When you arrive at Kathmandu, consider visiting Bhaktapur Durbar Square, Nepal, Boudhanath Stupa, Kathmandu, Nepal, and Swayambhunath Stupa, Kathmandu, Nepal.