Användarvillkor

Sammanfattning


 • 1. Vår webbplats och mobilapplikation
  • 1.1 Webbplatsen på adressen Kiwi.com, Kiwi.com:s mobilapp och allt tillhörande innehåll (”Webbplats”) ägs och drivs av det privatägda aktiebolaget Kiwi.com s.r.o., med registrerat säte på adressen Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Prag 8-Karlín, Tjeckien, med organisationsnummer: 29352886, registrerat i handelsregistret hos den kommunala domstolen i Prag, arkivnr. C 387231, momsregistreringsnummer CZ29352886 (”Kiwi.com”, ”vi”, ”vår”, ”oss”).
  • 1.2 Webbplatsen är tillgänglig för alla besökare och kunder (”Användare”, ”du”, ”din”), förutsatt att de godkänner dessa speciella regler och villkor för användning av Webbplatsen (”Användarvillkor”). Om du besöker eller använder webbplatsen innebär det att du till fullo och utan förbehåll godkänner dessa användarvillkor. Godkänner du inte dessa användarvillkor får du inte använda webbplatsen.
  • 1.3 Reglerna för behandling av användares personuppgifter återfinns i sekretesspolicyn på webbplatsen.
 • 2. Tillgång till och användning av Webbplatsen
  • 2.1 Om du bestämmer dig för att använda Webbplatsen kommer vi att tillhandahålla den ”i befintligt skick” utan några skyldigheter och garantier, inklusive men inte begränsat till, garanti om webbplatsens fullständighet, felfrihet, tillgänglighet eller lämplighet. Om du är konsument med hemvist inom EU gäller denna klausul inte för dig.
  • 2.2 Vi är under inga omständigheter ansvariga för någon förlust eller skada (inklusive direkta, indirekta, speciella eller påföljande förluster eller skador av något slag, eller förlorad vinst) i relation till eller samband med Webbplatsen, oavsett vilken aktivitet som anses ligga till grund för skadeståndskrav för sådan förlust eller skada. Om du är konsument med hemvist inom EU gäller denna klausul inte för dig.
  • 2.3 Åtkomst till vissa delar av Webbplatsen kan begränsas enligt specifika regler och föreskrifter. Om inget annat anges tillhandahålls webbplatsens funktioner gratis.
  • 2.4 Innehållet och informationen på Webbplatsen (inklusive immateriell egendom, pris och information om tillgänglighet avseende de produkter och tjänster som tillhandahålls via Webbplatsen) samt infrastrukturen som används för att tillhandahålla sådant innehåll och sådan information, tillhör Kiwi.com eller våra leverantörer.
  • 2.5 Användaren samtycker till att hemlighålla lösenord som tillhandahålls för åtkomst till Webbplatsen, samt till att säkerställa att inga obehöriga tredje parter får tillgång till dem. Användaren accepterar ansvar för ekonomiska konsekvenser som kan uppstå från användandet av webbplatsen via användarens lösenord till webbplatsen, eller från användandet av användarens lösenord av tredje parter.
  • 2.6 Vi kan enligt vårt eget gottfinnande använda alla kommentarer och förslag, såväl skriftliga som muntliga, som tillhandahålls av Användaren i samband med användningen av våra produkter och tjänster, eller av Webbplatsen.
  • 2.7 Användaren samtycker till att inte:
   • 2.7.1 använda någon annan persons namn, identitet eller lösenord utan tillstånd eller utge sig för att vara någon annan person vid användning av Webbplatsen;
   • 2.7.2 publicera eller föra vidare olagligt, hotfullt, kränkande, obscent eller oanständigt material eller annat material på ett sätt som skulle kunna utgöra en brottslig handling, ge upphov till skadeståndsersättning eller på annat sätt bryter mot lagen;
   • 2.7.3 göra spekulativa, falska eller bedrägliga bokningar eller förhandsbokningar av efterfrågade bokningar;
   • 2.7.4 använda enheter, program eller metoder som stör eller försöker störa Webbplatsens funktion;
   • 2.7.5 ändra eller dekompilera programvaran som används för tillhandahållande av våra produkter och tjänster samt för driften av Webbplatsen;
   • 2.7.6 avbilda, spegla eller på annat sätt inkorporera delar av denna Webbplats på någon annan webbplats utan vårt skriftliga tillstånd.
 • 3. Webbplatsens funktioner och Kiwi.com-konto
  • 3.1 Webbplatsen innehåller flera funktioner som är tillgängliga för Användaren och som kan användas av en bestämd del av Webbplatsens gränssnitt eller andra särskilt avsedda onlineverktyg som e-post (”Webbplatsgränssnitt”). Vi ger dig åtkomst till funktionerna på webbplatsen förutsatt att du använder dessa på de sätt som är avsedda och som vi tillåter.
  • 3.2 Kiwi.com-kontot utgörs av ytterligare funktioner på Webbplatsen med begränsad åtkomst (”Kiwi.com-konto”), som till exempel verktyg för hantering av dina nuvarande och tidigare bokningar eller lagring av uppgifter som behövs för framtida bokningar.
  • 3.3 Du får åtkomst till det Kiwi.com-konto som är kopplat till din e-postadress genom att logga in via Webbplatsgränssnittet, förutsatt att du tidigare har gjort en bokning på Webbplatsen med din e-postadress eller att du har skapat ett Kiwi.com-konto via Webbplatsgränssnittet med din e-postadress.
 • 4. Sökfunktioner
  • 4.1 Med Webbplatsens sökfunktioner kan du söka bland transporttjänster från tredje part och de kombinationer som erbjuds.
  • 4.2 De visade sökresultaten beror på vad du har matat in och de val som gjorts via Webbplatsens gränssnitt, inom definierade parametrar.
  • 4.3 Som standard rangordnar vi sökresultat från bäst till sämst, vilket innebär att transportalternativ som vi anser vara bättre visas högre upp medan alternativ som anses sämre visas lägre ner. Vilket alternativ som är bättre och vilket som är sämre bestäms av en formel baserad på kombinationen av pris (ett lägre pris anses vara bättre än ett högre pris), längd (kortare transport är bättre än längre transport), transportmedel (marktransport anses vara bättre än flygtransport) och antal passagerare. Du kan ändra standardrankningen av sökresultat till något av de tillgängliga alternativen. Då rankas sökresultaten enligt den valda parametern såsom pris eller längd.
  • 4.4 De priser som visas på Webbplatsen kan komma att ändras och justeras genom automatiserade beslut.
 • 5. Vår immateriella egendom
  • 5.1 Vi innehar alla rättigheter till våra produkter och tjänster samt Webbplatsen och dess innehåll, inklusive programvara, hårdvara, produkter, processer, algoritmer, användargränssnitt, kunskap, teknik, uppfinningar, mönster och andra materiella eller immateriella tillgångar eller information som görs tillgänglig för Användaren under tillhandahållandet av tjänsterna eller genom användning av Webbplatsen.
  • 5.2 Användaren beviljas ingen uttrycklig eller underförstådd licens eller rättighet av något slag gällande våra tjänster, produkter eller Webbplatsen, eller någon del därav, inklusive rätt till innehav av källkod, data eller annat material som rör Webbplatsen. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas användaren är förbehållna oss eller de respektive ägarna.
  • 5.3 Vidare gäller att alla upphovsrätter, varumärken, mönsterrätter, databasrättigheter, patent och andra immateriella rättigheter (registrerade och oregistrerade) i och på Webbplatsen samt avseende innehållet på Webbplatsen, tillhör oss eller tredje parter, och vi beviljar ingen rättighet eller licens att använda dem till någon.
 • 6. Innehåll från tredje part
  • 6.1 Alla produkter och tjänster från tredje part som visas på Webbplatsen tillhandahålls av professionella leverantörer som agerar som återförsäljare.
  • 6.2 Varumärken, logotyper, servicemärken, vattenmärken och annat tredjepartsinnehåll (”Varumärken”) som visas på Webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Alla varumärken relaterade till flygbolag, järnvägsföretag och andra tredjepartsleverantörer som visas på webbplatsen tillhör respektive ägare, och vi använder dessa varumärken enbart för din bekvämlighet. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att vi gör anspråk på dessa varumärken tillhörande tredje part, eller som ett beviljande, underförstått, via estoppel-principen eller på annat sätt, av en licens eller rätt att använda varumärken som visas på webbplatsen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från respektive ägare.
  • 6.3 Det är strängt förbjudet att missbruka de varumärken som visas på Webbplatsen. Du måste se till att din användning av varumärken överensstämmer med alla tillämpliga lagar och immateriella rättigheter och andra rättigheter tillhörande relevant tredjepartsleverantör. Du bekräftar och godkänner att alla varumärken förblir den relevanta tredjepartsleverantörens egendom. Ingen del av varumärken får modifieras, dupliceras, publiceras, laddas upp, distribueras, översättas, anpassas, marknadsföras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från relevant tredjepartsleverantör.
  • 6.4 Visning av varumärken på Webbplatsen och det faktum att produkter eller tjänster som tillhör tredje part finns tillgängliga på Webbplatsen, ska inte tolkas som att en sådan tredje part har en anknytning till, stöder eller sponsrar Webbplatsen och våra tjänster.
 • 7. Slutbestämmelser
  • 7.1 Tvistlösning
   • 7.1.1 Tvistlösning i godo. Innan någon av nedanstående metoder för tvistlösning påbörjas ber vi att du först försöker kontakta oss via vårt kontaktformulär som finns på: Kiwi.com/content/feedback för att lösa eventuella klagomål eller inkomma med förslag.
   • 7.1.2 Jurisdiktion. Vid tvister med Kiwi.com s.r.o. ska domstolarna i Tjeckien ha full jurisdiktion över alla tvister som uppstår mellan dig och oss.
   • 7.1.3 Konsumenttvister inom EU
    • Alla konsumenter som är bosatta i EU-länder har rätt att söka en utomrättslig lösning av sin tvist med oss innan de väcker någon rättslig talan, förutsatt att en sådan tvist mellan en EU-konsument och oss inte har fått en omedelbar lösning. Den institution som ansvarar för utomrättsliga lösningar av konsumenttvister inom EU med vårt företag är den tjeckiska handelsinspektionen (coi.cz). Mer information om reglering av konsumenttvister utanför domstol hittar du här (https://www.coi.cz/en/information-about-adr/).
    • I enlighet med EU-förordning nr. 524/2013 har konsumenter i EU även rätt att initiera en utomrättslig lösning av konsumenttvister via internet genom plattformen för tvistlösning online som finns på (ec.europa.eu/consumers/odr).
    • Om du är konsument med hemvist i EU kan du göra gällande ett anspråk för att hävda dina konsumenträttigheter i samband med dessa villkor i Tjeckien eller i ditt hemland. Om någon talan väcks mot dig kan det endast ske i domstolarna i ditt hemland.
  • 7.2 Webbplatsen och dessa Användarvillkor och andra juridiska relationer som etablerats under eller härletts från dessa ska styras av lagarna i Tjeckien. Om du är konsument har du dessutom rätt till den skyddsnivå som tillhandahålls enligt obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt hemland.
  • 7.3 Dessa Användarvillkor gäller från och med den 8 april 2024.
Vi hackar systemet,
du flyger billigare