bez toho, aby sme k tomu predtým vydali písomné povolenie.
 • 3. FUNKCIE INTERNETOVÝCH STRÁNOK A ÚČET KIWI.COM
  • 3.1 Internetové stránky obsahujú viacero funkcií, ktoré sú dostupné Používateľovi a ktoré je možné používať prostredníctvom vyhradenej časti používateľského rozhrania Internetových stránok alebo prostredníctvom iných určených online nástrojov, ako sú e-maily (ďalej len „Rozhranie internetových stránok“). Funkcie Internetových stránok vám poskytneme za predpokladu, že ich budete používať spôsobom, ktorý sme zamýšľali a povolili.
  • 3.2 Účet Kiwi.com zahŕňa ďalšie funkcie Internetových stránok s obmedzeným prístupom (ďalej len „Účet Kiwi.com“), ako sú nástroje na správu aktuálnych a minulých rezervácií alebo ukladanie údajov potrebných pre budúce rezervácie.
  • 3.3 Prístup k Účtu Kiwi.com priradenému k vašej e-mailovej adrese môžete získať prihlásením sa do Rozhrania internetových stránok za predpokladu, že ste predtým vytvorili rezerváciu na Internetových stránkach pomocou svojej e-mailovej adresy alebo ste si pomocou tejto e-mailovej adresy prostredníctvom Rozhrania internetových stránok vytvorili Účet Kiwi.com.
 • 4. FUNKCIE VYHĽADÁVANIA
  • 4.1 Vyhľadávacie funkcie Internetových stránok vám umožňujú vyhľadávať a kombinovať prepravné služby tretích strán.
  • 4.2 Zobrazené výsledky vyhľadávania závisia od vášho zadania a volieb vykonaných prostredníctvom Rozhrania internetových stránok v rámci definovaných parametrov.
  • 4.3 V rámci predvoleného nastavenia radíme výsledky vyhľadávania od najlepších, čo znamená, že možnosti prepravy, ktoré považujeme za lepšie, sa zobrazujú vyššie, zatiaľ čo možnosti považované za horšie sa zobrazujú nižšie. Ktorá možnosť je lepšia a ktorá horšia sa určuje podľa vzorca založeného na kombinácii ceny (nižšia cena sa považuje za lepšiu ako vyššia cena), dĺžky trvania (kratšia preprava je lepšia ako dlhšia preprava), spôsobu dopravy (pozemná doprava sa považuje za lepšiu ako letecká doprava) a počtu cestujúcich. Predvolené poradie výsledkov vyhľadávania môžete zmeniť na ktorúkoľvek z dostupných možností. V takom prípade sa výsledky vyhľadávania zoradia podľa zvoleného parametra, napríklad ceny alebo trvania cesty.
  • 4.4 Ceny zobrazené na Internetových stránkach sa môžu meniť a upravovať prostredníctvom automatizovaného rozhodovania.
 • 5. NAŠE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
  • 5.1 Ponechávame si všetky práva vzťahujúce sa na naše produkty, služby a naše Internetové stránky a ich obsah vrátane softvéru, hardvéru, produktov, procesov, algoritmov, používateľských rozhraní, znalostí, technológií, inovatívnych konceptov, priemyselných vzorov a ďalších hmotných alebo nehmotných materiálov alebo informácií, ktoré sme vám ako Používateľovi sprístupnili v priebehu poskytovania služieb alebo používania Internetových stránok.
  • 5.2 V súvislosti s našimi službami, produktmi alebo Internetovými stránkami alebo akejkoľvek ich časti nie je Používateľovi udelená žiadna výslovná ani implicitná licencia alebo právo žiadneho druhu vrátane práva na získanie vlastníctva zdrojových kódov, dát alebo iného materiálu vzťahujúceho sa na naše Internetové stránky. Všetky práva, ktoré Používateľovi nie sú v týchto podmienkach výslovne udelené, sú vyhradené pre nás alebo pre príslušných vlastníkov práv.
  • 5.3 Okrem toho všetky autorské práva, ochranné známky, práva k priemyselným vzorom, práva k databázam, patenty a iné práva duševného vlastníctva (či už registrované alebo neregistrované) uvedené alebo obsiahnuté na Internetových stránkach alebo súvisiace s obsahom Internetových stránok patria nám alebo tretím stranám a nikomu neudeľujeme právo ani licenciu na ich používanie.
 • 6. OBSAH TRETÍCH STRÁN
  • 6.1 Všetky produkty a služby tretích strán zobrazené na Internetových stránkach poskytujú profesionálni poskytovatelia, ktorí pôsobia ako obchodníci.
  • 6.2 Ochranné známky, logá, servisné známky, vodoznaky a ďalší obsah tretích strán (ďalej len „Ochranné známky“), ktoré sa zobrazujú na Internetových stránkach, sú registrovanými a neregistrovanými Ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky Ochranné známky, ktoré zobrazujeme na Internetových stránkach v súvislosti s prevádzkujúcimi leteckými spoločnosťami, železničnými spoločnosťami a inými poskytovateľmi tretích strán, patria ich príslušným vlastníkom a tieto Ochranné známky používame výhradne ako pomôcku pre vás. Nič z obsahu týchto Internetových stránok by sa nemalo vykladať ako náš nárok na tieto Ochranné známky tretích strán alebo tak, že nám bola implicitne, prostredníctvom zásady „estoppel“ (prekážka uplatnenia žalobného nároku) alebo inak udelená akákoľvek licencia alebo právo na používanie ktorejkoľvek Ochrannej známky zobrazenej na Internetových stránkach bez výslovného písomného súhlasu jej vlastníka.
  • 6.3 Zneužitie Ochranných známok zobrazených na našich Internetových stránkach je prísne zakázané. Musíte zabezpečiť, aby ste používali Ochranné známky v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a právami duševného vlastníctva a inými právami príslušného poskytovateľa tretej strany. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Ochranné známky zostanú vlastníctvom príslušného poskytovateľa tretej strany. Žiadna časť Ochranných známok nesmie byť upravovaná, duplikovaná, zverejňovaná, nahrávaná, distribuovaná, prekladaná, upravovaná, uvádzaná na trh alebo používaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného poskytovateľa tretej strany.
  • 6.4 Zobrazenie Ochranných známok na Internetových stránkach a dostupnosť produktov alebo služieb tretích strán na Internetových stránkach by sa nemalo považovať za spojenie, podporu alebo sponzorovanie našich Internetových stránok a služieb ktoroukoľvek uvedenou treťou stranou.
 • 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • 7.1 RIEŠENIE SPOROV
   • 7.1.1 MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV. PRED ZAČATÍM KTORÉHOKOĽVEK Z NIŽŠIE UVEDENÝCH SPÔSOBOV RIEŠENIA SPOROV SA NÁS NAJPRV POKÚSTE KONTAKTOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM NÁŠHO KONTAKTNÉHO FORMULÁRA, KTORÝ JE K DISPOZÍCII NA ADRESE: KIWI.COM/CONTENT/FEEDBACK, NA ÚČELY RIEŠENIA AKEJKOĽVEK VAŠEJ SŤAŽNOSTI ALEBO NÁVRHOV.
   • 7.1.2 SÚDNA PRÁVOMOC. V PRÍPADE SPOROV S KIWI.COM, S.R.O., MAJÚ SÚDY ČESKEJ REPUBLIKY PLNÚ PRÁVOMOC ROZHODOVAŤ O VŠETKÝCH SPOROCH MEDZI NAMI A VAMI.
   • 7.1.3 SPOTREBITEĽSKÉ SPORY OBČANOV EÚ
    • VŠETCI SPOTREBITELIA S BYDLISKOM V KRAJINÁCH EÚ MAJÚ PRED PODANÍM SÚDNEJ ŽALOBY PRÁVO ZAČAŤ MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPORU S NAMI ZA PREDPOKLADU, ŽE TAKÝTO SPOR MEDZI SPOTREBITEĽOM Z EÚ A NAMI NEBOL ÚSPEŠNE VYRIEŠENÝ PRIAMO. INŠTITÚCIOU POVERENOU MIMOSÚDNYM RIEŠENÍM SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV V EÚ S NAŠOU SPOLOČNOSŤOU JE ČESKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA (COI.CZ). VIAC INFORMÁCIÍ O MIMOSÚDNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV NÁJDETE NA ADRESE https://www.coi.cz/en/information-about-adr/.
    • PODĽA NARIADENIA EÚ Č. 524/2013 MAJÚ SPOTREBITELIA V EÚ TIEŽ PRÁVO ZAČAŤ MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV ONLINE PROSTREDNÍCTVOM PLATFORMY ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION – RIEŠENIE SPOROV ONLINE, RSO) NA ONLINE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV, KTORÁ JE DOSTUPNÁ NA ADRESE EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR.
    • AK STE SPOTREBITEĽ SO ZVYČAJNÝM BYDLISKOM V EÚ, MÔŽETE SVOJE PRÁVA NA OCHRANU SPOTREBITEĽA V SÚVISLOSTI S TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA VYMÁHAŤ V ČESKEJ REPUBLIKE ALEBO V KRAJINE VÁŠHO BYDLISKA.
  • 7.2 Internetové stránky, tieto Podmienky používania a akékoľvek právne vzťahy s nimi spojené alebo z nich vyplývajúce sa riadia zákonmi Českej republiky. Ak ste spotrebiteľ, máte navyše nárok na štandard ochrany, ktorý vám poskytujú povinné zákonné ustanovenia platné v krajine vášho bydliska.
  • 7.3 Tieto Podmienky používania sú platné a účinné od 1. novembra 2023.

My hackneme systém,
vy môžete letieť za menej