Gebruiksvoorwaarden

Overzicht


 1. Artikel 1. Onze website en mobiele app
  1. De website op Kiwi.com, de Kiwi.com-app en alle content ("Website") zijn eigendom van en worden beheerd door de besloten vennootschap Kiwi.com s.r.o., ID-nr. 29352886, met maatschappelijke zetel te Lazaretní 925/9, Zábrdovice, postcode 615 00 Brno, Tsjechiê, ingeschreven in het handelsregister dat wordt bijgehouden door de regionale rechtbank in Brno, dossiernummer C 74565, btw-nummer CZ29352886 ("Kiwi.com", "wij", "onze", "ons").
  2. De Website is beschikbaar voor elke bezoeker of klant ("Gebruiker", "u", "uw"), op voorwaarde dat deze akkoord gaat met de speciale Gebruiksvoorwaarden van de website ("Gebruiksvoorwaarden"). Uw toegang tot of gebruik van de Website impliceert uw volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Website niet gebruiken.
  3. De regels met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers zijn beschikbaar in het Privacybeleid op de Website.
 2. Artikel 2. Toegang tot en gebruik van de Website
  1. Als u besluit de Website te gebruiken, zullen wij deze "zoals deze is" aan u ter beschikking stellen, zonder enige aansprakelijkheid en garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garantie van volledigheid, foutloosheid, beschikbaarheid of geschiktheid.
  2. De Website kan tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, en er kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, naar ons eigen goeddunken, inhoud worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.
  3. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade (met inbegrip van directe, indirecte, speciale of gevolgverliezen of -schade van welke aard dan ook of gederfde winst) in verband met of gerelateerd aan de Website, ongeacht de vorm van actie waarmee dergelijke verliezen of schade kunnen worden geclaimd.
  4. De toegang tot specifieke delen van de Website kan worden beperkt op grond van specifieke regels en vereisten. Tenzij anders aangegeven, worden de functionaliteiten van de Website gratis ter beschikking gesteld.
  5. De inhoud en informatie op de Website (met inbegrip van onderwerpen van intellectueel eigendom, prijs en beschikbaarheidsinformatie met betrekking tot de producten en diensten verstrekt via de Website), evenals de infrastructuur die wordt gebruikt om deze inhoud en informatie te verstrekken, is eigendom van Kiwi.com of van onze leveranciers en providers.
  6. De Gebruiker stemt ermee in om de wachtwoorden die worden verstrekt om toegang te krijgen tot de Website, vertrouwelijk te houden en ervoor te zorgen dat onbevoegde derden er geen toegang tot krijgen. De Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle financiële gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de Website met het wachtwoord van de Gebruiker voor de Website of uit het gebruik van de wachtwoorden van de Gebruiker door derden.
  7. Wij kunnen naar eigen goeddunken alle opmerkingen en suggesties, zowel schriftelijke als mondelinge, gebruiken die door de Gebruiker zijn verstrekt in verband met het gebruik van onze producten en diensten of de Website.
  8. De Gebruiker stemt ermee in om:
   1. de naam, de ID of het wachtwoord van een andere persoon niet zonder toestemming te gebruiken, noch de website te gebruiken terwijl hij/zij zich voordoet als een andere persoon;
   2. geen onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen of onfatsoenlijk materiaal te plaatsen of te verzenden, of materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot gedrag dat strafbaar is, aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet;
   3. geen speculatieve, onrechtmatige of frauduleuze boeking of enige boeking in afwachting van de vraag te maken;
   4. geen apparaten, software of routines te gebruiken om de goede werking van de Website te verstoren of trachten te verstoren;
   5. de software die wordt gebruikt voor de levering van onze producten en diensten en de werking van de Website niet te wijzigen of te decompileren;
   6. inhoud of een deel van de inhoud van de Website niet te framen, spiegelen of anderszins in een andere website op te nemen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 3. Artikel 3. Functionalitieiten van de Website en Kiwi.com-account
  1. De Website bevat meerdere functionaliteiten die beschikbaar zijn voor de Gebruiker en die kunnen worden gebruikt door een daartoe bestemd deel van de interface van de Website of andere daartoe aangewezen online hulpmiddelen zoals e-mails ("Website-interface"). Wij verstrekken u de functionaliteiten van de Website op voorwaarde dat u deze gebruikt op een manier die door Ons is bedoeld en toegestaan.
  2. Het Kiwi.com-account wordt gevormd door extra functionaliteiten van de Website met beperkte toegang ("Kiwi.com-account"), zoals tools voor het beheer van uw huidige en eerdere boekingen, of de opslag van gegevens die nodig zijn voor het maken van boekingen in de toekomst.
  3. U hebt toegang tot het Kiwi.com-account dat gekoppeld is aan uw e-mailadres door in te loggen via de Website-interface, op voorwaarde dat u eerder een boeking hebt gemaakt op de Website met uw e-mailadres, of u een Kiwi.com-account hebt aangemaakt via de Website-interface met uw e-mailadres.
 4. Artikel 4. Onze intellectuele eigendom
  1. Wij behouden alle rechten op onze producten en diensten en de Website en de inhoud ervan, met inbegrip van software, hardware, producten, processen, algoritmen, gebruikersinterfaces, kennis, technologieën, uitvindingen, ontwerpen en andere materiële of immateriële materialen of informatie die aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld tijdens de levering van de diensten of door het gebruik van de Website.
  2. Geen enkele expliciete of impliciete licentie of geen enkel recht van welke aard dan ook wordt aan de Gebruiker verleend met betrekking tot onze diensten, producten of de Website, of een deel daarvan, met inbegrip van het recht om in het bezit te komen van broncodes, gegevens of ander materiaal met betrekking tot de Website. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker worden verleend, zijn voorbehouden aan Ons of hun respectievelijke eigenaars.
  3. Bovendien behoren alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, databankrechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd en niet-geregistreerd) in en op de Website en met betrekking tot de inhoud van de Website toe aan ons of aan derden en verlenen wij niemand het recht of de licentie om deze te gebruiken.
 5. Artikel 5. Handelsmerken, logo's en servicemerken van derden
  1. De handelsmerken, logo's, servicemerken, watermerken en andere inhoud van derden ("Handelsmerken") die op de Website worden weergegeven, zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde Handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Alle Handelsmerken met betrekking tot de uitvoerende luchtvaartmaatschappijen, spoorwegmaatschappijen en andere derden die op de Website worden getoond, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren en wij gebruiken deze Handelsmerken uitsluitend voor uw gemak. Niets op deze Website mag worden geïnterpreteerd als Onze pretentie op deze Handelsmerken van derden of als het verlenen, door implicatie, uitsluiting, of anderszins, van een licentie of recht om enig Handelsmerk weergegeven op de Website te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaar.
  2. Uw misbruik van de Handelsmerken die op de Website worden weergegeven, is strikt verboden. U moet ervoor zorgen dat uw gebruik van Handelsmerken in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van de desbetreffende derde partij. U erkent en stemt ermee in dat de Handelsmerken eigendom blijven van de desbetreffende externe provider. Geen enkel deel van de Handelsmerken mag worden gewijzigd, gedupliceerd, gepubliceerd, geüpload, gedistribueerd, vertaald, aangepast, op de markt gebracht of gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende externe provider.
 6. Artikel 6. Slotbepalingen
  1. In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Website of deze Gebruiksvoorwaarden, hebben de rechtbanken van Tsjechië volledige rechtsbevoegdheid over alle geschillen die tussen u en ons ontstaan, tenzij anders bepaald door de dwingende toepasselijke wetgeving.
  2. De Website en deze Gebruiksvoorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die op grond daarvan tot stand komen of daaruit voortvloeien, zijn onderworpen aan de wetten van Tsjechië.
  3. Deze gebruiksvoorwaarden zijn geldig en van kracht vanaf 1 mei 2020.