Gebruiksvoorwaarden

Overzicht


 • 1. Onze website en mobiele app
  • 1.1 De website op Kiwi.com, de mobiele app van Kiwi.com en al hun inhoud ("<strong>WebsiteKiwi.com", "<strong>wij", "<strong>onze", "<strong>ons
  • 1.2 De Website is beschikbaar voor elke bezoeker of klant ("<strong>Gebruiker", "<strong>jij/je", "<strong>jouwGebruiksvoorwaarden
  • 1.3 De regels met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers zijn beschikbaar in het Privacybeleid op de Website.
 • 2. Toegang tot en gebruik van de Website
  • 2.1 Als je besluit de Website te gebruiken, zullen wij deze "zoals deze is" aan jou ter beschikking stellen, zonder enige aansprakelijkheid en garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garantie van volledigheid, foutloosheid, beschikbaarheid of geschiktheid. Als je een consument bent met een gewone verblijfplaats in de EU, is deze clausule niet op jou van toepassing.
  • 2.2 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade (met inbegrip van directe, indirecte, speciale of gevolgverliezen of -schade van welke aard dan ook of gederfde winst) in verband met of gerelateerd aan de Website, ongeacht de vorm van actie waarmee dergelijke verliezen of schade kunnen worden geclaimd. Als je een consument bent met een gewone verblijfplaats in de EU, is deze clausule niet op jou van toepassing.
  • 2.3 De toegang tot specifieke delen van de Website kan worden beperkt op grond van specifieke regels en vereisten. Tenzij anders aangegeven, worden de functionaliteiten van de Website gratis ter beschikking gesteld.
  • 2.4 De inhoud en informatie op de Website (met inbegrip van onderwerpen van intellectueel eigendom, prijs en beschikbaarheidsinformatie met betrekking tot de producten en services verstrekt via de Website), evenals de infrastructuur die wordt gebruikt om deze inhoud en informatie te verstrekken, is eigendom van Kiwi.com of van onze leveranciers en providers.
  • 2.5 De Gebruiker stemt ermee in om de wachtwoorden die worden verstrekt om toegang te krijgen tot de Website, vertrouwelijk te houden en ervoor te zorgen dat onbevoegde derden er geen toegang toe krijgen. De Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle financiële gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de Website met het wachtwoord van de Gebruiker voor de Website of uit het gebruik van de wachtwoorden van de Gebruiker door derden.
  • 2.6 Wij kunnen naar eigen goeddunken alle opmerkingen en suggesties, zowel schriftelijke als mondelinge, gebruiken die door de Gebruiker zijn verstrekt in verband met het gebruik van onze producten en services of de Website.
  • 2.7 De Gebruiker stemt ermee in om:
   • 2.7.1 de naam, de ID of het wachtwoord van een andere persoon niet zonder toestemming te gebruiken, noch de Website te gebruiken terwijl hij/zij zich voordoet als een andere persoon;
   • 2.7.2 geen onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen of onfatsoenlijk materiaal te plaatsen of te verzenden, of materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot gedrag dat strafbaar is, aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet;
   • 2.7.3 geen speculatieve, onrechtmatige of frauduleuze boeking of enige boeking in afwachting van de vraag te maken;
   • 2.7.4 geen apparaten, software of routines te gebruiken om de goede werking van de Website te verstoren of trachten te verstoren;
   • 2.7.5 de software die wordt gebruikt voor de levering van onze producten en services en de werking van de Website niet te wijzigen of te decompileren;
   • 2.7.6 inhoud of een deel van de inhoud van de website niet te framen, spiegelen of anderszins in een andere website op te nemen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • 3. Functionaliteiten van de Website en Kiwi.com-account
  • 3.1 De Website bevat meerdere functionaliteiten die beschikbaar zijn voor de Gebruiker en die kunnen worden gebruikt door een daartoe bestemd deel van de interface van de Website of andere daartoe aangewezen online hulpmiddelen zoals e-mails ("<strong>Website-interface
  • 3.2 Het Account bij Kiwi.com wordt gevormd door extra functionaliteiten van de Website met beperkte toegang ("<strong>Account bij Kiwi.com
  • 3.3 Je hebt toegang tot het Account bij Kiwi.com dat gekoppeld is aan je e-mailadres door in te loggen via de Website-interface, op voorwaarde dat je eerder een boeking hebt gemaakt op de Website met je e-mailadres, of een Account bij Kiwi.com hebt aangemaakt via de Website-interface met je e-mailadres.
 • 4. Zoekfunctionaliteiten
  • 4.1 Met de zoekfunctionaliteiten van de Website kun je zoeken tussen transportservices van derden en combinaties daarvan.
  • 4.2 De getoonde zoekresultaten zijn afhankelijk van je invoer en de keuzes die je via de Website-interface maakt binnen bepaalde parameters.
  • 4.3 Standaard rangschikken wij de zoekresultaten van best naar minder goed; dit betekent dat transportopties die wij als beter beschouwen hoger worden weergegeven, terwijl opties die wij als slechter beschouwen lager worden weergegeven. Welke optie beter en welke optie slechter is, wordt bepaald door een formule die gebaseerd is op de combinatie van prijs (een lagere prijs wordt beter geacht dan een hogere prijs), duur (korter vervoer is beter dan langer vervoer), transportmiddel (grondtransport wordt beter geacht dan luchttransport) en het aantal passagiers. Je kunt de standaardrangschikking van zoekresultaten naar keuze wijzigen naar een van de beschikbare opties. In dat geval worden de zoekresultaten gerangschikt volgens de gekozen parameter, zoals prijs of duur.
  • 4.4 Prijzen die op de Website worden weergegeven, kunnen worden gewijzigd en worden aangepast door geautomatiseerde besluitvorming.
 • 5. Ons intellectueel eigendom
  • 5.1 Wij behouden alle rechten op onze producten en services en de Website en de inhoud ervan, met inbegrip van software, hardware, producten, processen, algoritmen, gebruikersinterfaces, kennis, technologieën, uitvindingen, ontwerpen en andere materiële of immateriële materialen of informatie die aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld tijdens de levering van de services of door het gebruik van de Website.
  • 5.2 Geen enkele expliciete of impliciete licentie of geen enkel recht van welke aard dan ook wordt aan de Gebruiker verleend met betrekking tot onze services, producten of de Website, of een deel daarvan, met inbegrip van het recht om in het bezit te komen van broncodes, gegevens of ander materiaal met betrekking tot de Website. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker worden verleend, zijn voorbehouden aan Ons of hun respectievelijke eigenaars.
  • 5.3 Bovendien behoren alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, databankrechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd en niet-geregistreerd) in en op de Website en met betrekking tot de inhoud van de Website toe aan ons of aan derden en verlenen wij niemand het recht of de licentie om deze te gebruiken.
 • 6. Inhoud van derden
  • 6.1 Alle producten en services van derden die op de Website worden weergegeven, worden geleverd door professionele providers die als handelaar optreden.
  • 6.2 De handelsmerken, logo's, servicemerken, watermerken en andere inhoud van derden ("<strong>Handelsmerken
  • 6.3 Misbruik van de Handelsmerken die op de Website worden weergegeven, is strikt verboden. Je moet ervoor zorgen dat je gebruik van Handelsmerken in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van de desbetreffende externe provider. Je erkent en stemt ermee in dat de Handelsmerken eigendom blijven van de desbetreffende externe provider. Geen enkel deel van de Handelsmerken mag worden gewijzigd, gedupliceerd, gepubliceerd, geüpload, gedistribueerd, vertaald, aangepast, op de markt gebracht of gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende externe provider.
  • 6.4 Het weergeven van Handelsmerken op de Website en de beschikbaarheid van producten of services van derden op de Website, mag niet worden geïnterpreteerd als een affiliatie, goedkeuring of sponsoring van de Website en onze services door een dergelijke derde partij.
 • 7. Slotbepalingen
  • 7.1 Geschillenbeslechting
   • 7.1.1 Vriendschappelijke geschillenbeslechting. Probeer, alvorens een van de onderstaande methoden voor geschillenbeslechting te starten, alsjeblieft contact met ons op te nemen via ons contactformulier beschikbaar op: Kiwi.com/content/feedback, om je klachten of suggesties op te lossen.
   • 7.1.2 Jurisdictie. In geval van geschillen met Kiwi.com s.r.o. De rechtbanken van de Tsjechische Republiek hebben volledige jurisdictie over alle geschillen die ontstaan tussen jou en ons.
   • 7.1.3 EU-consumentengeschillen
    • Alle consumenten die in EU-landen wonen, hebben het recht om voorafgaand aan het indienen van een gerechtelijke procedure een buitengerechtelijke regeling van hun geschil met ons te starten, op voorwaarde dat een dergelijk geschil tussen een EU-consument en ons niet succesvol onderling is opgelost. De instelling die belast is met de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in de EU met ons bedrijf is de Tsjechische handelsinspectie (coi.cz). Meer informatie over buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen vind je op (https://www.coi.cz/en/information-about-adr/).
    • Krachtens EU-verordening nr. 524/2013 hebben consumenten in de EU ook het recht om de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen online te starten via het ODR-platform voor de online beslechting van consumentengeschillen, dat toegankelijk is op (ec.europa.eu/consumers/odr).
    • Als je een consument bent met gewone verblijfplaats in de EU, kun je een claim indienen voor het afdwingen van je consumentenbeschermingsrechten in verband met deze Gebruiksvoorwaarden in Tsjechië of in je land van verblijf, en procedures kunnen alleen tegen jou worden gestart in de rechtbanken van je land van verblijf.
  • 7.2 De Website en deze Gebruiksvoorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die op grond daarvan tot stand komen of daaruit voortvloeien, zijn onderworpen aan de wetten van Tsjechië. Als je een consument bent, geniet je bovendien de bescherming die jou wordt geboden door dwingende bepalingen van de wet van je land van verblijf.
  • 7.3 Deze gebruiksvoorwaarden zijn geldig en van kracht vanaf 8 april 2024.
Wij hacken het systeem,
jij vliegt goedkoper